Uit de kerkenraad (april 2023) Uit de kerkenraad (april 2023)
De kerkenraad kwam in een extra vergadering bijeen op donderdag 13 april jl. Deze extra vergadering was nodig omdat er besluiten moesten worden genomen over enkele zaken die niet konden wachten tot de geplande vergadering van 22 mei a.s. In het kerkblad van april hebben we in het verslag van het College van kerkrentmeesters kunnen lezen over de maatregelen ter verduurzaming van het Anker. Het gaat daarbij om isolatie van de plafonds in zaal 1 en 2 en spouwmuurisolatie. Alle ruimten worden ook voorzien van ledverlichting en er zullen zonnepanelen op het Anker worden geplaatst. Al deze maatregelen dragen bij aan het verlagen van de energiekosten en bevorderen tevens ons doel om een “Groene kerk”  te zijn. De investeringen hiervoor zijn begroot op € 33.800,00. Omdat hiermee geen rekening was gehouden bij het opstellen van de begroting 2023, is een begrotingswijziging nodig die de instemming van de kerkenraad behoeft. Het College van kerkrentmeesters heeft in de vergadering van 13 april voorgesteld om de dekking voor deze investering deels te halen uit het legaat dat de heer en mevrouw Wolthek onze gemeente hebben nagelaten en deels uit een door het College op te zetten actie “crowdfunding” waarbij gemeenteleden in de gelegenheid zullen worden gesteld om bij te dragen in de aanschaf van zonnepanelen (€ 25.000,00) voor het Anker. De kerkenraad is met dit voorstel akkoord gegaan.
Vervolgens kwam het verzoek aan de orde dat ds. Marja de Jager bij de voorzitter van de kerkenraad en bij de voorzitter en scriba van het College van Kerkrentmeesters heeft neergelegd om toestemming te krijgen voor het wonen buiten Delfzijl. De reden is dat Eelco, de echtgenoot van ds. Marja de Jager, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en dat zij op korte termijn een keuze willen maken voor een koopwoning waar zij in de toekomst kunnen wonen. Daarbij is voor hen duidelijk dat hun definitieve woonplaats niet Delfzijl zal zijn. De kerkorde schrijft voor dat, wil een predikant buiten de grenzen van de gemeente wonen, de kerkenraad hiermee moet instemmen. De kerkenraad heeft besloten deze instemming te verlenen.
Dit zal tot gevolg hebben dat op termijn de pastorie niet meer bewoond zal zijn. Het College van kerkrentmeesters heeft, zoals de kerkorde voorschrijft,  de kerkenraad toestemming gevraagd om, wanneer de pastorie niet meer bewoond is, deze te mogen verhuren, dan wel verkopen. De kerkenraad heeft deze toestemming verleend, daarbij in overweging nemend dat de pastorie erg hoge energielasten heeft en daarom in de toekomst weinig aantrekkelijk is om aan te bieden aan een eventuele volgende predikant. Tenslotte heeft de kerkenraad ook besloten tot een aantal maatregelen om de bestuurlijke voortgang in onze gemeente te waarborgen. In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad een aantal gemeenteleden gevraagd voor de functie van scriba, omdat mevr. Marianne Kombrink-Pot in het najaar van 2022 aangaf te willen stoppen. In de kerkdienst op 2 april jl. heeft zij afscheid genomen. Omdat niemand van de benaderde gemeenteleden de functie op zich wilde nemen, heeft de kerkenraad besloten een aantal taken van de scriba te verdelen onder de ambtsdragers. Voor een aantal van hen gaat dit een verzwaring van hun taak als ambtsdrager betekenen. Dat is het gevolg als we met minder mensen het werk moeten doen om onze gemeente bestuurlijk draaiende te houden. Het e-mailadres van de scriba, scriba@pgdelfzijl.nl, blijft online en kan gebruikt worden voor berichten die bestemd zijn voor de kerkenraad. In de komende tijd zal de kerkenraad doorgaan met het zoeken naar een opvolger voor de scriba en ook naar een opvolger voor de voorzitter, die per oktober 2023 gaat stoppen, omdat zijn laatste ambtstermijn is verstreken. De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor maandag 22 mei a.s. Dan zal onder meer de jaarrekening 2022 aan de orde komen.

Frans Geluk
terug