Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau

Kerkelijk Informatie Bureau (KIB)

Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
E-mail:
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur
Gesloten: Tijdens schoolvakanties, m.u.v. vrijdags

 

lees meer ยป
 
Beroepingscommissie staat in de startblokken Beroepingscommissie staat in de startblokken

Vanuit de kerkenraad zijn gemeenteleden gevraagd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Ook een aantal ambtsdragers nemen zitting in deze commissie. De beroepingscommissie zal bestaan uit: de dames A. Flobbe, A. Jansma, R. Bootsman, A. v. Tholen, E. de Vries, M. Kombrink, G. Geluk  en de heren v. Hall , G. Klasens en J. Dam. Het is goed dat deze commissie binnenkort van start kan gaan. Het is nog even wachten op de sluitende meerjarenbegroting welke door het college van kerkrentmeesters wordt opgemaakt en door de kerkenraad en een landelijk college moet worden goedgekeurd.
 

 
Uit de Algemene Kerkenraad Uit de Algemene Kerkenraad

 Uit de Algemene Kerkenraad
Op 4 december was de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad. Vanaf 1 januari hebben we geen wijkkerkenraden en geen algemene kerkenraad, maar nog één kerkenraad voor heel Delfzijl. Daarin zitten dan alle ambtsdragers, van onder en van boven de spoorlijn. Die kerkenraad heeft dan een nieuwe voorzitter en dat is Tjerk de Vries. Die kerkenraad heeft twee scriba’s en dat zijn Gineke van de Velde en Wilte Mulder.  Onder die ene kerkenraad functioneren straks 5 werkgroepen. In de werkgroep Pastoraat zitten alle ouderlingen. In de Werkgroep Diaconaat zitten alle diakenen. In de werkgroep Rentmeesters zitten alle Kerkrentmeesters. In de werkgroep Vieren en Vorming zitten leden van de liturgiecommissies, een preekvoorziener en mensen die aan vorming doen. In de werkgroep Communicatie zitten mensen van KIB, van het kerkblad en de website. Van elke werkgroep zitten er weer twee leden in de kleine kerkenraad en daar zitten natuurlijk ook de voorzitter, de scriba en de dominee in. Omdat de werkgroepen nog niet allemaal afgevaardigden hebben voor de kleine kerkenraad kunnen de leden van de A.K. eerst nog even het werk van de kleine kerkenraad doen.
Wij zijn nog op zoek naar een kerkelijk werker, maar deze maand is er al een gesprek met een kandidaat. Er zijn een tiental gemeenteleden en kerkenraadsleden bereid gevonden om de beroepingscommissie te vormen, die op zoek moet gaan naar een nieuwe dominee.
Na de gezamenlijk dienst op 7 januari zullen jullie nog meer en uitgebreider geïnformeerd worden. Ik zou zeggen: komt allen tezamen op 7 januari.
Reinder de Vries, scriba
 
                              


 
 
 

 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst


Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc. Zo is de bestemmingscollecte van 27 november bestemd voor Missionairwerk en Kerkgroei. In de aankondiging wordt het voorbeeld aangehaald van de kerk in Gaastmeer, waar gezocht wordt naar andere vormen en betrokkenheid van de kerk binnen de samenleving daar.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Zo was voor 2015 hiervoor een opbrengst begroot van € 19.000. In de praktijk is er helaas maar € 14.000 opgebracht. Dit verschil heeft dus invloed op het tekort van onze gemeente over 2015.
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK