Vanuit de kerkenraad (augustus 2023) Vanuit de kerkenraad (augustus 2023)
In de zondagsbrief van 2 juli jl. maakten we melding van de afwezigheid van onze pastor Eelkje de Vries omdat zij getroffen was door een (licht) herseninfarct. Elders in dit kerkblad schrijft zij zelf hoe het nu met haar gaat. De kerkenraad heeft maatregelen genomen om deze zomermaanden zo goed mogelijk te voorzien in haar vervanging. In de eerste plaats heeft ds. Marja de Jager haar in de maand juli twee weken vervangen.  Deze weken vinden deels compensatie in het najaar en door nu en dan een vrije dag op te nemen. Tevens heeft ds. Itse de Boer zich beschikbaar gesteld om pastor De Vries te vervangen bij uitvaarten van gemeenteleden in haar secties. Dat is in de afgelopen tijd ook een paar keer gebeurd. Inmiddels heeft pastor De Vries medio augustus een gesprek gehad met de Arbo – arts. Deze heeft haar geadviseerd om tot 19 september niet structureel aan het werk te gaan.  Met de voorzitter van de kerkenraad en met ds. Marja de Jager is afgesproken dat ze tot de datum van 19 september (dan is het volgende gesprek met de Arbo- arts) voor 100% van haar aanstelling ziek blijft. Wel heeft ze het voornemen om vanaf 4 september tot 19 september op therapeutische basis maximaal 2 uur per dag te gaan werken.  Zij zal zich in die 2 uur beperken tot haar taak voor de diaconie en een rooster voor het aanstaande seizoen voor de koffie-ochtenden in het Anker. Bij vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad zal zij voorlopig niet aanschuiven. Op 19 september zal de Arbo – arts een advies geven over de re-integratie. Omdat de re-integratie naar verwachting wel een aantal maanden in beslag gaat nemen is de kerkenraad van plan om, in goed overleg met het College van kerkrentmeesters, op zoek te gaan naar tijdelijke vervanging voor 8 uur per week voor de periode van 1 september tot voorlopig 1 januari 2024. Voor het pastoraat in de secties van pastor De Vries betekent dit dat zij in ieder geval tot 19 september geen activiteiten zal uitvoeren. Na 19 september zal zij niet voorgaan in kerkdiensten, met uitzondering van de diensten die gepland staan in Hoog Watum. Ook zal zij voorlopig nog geen uitvaarten doen.  Mocht er een overlijden zijn in een van de secties van pastor De Vries dan zijn pastor Henk Perdok uit Appingedam en ds. Itse de Boer beschikbaar voor het leiden van een rouwdienst. Mocht dit zich voordoen dan kunt u contact opnemen met ouderling Hennie de Vries (0596 618 346 / 06 4030 3753), zij neemt de coördinatie op zich. Bij crisispastoraat (wanneer er sprake is van ernstige ziekte, een ziekenhuisopname en andere gevallen wanneer u een pastor wenst) kunt u contact opnemen met uw sectie-ouderling en als de sectie geen ouderling heeft, dan kunt u contact opnemen met Hennie de Vries.  Verder kunnen we melden dat we mevrouw Renny Burema bereid hebben gevonden om scriba te worden van onze gemeente. Met haar toezegging zijn we uiteraard heel blij. In de komende weken zal zij zich gaan inwerken en vanuit de kerkenraad zullen we haar daar zo goed mogelijk bij ondersteunen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor maandag 25 september a.s.  Namens de kerkenraad,

Frans Geluk
 
terug