10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat 10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat
      In februari jl. bespraken we in de taakgroep Pastoraat, waarin alle ouderlingen, onze predikant en kerkelijk werker deelnemen, een aantal organisatorische zaken rondom het pastoraat in onze gemeente. De oproep in de zondagsbrief voor een nieuwe ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid, maar we gaan door met het zoeken naar een geschikte kandidaat. We zijn blij dat dhr. Wiebe de Jong als coördinerend hoofdcontactpersoon, samen met pastor Eelkje de Vries en de contactpersonen het pastoraat in deze sectie zo goed als mogelijk gestalte blijft geven. BetingeStaete heeft laten weten dat de zaal die eerder voor kerkdiensten kon worden gebruikt, daarvoor niet meer beschikbaar is. Dit betekent dat er geen kerkdiensten meer kunnen worden gehouden in BetingeStaete. Ds. Marja de Jager gaat met de voorgangers van andere kerken in Delfzijl bespreken hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden, want gezien een heel aantal van onze gemeenteleden in BetingeStaete woont, hebben we veel moeite met dit door de directie genomen besluit. We spraken verder af dat een afvaardiging vanuit onze taakgroep op zaterdag 18 april a.s. de Landelijke Pastorale Dag van de PKN in Ede gaat bezoeken om nieuwe informatie en inspiratie op te doen. Het thema van deze dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’.  Verder namen we samen het werkplan 2019-2020 van onze taakgroep door en bespraken we een aantal pastorale aspecten rondom de zondagse erediensten zoals de zorg dat mensen die minder mobiel zijn toch de kerkdienst kunnen bijwonen d.m.v. autovervoer, het omzien naar elkaar in de onderlinge gesprekken vóór en na de kerkdienst, (met koffiedrinken), diensten met een speciaal karakter waarin pastoraat een voorname rol speelt (bijvoorbeeld de dienst voor en met verstandelijk gehandicapten, de startdienst), de bloemengroet na de dienst en de kaarten voor zieken van wie de namen op de zondagsbrief staan vermeld. Voor hen is aandacht in de vorm van een kaartje zeer welkom, niet alleen vanuit de taakgroep Pastoraat, maar ook van u als gemeentelid.
Namens de taakgroep,
Frans Geluk

 
terug