Uit de kerkenraad, december 2022 Uit de kerkenraad, december 2022
Begroten en bezuinigen in 2023!
In haar vergadering van maandag 21 november jl. besprak de kerkenraad o.m. de begrotingen 2023 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Met name de begroting van het College van Kerkrentmeesters baart de kerkenraad grote zorgen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er sprake van een fors tekort. In het lopende boekjaar 2022 bedraagt het begrote tekort ruim €106.000,00, voor 2023 begroot het College van Kerkrentmeesters een tekort van ruim €128.000,00. Het moge duidelijk zijn dat met dergelijke tekorten onze gemeente er, financieel gezien, bepaald niet rooskleurig voor staat. Het begrote tekort voor 2023 wordt deels veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen. Al met al dwingt dit de kerkrentmeesters tot het nemen van stevige bezuinigingsmaatregelen. In de kerkenraadsvergadering van maandag 12 december a.s. zullen in een eerste bespreking concrete voorstellen voor bezuinigingen vanuit het College van Kerkrentmeesters aan de orde komen. Op maandag 16 januari 2023 volgt hierover een tweede bespreking in de kerkenraad. We hopen het dan eens te kunnen worden over de te nemen maatregelen. De kerkenraad organiseert vervolgens op zondag 22 januari 2023 na de kerkdienst een gemeenteberaad waarin, naast het beleidsplan 2022-2027, de te nemen bezuinigingsmaatregelen met de gemeente zullen worden besproken.
Namens de kerkenraad,

Frans Geluk

 
terug