Vanuit de kerkenraad )mei 2023) Vanuit de kerkenraad )mei 2023)
De kerkenraad besprak in haar vergadering van maandag 22 mei jl. de jaarrekening 2022 van onze gemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters presenteerde Tjerk de Vries de jaarcijfers. De opbrengsten vanuit de actie Kerkbalans, collecten en giften (het zogenoemde ‘levend geld’) bleken ruim € 20.000,00 hoger dan begroot, een verheugend resultaat. Omdat ook de opbrengsten uit subsidies en bijdragen hoger uitvielen en er bij de uitgaven geen tegenvallers waren, kon de kerkenraad de jaarrekening voorlopig vaststellen met een veel lager negatief resultaat dan was begroot. Op het gemeenteberaad van dinsdag 6 juni a.s. presenteert het College van Kerkrentmeesters deze jaarcijfers aan de gemeente en zal zij ook ingaan op de te nemen maatregelen om te komen tot een jaarrekening waarin inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht zijn. Door wisselingen in het penningmeesterschap van het College van Diakenen kon de kerkenraad nog geen jaarrekening 2022 van de diaconie vaststellen. Deze zal dus ook niet op het gemeenteberaad worden behandeld.  In de komende weken werkt het College van diakenen aan het gereedmaken van de jaarcijfers over het afgelopen jaar. Zoals ook al eerder is vermeld, gaan we vanaf Pinksteren de collecten weer tijdens de dienst houden omdat zij een wezenlijk onderdeel vormen in de liturgie. Ook kunt u na de dienst de voorganger en de ouderling van dienst weer de hand te schudden. Groet u toch liever zonder een hand te geven, dan is dat natuurlijk ook goed.  De kerkenraad besprak ook de mogelijke invulling van de vacature voor scriba (secretaris van de kerkenraad). Via een van de kerkenraadsleden heeft zich iemand van buiten onze gemeente gemeld die ons wil helpen bij deze taak. De kerkenraad besloot om hierin een tussenstap in te lassen door aan degene die zich had gemeld voor te leggen de notulering van de kerkenraadsvergaderingen de komende tijd op zich te nemen en daarmee de nodige tijd te nemen voor een wederzijdse kennismaking. En wanneer deze kennismaking van beide kanten goed bevalt zal de kerkenraad als vervolg hierop een besluit nemen over de invulling van de vacature. In de vergadering kondigde de werkgroep Pastoraat alvast haar zomeractie aan: een groet vanuit de gemeente voor onze gemeenteleden van 85 jaar en ouder.  Deze actie houden we op zondag 16 juli a.s. Meer hierover leest u de komende tijd in de zondagsbrief en het Kerkblad. Ook beraadt de werkgroep Pastoraat zich op de toekomst van het verjaardag fonds. Het blijkt dat het steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden om het verjaardag fonds in stand te houden. Bovendien is de uitvoering per sectie verschillend: in sommige secties loopt het goed, in andere minder en er zijn ook secties waar het verjaardag fonds helemaal geen praktijk is. Kortom: beraad hierover is wenselijk en de werkgroep zal naar verwachting in juni hierover een besluit nemen. De volgende vergaderingen van de kerkenraad staan gepland voor 19 juni (kleine kerkenraad) en 25 september (grote kerkenraad).
Frans Geluk.

 
terug