Diaconie - Acceptgirokaartenactie Diaconie - Acceptgirokaartenactie
Diaconie – acceptgirokaartenactie
Van oudsher heeft de diaconie de taak op zich genomen om te helpen in gevallen waar geen helper is. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en vele zorgtaken overdraagt aan gemeenten, is te verwachten dat hulpvragen aan de diaconie zullen toenemen. Overleg en samenwerking tussen plaatselijke diaconieën en gemeentelijke overheid zal steeds belangrijker worden. De diaconie zal waar nodig middelen en geld beschikbaar moeten stellen om hieruit voortvloeiende diaconale taken te kunnen blijven steunen.
Zo helpt de diaconie in bepaalde situaties mensen die door omstandigheden in geldnood zijn geraakt. Waar banken of gemeente niet meer kunnen helpen, fungeert de diaconie in dat soort gevallen als een extra vangnet. De diaconie kan hulp bieden in de vorm van het verstrekken van een lening of soms in het doen van een geldelijke ondersteuning. Ook het ondersteunen door middel van een mand vol boodschappen of hulp om de financiële problemen op te lossen kan tot de mogelijkheden behoren.
Ook biedt de diaconie hulp bij het organiseren van een vakantie voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”.
Uw bijdrage wordt gevraagd voor “diaconie dichtbij”. Naast bovenstaande hulp steunen we jaarlijks regionale goede doelen zoals:
Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl (Stichting Daadkracht In Manna);
Stichting Kerken Delfzijl in Actie (Kerstpakketten);
Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
Stichting hulp Tsjernobyl-kinderen Delfzijl.Ook betaalt de diaconie de kosten van:

Paasmiddag en fruitmanden voor wijk Noord;
Kerstmiddag voor oudere gemeenteleden van beide wijken.U hebt de vorige week een acceptgirokaart van diaconie ontvangen met het verzoek om een gift.
De opbrengst is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen. Uw bijdrage is daarom van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven steunen.
Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage om dit werk te kunnen voortzetten?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL40FVLB0226121623 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl
 
terug