Uit de vergadering van het Pastoraat Uit de vergadering van het Pastoraat
Vergaderng gehouden op 12 februari 2019
Onze gemeente is, sinds de samenvoeging van de twee wijkgemeenten Noord en Zuid, voor de pastorale zorg ingedeeld in negen secties: vier secties ten noorden van de spoorlijn  en vijf ten zuiden ervan. In elke sectie is een sectieteam verantwoordelijk voor de uitvoering van de pastorale zorg. De pastorale ouderling geeft leiding aan het sectieteam dat verder bestaat uit een diaken, bezoekers en contactpersonen. In de werkgroep Pastoraat, waarin de ouderlingen eens in de zes tot acht weken bijeenkomen,  besteden we in elke bijeenkomst kort aandacht aan het overzicht van alle secties en sectieteams en houden we de wijzigingen bij die er in de negen sectieteams soms voorkomen. Zo houden we het overzicht actueel en kunnen we ook bepalen waar actie nodig is om ervoor te zorgen dat in elk sectieteam voldoende menskracht beschikbaar is. Zo hebben we in de bijeenkomst in februari van dit jaar gesproken over de invulling van de vacature voor ouderling in sectie 1: de Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde. Deze vacature ontstond door het vertrek van ouderling mw. Anneke Zuidema. Uitkomst van ons overleg  is dat we onderzoeken of een van de twee ouderlingen in sectie 3, dhr. Reinder de Vries of de nieuw te bevestigen ouderling mw. Annemarie Oosterloo, mogelijk de vacature in sectie 1, al dan niet tijdelijk, zal gaan invullen. Op de laatste zondag van maart zullen twee ouderlingen hun ambt beëindigen: mw. Trienke Flobbe en mw. Anneke Mulder. Trienke was ouderling in de inmiddels opgeheven sectie van voorkeursleden
voorkeursleden uit de oude wijken Noord en Zuid, door haar vertrek ontstaat geen vacature. Anneke Mulder was ouderling in sectie 4: Schrijversbuurt, Landenbuurt en de Wending. In deze sectie blijft mw. Hennie de Vries de verantwoordelijke ouderling. Ook vanaf deze plaats is een woord van dank op zijn plaats voor het vele werk dat Trienke en Anneke voor onze gemeente, voor hun secties en voor de werkgroep Pastoraat hebben gedaan. We stellen het erg op prijs dat zij allebei hebben aangegeven om als bezoeker door te willen gaan met het pastorale werk. Een overzicht van alle ouderlingen en hun secties kunt u vinden op onze website
www.pgdelfzijl.nl/pastoraat. De diaken, bezoekers en contactpersonen vervullen in de sectieteams een belangrijke rol, zij zien en horen in hun contacten met de gemeenteleden vaak waar pastorale en/of diaconale aandacht van de ouderling, diaken of de predikant gewenst is. En ook u als gemeentelid, niet verbonden aan een sectieteam, kan hierin een rol vervullen, door aandacht te schenken aan mensen in uw omgeving die dit nodig hebben en om, indien nodig en altijd in overleg met de betrokkene, een signaal door te geven aan de ouderling of predikant. In het omzien naar elkaar hebben we als gemeentelid allemaal een taak, zowel voor mensen binnen als buiten onze gemeente. 
Tenslotte: voor de komende bijeenkomst van onze werkgroep in april, waarin ook onze predikant da. Marja de Jager voor het eerst aanwezig zal zijn,  ontvangen onze veertien bezoekers ook een uitnodiging om samen van gedachten te wisselen over het pastorale werk in onze gemeente.
 
terug