Bijeenkomst van het pastoraat op maandag 2 september 2019 Bijeenkomst van het pastoraat op maandag 2 september 2019
Taakgroep Pastoraat
Met de komst van pastor Eelkje de Vries als kerkelijk werker in onze gemeente gaan we in de taakgroep Pastoraat een nieuwe impuls geven aan het pastorale werk in onze gemeente. We zijn blij dat Eelkje ons pastorale team per 1 september jl. is komen versterken en we hopen dat zij zich in onze taakgroep en in onze gemeente snel thuis zal voelen.
Om het pastoraat goed te organiseren hebben we, zoals u weet, onze gemeente ingedeeld in 9 secties. In elke sectie is een ouderling verantwoordelijk voor een goede gang van zaken wat betreft het pastorale werk. Met de komst van onze kerkelijk werker hebben we de 9 secties kunnen verdelen tussen ds. Marja de Jager en Eelkje de Vries. Bij de verdeling hebben we gelet op het aantal beschikbare uren per week voor het pastorale werk: ds. Marja heeft 12 uur per week, pastor Eelkje 28 uur daarvoor beschikbaar. Op basis hiervan hebben we de 878 (!) adressen in onze gemeente verdeeld en de uitkomst daarvan is dat ds. Marja pastor is in de secties 3 (Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid), 4 (Schrijversbuurt, Landenbuurt en De Wending) 5, (Centrum en Over de Gracht) en 9 (een gedeelte van sectie 9, nl. de leden buiten Delfzijl). Eelkje de Vries is pastor in de overige secties. Zo heeft elke sectie met ingang van september zijn eigen pastor.
Het is goed om hierbij te vermelden dat wij het pastorale werk van onze predikant en onze kerkelijk werker als volstrekt gelijkwaardig zien: het pastorale werk dat onze predikant doet is niet beter dan dat van onze kerkelijk werker. Wij hopen dat u als gemeentelid onze visie hierop deelt en de beide pastores hopen dat ze in de komende maanden en jaren een band met u kunnen opbouwen. Het opbouwen van een band kost nu eenmaal tijd en gezien het hierboven genoemde grote aantal adressen zult u begrijpen dat ds. Marja of pastor Eelkje niet bij ieder van u volgende week of volgende maand al een afspraak kunnen maken, maar mocht u dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, dan is het goed dit kenbaar te maken via uw contactpersoon of ouderling, zij zorgen ervoor dat uw vraag bij hen terechtkomt. En u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met een van hen.
Dat elke sectie zijn eigen pastor heeft betekent ook dat bij een overlijden van een gemeentelid in principe de pastor van de betreffende sectie de uitvaart doet (uiteraard alleen dan wanneer de familie een kerkelijke uitvaart wenst).
In het nieuwe informatieboekje 2019 en op onze website www.pgdelfzijl.nl/pastoraat kunt u de indeling van de secties vinden en per sectie ook de contactgegevens van ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries.
Helaas heeft onze collega-ouderling Jan van Doorn om gezondheidsredenen moeten besluiten om per 1 september jl. zijn taak als ouderling te beëindigen. We begrijpen zijn besluit, tegelijk vinden we het heel jammer dat hij geen deel meer uitmaakt van ons pastorale team. Ook op deze plaats past een woord van dank voor het vele werk dat Jan voor de taakgroep Pastoraat en in zijn sectie heeft verricht. Zijn vertrek betekent dat we een vacature hebben voor de taak van ouderling in sectie 6: Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark (waaronder het Van Julsinghatehuis).
Binnenkort zal de kerkenraad u vragen om namen te noemen voor de invulling van de vacature. En mocht u geïnteresseerd zijn in deze taak: voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.
Verder melden we hier ook dat onze collega-ouderling Annemarie Oosterloo uit sectie 3 (Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid), vanwege een herstelperiode na een operatie tot 1 januari a.s. niet beschikbaar is als ouderling. De beide bezoekers die in deze sectie actief zijn, houden wat betreft het pastoraat een oogje in het zeil.
Tenslotte hebben we ons in de septembervergadering van onze taakgroep gebogen over onze taken voor het nieuwe seizoen 2019-2020 en we zijn daarbij uitgekomen op:
  1. Ons pastoraat in alle secties zo goed mogelijk laten functioneren en knelpunten wegnemen
  2. Een viering organiseren waarin pastoraat centraal staat en daarbij ons bezoekplan (om onderling contact tussen gemeenteleden te versterken) een nieuwe impuls geven;
  3. Extra omzien naar onze gemeenteleden voor wie de samenvoeging van de wijkgemeenten een moeilijk punt is.
    Namens de taakgroep Pastoraat, Frans Geluk
terug