Project India (Kinderen in de Knel) (vervolg) Project India (Kinderen in de Knel) (vervolg)
Bij de MWD ziet het er naar uit dat we ons streefbedrag voor de Kinderen in de Knel niet gaan halen door het missen van de collectes.
U zou daarom een (extra) bijdrage kunnen overmaken op ons bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.

Deze keer willen we u iets meer vertellen over het werk van Cards onder de Dalits.  Kerk in Actie werkt ook samen met deze organisatie in India. De hulp van Kerk in Actie wordt ingezet in het Gunturdistrict.
Dalit betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Volgens de Indiase wetgeving hebben zij dezelfde rechten als andere groepen in de samenleving. Maar in de praktijk worden ze stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de fabriek.
‘Verander een generatie om de maatschappij te veranderen', is het motto van Cards. Daarom richt Cards zich vooral op het onderwijs om de Dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken
Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Aanvankelijk waren de onderwijzers van de overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren beduidend beter en maken veel vaker de school af. Met de hulp van Cards stroomt een groot deel van de kinderen door naar het middelbaar onderwijs.
In vier jaar wil CARDS 180 Bala Bata’s realiseren in 160 dorpen; elk jaar zullen ongeveer 7200 nieuwe kinderen daar gebruik van maken. In het Gunturdistrict werkt Cards in acht subdistricten, vooral aan de kust en bij de Krisna rivier. Hier zijn de mensen extra kwetsbaar vanwege dreigende overstromingen en problemen in de visserij industrie. Bij de Krisna rivier wonen de mensen ook op eilanden in de rivier. De uitdaging om kinderen naar school te laten gaan is hier extra groot.

 
terug