Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Hennie de Vries, Tel. (0596) - 61 83 46.
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:

Dien Wierdsma-Smit
John Mol
Joop Danhof
Bob Flobbe
Albert Ferwerda
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra

lees meer »
 
Zondag 9 april Zondag 9 april

Op deze zesde en laatste zondag van de 40 dagen tijd is de collecte bestemd voor het voedselzekerheidsprogramma in Rajshahi en Haluaghat. In Rajshahi gaat het om Santals, in Haluaghat om een andere minderheidin Bangladesh: de Garu’s. Op de foto’s tijdens de collecte ziet u iets van het werk dat onder hen wordt gedaan maar ook van hun cultuur en kerkdiensten. Velen van hen zijn christen. De kerken, ondersteund door de broeders van Taizé, die zich juist voor de minderheden inzetten, stimuleren deze groepen om door onderwijs en ontwikkeling een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen.
De laatste foto’s tijdens de collecte gaan niet over het voedselzekerheidsprogramma maar willen u nog eenmaal een indruk geven van een paar aspecten van leven en kerk in dat verre land.
 
Uw bijdrage voor het voedselzekerheidsproject, dat vooral op verbetering van de landbouw is gericht,  stimuleert mensen om stap voor stap uit de armoede te komen.
 

 
Zondag 26 maart Zondag 26 maart

KWETSBAAR IN BANGLADESH

Bimol Marandi is een verhaal apart. Bimol is een Santal. De Santals
zijn binnen Bangladesh een kleine minderheid. Hij komt uit het
noordwesten van Bangladesh. Als kind van zeven pakte hij een
stroomdraad vast. Door de schok verloor hij beide armen. Vijftien
jaar geleden ontmoette hij de broeders van Taizé. In hun gemeenschap
leerde hij schilderen, met zijn mond en met zijn voeten.
De gemeenschap voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, die de
Broeders stichtten, is onderdeel van de L’Arche (Ark) beweging. Zij
stimuleren dat overal op de wereld ‘gezonde’ mensen met gehandicapten
in kleine leefgemeenschappen samen wonen. In Bangladesh worden in de
gemeenschap allerlei dingen gemaakt maar het schilderwerk van Bimol
behoort tot het opvallendste. U krijgt hem en zijn werk te zien op de
foto’s tijdens de collecte.
Ondanks zijn beperkingen kan hij toch het mooie van de schepping delen
met anderen.

In de Ark gemeenschap leren mensen met en zonder beperking samen te
leven om er van beide kanten iets te leren van wat het betekent om
samen mens te zijn. Dat is werkelijk gaven delen, dat is wat deze
mensen sterk en krachtig maakt.


 

 
Zondag 19 maart Zondag 19 maart

Vrouwen aan de rand van Bangladesh


De broeders van Taizé steunen ook vrouwen. Omdat vrouwen kwetsbaar
zijn in een land waar de helft van de bevolking op of onder de
armoedegrens leeft. Omdat vrouwen weinig toegang hebben tot de gewone
arbeidsmarkt.  Allereerst worden cursussen gegeven waar vrouwen wordt
geleerd om door zelf groente te verbouwen, door zelf kleren te maken
en kleinvee te houden, de kansen op een iets ruimer gezinsbudget te
vergroten. Ook kleine leningen horen daarbij. Daarnaast heeft de
gemeenschap van de broeders een weverij opgericht waar vrouwen met een
handicap leren om kleden en tapijten te maken. Er wordt een markt
gezocht in Bangladesh zelf, er wordt ook naar het buitenland
geëxporteerd. Dat laatste staat in de kinderschoenen omdat de
verzending van de tapijten nog problemen oplevert. Vaak zijn ze
afhankelijk van toevallige gasten die een pakketje meenemen. Op de
foto’s van vanmorgen zult u een aantal voorbeelden van die tapijten
zien.
Zo blijft het opzetten van nieuwe projecten een kwestie van
overdenken. Maar vast staat dat de vrouwen die er werken niet alleen
sterk en dapper zijn, maar ook samen veel plezier beleven aan het
weven.

Vrouwen zijn kwetsbaar in een land zonder sociale voorzieningen.
Gehandicapte vrouwen behoren tot de meest kwetsbare groepen. Door de
kansen die ze krijgen in de gemeenschap die de Broeders van Taizé
hebben opgezet, kunnen ze toch een min of meer zelfstandig bestaan
opbouwen.

De MWD

Overigens,

Vanmorgen, de ochtend na de verkiezingen kregen we een e-mail van de
bisschop van de Church of Bangladesh. Hij feliciteerde ons als volk
dat we niet massaal op de anti-immigratie en anti-islam partij hadden
gestemd. Het bepaalt je er weer bij dat wij niet alleen naar
ontwikkelingen in Bangladesh kijken, maar dat de wereld ook, en soms
met ingehouden adem, naar ontwikkelingen bij ons kijkt. En hij is
bisschop van een klein groepje christenen in een land dat overwegend
islamitisch is. Ook zij willen graag in vrede verder. Ik wilde het
toch maar even met u delen.

 

 
Zondag 12 maart Zondag 12 maart

EEN MOEDIGE GEMEENSCHAP IN BANGLADESH

Veel mensen hebben gehoord van Taizé. Een protestantse
kloostergemeenschap in het oosten van Frankrijk. Gesticht door broeder
Roger (Schütz) in 1940, bedoeld als een schuilplaats voor ieder op de
vlucht. Na de oorlog zette de beweging zich voort, een gemeenschap van
broeders, die een teken willen zijn van Christus’ aanwezigheid onder
mensen. Naast de gemeenschap in Frankrijk, die jaarlijks nog altijd
tienduizenden mensen trekt met nadruk op jongeren, zijn er ook
gemeenschappen gesticht in het buitenland. Eén daarvan is de
gemeenschap in Mymensingh in Bangladesh. Een van de broeders daar is
een Nederlander, broeder Guillaume. Hij woont er al veertig jaar
tussen de allerarmsten. In Mymensingh stond een oud anglicaans kerkje
dat door The Church of Bangladesh in 1988 voor het werk ter
beschikking werd gesteld. Vandaaruit doen de broeders hun werk,
gericht op:
• De armen, schoonmakers, zigeuners, weduwen en wezen
• Scholing voor kinderen uit de allerarmste gezinnen
• Gehandicapten
• Gevangenen
• Plattelandsvrouwen
• Kerken zonder goed leiderschap
Dit laatste onderdeel, hun bijdrage aan het werk van de
gemeenschappelijke kerken in de regio Mymensingh (MCCP), wordt door
ons ondersteund via de collectes op de komende vier zondagen. De
komende weken zullen we steeds een element van het werk van de
broeders uitlichten en tijdens de collecte krijgt u foto’s te zien van
het leven en werk van de broeders.
Hun werk valt zeker onder het thema ‘Sterk en dapper’ met vandaag als
tweede thema Accepteren. In Taizé word je geaccepteerd zoals je bent,
een kind van God, hoe je leven er verder ook ziet.

De kerken in Mymensingh zijn klein en de laatste jaren is het er niet
gemakkelijker op geworden. Een kleine maar sterker wordende groep
moslims zou het liefst zien dat de toch al kleine christelijke
gemeenschap uit het land verdwijnt. Voor training van leiders van
kleine kerkjes, vaak niet meer dan twintig of dertig leden, is de kerk
afhankelijk van de steun die kerken in het buitenland geven. En wij
doen daar van harte aan mee.

De MWD

 

 
Zondag 5 maart 2017 Zondag 5 maart 2017

OVER LEVEN in BANGLADESH


Het is een klein gezin. Vader, moeder, drie meisjes, één jongen. Twee
meisjes en de jongen zitten nog op de dorpsschool. De kerk vraagt geen
geld, het onderwijs is gratis. Het oudste meisje heeft een plekje gevonden in het meisjesinternaat van de kerk. Daar kan ze ook gratis
naar toe. Zoals de middelbare school van de kerk daar gratis is.
Vader bewerkt het land van een hindoe die in India woont. Hij verbouwt
rijst. Ieder jaar drie oogsten. Vroeger was dat één oogst. Het land was droog. De regering heeft in dit gebied kanalen gegraven, het land kan geïrrigeerd worden. Eén oogst is nu voor de eigenaar van het land,
één oogst is voor hun eigen gezin en van de rest kunnen ze zaaigoed
kopen voor het hele seizoen, de derde oogst is om te verkopen zodat er
kleren gekocht kunnen worden en de andere dingen die nodig zijn om te
leven. Ze hebben een huisje van dikke kleimuren met een golfplaten
dak. Vroeger, in de tijd van één oogst, was dat een dak van stro.         Waar altijd wel gaten in zaten. Naast het huisje verbouwt de moeder groente voor het hele jaar. Er staat ook een fruitboom. Dat kan door het
dorpsfonds dat de kerk heeft opgericht. Daardoor hebben ze ook kippen
en een geit. Ze houden niet veel over maar ze hoeven nooit bang te
zijn voor honger.
Sterk en Dapper is het thema van deze Veertig Dagen. Sterk en dapper
ben je, zeggen we vandaag, als je jezelf en elkaar liefhebt, dat je er
mag zijn.

De Church of Bangladesh is een kleine kerk. De meeste leden zijn
mensen zoals dat gezin in een klein dorp bij Rajshahi. Alleen met hulp
van buitenlandse geldgevers kan de kerk de programma’s als scholing,
en kleine leningen voor mensen in de dorpen, blijven volhouden.                 Als Protestantse gemeente in Delfzijl hebben we ook dit jaar 3000 euro
toegezegd om via Kerk in Actie het programma voor voedselzekerheid in
arme regio’s van de Church of Bangladesh te steunen. De collecte van
vandaag én die op Palmzondag zijn, net als de deeldoosjes, bestemd voor dit project. We rekenen op uw bijdrage.

MWD
 

 
Voorjaarmarkt 3 x B voor Bangladesh Voorjaarmarkt 3 x B voor Bangladesh

1 april 2017 in De Ark:
 3x B markt voor Bangladesh                                    
(Boeken, Bloem(stukjes) en Bakproducten

Dit is het 3e en laatste jaar voor het MCCP zendingsproject.
Om dit project succesvol af te sluiten houden we op 1 april een voorjaarsmarkt in De Ark.Het project, wordt ondersteunt en begeleid door de Taizé broeders in Bangladesh
 Waar staat het project voor:                            
 De Baptistenkerk in het district Mymensingh heeft zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van Taizé broeders om jongedorps kerkjes in Bangladesh te ondersteunen. Hulp bij theologische training van dorpspredikanten, zondagschoolwerk, alfabetisering, landbouwtrainingen,en het verstrekken van kleine leningen en microkredieten voor gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Zo kunnen deze kerken geestelijk en sociaaleconomisch worden en op eigen benen staan.
Om dit project te laten slagen hebben we uw hulp nodig:
-Wij zoeken mensen die boeken over hebben. (Leg ze in de doos die in de hal van de 3 kerken staan.)
-Wij zoeken mensen die willen helpen bij het bloemschikken en
-Wij zoeken  mensen die lekkere dingen kunnen bakken (taart, cake , koekjes, enz)
En daarom nodigen wij iedereen uit om  zaterdag 1 april onze markt te bezoeken.
Er natuurlijk koffie met lekkere eigen gemaakte wafels en iets lekkers voor de kinderen.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Trudy Kemmink, tel. 614633 of Riet Berends , tel. 614665 voor het bloemschikken
bij Bob Flobbe, tel. 6128212 (voor de boeken) en bij Hennie de vries, tel. 618346 (bakproducten)
 
 

 
Dapperbrood Dapperbrood


We zijn op weg naar Pasen. Een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Geïnspireerd door Jezus Christus geloven we als Kerk in Actie in delen. Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Hebt u een vriendin, oom, buurvrouw of de Syrische man uit uw dorp al een tijdje niet meer gesproken en bent u al heel lang van plan hem of haar weer eens uit te nodigen? Bak dan zelf een brood, nodig hem of haar uit en eet dit met elkaar. Geniet samen van de smaak en het mooie gesprek.

Deel ideeën
•Deel Dapperbrood ook met uw familie en vrienden.
•Gebruik met familie en vrienden een sobere maaltijd van water en Dapperbrood.
•Deel uw Dapperbrood met ouderen of breng het naar een verzorgingstehuis.
•Deel het Dapperbrood uit bij de uitgang van de kerkdienst: 'Brood voor onderweg, brood van de Emmaüs'.
 
Recept Dapperbrood
Ingrediënten:
500 gr tarwebloem
5 gr droge gist
10 gr zout
320 gr lauwwarm water
Scheutje olie
 
1.            Doe het bloem in een kom en voeg de gist, het zout en het lauwwarme water toe.
2.            Kneed er een soepel deeg van. Het deeg is klaar als het als een kauwgombal uit elkaar getrokken kan worden. Blijft het aan de handen plakken? Neem dan wat extra bloem.
3.            Vet een kom in met een neutrale olie en leg het deeg hierin. Draai het om zodat alle zijden bedekt zijn met de olie.
4.            Laat het deeg afgedekt (onder een vochtige theedoek) in een uur rijzen op kamertemperatuur.
5.            Kneed de lucht eruit en vorm er een bal van. Laat deze bal nogmaals afgedekt een uur rijzen.
6.            Verwarm de oven voor op 220 graden.
7.            Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg het gevormde erop. Bak het brood in ongeveer 20 tot 25 minuten goudbruin.
 

 
Hartenactie HartenactieDit jaar hebben we aan gemeenteleden gevraagd om een hart te maken.
Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles is toegestaan!
Kerk in Actie stuurt de harten naar kinderen in Pakistan.
Maar ook kinderen in AZC’s krijgen harten.
Wij, de PGD gaan de harten brengen naar de kinderen in het plaatselijk AZC.
We hopen dat we ze met de mooie zelfgemaakte harten ‘ een hart onder de riem steken’ en dat ze een nieuw thuis vinden in Delfzijl.
Hier ziet u het resultaat:


 
Dank, dank gemeenteleden voor het meewerken aan de harten actie!
Wat geweldig veel harten zijn er gemaakt en wat waren de kinderen van het AZC er blij mee.
Ook met hun pakketje met vouwblaadjes een schriftje en wat pennen en een mandarijntje.
Ze hebben voor ons hartjes gevouwen en hun naam er op gezet.De hartjes die overgebleven hartjes zijn naar Utrecht gebracht om door Kerk in Actie naar Pakistan te sturen. Zij gaan naar het project van Kinderen in de Knel.


 

 
Defsail 2016 Defsail 2016


Speciaal voor Delfsail 2016 zijn er Citybijbels voor Delfzijl besteld en uitgedeeld. Tijdens Delfsail lopen er duizenden mensen door de haven en zijn er op al die grote en kleinere boten die de haven van Delfzijl aandoen nog een honderden bemanningsleden. Als mensen er behoefte aan hebben is er in de evangelisatietent een luisterend oor, informatie over veel soorten bijbels van het Nederlands Bijbelgenootschap en is er natuurlijk koffie. In de tent is een kleine stiltehoek ingericht, waar je eventueel een kaarsje kunt aansteken voor een geliefde of zomaar even in stilte te zitten.

Voor dit evenement zijn naast Citybijbels en waxinelichtjes ook boekenleggers en sleutelhangers om als herinnering mee te nemen.
 

 
Themadienst over Bangladesh Themadienst over Bangladesh

lees meer »
 
Kerk-in-actie projecten in Bangladesh Kerk-in-actie projecten in Bangladesh

De Missionaire Werkgroep Delfzijl wil zich van 2015- 2018 inzetten voor twee projecten van Kerk in Actie.

We hebben gekozen voor 2 projecten uit één land:
1. MCCP Kerken op het platteland staan op eigen benen (Z 009463)
2. Church of Bangladesh: Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat (W 002047)

lees meer »