De jaarrekening De jaarrekening
Inmiddels is de Jaarrekening 2021 behandeld en goedgekeurd. De controle van de kas heeft geen aanleiding
Jaarrekening
gegeven wijzigingen aan te brengen. Inmiddels is de Jaarrekening ingediend bij Centraal College van Beheerszaken. De Jaarrekening 2021 bestaat uit twee delen. Eén betreft de Begraafplaatsen. Tot nu toe maakte die deel uit van de Jaarrekening van de Kerk. Dit moet nu gescheiden worden. Hiervoor zijn gelden gereserveerd en zijn de kosten goed in beeld gebracht. Het tweede is de Jaarrekening van de Kerkelijke Gemeente.
Begroot werd een tekort van ruim € 188.000. Dit is uiteindelijk een tekort geworden van € 38.222.
Positief zijn de opbrengsten van de Vrijwillige Bijdragen en giften. Mede door de Coronapandemie zijn de inkomsten uit buffet, verhuur en collecten lager. Van de door de regering ingestelde steunmaatregelen is een bedrag als voorschot op gederfde inkomsten ontvangen van € 81.000.
Indien u de Jaarrekening wilt inzien of wilt ontvangen, dan kan dit in de week van 4 – 8 juli op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 – 11.30 uur in het Kerkelijk Informatie Bureau.
Mocht u nog vragen hebben of een toelichting wilt ontvangen dan kan dit op dinsdagavond 12 juli tussen 19 – 20 uur, eveneens op het Kerkelijk Bureau.
College van Kerkrentmeesters.
 
terug