herinrichtig Kruiskerk herinrichtig Kruiskerk
Misschien heeft u al enige tijd niets van ons vernomen, maar bent u wel nieuwsgierig naar, met name, de plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker.
Verbouw :
Tweemaal is het onderwerp besproken op een gemeenteavond. De laatste keer waren het de plannen die de werkgroep samen met de architect heeft opgesteld. Een andere indeling van de kerkzaalruimte, aanpassen meubilair en oplossingen voor zuiniger gebruik van energie. Voorgesteld werd ook om eerst de kerkzaalruimte aan te pakken en de andere plannen met de rest van het gebouw een lagere prioriteit  toe te kennen (mede op advies van de kerkrentmeesters).
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker. plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker.

Verbouw :
Tweemaal is het onderwerp besproken op een gemeenteavond. De laatste keer waren het de plannen die de werkgroep samen met de architect heeft opgesteld. Een andere indeling van de kerkzaalruimte, aanpassen meubilair en oplossingen voor zuiniger gebruik van energie. Voorgesteld werd ook om eerst de kerkzaalruimte aan te pakken en de andere plannen met de rest van het gebouw een lagere prioriteit  toe te kennen (mede op advies van de kerkrentmeesters). U kon reageren op  de plannen.  Er waren opmerkingen, met name over de financiering en in relatie tot de vergrijzing van onze gemeente. We hebben toegezegd om met een onderbouwing van de financiën  te komen.  We konden en zijn  verder gaan op de ingeslagen weg.
Om te komen tot een goed overzicht van de kosten moeten deze eerst per onderdeel in kaart gebracht worden. Ondertussen is er een bouwcommissie in het leven geroepen.  De leden hiervan zijn Dirk Doornbos, Kees Oosterveld (kerkrentmeester), Elibert Schollema en Douwe Feenstra. Deze commissie is in nauw overleg met de architect Pim van Dijk voortvarend te werk gegaan. Ook in de vakantieperiode. Belangrijke onderdelen  zijn de vloer, het plafond (n.a.v. opmerkingen) en de energievoorziening, zoals de verwarming, isolatie en verlichting.  Om aan concrete cijfers, bedragen, te komen is er overleg gevoerd met een aannemer, schilder  en een installateur. Voor de duidelijkheid er zijn geen contracten afgesloten en toezeggingen gedaan. Er zijn en worden keuzes gemaakt in werkwijzen en uitvoering. Ook de inzet van zelfwerkzaamheid komt hierbij aan de orde. Op dit moment worden de cijfers verzameld. Zodra deze bekend zijn, zullen de kerkrentmeesters in overleg  met de bouwcommissie een voorstel doen. Dit zal eerst besproken worden in de werkgroep en daarna op de kerkenraadsvergadering. Tenslotte zal het gehele plan met financiën aan u als gemeente voorgelegd worden. Zoals het nu lijkt eind oktober.
Op de startzondag is in de werkgroep “groene kerk” een aantal  opmerkingen geplaatst over energiebesparing. Ook dit nemen we in onze besluitvorming mee. Bijvoorbeeld  het onderwerp : zonnepanelen.
Ondertussen zullen we ons bezig gaan houden met wanneer de start kan zijn en wat dit gaat betekenen voor de huidige gebruikers van de kerkzaal en eventueel nog te plannen activiteiten. Hierbij worden de beheerders uiteraard betrokken. Tot zover de verbouw.
Andere zaken, die de kerkrentmeesters bezig houden en hebben bezig gehouden zijn: afhandeling verkoop dorpshuis Uitwierde; mogelijkheden onderzoeken voor gebruik kerk Uitwierde; reglement herzien van begraafplaats Uitwierde en de grafkosten;  personele zaken, zoals contract kerkelijk werker, organisten, beheerders;  verhuizing van het KIB naar de kerkenraadskamer in het Anker in nauw overleg met de medewerkers; verkoop woning KIB; aardbevingsschade Kruiskerk en het Anker; onderhoud Kruiskerk en het Anker,  gebouw Op de Wierde en Farmsumer Kerk; onderhoud begraafplaatsen en tenslotte onderhoud van de Ark. De pastorie in Farmsum is onder voorbehoud verkocht. Tenslotte zijn we blij dat onze voorzitter  Peter van der Laan af en toe weer aanwezig is op onze vergadering.
Rienk Krist, secretaris
 
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019
De jaarlijkse actie Kerkbalans vindt plaats tussen 19 januari en 2 februari.
Het thema is dit jaar “Geef voor je kerk”. Wist u dat dit de grootste Inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage. Rond 19 januari valt ook bij u de brief voor de Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Het komende jaar gaan we met onze predikant Marja de Jager een nieuwe weg in als één gemeente in de Kruiskerk. Zoals u weet zijn we drukdoende om de Kruiskerk en Het Anker nieuw in te richten zodat een ieder zich thuis mag voelen en we als een vierende gemeente het nieuwe jaar ingaan.
Verder zijn we op zoek naar een Kerkelijk werker voor 0,8 fte. Hiervoor is een gezonde financiële basis voor de komende jaren nodig, die grotendeels wordt bepaald door uw bijdrage.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk dankzeggen.
 
 
 
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc. Zo is de bestemmingscollecte van 27 november bestemd voor Missionairwerk en Kerkgroei. In de aankondiging wordt het voorbeeld aangehaald van de kerk in Gaastmeer, waar gezocht wordt naar andere vormen en betrokkenheid van de kerk binnen de samenleving daar.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Zo was voor 2015 hiervoor een opbrengst begroot van € 19.000. In de praktijk is er helaas maar € 14.000 opgebracht. Dit verschil heeft dus invloed op het tekort van onze gemeente over 2015.
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK