Vanuit de kerkenraad )mei 2023) Vanuit de kerkenraad )mei 2023)
De kerkenraad besprak in haar vergadering van maandag 22 mei jl. de jaarrekening 2022 van onze gemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters presenteerde Tjerk de Vries de jaarcijfers. De opbrengsten vanuit de actie Kerkbalans, collecten en giften (het zogenoemde ‘levend geld’) bleken ruim € 20.000,00 hoger dan begroot, een verheugend resultaat. Omdat ook de opbrengsten uit subsidies en bijdragen hoger uitvielen en er bij de uitgaven geen tegenvallers waren, kon de kerkenraad de jaarrekening voorlopig vaststellen met een veel lager negatief resultaat dan was begroot. Op het gemeenteberaad van dinsdag 6 juni a.s. presenteert het College van Kerkrentmeesters deze jaarcijfers aan de gemeente en zal zij ook ingaan op de te nemen maatregelen om te komen tot een jaarrekening waarin inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht zijn.
(Lees verder onder Kerenraad.)
terug