De jaarrekening De jaarrekening
Inmiddels is de Jaarrekening 2021 behandeld en goedgekeurd. De controle van de kas heeft geen aanleiding
Jaarrekening
gegeven wijzigingen aan te brengen. Inmiddels is de Jaarrekening ingediend bij Centraal College van Beheerszaken. De Jaarrekening 2021 bestaat uit twee delen. Eén betreft de Begraafplaatsen. Tot nu toe maakte die deel uit van de Jaarrekening van de Kerk. Dit moet nu gescheiden worden. Hiervoor zijn gelden gereserveerd en zijn de kosten goed in beeld gebracht. Het tweede is de Jaarrekening van de Kerkelijke Gemeente.
Begroot werd een tekort van ruim € 188.000. Dit is uiteindelijk een tekort geworden van € 38.222.
Positief zijn de opbrengsten van de Vrijwillige Bijdragen en giften. Mede door de Coronapandemie zijn de inkomsten uit buffet, verhuur en collecten lager. Van de door de regering ingestelde steunmaatregelen is een bedrag als voorschot op gederfde inkomsten ontvangen van € 81.000.
Indien u de Jaarrekening wilt inzien of wilt ontvangen, dan kan dit in de week van 4 – 8 juli op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 – 11.30 uur in het Kerkelijk Informatie Bureau.
Mocht u nog vragen hebben of een toelichting wilt ontvangen dan kan dit op dinsdagavond 12 juli tussen 19 – 20 uur, eveneens op het Kerkelijk Bureau.
College van Kerkrentmeesters.
 
 
De jaarrekening De jaarrekening
Inmiddels is de Jaarrekening 2021 behandeld en goedgekeurd. De controle van de kas heeft geen aanleiding
Jaarrekening
gegeven wijzigingen aan te brengen. Inmiddels is de Jaarrekening ingediend bij Centraal College van Beheerszaken. De Jaarrekening 2021 bestaat uit twee delen. Eén betreft de Begraafplaatsen. Tot nu toe maakte die deel uit van de Jaarrekening van de Kerk. Dit moet nu gescheiden worden. Hiervoor zijn gelden gereserveerd en zijn de kosten goed in beeld gebracht. Het tweede is de Jaarrekening van de Kerkelijke Gemeente.
Begroot werd een tekort van ruim € 188.000. Dit is uiteindelijk een tekort geworden van € 38.222.
Positief zijn de opbrengsten van de Vrijwillige Bijdragen en giften. Mede door de Coronapandemie zijn de inkomsten uit buffet, verhuur en collecten lager. Van de door de regering ingestelde steunmaatregelen is een bedrag als voorschot op gederfde inkomsten ontvangen van € 81.000.
Indien u de Jaarrekening wilt inzien of wilt ontvangen, dan kan dit in de week van 4 – 8 juli op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.30 – 11.30 uur in het Kerkelijk Informatie Bureau.
Mocht u nog vragen hebben of een toelichting wilt ontvangen dan kan dit op dinsdagavond 12 juli tussen 19 – 20 uur, eveneens op het Kerkelijk Bureau.
College van Kerkrentmeesters.
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: 
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen en Uitwierde contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Bericht uit de vergadering van de Kerkrentmeesters (april 2022) Bericht uit de vergadering van de Kerkrentmeesters (april 2022)
Personeelszaken.
Onze vrijwilligster Aukje van Tholen is even uit de roulatie en herstelt van een operatie. Veel sterkte.
Binnenkort vinden er gesprekken plaats met een aantal gemeenteleden die onze beheerders in noodgevallen willen en kunnen vervangen. Hulde hiervoor. Afspraken worden gemaakt.
Wilte Mulder en Kasper Smit hebben afscheid genomen van het College, na jaren lange inzet. Veel werk is door hen verzet en altijd in een prettige sfeer. Bedankt.
Tjerk de Vries gaat de boekhouding van Kasper overnemen en is al druk aan de slag.
Het betekent wel dat het College kleiner is geworden terwijl er evenveel, zo niet meer, werkzaamheden zijn. We proberen er weer mensen bij te krijgen, dan wel mensen te vragen die een taak op zich willen nemen voor het College.
De bouwcommissie heeft haar cadeau verzilverd. Na een lange periode  van corona was dit niet eerder mogelijk.
Financiën.
De jaarrekening is inmiddels opgemaakt en zal besproken worden. Gelukkig zijn na een mindere periode de activiteiten met name in het Anker weer begonnen hetgeen ook meer inkomsten betekent. Zoals al eerder is vermeld zijn we kritisch aan het kijken waar we op kunnen bezuinigen en waar we meer gelden kunnen verkrijgen
Een ervan is de kosten bij een rouw- en trouwdienst. Voor bepaalde zaken zullen we een bijdrage vragen. Dit betreft: gebruik kerkzaal; orgel;  beamer; kerkdienst gemist. Bij leden worden de kosten voor een voorganger en organist niet in rekening gebracht.  De totale kosten zijn dan 335 euro. 
De kosten voor het gebruik van de dorpskerk Uitwierde zijn nog niet bekend.
We hebben opdracht gegeven om de energiekosten naar beneden te krijgen met name in het Anker door aanpassingen aan de verwarming en de ventilatie.
Van mevr. N.N. kreeg de kerk een bedrag van 1000 euro. We zijn hier uiteraard heel blij mee en hebben haar hiervoor bedankt.
Dorpskerk Uitwierde.
De kerk van Uitwierde is inmiddels overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.  De begraafplaats is en blijft ons eigendom. Met de Stichting en de plaatselijke commissie zullen we afspraken maken over het gebruik van de kerk bij b.v. begrafenissen.
Farmsumer Kerk.
We zijn akkoord gegaan met het meer jaren (6) onderhoudsplan van de kerk en de toren. Naast dat vele werkzaamheden subsidies opleveren betekent dit ook een behoorlijke bijdrage voor onszelf. Daarbij hebben we ook afgesproken dat we voor de toekomst gaan kijken hoe we de Farmsumer Kerk ook financieel kunnen blijven onderhouden of op welke manier het ook anders ondergebracht kan worden.
Bij de kerk zullen informatie borden geplaatst worden waarop een beschrijving van de kerk vermeld staat.
De Ark.
Over het gebouw zelf zijn nog geen nadere mededelingen.
Het orgel van de kerk is verkocht aan een kerkgemeenschap op de Azoren. Er vinden nog wat aanpassingen plaats en dan zal het overgedragen en vervoerd worden.
 
Bijzondere dienst voor en met mensen met een beperking
Kruiskerk
Het geluid is door Schaapsound gecontroleerd en daar waar nodig opnieuw afgestemd.
De tuincommissie heeft de tuin weer op orde na een flinke snoeibeurt. Bedankt voor deze klus.
Kortgeleden is de “oude” preekstoel samen met een lessenaar en een knielbank opgehaald door vrijwilligers van de stichting Hoop voor Albanië. De goederen worden binnenkort naar Albanië vervoerd en zullen daar dienst doen in een nieuw te bouwen kerk. De kerk wordt overigens gebouwd van het voormalige gebouw van het asielzoekerscentrum aan het Zwet.
Het Anker
Door de storm is  er lekkage in het dak naar voren gekomen. Er is opdracht gegeven om dit te repareren.
Begraafplaatsen
Er is en opmerking gemaakt over de onderhoudstoestand van enkele graven op de begraafplaats van Farmsum. De regels geven aan dat de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk zijn. We gaan hen dan hiervan ook op de hoogte brengen met het verzoek om maatregelen te nemen.
De landelijke PKN schrijft voor dat het wenselijk is dat er voor de begraafplaatsen een eigen bankrekening is met een eigen begroting. We gaan hier aan werken om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast moeten de regels aangepast worden omdat er geen grafrechten meer uitgegeven mogen worden voor onbepaalde tijd. Dit mag voor maximaal 20 jaar zijn (  daarna is verlenging mogelijk).  We passen de regels hiervoor aan.  Dit geldt alleen voor de nieuw te verkopen grafrechten.
Veiligheidsplan
De beheerders hebben hun Bedrijfshulpverlening (BHV) diploma gehaald. Een aantal gemeenteleden volgt de reanimatiecursus. Er zijn afspraken in een protocol vastgelegd hoe te handelen bij een calamiteit in de kerk (b.v. onwel worden). Tenslotte is het Calamiteitenplan weer op orde gemaakt en opgehangen in de verschillende ruimten. Dit plan geeft de vluchtwegen en de plaats van de brandblussers aan.

De scriba, Rienk Krist.
Stand Kerkbalans 2022 per 18 april 2022

 
 
Bericht van de Kerkrentmeesters Bericht van de Kerkrentmeesters
De afgelopen maanden is er maar weinig voltallig vergaderd. Het meeste overleg vond plaats via de mail. Alles heeft te maken met de maatregelen rondom het Coronavirus.  Bij het schrijven van dit stuk is net de persconferentie achter de rug en hebben we weer heel veel vrijheid. Steeds hebben we de maatregelen gevolgd die waren opgelegd. Zo was er verschil in regels  tussen de kerkdienst, de zalen in het Anker (volgt de horecaregels) en gebouw Op de Wierde.
Kerk Uitwierde:
De gesprekken met de Stichting Oude Groninger Kerken hebben inmiddels plaatsgevonden. De overdrachtsdatum is vastgesteld op vrijdag 1 april 2022 en vindt plaats in de kerk. Een programma is opgesteld en de  uitnodigingen liggen klaar.
Farmsumer Kerk:
Het tegelpad aan de zijde van het Pijpplein is hersteld en aangepast. Besloten is naar aanleiding van de offerte om niet over te gaan tot een vaste beeldverbinding in de kerk. Het zou sporadisch voorkomen om hier gebruik van te kunnen maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om beeldverbinding in te huren bij zeer bijzondere gelegenheden en noodzaak. Ook is uitwijken naar de Kruiskerk dan een optie. Een geluidsverbinding is wel aanwezig.
Kruiskerk:
Af en toe is het geluid niet zoals het hoort te zijn. We hebben inmiddels bij de firma Schaapsound hiervan een melding gemaakt. Er is een tweede vitrine aangeschaft en geplaatst. Een cadeau van de actie BOEM. Dankjewel!  De vitrine is gevuld en de inhoud zal af en toe verwisseld worden.
Het Anker:
Mede door de coronamaatregelen zijn we ook gaan kijken naar de ventilatie in de zalen. Een verbetering is gewenst. De wijze waarop zal verdere bekeken worden.
Begraafplaatsen:
De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Vergt veel werk om het op orde te houden. Blij zijn we dat   ook hier vrijwilligers ons bij helpen.  Op verzoek van de Gemeente Eemsdelta vindt er een overleg plaats over de graven van voormalig KNIL militairen.
De Ark:
De Gemeente Eemsdelta beraadt zich nog over de eventuele aankoop van het gebouw en de grond.
Voor het orgel is belangstelling getoond en een voorlopige aanbetaling gedaan.
Financiën:
Over de opbrengst van de Vaste Vrijwillige Bijdrage van 2021 zijn we tevreden. Dit geldt ook over het inmiddels toegezegde bedrag voor 2022. Bedankt hiervoor. Toch ontkomen we er niet aan om kritisch te blijven kijken naar de uitgaven en de inkomsten. Zo wordt er ook in de kerkenraad op ons verzoek gesproken om wel of niet een bijdrage te vragen in de kosten bij bv  een rouw- of trouwdienst. We willen zorgvuldig tot een  voorstel en besluit komen. Twee nalatenschappen zijn nog in behandeling.
De aanstaande vacature van boekhouder, geen kerkrentmeesters ambt,  wordt opgevuld door Tjerk de Vries. Het vergt nogal wat kennis van zaken en de wijze waarop alles in de systemen verantwoord moet worden. Dat betekent ook dat we afscheid gaan nemen. Eerst van Anneke Mulder en al op korte termijn. We willen haar ook langs deze weg hartelijk bedanken voor de boekhoudkundige werkzaamheden. Wekelijks was ze te vinden op het KIB en dat al bijna veertig jaar lang. Hartelijk dank. Op een ander moment zullen we haar ook bedanken in het bijzijn van de gemeente.
Ander zaken.:
De beheerders hebben de Bedrijfshulpverleningscursus inmiddels gehad. De reanimatiecursus kan nu weer opgestart worden.
De vrijwilligers  hebben voor de feestdagen een presentje ontvangen.

Rienk Krist, scriba.
Kerkbalans 2022

Graag willen wij ieder hartelijk bedanken die heeft bijgedragen om de Kerkbalans dit jaar (wederom) onder andere omstandigheden uit te voeren. De vele contactpersonen die de enveloppen ondanks de beperkingen tijdig in Het Anker konden inleveren en uiteraard onze gemeenteleden die in deze bijzondere tijd hun bijdrage voor 2022 toezeggen. Mocht u nog niet toe zijn gekomen om de bijdrage over te maken dan kunt u dit nog het gehele jaar voldoen.

College van Kerkrentmeesters
 
 
Kerkbalans 2022 Kerkbalans 2022
Graag willen wij ieder hartelijk bedanken die heeft bijgedragen om de Kerkbalans dit jaar (wederom) onder andere omstandigheden uit te voeren. De vele contactpersonen die de enveloppen ondanks de beperkingen tijdig in Het Anker konden inleveren en uiteraard onze gemeenteleden die in deze bijzondere tijd hun bijdrage voor 2022 toezeggen. Mocht u nog niet toe zijn gekomen om de bijdrage over te maken dan kunt u dit nog het gehele jaar voldoen.
De kerkrentmeesters.
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK