College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: 
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen en Uitwierde contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters Mededelingen van het College van Kerkrentmeesters
Maandelijks wordt er vergaderd.
Met de kerkrentmeesters van de PKN Appingedam is een tweetal gesprekken geweest, om te kijken tegen welke problemen wij en zij aanlopen bij bijvoorbeeld vacatures in het College.  Zo is de toekomst van de boekhouding aan de orde geweest en zijn er ideeën uitgewisseld.

Beheerders.
De werkzaamheden van de beheerders van de gebouwen zijn met hen besproken, nu er veranderingen zijn in de te beheren gebouwen door het niet opvullen van een vacature. Het Anker en gebouw Op de Wierde vallen nu beide onder het beheerdersechtpaar Geertsema, waarbij ze worden ondersteund door een vrijwilliger.

Kerk Uitwierde.
De kerk in Uitwierde is, zoals bekend, aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels hebben zij ingestemd met de overname. De goederen behorende bij de kerk zijn geïnventariseerd.  Er volgt binnenkort een gesprek over de wijze van overname en over afspraken voor het gebruik.  Er zal een opslagruimte worden gemaakt voor de goederen, die gebruikt worden bij begrafenissen.

Farmsumer Kerk.
In de Farmsumer Kerk hebben herstelwerkzaamheden (o.a. schilderwerk aan de toren) plaatsgevonden.  De wijzerplaten en wijzers zijn tijdelijk van de toren gehaald, ook voor een opknapbeurt. Daarnaast heeft er een inspectie plaatsgevonden van het onderhoud van de kerk. Er is een verzoek besproken om te komen tot een beeldverbinding in de kerk. Zo kunnen bij bijzondere diensten, zoals begrafenissen, de diensten worden uitgezonden. Een offerte is aangevraagd.


Kruiskerk.
De officiële ingebruikname van de Kruiskerk heeft inmiddels plaatsgevonden. Hier kijken we met een zeer tevreden gevoel op terug. De toiletgroep in het Anker is in gebruik en de achterste zaal is opgeknapt.

Zaalverhuur.
Het  verhuren van de zalen is onder de loep genomen. Vele afspraken met “huurders” zijn van langere tijd geleden.  Dat betekent, dat ook de huurprijzen zijn aangepast, alsmede de prijzen van consumpties. Inmiddels vinden hier de gesprekken over plaats met betrokkenen.  Voor het gebouw  Op de Wierde is een aantal afspraken gemaakt met vaste huurders.

Begraafplaatsen.
Zeker bij groeizaam weer vergt het onderhoud van de begraafplaatsen veel inzet en tijd.  We worden hierbij geholpen door vrijwilligers. Door een professioneel bedrijf is het grote snoeiwerk gedaan. Inmiddels is er gestart met het opknappen van de hekwerken.  Bij een inbraak in een van de opslagruimten zijn gereedschappen weggenomen.

De Ark.
Over de Ark zijn er nog geen nieuwe ontwikkelingen.  Wel is er contact  over de verkoop van het orgel. De klokkenstoel is aangeboden aan de beheerder/eigenaar  van de begraafplaats Fivelhof i.v.m. herplaatsing aldaar.

Financiën.
In oktober is de begroting aan de orde geweest en besproken. Het baart ons zorgen, dat de uitgaven niet gedekt  worden door de inkomsten. We hebben als College hier dan ook voorstellen voor gedaan aan de Kerkenraad. Met de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdrage zijn we content.  Met de overdracht van de kerk in Uitwierde, de verkoop van de Ark en het ontvangen van een toegezegd legaat in het vooruitzicht, verandert het eigen vermogen.

Veiligheid.
De AED’s in het Anker/Kruiskerk en de Farmsumer Kerk zijn vervangen door nieuwe. Binnenkort wordt er gestart met de herhalingsreanimatiecursus voor de kosters en enkele kerkenraadsleden.  De beheerders gaan deelnemen aan de BHV-opleiding.

Andere zaken.
De voormalige preekstoel en lessenaar van de Kruiskerk zijn aangeboden aan de st. Hoop voor Albanië.  De stichting heeft inmiddels ook het COA gebouw afgebroken en opgeslagen voor vervoer daarheen. Er zal een kerk van gebouwd worden.  Onze goederen waren dan ook zeer welkom en zullen binnenkort vervoerd worden.
Rienk Krist, scriba.
 
 
Nieuwe toiletten in het Anker Nieuwe toiletten in het Anker


De verbouw van de kerkzaal en het KIB is afgesloten en in gebruik.  De financien zijn verantwoord en zijn iets gunstiger  uitgepakt dan de begroting aangaf. Er kwam door de verkoop van de gebouwen iets meer binnen en de uitgaven waren minder. Hierop heeft het  College van Kerkrentmeesters dit bedrag aangevuld en besloten de gewenste aanpassingen van de ontmoetingsruimte aan te pakken. Een toiletgroep en het verven van de muren, deuren en balken.  Een deel van de garderobe is omgetoverd tot een toiletgroep met een minder validen toilet en een dames- en herentoiletruimte. Daarnaast blijft er nog een ruime garderobe over. Deze werkzaamheden zijn gedaan door professionals, aannemer/installateur /tegelzetter/timmerman/stukadoor en  elektricien.  Nog twee weken en het is klaar. Het verven wordt gedaan door vrijwilligers en ligt ook op schema. De kleuren die gebruikt zijn in de kerkzaal zijn ook de kleuren in de ontmoetingsruimte geworden. Het ziet er nu al geweldig uit.  Ook bij deze verbouwing hebben we er rekening mee gehouden met het willen zijn van een groene kerk .  Alle verf die gebruikt is, is op water basis. Als het af is hopen we dat we er met z’n allen gauw van kunnen genieten en gebruik van kunnen maken. Voorlopig houden we u met foto’s op de hoogte.


 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK