Het KIB heeft een nieuw onderkomen Het KIB heeft een nieuw onderkomen
Zoals u wellicht heeft vernomen is het KIB verhuisd naar de voormalige consistorie in Het Anker. De ingang is via de groene deur aan de zij-ingang van de parkeerplaats. Jarenlang is het KIB gehuisvest geweest in de voormalige kosterswoning aan de J.C. Rijpstraat. Deze woning is inmiddels verkocht en dit houdt dan ook in dat de “sluiproute” naar de Kruiskerk niet meer gebruikt kan worden. De woning wordt middels een dichte schutting afgesloten van de kerk.
College van Kerkrentmeesters
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
P. van der Laan, email: famvanderlaan10@gmail.com
Vice voorz. Coll. van Kerkrentmeesters:   
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
herinrichtig Kruiskerk herinrichtig Kruiskerk
Zoals u ongetwijfeld weet zijn we begonnen met de herinrichting van de kerkzaal.
De contracten zijn getekend met de aannemer Henckel, Meedhuizen, Westerdijk (verwarminginstallaties) Farmsum, Bagnay Schilders Farmsum en Electro bedrijf Douwe Feenstra. Zoals u ziet bedrijven uit de buurt. Voor de geluidsinstallatie e.d. zijn er afspraken gemaakt met de firma Schaap uit Zwolle. Door de bouwcommissie is al veel werk verzet in de voorbereiding en nu in de uitvoering.
Inmiddels zijn we begonnen. De kerkbanken zijn verwijderd. Een aantal zijn naar kerkleden gegaan. De meeste zijn gegaan naar een stichting in Hellum, Bovenpad 13.  Hier zijn 3 stichtingen gevestigd nl. “Cultuureiland”, “de Draad” (kunstcentrum),
“Beleveniscollectief”. Ze hebben een site op internet. Zij gaan de banken hergebruiken voor de inrichting van een cultuurloods in de nabijheid van het Schildmeer.
De achterzijde van het liturgisch centrum is verwijderd en opgeslagen. Een deel zal hergebruikt worden voor de kapel/ het stiltecentrum. Een behoorlijk klus was het verwijderen van de vloerbedekking en de spijkers en krammen uit de vloer. Afgelopen week is de nieuwe bedrading onder de vloer aangelegd. Voor zowel electriciteit als voor de geluid- en beeldinstallaties. Dit alles is door vrijwilligers gedaan. De vloer is inmiddels horizontaal gemaakt door de firma Henckel en ook daar hebben vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.
Komende week zal het oude plafond verwijderd worden. Er zal dan ook weer een beroep worden gedaan op vrijwilligers voor het opruimen.
De werkgroep is weer bij elkaar geweest en er zijn afspraken gemaakt omtrent het uitwerken van een aantal zaken.
Over de vorderingen van de verbouw is afgesproken dat we proberen om wekelijks iets in de zondags brief te melden en in het kerkblad. Ook op de website zal de informatie komen  met foto’s. Daarnaast kan iedereen een kijkje komen nemen. We stellen voor om hiertoe elke vrijdag vanaf 16.00 tot 17.00 uur de kerkdeur geopend te hebben. Een lid van de bouwcommissie zal dan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.
Zeer tevreden zijn we over de gang van zaken tot nu toe en van de opgave van het groot aantal vrijwilligers.
De bouwcommissie Dirk Doornbos (projectleider), Douwe Feenstra
Kees Oosterveld en Elibert Schollema.

Rienk Krist (kerkrentmeester)

 
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK