Nieuws van de werkgroep Pastoraat Nieuws van de werkgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
In de eind oktober gehouden bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat bespraken we onder meer ons werkplan voor 2021-2022. In ons werkplan vermelden we aan welke activiteiten we als taakgroep aandacht willen besteden in dit jaar. Naast de al langer lopende activiteiten, met als kern ‘omzien naar elkaar’ hebben we afgesproken om in onze bijeenkomsten te bespreken hoe we in onze gemeente het pastoraat in de komende jaren denken vorm te kunnen geven, waarbij we niet alleen aan ouderen, maar ook aan andere generaties aandacht willen schenken; we willen daarbij ook zoeken naar andere vormen van pastoraat, zo dat ook in de toekomst het ‘omzien naar elkaar’ werkbaar blijft voor onze predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen. Wanneer we naar het ledenbestand van onze gemeente kijken, dan valt het grote aantal tachtigplussers (ruim driehonderd) op en de verwachting is dat dit aantal in de komende jaren verder zal stijgen. Met het klimmen van de jaren neemt doorgaans de gezondheid af en voor het pastoraat betekent dit vaak dat naar hen meer aandacht uit zal gaan. Dit is een intensieve vorm van pastoraat, veelal in de vorm van individuele huisbezoeken, waarvan we voor de toekomst moeten bezien of deze in de volle omvang haalbaar blijft. Omdat we benoemd hebben ook aan andere generaties aandacht te willen geven, zullen we moeten bedenken in welke vorm dat zou kunnen, zo dat het voor ieder die actief is binnen het pastoraat werkbaar blijft. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van pastoraat voor een groepje gemeenteleden, die bij elkaar in dezelfde buurt wonen (een vorm van groothuisbezoek), of aan individueel onderling pastoraat tussen gemeenteleden door een bezoekje, een kaartje of een telefoontje; denk bijvoorbeeld ook aan het koffiedrinken na de kerkdienst, de koffieochtenden in Het Anker, het bezorgen van de zondagse bloemengroet door eigen gemeenteleden na afloop van de kerkdienst. Deze soms wat meer informele vormen van pastoraat, waarin ook gemeenteleden meedoen die geen ouderling, bezoekmedewerker of contactpersoon zijn, zullen voor de toekomst belangrijk blijven, omdat ze qua organisatie en aansturing wat lichter zijn en toch bijdragen aan de vindplaats van geloof, hoop en liefde, die onze gemeente wil zijn. Een mooie opdracht, niet alleen voor onze taakgroep, maar voor iedereen in de gemeente. In de komende bijeenkomsten zullen we hierover met elkaar van gedachten wisselen en met voorstellen komen voor het nieuwe beleidsplan 2022-2026 .
Namens de taakgroep pastoraat,
Frans Geluk  
 
terug