Uit de kerkenraad (okt. 20223 Uit de kerkenraad (okt. 20223
Eind september besprak de kerkenraad tijdens de opening van de vergadering het thema ‘De veilige kerk’. De bespreking van dit thema wordt ons aanbevolen vanuit de landelijke kerk. De PKN heeft het thema ‘De Veilige Kerk’ opgenomen in een nieuwe zogenoemde  ‘generale regeling’, waarin als uitgangspunt wordt geformuleerd:  “De kerkenraad stimuleert het gesprek in de gemeente om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen.” Naast het stimuleren van het gesprek beschrijft de regeling ook dat de kerkenraad in de toekomst voor ambtsdragers een verklaring omtrent gedrag (VOG) zal moeten aanvragen en dat er een vertrouwenspersoon zal worden aangesteld. Dat laatste hoeft niet per gemeente, het heeft de voorkeur om dit regionaal met meer gemeenten te doen. De kerkenraad zal nog bespreken of en zo ja hoe dit thema ook met de gemeente kan worden besproken. Voor het  eerst was mevrouw Renny Burema in de vergadering aanwezig, zij zal zich tot aan haar bevestiging op 29 oktober gaan inwerken als scriba. Nu er voor de functie van voorzitter van de kerkenraad nog geen opvolger is gevonden, zal de heer Gerard Klasens tijdelijk technisch voorzitter zijn van de vergaderingen van de kerkenraad. Vervolgens stelde de kerkenraad de plaatselijke regeling voor onze gemeente vast. In een plaatselijke regeling staan bepalingen waarvoor de kerkorde van de PKN keuzemogelijkheden biedt en die door een gemeente zelf vastgesteld worden. Zo wordt in onze plaatselijke regeling onderscheid gemaakt tussen ‘grote’ en ‘kleine’ kerkenraad. Over veel zaken neemt de kleine kerkenraad een besluit. Waar de kerkorde dat voorschrijft, bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen, besluit de grote kerkenraad. De kerkenraad besprak of dit onderscheid moet worden gehandhaafd, sommige kerkenraadsleden die alleen lid zijn van de grote kerkenraad, willen vanuit hun betrokkenheid graag meer bij de besluitvorming worden betrokken dan nu het geval is. De kerkenraad nam vervolgens een voorstel aan om vanaf 2024 ‘zuivere’ (fairtrade)  koffie te schenken in Het Anker.  De door de diaconie ingediende jaarrekening 2022 werd vastgesteld. Deze jaarrekening liet een positief saldo zien van € 12.166,00, terwijl er een tekort was begroot van ruim € 18.380,00. Dit positieve resultaat kon worden gerealiseerd doordat de opbrengsten uit collecten behoorlijk hoger uitvielen dan was begroot, terwijl de uitgaven van de diaconie lager uitvielen dan was verwacht. Vanuit de werkgroep Vieren en Vormen kwam de mededeling dat besloten is om te stoppen met het avondgebed, wegens te weinig belangstelling. Wel zal op een andere manier een avondgebed plaatsvinden (denkend aan Advent en de Veertigdagentijd.) De dagelijkse opening van het stiltecentrum is in september jl. gestopt.
Omdat na corona de deelname aan activiteiten uit het jaarlijkse activiteitenboekje flink achterbleef bij de verwachting, is besloten om geen nieuw activiteitenboekje uit te geven. Gespreksgroepen of andere activiteiten zullen in het kerkblad en op de zondagsbrief worden vermeld. De kerkenraad besloot in te stemmen met het voorstel vanuit de werkgroep Pastoraat om het wekelijks koffiedrinken na afloop van de kerkdienst ongewijzigd voort te zetten. De werkgroep Pastoraat denkt verder na over een andere opzet van het Verjaardagsfonds. De huidige opzet komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. De gelden zullen vanaf 2024 onder beheer komen van het College van Kerkrentmeesters. De heren Wouter Eisema en Bert van der Woude zullen onze gemeente vertegenwoordigen naar de classicale bijeenkomst op 31 oktober in Middelstum, waarin gesproken gaat worden over het nieuwe beleidsplan van de classis. Belangrijke vraag daarin is hoe we in de toekomst onze gemeenten in de regio kunnen blijven besturen. In de vergadering van 23 oktober besloot de kerkenraad tot het wijzigen van de aanvangstijd van de kerkdiensten gedurende de wintertijd naar 10:00 uur. Dit besluit is genomen op verzoek van veel oudere gemeenteleden, die wel graag naar de kerk komen, maar voor wie in de wintertijd een dienst om 09:30 vaak moeilijk dan wel niet haalbaar is. De aanvangstijd van 10:00 uur blijft gehandhaafd tot de tweede zondag na het begin van de zomertijd (dat is in 2024: zondag 7 april). Ook besloot de kerkenraad om het onderscheid tussen de kleine en de grote kerkenraad met ingang van 1 januari ’24 te laten vervallen. Vanaf deze datum vergadert de kerkenraad 8 keer per jaar waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. De kerkenraad zal voor woensdagavond 24 januari 2024 een gemeenteberaad organiseren, waarin o.a. het thema ‘De veilige kerk’ aan de orde zal komen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 20 november a.s.

Frans Geluk
 
terug