Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad
Onze Gemeente kent helaas een groep “passieve leden”. Dit zijn leden die wel geregistreerd staan maar ooit te kennen hebben gegeven om geen contact met de kerk te willen hebben. Om toch nog een keer contact te hebben met deze leden is er door de werkgroep Pastoraat een zeer zorgvuldige brief opgesteld met een pastoraal aspect om de mensen na te laten denken omtrent hun lidmaatschap. Wij hopen om op deze manier opnieuw in contact te komen met deze leden.
De kosten voor de verbouw van de Kruiskerk zijn inmiddels bekend bij het College van Kerkrentmeesters. Afgelopen maandag 13 mei is dit gepresenteerd aan de werkgroep die betrokken is bij de verbouw. Het streven is om voor dat de vakantieperiode aanbreekt een en ander aan U als  Gemeente te kunnen presenteren. Waarschijnlijk zal dit Gemeenteberaad plaats vinden op maandag 17 juni aanstaande. Volgt u hiervoor de mededelingen op de zondagsbrief.
Inmiddels is er gereageerd op de vacature van kerkelijk werker voor onze Gemeente. Wij hopen u hierover binnenkort meer te kunnen informeren.
Ten slotte zijn wij op zoek naar een gemeentelid die samen met de twee bestaande leden wil meewerken bij de organisatie van de Autodienst.
Ook zoeken we nog versterking voor het team die de beamer bedienen.
Ook zien we graag nog uitbreiding met een aantal gemeenteleden die op zondagmorgen mee willen draaien in de ontvangstcommissie.
Iets voor U!! U kunt zich aanmelden bij de scriba via het mailadres:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is:
 Kleine Kerkenraad 3 juni  


 
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019
De jaarlijkse actie Kerkbalans vindt plaats tussen 19 januari en 2 februari.
Het thema is dit jaar “Geef voor je kerk”. Wist u dat dit de grootste Inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage. Rond 19 januari valt ook bij u de brief voor de Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Het komende jaar gaan we met onze predikant Marja de Jager een nieuwe weg in als één gemeente in de Kruiskerk. Zoals u weet zijn we drukdoende om de Kruiskerk en Het Anker nieuw in te richten zodat een ieder zich thuis mag voelen en we als een vierende gemeente het nieuwe jaar ingaan.
Verder zijn we op zoek naar een Kerkelijk werker voor 0,8 fte. Hiervoor is een gezonde financiële basis voor de komende jaren nodig, die grotendeels wordt bepaald door uw bijdrage.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk dankzeggen.
 
 
 
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc. Zo is de bestemmingscollecte van 27 november bestemd voor Missionairwerk en Kerkgroei. In de aankondiging wordt het voorbeeld aangehaald van de kerk in Gaastmeer, waar gezocht wordt naar andere vormen en betrokkenheid van de kerk binnen de samenleving daar.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Zo was voor 2015 hiervoor een opbrengst begroot van € 19.000. In de praktijk is er helaas maar € 14.000 opgebracht. Dit verschil heeft dus invloed op het tekort van onze gemeente over 2015.
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK