Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters
Maandelijks wordt er vergaderd.
Met de kerkrentmeesters van de PKN Appingedam is een tweetal gesprekken geweest, om te kijken tegen welke problemen wij en zij aanlopen bij bijvoorbeeld vacatures in het College.  Zo is de toekomst van de boekhouding aan de orde geweest en zijn er ideeën uitgewisseld.

Beheerders.
De werkzaamheden van de beheerders van de gebouwen zijn met hen besproken, nu er veranderingen zijn in de te beheren gebouwen door het niet opvullen van een vacature. Het Anker en gebouw Op de Wierde vallen nu beide onder het beheerdersechtpaar Geertsema, waarbij ze worden ondersteund door een vrijwilliger.

Kerk Uitwierde.
De kerk in Uitwierde is, zoals bekend, aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels hebben zij ingestemd met de overname. De goederen behorende bij de kerk zijn geïnventariseerd.  Er volgt binnenkort een gesprek over de wijze van overname en over afspraken voor het gebruik.  Er zal een opslagruimte worden gemaakt voor de goederen, die gebruikt worden bij begrafenissen.

Farmsumer Kerk.
In de Farmsumer Kerk hebben herstelwerkzaamheden (o.a. schilderwerk aan de toren) plaatsgevonden.  De wijzerplaten en wijzers zijn tijdelijk van de toren gehaald, ook voor een opknapbeurt. Daarnaast heeft er een inspectie plaatsgevonden van het onderhoud van de kerk. Er is een verzoek besproken om te komen tot een beeldverbinding in de kerk. Zo kunnen bij bijzondere diensten, zoals begrafenissen, de diensten worden uitgezonden. Een offerte is aangevraagd.


Kruiskerk.
De officiële ingebruikname van de Kruiskerk heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier kijken we met een zeer tevreden gevoel op terug. De toiletgroep in het Anker is in gebruik en de achterste zaal is opgeknapt.

Zaalverhuur.
Het  verhuren van de zalen is onder de loep genomen. Vele afspraken met “huurders” zijn van langere tijd geleden.  Dat betekent, dat ook de huurprijzen zijn aangepast, alsmede de prijzen van consumpties. Inmiddels vinden hier de gesprekken over plaats met betrokkenen.  Voor het gebouw  Op de Wierde is een aantal afspraken gemaakt met vaste huurders.

Begraafplaatsen.
Zeker bij groeizaam weer vergt het onderhoud van de begraafplaatsen veel inzet en tijd.  We worden hierbij geholpen door vrijwilligers. Door een professioneel bedrijf is het grote snoeiwerk gedaan. Inmiddels is er gestart met het opknappen van de hekwerken.  Bij een inbraak in een van de opslagruimten zijn gereedschappen weggenomen.

De Ark.
Over de Ark zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen.  Wel is er contact  over de verkoop van het orgel. De klokkenstoel is aangeboden aan de beheerder/eigenaar  van de begraafplaats Fivelhof i.v.m. herplaatsing aldaar.

Financiën.
In oktober is de begroting aan de orde geweest en besproken. Het baart ons zorgen, dat de uitgaven niet gedekt  worden door de inkomsten. We hebben als College hier dan ook voorstellen voor gedaan aan de Kerkenraad. Met de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage zijn we content.  Met de overdracht van de kerk in Uitwierde, de verkoop van de Ark en het ontvangen van een toegezegd legaat in het vooruitzicht, verandert het eigen vermogen.

Veiligheid.
De AED’s in het Anker/Kruiskerk en de Farmsumer Kerk zijn vervangen door nieuwe. Binnenkort wordt er gestart met de herhalingsreanimatiecursus voor de kosters en enkele kerkenraadsleden.  De beheerders gaan deelnemen aan de BHV-opleiding.

Andere zaken.
De voormalige preekstoel en lessenaar van de Kruiskerk zijn aangeboden aan de st. Hoop voor Albanië.  De stichting heeft inmiddels ook het COA gebouw afgebroken en opgeslagen voor vervoer daarheen. Er zal een kerk van gebouwd worden.  Onze goederen waren dan ook zeer welkom en zullen binnenkort vervoerd worden.
Rienk Krist, scriba.
 
 
Uit de kerkenraad (juni) Uit de kerkenraad (juni)
Wat fijn dat er met betrekking tot het coronavirus weer steeds meer mogelijk is.
Ook mogen er gelukkig weer meer mensen in de kerk komen om de Erediensten bij te wonen.
De kerkzaal is hiervoor heringericht op basis van de 1.5m afstand.
De stoelen staan 2 aan 2 vast. Er staan zo 38 combinaties. Vanaf heden mogen er 60 personen de kerkdienst bezoeken.
Als u zich op geeft voor het bezoeken van de kerkdienst wordt rekening gehouden met deze indeling. Dit kan bij Tjerk de Vries, tel. 618346 of per mail tjdevries@home.nl.
Naast de combinaties op de voorste rij kunnen bij bv begrafenissen losse stoelen bij geplaatst worden voor de familie. De beheerder regelt dit dan op verzoek. 
Nu we straks ook weer voorzichtig beginnen met zingen is het van belang dat de opstelling zo blijft staan om de risico’s van besmetting te voorkomen.


Tijdens de dienst van 4 juli willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

In verband met de jaarlijkse wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 22 augustus in de Famsumer kerk gehouden worden.
Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen.
Startzondag
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021) Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021)
Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
De Ark. Al eerder  vertelden we u dat de Gemeente Eemsdelta belangstelling heeft voor het gebouw en de grond. Tot op heden zijn er nog geen verdere acties of stappen ondernomen. Wel hebben wij een taxatierapport oplaten maken.   Zowel de Voedselbank als wij worden door de Gemeente op de hoogte gehouden. We hebben nog geen nadere reactie gehad op de koop/verkoop van het orgel. Er is belangstelling getoond voor de klok. Overleg vindt plaats.
Farmsumer Kerk.  Het onderhoud aan de kerk en de gevolgen van de aardbevingsschade blijft onze aandacht houden en zijn we actief mee bezig.  Een van de zaken is ook het aanvragen van subsidies.  We worden hierbij geholpen door  dhr. Sikking van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Kortgeleden, rondom 4/5 mei is de kerk vanaf de buienzijde in het licht gezet. Een project namens de Gemeente in verband met de herdenking. Prachtige beelden heeft dit opgeleverd.
Begraafplaatsen. Het onderhoud vergt veel menskracht en tijd.  Henry Geertsema is hier verantwoordelijk voor en krijgt hier hulp bij van een medewerker van Werkplein Fivelingo en een aantal vrijwilligers.  Voor het grove snoeiwerk is een professioneel bedrijf  ingezet. De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Hulde.
Kruiskerk/Anker.  Inmiddels is de vitrine gevuld met “oudheden”, de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Een groepje dames is gaan kijken waar er nog wat aanvullingen kunnen plaatsvinden ten aanzien van de inrichting van de kerkzaal en het Anker  waaronder de ontmoetingsruimte. Zij hebben daar een voorstel voor gedaan en dit zal besproken worden.  Het gaat onder andere over het plaatsen van de niet gebruikte doopvonten, het kruis uit de Ark,  stoelen en eventueel een wandkleed in het stiltecentrum (geluiddemping). Zowel de actie Boem al de werkgroep OPA hebben aangeboden om gelden ter beschikking te stellen.  Samen met de bouwcommissie zal  er een besluit genomen worden om voorzieningen te treffen waarbij het energiegebruik(gas) verder om laag kan. Ook valt het op dat er regelmatig toeristen door de wijk van de kerk lopen. Een route betreffende de architectuur van de woningen is hierbij leidend. Mogelijk dat we hiervoor de kerk kunnen open stellen?
Nalatenschap. Kortgeleden kregen we als Protestantse Gemeente Delfzijl de mededeling van Emmius Notarissen te Delfzijl, dan we in het testament van een mevrouw uit Farmsum staan vermeld als erfgenaam. Zij is overleden op 15 april 2021 te Delfzijl.  De aangewezen Executeur Testamentair regelt verder de afhandeling.  Door ons is met toestemming van de Kerkenraad de nalatenschap beneficiair aanvaard. Hiervan is mededeling gedaan aan het CCBB.
Financien. Hierover zijn al eerder mededelingen gedaan. Inmiddels is er uitleg van de begroting en de jaarrekening  gegeven door de  penningmeester aan de Gemeente en de Kerkenraad. Ook zullen de cijfers worden meegenomen in het overleg bij het vaststellen van een nieuw beleidsplan. De cijfers kunt u ook vinden op de website van onze kerk.
Covid-corona maatregelen. Steeds wordt er gekeken en besproken wat de volgende stappen voor ons als kerk en zalenruimte betekent naar aanleiding van de (versoepelde) maatregelen van de overheid (RIVM) Ook hebben we te maken met de voorschriften en de stappen die het centraal orgaan van de PKN vast heeft gesteld. Wel zien we dat we door de daling, gelukkig,  van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames steeds enthousiaster worden. Terecht natuurlijk. Maar het is ook een let op! Nog steeds gelden de regels van handen wassen, mondkapjes en de afstand van1.5 meter. Voor ons geldt ook, dat er, naast de kerkdienst,  alleen vergaderingen gehouden mogen  worden die in het belangzijn van de voortgang van de organisatie (i.d. de PGD) zijn. Dat betekent een Kerkenraadsvergadering, een vergadering van het Moderamen, van het College van Kerkrentmeesters en andere kerkelijke vergaderingen die noodzakelijk zijn , dat die zijn toegestaan. Maar nog steeds geen  andere bijeenkomsten van en buiten de kerk in het Anker dan wel gebouw Op de Wierde. U wordt ook via de zondagsbrief op de hoogte gehouden.
Vacature. Aan het eind van dit jaar stopt Kasper Smit als boekhouder, ook Anneke Mulder stopt met de boekhouding . We zijn dus op zoek om deze vacatures op te vullen. Is dit iets voor u of weet u iemand, meldt het ons.
Namens het College van de Kerkrentmeesters,
Rienk Krist, scriba.
 
 
Nieuwe toiletten in het Anker Nieuwe toiletten in het Anker


De verbouw van de kerkzaal en het KIB is afgesloten en in gebruik.  De financien zijn verantwoord en zijn iets gunstiger  uitgepakt dan de begroting aangaf. Er kwam door de verkoop van de gebouwen iets meer binnen en de uitgaven waren minder. Hierop heeft het  College van Kerkrentmeesters dit bedrag aangevuld en besloten de gewenste aanpassingen van de ontmoetingsruimte aan te pakken. Een toiletgroep en het verven van de muren, deuren en balken.  Een deel van de garderobe is omgetoverd tot een toiletgroep met een minder validen toilet en een dames- en herentoiletruimte. Daarnaast blijft er nog een ruime garderobe over. Deze werkzaamheden zijn gedaan door professionals, aannemer/installateur /tegelzetter/timmerman/stukadoor en  elektricien.  Nog twee weken en het is klaar. Het verven wordt gedaan door vrijwilligers en ligt ook op schema. De kleuren die gebruikt zijn in de kerkzaal zijn ook de kleuren in de ontmoetingsruimte geworden. Het ziet er nu al geweldig uit.  Ook bij deze verbouwing hebben we er rekening mee gehouden met het willen zijn van een groene kerk .  Alle verf die gebruikt is, is op water basis. Als het af is hopen we dat we er met z’n allen gauw van kunnen genieten en gebruik van kunnen maken. Voorlopig houden we u met foto’s op de hoogte.


 
 
Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021 Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021
Kerk Uitwiede
Er is weer overleg geweest met de st. Oud Groninger Kerken over de overname van het kerkgebouw.  Een van de punten is de bruidsschat die we moeten betalen. We zijn op zoek om de financiering rond te krijgen. Een ander punt is de procedure .die gevolgd moet worden.  Bespreken in Kerkenraad, Gemeenteberaad,  toestemming Regionaal College en afspraken maken met de st. Oud Groninger Kerken. Een behoorlijke weg te gaan waarbij we uitstel hebben  gekregen van de tijd van overdracht tot mei 2021.
Verbouw Kruiskerk
De laatste puntjes worden op de i gezet voor de afronding. OPA en actie BOEM hebben ons een bedrag toegezegd voor de invulling van een aantal wensen waaronder zonwering en een vitrine voor oudheden uit onze kerken. De houtsnijbeelden, gemaakt door ds. Jan Anne Bos zijn aan de zijwand opgehangen. We hebben foto’s gestuurd naar de maker. Hij was hier erg content mee. Ook de regenboog  heeft een plekje gekregen in de kerkzaal. Het stiltecentrum en de gedenkhoek zijn inmiddels in gebruik. In deze nare tijd is het mooi dat we gebruik kunnen van de beelden van de kerkdienst  via “kerk dienst gemist”. Over de aanschaf van de zonnepanelen zal  binnenkort een beslissing worden genomen.
Farmsumer Kerk
Er is een bedrag toegezegd voor de aardbevingsschade aan de kerk. Bekeken zal worden het tijdstip en de wijze van herstel
Personeel
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen bij het personeelsgebeuren.  Ook zullen we op zoek moeten voor de  invulling van vacatures van  de kerkrentmeesters. Jansje Merema (penningmeester) Karel Berends(lid) en Peter van der Laan(voorzitter) stoppen en op termijn ook Kasper Smit en Anneke Mulder (boekhouding) Dineke Fledderman heeft al eerder aangegeven te zullen stoppen als koster/beheerder. Deze vacature zal niet ingevuld worden. Tenslotte heeft ook mevrouw Norden aangegeven om met haar werkzaamheden voor Farmsum, gebouw Op de Wierde, te zullen stoppen. Allen hebben veel betekend voor onze kerk. We bedanken hen daar hartelijk voor. Op gepaste wijze zal (later) afscheid  van hen worden genomen.
Aanpassen ontmoetingsruimte Kruiskerk/Anker
De verbouwing van de kerkzaal is afgerond. Velen van u hebben dit prachtige resultaat kunnen bekijken en ervaren.  U krijgt nog een verslag  met  een financiële verantwoording.  Na deze verbouwing bestond er nog de gewenste  fase 2 . De ontmoetingsruimte. Het verven en het voorzien van een toiletgroep . Dit plan is besproken  en besloten op de Kerkenraadsvergadering  op verzoek van het College van Kerkrentmeesters.  Mede omdat fase 1 financieel positief is afgerond zagen wij mogelijkheden om deze verbouwing en opknapbeurt uit te voeren.  Inmiddels is onder leiding van de bouwcommissie  de aannemer begonnen met de toiletgroep.  Het verven zal door vrijwilligers gebeuren om de kosten zo laag mogelijk te houden.  We hopen dat we u ook dit resultaat spoedig kunnen laten zien.
Begroting
De begroting  is opgesteld door het College en besproken op de Kerkenraad. Daarna  zal deze aan u voorgelegd worden.
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
Vice voorz. Coll. van Kerkrentmeesters:   
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK