Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat

In een vorige bijdrage van onze taakgroep in dit Kerkblad kwam de “Gids voor onderling pastoraat” ter sprake. Deze gids, uitgegeven door het Dienstencentrum van onze landelijke PKN, nodigt ons uit om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere kanten in het pastoraat ontdekken. Zoals het ‘ABCD van ik leef met je mee’, waar het gaat over de kwaliteit van ons contact met onze medemens: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.
Na een uitleg over wat dit ABCD van ons vraagt, nodigen de schrijvers van de gids ons vervolgens uit om een rondwandeling in ons pastoraat te maken: wat gebeurt er in onze gemeente aan omzien naar elkaar in de naam van Christus? Voor die rondwandeling gebruiken de schrijvers enkele richtingaanwijzers zoals ontmoeten, organiseren, gastvrij zijn en samenwerken. In deze bijdrage verkennen we in onze wandeling het ‘ontmoeten’ en het ‘organiseren’.
Ontmoeten: we ontmoeten elkaar in allerlei situaties: op straat, in de supermarkt, op het schoolplein, op het werk, de sportschool, enz. In het contact dat we dan hebben kunnen we onze betrokkenheid laten merken en aandacht geven aan wat de ander hier en nu, in het alledaagse leven bezighoudt.
Dit meeleven met elkaar is de basis van alle pastorale zorg. Wij, als gemeenteleden, zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de aandacht en zorg voor elkaar. Dat gaat niet altijd vanzelf, soms vraagt meeleven met de ander ook geduld, verdraagzaamheid of volharding. En het vraagt ook om betrouwbaarheid en vertrouwen  in elkaar en om ruimte en respect voor wie het persoonlijke liever voor zich houdt, want in een spontane ontmoeting is over zwijgplicht immers niets geregeld. Van dit persoonlijke en spontane pastoraat, dat in onze gemeente dagelijks plaatsvindt, heeft onze kerkenraad maar een beperkt beeld, want het is niet georganiseerd. Maar dat het gebeurt is zeker.
Spontane ontmoetingen krijgen soms een vervolg in een uitnodiging voor een gesprek thuis (‘kom gauw eens langs’), in praktische hulp ( een boodschap voor iemand die aan huis is gebonden) of in een teken van medeleven (een kaartje sturen).
Organiseren: we ontmoeten elkaar in situaties die door onze gemeente (predikant, kerkelijk werker en/of ouderlingen) zijn georganiseerd. In onze gemeente heeft de kerkenraad de organisatie van de pastorale zorg neergelegd bij de taakgroep Pastoraat. In de taakgroep gaat de aandacht uit naar het contact houden met de gemeenteleden (zoals huisbezoek), de organisatie daarvan en de afspraken daarover. Het onderlinge pastoraat tussen ons als gemeenteleden is hiervan een afgeleide: het gebeurt in samenkomsten die vanuit of namens de kerk worden georganiseerd.
Een van de voorbeelden hiervan is het koffiedrinken na de kerkdienst, georganiseerd door de kerkenraad. Veel gemeenteleden geven aan dat ze in deze tijd van beperking het koffiedrinken na de kerkdienst heel erg missen. Het is een belangrijk moment om de onderlinge gemeenschap vorm te geven: naast elkaar aan tafel kom je haast vanzelf ook tot elkaar en leer je elkaars alledaagse leefwereld kennen en heel soms ook elkaars geloofsbeleving en twijfels daarbij. Daardoor groeien we in vertrouwen in en betrokkenheid op elkaar. Het elkaar kennen en de vertrouwensband stimuleren het meeleven met elkaar en zo is er een wisselwerking tussen het georganiseerde pastoraat en het spontane meeleven met elkaar. Andere voorbeelden hiervan in onze gemeente zijn de eetgroep, de alleengaanden – middag en het koffiedrinken in Het Anker op donderdag. Vanwege het
georganiseerde karakter heeft de kerkenraad van deze vormen van omgaan met elkaar wel een goed beeld.
We hopen en vertrouwen erop dat we binnen niet al te lange tijd met onze georganiseerde vormen van omgaan met elkaar weer van start kunnen gaan en dat we als gemeenteleden daarnaast samen het onderlinge, persoonlijke en spontane pastoraat levend houden. Want nog verder in de toekomst kijkend verwachten we dat we door minder ambtsdragers in onze gemeente meer nadruk zullen moeten leggen op ons onderlinge pastoraat.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
terug