Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl. Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl.
College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente te Delfzijl

Adres Menno van Coehoornsingel 21
9936GP Delfzijl
Kosten rouw- en trouwdienst leden Protestantse Gemeente Delfzijl.
Aan een dienst in een van onze kerken ( Kruiskerk en Farmsumer kerk) zijn kosten verbonden. We maken daarbij onderscheid tussen leden en niet leden.
Kosten rouw- en trouwdienst
  leden niet leden
kerkzaal 175 350
orgel 50 50
beamer /bediening 40 40
kerkdienstgemist.nl 30 30
voorganger n.v.t. 272
organist n.v.t. 50
liturgie drukken 40 40
     
totaal  335 832
energie toelage*    80   80
 totaal 415 euro 912 euro
Klokluiden  Farmsum    25   25
Stemmen orgel Farmsum    50   50
*Extra zaalruimte en consumpties in overleg met de beheerder.
De kosten zullen door de beheerder, H.Geertsema, doorgegeven worden aan de uitvaartondernemer dan wel aan de nabestaande(n) en ingeval van huwelijk aan de betrokken personen
*Energietoelage is op dit moment niet meer van toepassing.
Kerk van Uitwierde.
Voor het gebruik en van de Kerk in Uitwierde , eigendom van de st. Oude Groninger Kerken, is de plaatselijke commissie verantwoordelijk.  Een aanvraag kunt u dan ook doen bij Secretaris              Henk ten Brinke 0646081333.        h.tenbrinke@home.nl         
Zij zullen u informeren over de daar geldende kosten.  Vanuit onze kerk is de fam. Berends in voorkomende gevallen bereid om hulp te bieden bij de uitvaart van onze leden vanuit deze kerk.
April 2023 Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Delfzijl.
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: 
Dhr. Gerard Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
Dhr. Rienk Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen en Uitwierde contact opnemen met
Dhr.  H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglement
 
 
Bericht van de Kerkrentmeesters maart 2024 Bericht van de Kerkrentmeesters maart 2024
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
De zaalhuur voor derden is omhoog gegaan . In de energiecrisis is een toeslag voor energie gevraagd. Deze toeslag wordt inmiddels niet meer gevraagd. Wel heeft dit er in geresulteerd dat er een paar huurders zijn vertrokken naar andere gelegenheden, met name daar waar men werkt met alleen vrijwilligers. Daarnaast zijn de prijzen van consumpties verhoogd. Ook wij zullen meer gaan werken met vrijwilligers.
2.Afstoten van gebouwen


Door gebouwen te verkopen wordt het vermogen verhoogd en de kosten van onderhoud zullen hierdoor verdwijnen. Thans wordt er nog onderhandeld over de verkoop van de Ark en zal in de toekomst ook de pastorie te koop worden aangeboden. De pastorie wordt op dit moment nog verhuurd. De Farmsumer Kerk en het gebouw Op de Wierde zijn voor onderzoek ter overname aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels zijn de voorwaarden en het daarbij behorende overnamebedrag bij ons bekend.  We krijgen een jaar de tijd om een beslissing te nemen en te reageren.
Een andere gunstige bijkomstigheid is, dat met het afstoten van gebouwen ook minder inzet nodig  is van mensen (vrijwilligers) voor bijvoorbeeld onderhoud en het toezicht daarop. Dat zou kunnen betekenen, dat in de toekomst alleen de Kruiskerk en het Anker als panden in ons bezit blijven met de daarbij behorende  onderhoudskosten.
3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
Een verslag van Dirk Doornbos van de onderhoudscommissie :
Met de herinrichting van de Kruiskerk in de eerste helft van 2020 zijn er vele energie besparende maatregelen meegenomen zoals vloer-,muur- en dakisolatie. Complete nieuwe verwarming installatie, vloerverwarming en led verlichting. Ook de buitenmuren van Het Anker zijn in 2022 voorzien van spouwmuurisolatie. Het Anker is in 2023 voorzien van isolatie op de systeemplafonds, led verlichting is aangebracht in Het Anker en Ontmoetingsruimte. Halfweg juni 2023 zijn 45 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de Ontmoetingsruimte. Wat hebben al deze maatregelen in (2020 t/m 2023) nu aan bezuiniging opgeleverd? Daarvoor hebben wij de verbruikskosten van gas en stroom van de laatste 10 jaar (2013 t/m 2022) opgezocht en het gemiddelde jaarverbruik bepaald. 2020 en 2021 zijn afwijkende verbruiken i.v.m. de verbouwing en Corona.
Gemiddeld gasverbruik van 2013 t/m 2022 is  21452 m3/ per jaar.
Gemiddeld stroomverbruik  van 2013 t/m 2022 is  21372 KWh/ per jaar.
Het gasverbruik in 2023 is  8847 m3.
Het stroomverbruik in 2023 is 6617 KWh. (opbrengst 45 zonnepanelen was  ruim 9000 KWh vanaf 14 juni)
Het energieverbruik is drastisch gedaald in 2023, gasverbruik is circa 40 % en stroomverbruik is circa 30% van het gemiddeld verbruik van de 10 jaren voorafgaand aan 2023.
Enige kanttekeningen:
- Wel zijn de energieprijzen nu veel hoger dan het gemiddelde van die 10 jaar en ook is de bezettingsgraad van de zalen minder geworden.
- De winters zijn minder koud door de klimaatverandering, wat gunstig is voor het gasverbruik en saldering is nog van toepassing.


De actie zonnepanelen heeft ruim 4800 euro opgebracht. De zonnepanelen hebben voor 5500 euro aan stroom geleverd. Dat betekent dat in ruim een half jaar tijd van de investering van 25.000 euro er 10.000 euro is opgebracht.
We willen hierbij alle sponsors hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage aan de zonnepanelen.
4.Begraafplaatsen


Een hoge kostenpost, waaronder het reserveringsbedrag  Allereerst zijn de bedragen voor grafrechten verhoogd en geldt het grafrecht nu voor bepaalde tijd (20 jaar). Verlenging daarna is mogelijk. Het onderhoud van de begraafplaatsen wordt gedaan door de beheerder Henry Geertsema. Hij wordt hierbij geholpen door Karel Berends voor
Uitwierde en Bert Velema, Geert Thurkow en Jan Nicolai voor Farmsum. Een behoorlijke  klus, die ook veel tijd kost.
We hebben besloten om de werkzaamheden op de begraafplaats Meedhuizen uit te besteden aan Mels Graveland. Ook gaat hij de heggen op de overige 2 begraafplaatsen onderhouden.  Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Het betekent dat Henry Geertsema meer tijd krijgt voor het beheer van het Anker en de Kruiskerk.
5.Personeelskosten
We komen er ook niet onderuit te besparen op personeelskosten.  Niet altijd zijn dit plezierige keuzes. Wel zijn ze goed onderzocht en zijn de keuzes onderbouwd.  Blij zijn we dat een aantal oplossingen vrijwillig is gekozen. Een van de organisten heeft zijn vergoeding ingeleverd. De kerkelijk-werker  heeft haar functieomvang met 0,1 Fte verlaagd en nog eens 0,1 Fte wordt betaald door de Diaconie, waar zij nu werkzaamheden voor verricht en de predikant heeft voor 0,25 Fte een nieuwe functie aangenomen bij de landelijke PKN. Tenslotte, met de beheerster Jolanda  Geertsema-Wieringa, hebben we een overeenkomst gesloten, die heeft geleid tot ontslag. 
We willen Jolanda ook via deze weg hartelijk dank zeggen voor de afgelopen 10 jaar die ze bij ons in dienst was. We wensen haar voor de toekomst veel succes.
Vrijwilligers werkzaamheden
We willen bij verschillende activiteiten meer vrijwilligers naast de beheerder inzetten. Vaak gebeurt dit ook al. Het betekent ook dat kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen, selfsupporting moeten zijn. Zelf koffie en thee zetten en afruimen. De beheerder zorgt ervoor, indien er geen sleutel in bezit is, dat de deuren open staan. Ook dienen de tijdstippen en data bekend te zijn bij de beheerder. Overleg is daarbij gewenst.
Mocht je je nog willen aanmelden als vrijwilliger voor af en toe een klusje, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Voor bepaalde werkzaamheden zullen we ook t.z.t. een  oproep doen.
Vaste Vrijwillige Bijdrage:
Voor de VVB van 2024 is een bedrag van ruim 165.000 euro toegezegd. Een mooi bedrag waarvoor we een ieder die er aan mee  heeft gewerkt hartelijk dankzeggen. Ook de mensen die weer op pad zijn geweest om de brieven rond te brengen en ook weer op te halen, hartelijk dank!
Andere zaken:
- Het beheer van gebouw Op de Wierde is in handen van  Aukje van Tholen.                                                                                                    
- We bezitten nog veel bankrekeningen, die niet meer gebruikt worden. Onze penningmeester en de boekhouderhouder zijn druk bezig om dit op orde te brengen.
- Inmiddels worden er geen in plastic verpakte koekjes meer aangeboden tijdens het koffiedrinken. Ook wordt er gebruik gemaakt van Fairtrade koffie.
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK