Werp een 'blik' in de kerk 2017 Werp een 'blik' in de kerk 2017

 Werp een ‘blik’ in de kerk 2017 !
Wij vragen u de Voedselbank te steunen door een houdbaar produkt mee te nemen. Als voorbeeld noemen we houdbare melk, koffie, rijst of pasta. Maar een blik met voedsel, groenten, fruit, vlees, vis, het maakt niet uit,alle houdbare producten zijn welkom bij de voedselbank.
U kunt uw blik(ken) en andere houdbare producten  inleveren gedurende maand november in de Farmsumerkerk, de Kruiskerk en De Ark.
De Voedselbank kunt u ook geldelijk steunen door het overmaken van een bedrag op
IBAN: NL80RABO0122295730 tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl.
Hiermee steunt u uw medemens.
Al vast bedankt voor uw gift.
De diaconie
 

 
Diaconie - Acceptgirokaartenactie Diaconie - Acceptgirokaartenactie

Diaconie – acceptgirokaartenactie
Van oudsher heeft de diaconie de taak op zich genomen om te helpen in gevallen waar geen helper is. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en vele zorgtaken overdraagt aan gemeenten, is te verwachten dat hulpvragen aan de diaconie zullen toenemen. Overleg en samenwerking tussen plaatselijke diaconieën en gemeentelijke overheid zal steeds belangrijker worden. De diaconie zal waar nodig middelen en geld beschikbaar moeten stellen om hieruit voortvloeiende diaconale taken te kunnen blijven steunen.
Zo helpt de diaconie in bepaalde situaties mensen die door omstandigheden in geldnood zijn geraakt. Waar banken of gemeente niet meer kunnen helpen, fungeert de diaconie in dat soort gevallen als een extra vangnet. De diaconie kan hulp bieden in de vorm van het verstrekken van een lening of soms in het doen van een geldelijke ondersteuning. Ook het ondersteunen door middel van een mand vol boodschappen of hulp om de financiële problemen op te lossen kan tot de mogelijkheden behoren.
Ook biedt de diaconie hulp bij het organiseren van een vakantie voor gemeenteleden die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”.
Uw bijdrage wordt gevraagd voor “diaconie dichtbij”. Naast bovenstaande hulp steunen we jaarlijks regionale goede doelen zoals:
Stichting Voedselbank Appingedam/Delfzijl (Stichting Daadkracht In Manna);
Stichting Kerken Delfzijl in Actie (Kerstpakketten);
Stichting Leergeld Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
Stichting hulp Tsjernobyl-kinderen Delfzijl.Ook betaalt de diaconie de kosten van:

Paasmiddag en fruitmanden voor wijk Noord;
Kerstmiddag voor oudere gemeenteleden van beide wijken.U hebt de vorige week een acceptgirokaart van diaconie ontvangen met het verzoek om een gift.
De opbrengst is voor de diaconie een belangrijke bron van inkomen. Uw bijdrage is daarom van groot belang om onder meer bovenstaande goede doelen te kunnen blijven steunen.
Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage om dit werk te kunnen voortzetten?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL40FVLB0226121623 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl
 

 
Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl

Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl (IDPD)
De gezamenlijke kerken van de gemeente Delfzijl zijn druk bezig met het opzetten van een Diaconaal Platform Delfzijl. Om de gezamenlijkheid te benadrukken is “Interkerkelijk” hier recent aan toegevoegd.
Niet binnen alle kerken is er een Diaconie.
De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk, het “maatschappelijk werk” van de kerk. En hier doen alle kerken aan.
Mogelijk heeft u al iets gehoord van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl. Wij vinden het tijd worden om u nader op te hoogte te brengen.
Visie en missie IDPD
Een overleg van en voor alle diaconieën in de gemeente Delfzijl en elkaar als diaconieën te ondersteunen en op te bouwen.
Er te zijn voor de burgers in de gemeente Delfzijl in probleemsituaties en met vragen een aanspreekpunt te zijn voor de burgerlijke overheid, maar ook charitatieve instellingen en organisaties op het gebied van sociaal welzijn, opererend op het sociaal middenveld.
 De IDPD is maar aan één verantwoording verschuldigd en dat is aan onze Heer Jezus Christus, het hoofd van alle gelovigen. Er wordt dus gehandeld naar Zijn opdracht en tot Zijn eer.
Dus diaconaal bezig te zijn met een pastorale factor. Daarbij onafhankelijk zijn. Hierbij ook acterend richting de overheid en andere “derden” .
Overigens blijft de diaconie van iedere gemeente zelfstandig en zelf verantwoordelijk. Zoals bijv. ten aanzien van de doelen die zij in Delfzijl steunen (bijv. Voedselbank, Kerstpakketten aktie, St KDiA), op welke wijze en voor hoeveel geld dan ook.
 
Functioneren IDPD in de praktijk
Een werkgroep van 4 personen zal direct na de vakantie het opzetten van een telefooncirkel en een vrijwilligerspool verder uitwerken.
Waar gaat het daarbij om?
Voor de dagelijkse praktische invulling:
Opzetten van een team van 1e aanspreekbare personen die een telefooncirkel vormen en werken in een rooster. Deze personen dienen kennis van zaken te hebben om advies te kunnen geven, te bemiddelen, weten door te verwijzen naar andere organisaties, vrijwilligers uit de vrijwilligerspool inschakelen, enz.
Opzetten van een vrijwilligerspool (voor incidentele klusjes en hulp); bijv. eens wegbrengen voedselpakket voor de Voedselbank, hulp bij verhuizen (gavenbank; naast stichting present). Zaken die hierbij ingevuld moeten worden zijn:
Voor welke werkzaamheden in te zetten
Bemensing
Werving
Aansluiten en samenwerken met andere organisaties
Beheer goederen (bijv. spullen voor woninginrichting) en uit te geven in noodsituaties..
 
Een praktisch probleem bij beheer van goederen die wij krijgen is “opslagcapaciteit”. Wij hebben nu te weinig opslagcapaciteit. Hierbij vragen wij u dan ook, wie heeft opslagruimte voor ons beschikbaar in de vorm van een garagebox, schuur o.i.d?
 
Sociale kaart
Een belangrijke hulpmiddel voor het IDPD zal de “sociale kaart” zijn. Dit is een uitgebreide lijst van instanties en organisaties op zeer uiteenlopende gebieden waarbij wij voor hulp e.d. kunnen aankloppen of personen naar toe kunnen verwijzen. De sociale kaart is aan alle betrokken kerken verstrekt om verder aan te vullen. Zo trachten we de sociale kaart actueel te houden.
 
Voorlichtingsavonden
Er zullen voorlichtingsavonden georganiseerd worden.
Als voorbeeld wordt genoemd, “Voorlichtingsavond aan de diakenen en andere geïnteresseerden,  over ontwikkelingen Wmo, Participatiewet e.d.”
Niet door wethouders en/of directeuren, maar door Beleidsmedewerkers en Mensen die in het veld werken te presenteren.
Ook armoedebestrijding en schuldhulp zal verder uitgewerkt worden en op de agenda komen.
 
Noodfonds
Het IDPD moet nog verder van de grond komen en vanuit de praktische insteek moet blijken hoe groot de behoefte aan een noodfonds is en wat hiervoor financieel nodig is. We gaan in ieder geval van start met een startbedrag waarvoor wij bij alle kerken aankloppen om hun deel daarin bij te dragen.
Tot zover een eerste berichtgeving. We zullen u op de hoogte blijven houden.
Namens het Dagelijks Bestuur van IDPD
Namens PG Delfzijl zitten de volgende personen in ket IDPD:
Ds. A. Ferwerda (voorz.), P. Haan (secr.), B. Flobbe en H. Brons
 
Heeft u vragen, suggesties, opslagruimte of zou u vrijwilliger willen worden, spreek ons aan.