Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters
Maandelijks wordt er vergaderd.
Met de kerkrentmeesters van de PKN Appingedam is een tweetal gesprekken geweest, om te kijken tegen welke problemen wij en zij aanlopen bij bijvoorbeeld vacatures in het College.  Zo is de toekomst van de boekhouding aan de orde geweest en zijn er ideeën uitgewisseld.

Beheerders.
De werkzaamheden van de beheerders van de gebouwen zijn met hen besproken, nu er veranderingen zijn in de te beheren gebouwen door het niet opvullen van een vacature. Het Anker en gebouw Op de Wierde vallen nu beide onder het beheerdersechtpaar Geertsema, waarbij ze worden ondersteund door een vrijwilliger.

Kerk Uitwierde.
De kerk in Uitwierde is, zoals bekend, aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels hebben zij ingestemd met de overname. De goederen behorende bij de kerk zijn geïnventariseerd.  Er volgt binnenkort een gesprek over de wijze van overname en over afspraken voor het gebruik.  Er zal een opslagruimte worden gemaakt voor de goederen, die gebruikt worden bij begrafenissen.

Farmsumer Kerk.
In de Farmsumer Kerk hebben herstelwerkzaamheden (o.a. schilderwerk aan de toren) plaatsgevonden.  De wijzerplaten en wijzers zijn tijdelijk van de toren gehaald, ook voor een opknapbeurt. Daarnaast heeft er een inspectie plaatsgevonden van het onderhoud van de kerk. Er is een verzoek besproken om te komen tot een beeldverbinding in de kerk. Zo kunnen bij bijzondere diensten, zoals begrafenissen, de diensten worden uitgezonden. Een offerte is aangevraagd.


Kruiskerk.
De officiële ingebruikname van de Kruiskerk heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier kijken we met een zeer tevreden gevoel op terug. De toiletgroep in het Anker is in gebruik en de achterste zaal is opgeknapt.

Zaalverhuur.
Het  verhuren van de zalen is onder de loep genomen. Vele afspraken met “huurders” zijn van langere tijd geleden.  Dat betekent, dat ook de huurprijzen zijn aangepast, alsmede de prijzen van consumpties. Inmiddels vinden hier de gesprekken over plaats met betrokkenen.  Voor het gebouw  Op de Wierde is een aantal afspraken gemaakt met vaste huurders.

Begraafplaatsen.
Zeker bij groeizaam weer vergt het onderhoud van de begraafplaatsen veel inzet en tijd.  We worden hierbij geholpen door vrijwilligers. Door een professioneel bedrijf is het grote snoeiwerk gedaan. Inmiddels is er gestart met het opknappen van de hekwerken.  Bij een inbraak in een van de opslagruimten zijn gereedschappen weggenomen.

De Ark.
Over de Ark zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen.  Wel is er contact  over de verkoop van het orgel. De klokkenstoel is aangeboden aan de beheerder/eigenaar  van de begraafplaats Fivelhof i.v.m. herplaatsing aldaar.

Financiën.
In oktober is de begroting aan de orde geweest en besproken. Het baart ons zorgen, dat de uitgaven niet gedekt  worden door de inkomsten. We hebben als College hier dan ook voorstellen voor gedaan aan de Kerkenraad. Met de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage zijn we content.  Met de overdracht van de kerk in Uitwierde, de verkoop van de Ark en het ontvangen van een toegezegd legaat in het vooruitzicht, verandert het eigen vermogen.

Veiligheid.
De AED’s in het Anker/Kruiskerk en de Farmsumer Kerk zijn vervangen door nieuwe. Binnenkort wordt er gestart met de herhalingsreanimatiecursus voor de kosters en enkele kerkenraadsleden.  De beheerders gaan deelnemen aan de BHV-opleiding.

Andere zaken.
De voormalige preekstoel en lessenaar van de Kruiskerk zijn aangeboden aan de st. Hoop voor Albanië.  De stichting heeft inmiddels ook het COA gebouw afgebroken en opgeslagen voor vervoer daarheen. Er zal een kerk van gebouwd worden.  Onze goederen waren dan ook zeer welkom en zullen binnenkort vervoerd worden.
Rienk Krist, scriba.
 
terug