Jaargang 38 nr. 1, januari 2023

Jaargang 38 nr. 1, januari 2023
“Er gaat een krachtige boodschap uit van de woorden: “ik heb jou nodig” Door nodig te zijn, bloeien de meeste mensen op. Zij verlangen ernaar te dienen, zolang het voor een goede zaak is. ”
Met ‘dit verlangen om de goede zaak te dienen’ maak ik de stap naar januari. U hebt in de zondagsbrief kunnen lezen dat het nieuwe beleidsplan ter inzage ligt op het Kerkelijk Informatiebureau (KIB). Of dat u dit plan per mail op kunt vragen. Over enkele weken - op zondag 22 januari - zal het beleidsplan in een gemeenteberaad na afloop van de eredienst worden toegelicht. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen. En hopen wij in te gaan op de vraag hoe wij zelf als gemeenteleden aan de gang kunnen met dit beleidsplan.
Als bijlage bij dit plan zijn de beleidsplannen/werkplannen van de verschillende colleges en werkgroepen binnen onze gemeente toegevoegd. Een van die colleges is het college van diakenen.
Graag richt ik mijn aandacht in dit artikel op de diakenen.
Op de website van de landelijke PKN kunnen we over de diaconie het volgende lezen:

Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen.
 
Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld.


In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat het als volgt verwoord in artikel X, 2:

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.[1]

De diakenen hebben een belangrijke rol als voortrekkers in de diaconale roeping van de gemeente. Ze willen de gemeente inspireren dienend in de samenleving aanwezig te zijn. Ze doen dat samen met de deelnemers van de MWD -Missionaire Werkgroep Delfzijl-, die zich in onze gemeente richt op missionaire activiteiten en op het Werelddiaconaat.  Deze werkgroep is actief onder verantwoordelijkheid van het college van Diakenen, maar werkt zelfstandig en heeft een eigen werkplan.

Helpen waar geen helper is”, ook het motto van onze diaconie. Daartoe roept Jezus ons op. Om te zien naar mensen, die nood hebben in onze wereld. Nu is er zoveel nood en leed in de wereld, dat het onmogelijk is, alle nood te lenigen. Daarvoor is het nodig dat de diaconie prioriteiten stelt: Waar wil ze helper zijn? Het opstellen van een jaarlijkse lijst met goede doelen is een actie om bewust tot keuzes te komen. Anders verzand je erin.
Die keuzes die worden gemaakt zijn medeafhankelijk van de menskracht die er is, zowel binnen de diaconie, als in heel de gemeente. Wat is de draagkracht van de gemeente?

Er speelt veel in de wereld en in de samenleving, dat een appel doet op ons als gemeente en in bijzonder op de diaconie. Zeker in de laatste tijd: Vluchtelingenopvang en de vraag naar noodopvang; Klimaatverandering en de gevolgen daarvan; verduurzaming. Contacten met mensen, die in het Asielzoekerscentrum verblijven; Toenemende armoede in gezinnen en daarmee samenhangende schuldproblematiek. Allemaal actuele kwesties die ons ook als geloofsgemeenschap aangaan.

Soms wil je als gemeente graag helpen, maar dan moet je toch erkennen dat er niet genoeg mensen zijn, die dat werkelijk kunnen. Ondanks de wil en het verlangen, kun je dan toch niet de hulp geven, die gevraagd wordt.
Dan is het van belang om niet moedeloos te worden. Maar om open naar de samenleving te blijven staan. Omdat wat vanuit de grote wereld en vanuit de samenleving een beroep op ons doet binnen te laten komen. Er mee bezig te zijn.
Daarom is het fijn dat we als kerkenraad konden besluiten dat ik mij de komende tijd wat meer op diaconale aangelegenheden kan toeleggen. Dat is mooi, waardoor we met een enthousiast team als diakenen bezig kunnen zijn om te helpen waar geen helper is.

Tenslotte
De afbeelding bij dit hoofdartikel is een icoon van de “Heilige Phoebe” Febe wordt genoemd in de brief aan de Romeinen als een dienares. Het woord dat Paulus hiervoor gebruikt heeft de betekenis in zich van “dienend leiderschap” uitoefenen. In heel het Nieuwe Testament wordt dat woord alleen hier gebruikt. En heeft dus betrekking op Febe!  
Afbeelding afkomstig van: https://www.etsy.com/nl/listing/864100145/saint-phoebe-phobe-de-cenchree.

Foto: google free, ijzel
[1] https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-is-diaconaat/
 
terug