Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
In de eerste week van het nieuwe jaar zijn wij op 6 januari als kleine kerkenraad weer bijeengeweest.
De punten die op dit moment de prioriteit hebben zijn de verbouw van de Kruiskerk en de start procedures verkiezingen ambtsdragers.
De verbouw verloopt voorspoedig. Iedere week kunt u hierover een stukje lezen in de zondagsbrief. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om op de vrijdagmiddag tussen 16.00 -17.00 uur een kijkje te nemen in de kerk.
In verband met de verbouw worden zowel de erediensten als ook de rouwdiensten tijdelijk gehouden in de Farmsumer kerk. Met name voor de rouwdiensten willen wij u er graag op attenderen dat er gebruik kan worden gemaakt van gebouw Op de Wierde voor het drinken van koffie ed.
Voor de start van de procedure verkiezingen ambtsdragers vragen wij u mee te denken en namen aan te dragen van gemeenteleden , waarvan u denkt dat hij/zij geschikt is voor een ambt. U mag dit kenbaar maken bij de scriba (mail; scriba@pgdelfzijl.nl)  of d.m.v. een briefje in de collecte zak, graag met vermelding van uw naam en voor welke functie u hem/haar geschikt acht.
Op 24 januari zal aan Mw. Eelkje de Vries de uitreiking van de preekconsentkaart plaatsvinden.  Deze uitreiking vindt plaats in Groningen en zal geschieden door ds. Jan Hommes, classispredikant.
Tevens hebben wij goedkeuring ontvangen van de classis met betrekking tot de sacramentsbediening voor de vieringen aan Mw. Eelkje de Vries in de tehuizen Burg. Van Julsinghatehuis en in Hoogwatum.

Van het binnenvaart pastoraat hebben wij een schrijven gekregen dat de heer Bob Flobbe en Geert Thurkov  in het voorjaar van 2020 met deze werkzaamheden zullen stoppen. Zij zullen hierover zelf ook een stukje in het kerkblad schrijven. Maar wij als kerkenraad willen hun hartelijk danken voor alle werkzaamheden welke zij hiervoor hebben verricht.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 3 februari en de gehele Kerkenraad op 24 februari
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug