NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
Afgevaardigden naar de classis: vanuit de kerkenraad
Er is veel onduidelijk over de afvaardiging van ambtsdragers naar de classis en de synode. In de basis zijn het de gemeenten die afvaardigen. Zij krijgen dan ook altijd een overzicht welke mensen er nodig zijn, zowel voor de classicale vergadering als voor de synode. Echter, voor de classicale vergadering is afgesproken dat deze uit niet meer dan dertig mensen mag bestaan en er is een verdeling over de ambten gemaakt. En zo is ooit geregeld dat een ring van gemeenten drie mensen kan afvaardigen die een bepaald ambt bekleden. Echter, de ringen als zodanig kunnen niet afvaardigen, omdat ze geen ambtelijke vergadering zijn, dat moet via de kerkenraden lopen; wel kunnen gemeenten in ringverband hierover afspraken maken.

De werkelijkheid is wat weerbarstiger, omdat de ringen niet zo goed werken. Daarom komt het verzoek rechtstreeks bij de kerkenraad terecht. We hopen dat zowel kerkenraad als voorganger voldoende beeld heeft bij het werk van de classis om een goede ambtsdrager af te vaardigen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze scriba, mw. Leny de Zeeuw.

Consulentswerk: taken en vergoeding
Wanneer een gemeente vacant is geworden is er een zogeheten consulent nodig: een predikant. Het is aan de kerkenraad wie zij daarvoor benadert, of het iemand is die uit de werkgemeenschap van predikanten/kerkelijk werkers komt of daarbuiten, of het iemand is die ze kennen of op hun pad komt – zegt u het maar. De taak is in de basis het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de kerkenraad en het begeleiden van het beroepingswerk. Deze begeleiding betreft vooral de procedure, niet het inhoudelijke werk. De consulent maakt dan ook geen deel uit van de beroepingscommissie, maar kan haar trainen, vragen beantwoorden en wijzen op de wegen die te gaan zijn. Naast deze taken is het natuurlijk ook mogelijk om afspraken te maken over andere werkzaamheden gedurende de vacature-tijd, maar dat is een mogelijkheid wanneer zowel predikant als gemeente dat willen en er middelen en tijd voor hebben.

Het is goed om de website van onze Protestantse Kerk te raadplegen waar het gaat om de vergoeding voor dit werk. Was dat vroeger een zaak van solidariteit met elkaar, nu zijn er afspraken over vergoedingen gemaakt: tussen gemeenten of tussen gemeente en predikant.

Het ambt: praat mee!
Met het oog op de discussie over de positie van kerkelijk werkers en pioniers heeft de synode aan een werkgroep de opdracht gegeven een theologische bodem aan te brengen om het gesprek goed te kunnen voeren. Daarin gaat het onder andere over ‘het ambt’, in eerste instantie dat van de predikant (en kerkelijk werker), maar in de zijlijn ook over dat van diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester (dat geen apart ambt is natuurlijk, maar een verbijzondering). Dat alles combineren we ook nog eens met de constatering dat kerkenraden te klein worden, vacatures niet meer vervuld worden en sommige mensen in meerdere colleges dingen doen. Ik wil langs deze weg vooral kerkenraden en voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers samen) oproepen aan dat gesprek deel te nemen en van zich te laten horen.
Vanuit de classis Gelderland gaat er op dit moment een rapport naar de synode onder de titel ‘Als ambten en functies niet meer vervuld worden…’ waarin de noodzaak om na te denken over andere structuren wordt aangegeven. Van harte aanbevolen om het te lezen.

Diaconaal consulent
In de regio Oost-Groningen is Christiaan Dekker werkzaam als diaconaal consulent. Hij is begonnen om ons te helpen iets te doen aan generatie-armoede: de armoede die in gezinnen en families van generatie op generatie wordt doorgegeven en waar mensen moeilijk uit komen. In onder andere de Protestantse gemeente Scheemda was een aantal gemeenteleden die daar al mee aan het werk waren en wel ondersteuning konden gebruiken, zo was het bedoeld. Christiaan verricht veel werk op dit terrein samen met de burgerlijke overheid en niet-kerkelijke welzijnsorganisaties; dat is in het belang van de mensen waar het om gaat. We hopen ook dat diakenen een beroep op hem doen om zelf in actie te komen, want dat moet uiteindelijk gebeuren: het moet niet afhangen van een professionele werker, maar uitgaan van de diaconieën in onze classis. We hopen op beweging, met het oog op mensen. Lees over Christiaans tips en ervaringen op classisgroningendrenthe.nl >> Diaconaat in de regio.

Regiopredikant
Op 1 november begonnen, 27 november bevestigd in Loppersum, is Heleen Maat nu zo’n twee maanden actief als regiopredikant. Zij ondersteunt gemeenten om te bekijken op welke manier samenwerking van gemeenten plaats kan vinden, daar waar gemeenten hebben aangegeven dat te willen onderzoeken. Het is een voortzetting van werk dat eerst vanuit het Breed Moderamen werd gedaan. Een aantal keren hebben wij met een aantal gemeenten bij elkaar gezeten om te horen of en op welke manier ze iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dat gesprek moet verder en niet op lange, maar op korte termijn. Dat betekent dat Heleen niet op alle plekken in onze classis kan worden ingezet, omdat de werktijd nu eenmaal beperkt is; zij werkt daar waar gemeenten aangeven op zoek te zijn en daarvoor hulp nodig hebben vanwege emoties, angsten, onduidelijkheden, onzekerheden en noemt u het maar op. We zien wel wat schuiven op dit terrein. Steeds meer merken we dat gemeenten daadwerkelijk het gevoel krijgen dat we iets aan elkaar kunnen hebben en samen kerk zijn en daarvoor ook een verantwoordelijkheid voor een onzekere toekomst dragen. Het aantal verzoeken om hulp is aanzienlijk.

We hebben als classicale vergadering besloten dat we alle gemeenten voor dit project een solidariteitsbijdrage van € 100,- vragen; veruit de meeste gemeenten hebben die bijdrage geleverd. Voor deelnemende gemeenten moeten we zichtbaar maken voor onze subsidiegevers dat zij het wel serieus overwegen en daarom € 1000,- bijdragen. Gelukkig zien steeds meer gemeenten in dat deze bijdragen eigenlijk gering zijn voor wat er mee bereikt kan worden.

De regiopredikant komt niet in de plaats van een gemeenteadviseur (die als zzp-er gemeenten kan bijstaan) of een interim-predikant of anderen die professioneel gemeenten helpen om te doen wat ze moeten en kunnen doen: een beleidsplan maken of een probleem oplossen, een conflict oppakken, onduidelijkheden verhelderen of een gemeente ondersteunen bij de vraag waarom en waartoe ze gemeente zijn.

Website
Voor een goede gang van onze communicatie is de website twee jaar geleden helemaal vernieuwd. Graag willen we iedereen wijzen op deze vernieuwde website voor het laatste nieuws uit onze classis. Ook is het mogelijk een mededeling, oproep of aankondiging te laten plaatsen op onze website. Het is het beste om dat te doen via onze scriba mw. Leny de Zeeuw, scriba@classisgroningendrenthe.nl, die dan zorgt dat het bij degene komt die dat kan regelen, Annejet Fransen.

Bijeenkomst jonge voorgangers
Woensdag 8 februari is er een bijeenkomst voor de jonge voorgangers in onze classis in het Loughoes in Eelde. We hopen op een mooie en zinvolle bijeenkomst met een grote opkomst. Ds. Jan Hermes, predikant in Schoonebeek, zal deze bijeenkomst mee begeleiden.

Stand van zaken
In onze classis hebben we te maken met ongeveer 180 gemeenten en even zo veel voorgangers (predikanten en kerkelijk werkers). Bij veel gemeenten gaat dat goed, is er een goed gevulde kerkenraad en zijn er voldoende vrijwilligers zodat het werk dat gedaan moet worden ook daadwerkelijk wordt gedaan. Veel mensen met veel liefde voor de kerkelijke gemeente zijn actief en dat geeft de kerk een gezicht en uitstraling, mooi om te zien. Een aantal gemeenten heeft een kerkenraad die het nog net aankan, maar waar zorgen zijn over de toekomstige invulling. Dat is niet alleen van deze tijd, dat speelt al langer en eerder was ook al wel eens de vraag wie de zittende mensen zouden moeten opvolgen, maar meestal werd er nog weer een oplossing gevonden. Dat wordt steeds moeilijker, horen en merken wij.

We constateren ook dat er nogal wat vacatures zijn waar het gaat om de voorgangers en we weten dat een aantal komend jaar of in 2024 met emeritaat gaat. Het wordt lastig om die vacatures voor voorgangers, die meestal ook steeds iets kleiner van omvang worden, in te vullen. Het helpt om dat samen te doen als een aantal gemeenten met elkaar; het helpt om te kijken of je op dat vlak kunt samenwerken met een andere gemeente. Wij verwachten dat het noodzakelijk zal zijn op dit punt ingrijpende maatregelen te treffen. In ons nieuwe beleidsplan dat vermoedelijk in mei op de classicale vergadering wordt besproken zullen we daar aandacht voor vragen en hopelijk samen kunnen zoeken naar oplossingen.

Tot slot
Dit is een anderssoortige nieuwsbrief dan u van mij gewend bent, maar ik dacht dat het zinvol zou zijn op sommige punten iets meer informatie te geven, vooral bestemd voor kerkenraden en wellicht om later op een onderwerp nog eens terug te lezen.
Om met Paulus te spreken: Heb elkaar lief en laat u aanvuren door de Geest en dien zo de Heer.

ds. Jan Hommes
Classispredikant classis Groningen-Drenthe
06 51 99 97 11
j.hommes@protestantsekerk.nl
 
terug