Uit de kerkenraad (juni) Uit de kerkenraad (juni)
Wat fijn dat er met betrekking tot het coronavirus weer steeds meer mogelijk is.
Ook mogen er gelukkig weer meer mensen in de kerk komen om de Erediensten bij te wonen.
De kerkzaal is hiervoor heringericht op basis van de 1.5m afstand.
De stoelen staan 2 aan 2 vast. Er staan zo 38 combinaties. Vanaf heden mogen er 60 personen de kerkdienst bezoeken.
Als u zich op geeft voor het bezoeken van de kerkdienst wordt rekening gehouden met deze indeling. Dit kan bij Tjerk de Vries, tel. 618346 of per mail tjdevries@home.nl.
Naast de combinaties op de voorste rij kunnen bij bv begrafenissen losse stoelen bij geplaatst worden voor de familie. De beheerder regelt dit dan op verzoek. 
Nu we straks ook weer voorzichtig beginnen met zingen is het van belang dat de opstelling zo blijft staan om de risico’s van besmetting te voorkomen.


Tijdens de dienst van 4 juli willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

In verband met de jaarlijkse wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 22 augustus in de Famsumer kerk gehouden worden.
Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen.
Startzondag
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021) Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021)
Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
De Ark. Al eerder  vertelden we u dat de Gemeente Eemsdelta belangstelling heeft voor het gebouw en de grond. Tot op heden zijn er nog geen verdere acties of stappen ondernomen. Wel hebben wij een taxatierapport oplaten maken.   Zowel de Voedselbank als wij worden door de Gemeente op de hoogte gehouden. We hebben nog geen nadere reactie gehad op de koop/verkoop van het orgel. Er is belangstelling getoond voor de klok. Overleg vindt plaats.
Farmsumer Kerk.  Het onderhoud aan de kerk en de gevolgen van de aardbevingsschade blijft onze aandacht houden en zijn we actief mee bezig.  Een van de zaken is ook het aanvragen van subsidies.  We worden hierbij geholpen door  dhr. Sikking van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Kortgeleden, rondom 4/5 mei is de kerk vanaf de buienzijde in het licht gezet. Een project namens de Gemeente in verband met de herdenking. Prachtige beelden heeft dit opgeleverd.
Begraafplaatsen. Het onderhoud vergt veel menskracht en tijd.  Henry Geertsema is hier verantwoordelijk voor en krijgt hier hulp bij van een medewerker van Werkplein Fivelingo en een aantal vrijwilligers.  Voor het grove snoeiwerk is een professioneel bedrijf  ingezet. De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Hulde.
Kruiskerk/Anker.  Inmiddels is de vitrine gevuld met “oudheden”, de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Een groepje dames is gaan kijken waar er nog wat aanvullingen kunnen plaatsvinden ten aanzien van de inrichting van de kerkzaal en het Anker  waaronder de ontmoetingsruimte. Zij hebben daar een voorstel voor gedaan en dit zal besproken worden.  Het gaat onder andere over het plaatsen van de niet gebruikte doopvonten, het kruis uit de Ark,  stoelen en eventueel een wandkleed in het stiltecentrum (geluiddemping). Zowel de actie Boem al de werkgroep OPA hebben aangeboden om gelden ter beschikking te stellen.  Samen met de bouwcommissie zal  er een besluit genomen worden om voorzieningen te treffen waarbij het energiegebruik(gas) verder om laag kan. Ook valt het op dat er regelmatig toeristen door de wijk van de kerk lopen. Een route betreffende de architectuur van de woningen is hierbij leidend. Mogelijk dat we hiervoor de kerk kunnen open stellen?
Nalatenschap. Kortgeleden kregen we als Protestantse Gemeente Delfzijl de mededeling van Emmius Notarissen te Delfzijl, dan we in het testament van een mevrouw uit Farmsum staan vermeld als erfgenaam. Zij is overleden op 15 april 2021 te Delfzijl.  De aangewezen Executeur Testamentair regelt verder de afhandeling.  Door ons is met toestemming van de Kerkenraad de nalatenschap beneficiair aanvaard. Hiervan is mededeling gedaan aan het CCBB.
Financien. Hierover zijn al eerder mededelingen gedaan. Inmiddels is er uitleg van de begroting en de jaarrekening  gegeven door de  penningmeester aan de Gemeente en de Kerkenraad. Ook zullen de cijfers worden meegenomen in het overleg bij het vaststellen van een nieuw beleidsplan. De cijfers kunt u ook vinden op de website van onze kerk.
Covid-corona maatregelen. Steeds wordt er gekeken en besproken wat de volgende stappen voor ons als kerk en zalenruimte betekent naar aanleiding van de (versoepelde) maatregelen van de overheid (RIVM) Ook hebben we te maken met de voorschriften en de stappen die het centraal orgaan van de PKN vast heeft gesteld. Wel zien we dat we door de daling, gelukkig,  van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames steeds enthousiaster worden. Terecht natuurlijk. Maar het is ook een let op! Nog steeds gelden de regels van handen wassen, mondkapjes en de afstand van1.5 meter. Voor ons geldt ook, dat er, naast de kerkdienst,  alleen vergaderingen gehouden mogen  worden die in het belangzijn van de voortgang van de organisatie (i.d. de PGD) zijn. Dat betekent een Kerkenraadsvergadering, een vergadering van het Moderamen, van het College van Kerkrentmeesters en andere kerkelijke vergaderingen die noodzakelijk zijn , dat die zijn toegestaan. Maar nog steeds geen  andere bijeenkomsten van en buiten de kerk in het Anker dan wel gebouw Op de Wierde. U wordt ook via de zondagsbrief op de hoogte gehouden.
Vacature. Aan het eind van dit jaar stopt Kasper Smit als boekhouder, ook Anneke Mulder stopt met de boekhouding . We zijn dus op zoek om deze vacatures op te vullen. Is dit iets voor u of weet u iemand, meldt het ons.
Namens het College van de Kerkrentmeesters,
Rienk Krist, scriba.
 
 
Nieuwe toiletten in het Anker Nieuwe toiletten in het Anker


De verbouw van de kerkzaal en het KIB is afgesloten en in gebruik.  De financien zijn verantwoord en zijn iets gunstiger  uitgepakt dan de begroting aangaf. Er kwam door de verkoop van de gebouwen iets meer binnen en de uitgaven waren minder. Hierop heeft het  College van Kerkrentmeesters dit bedrag aangevuld en besloten de gewenste aanpassingen van de ontmoetingsruimte aan te pakken. Een toiletgroep en het verven van de muren, deuren en balken.  Een deel van de garderobe is omgetoverd tot een toiletgroep met een minder validen toilet en een dames- en herentoiletruimte. Daarnaast blijft er nog een ruime garderobe over. Deze werkzaamheden zijn gedaan door professionals, aannemer/installateur /tegelzetter/timmerman/stukadoor en  elektricien.  Nog twee weken en het is klaar. Het verven wordt gedaan door vrijwilligers en ligt ook op schema. De kleuren die gebruikt zijn in de kerkzaal zijn ook de kleuren in de ontmoetingsruimte geworden. Het ziet er nu al geweldig uit.  Ook bij deze verbouwing hebben we er rekening mee gehouden met het willen zijn van een groene kerk .  Alle verf die gebruikt is, is op water basis. Als het af is hopen we dat we er met z’n allen gauw van kunnen genieten en gebruik van kunnen maken. Voorlopig houden we u met foto’s op de hoogte.


 
 
Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021 Berichten van het College van Kerkrentmeesters (jan. 2021
Kerk Uitwiede
Er is weer overleg geweest met de st. Oud Groninger Kerken over de overname van het kerkgebouw.  Een van de punten is de bruidsschat die we moeten betalen. We zijn op zoek om de financiering rond te krijgen. Een ander punt is de procedure .die gevolgd moet worden.  Bespreken in Kerkenraad, Gemeenteberaad,  toestemming Regionaal College en afspraken maken met de st. Oud Groninger Kerken. Een behoorlijke weg te gaan waarbij we uitstel hebben  gekregen van de tijd van overdracht tot mei 2021.
Verbouw Kruiskerk
De laatste puntjes worden op de i gezet voor de afronding. OPA en actie BOEM hebben ons een bedrag toegezegd voor de invulling van een aantal wensen waaronder zonwering en een vitrine voor oudheden uit onze kerken. De houtsnijbeelden, gemaakt door ds. Jan Anne Bos zijn aan de zijwand opgehangen. We hebben foto’s gestuurd naar de maker. Hij was hier erg content mee. Ook de regenboog  heeft een plekje gekregen in de kerkzaal. Het stiltecentrum en de gedenkhoek zijn inmiddels in gebruik. In deze nare tijd is het mooi dat we gebruik kunnen van de beelden van de kerkdienst  via “kerk dienst gemist”. Over de aanschaf van de zonnepanelen zal  binnenkort een beslissing worden genomen.
Farmsumer Kerk
Er is een bedrag toegezegd voor de aardbevingsschade aan de kerk. Bekeken zal worden het tijdstip en de wijze van herstel
Personeel
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons wil helpen bij het personeelsgebeuren.  Ook zullen we op zoek moeten voor de  invulling van vacatures van  de kerkrentmeesters. Jansje Merema (penningmeester) Karel Berends(lid) en Peter van der Laan(voorzitter) stoppen en op termijn ook Kasper Smit en Anneke Mulder (boekhouding) Dineke Fledderman heeft al eerder aangegeven te zullen stoppen als koster/beheerder. Deze vacature zal niet ingevuld worden. Tenslotte heeft ook mevrouw Norden aangegeven om met haar werkzaamheden voor Farmsum, gebouw Op de Wierde, te zullen stoppen. Allen hebben veel betekend voor onze kerk. We bedanken hen daar hartelijk voor. Op gepaste wijze zal (later) afscheid  van hen worden genomen.
Aanpassen ontmoetingsruimte Kruiskerk/Anker
De verbouwing van de kerkzaal is afgerond. Velen van u hebben dit prachtige resultaat kunnen bekijken en ervaren.  U krijgt nog een verslag  met  een financiële verantwoording.  Na deze verbouwing bestond er nog de gewenste  fase 2 . De ontmoetingsruimte. Het verven en het voorzien van een toiletgroep . Dit plan is besproken  en besloten op de Kerkenraadsvergadering  op verzoek van het College van Kerkrentmeesters.  Mede omdat fase 1 financieel positief is afgerond zagen wij mogelijkheden om deze verbouwing en opknapbeurt uit te voeren.  Inmiddels is onder leiding van de bouwcommissie  de aannemer begonnen met de toiletgroep.  Het verven zal door vrijwilligers gebeuren om de kosten zo laag mogelijk te houden.  We hopen dat we u ook dit resultaat spoedig kunnen laten zien.
Begroting
De begroting  is opgesteld door het College en besproken op de Kerkenraad. Daarna  zal deze aan u voorgelegd worden.
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Al enige tijd is het stil geweest met berichten van de Kerkrentmeesters in het Kerkblad.  Niet dat we stilgezeten hebben. Middels de zondagsbrieven, met daarop de verhalen over de verbouw van de Kruiskerk, bent u toch grotendeels op de hoogte gehouden, met name door werkgroep leden en verhalen van gemeenteleden.
Hieronder een aantal onderwerpen, waarmee het  College van Kerkrentmeesters zich bezig heeft gehouden.
De verbouw/herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk.
Een onderwerp, waar veel mensen mee bezig geweest zijn. De werkgroep heeft veelvuldig vergaderd en de plannen, die samen met de architect zijn opgezet, uitgevoerd.  En het resultaat mag er zijn:
een duidelijk gewijzigde inrichting van de kerkzaal, andere kleuren en materialen, nieuwe verlichting en een nieuw liturgisch centrum. Daarbij een nieuwe gedenkhoek en onder de galerij een stiltecentrum. Hier kunnen we trots op zijn. 
De zitrichting naar het liturgisch centrum in de kerkzaal is een onderwerp van gesprek en discussie. Het uitgangspunt is de gekozen opstelling, die door de werkgroep is vastgesteld, samen met de architect. Hier zit een bepaalde uitleg en motivatie achter. We hebben in de Kleine Kerkenraad besloten dat we, op het moment dat de situatie weer normaal is wat betreft de kerkgang,   verschillende vormen gaan uitproberen
De bouwcommissie. Wat zijn we gezegend geweest, en nog, met de bemensing van de bouwcommissie.  Uren van overleg en nog meer uren van zelfwerkzaamheden, aangevuld met een grote groep vrijwilligers.  Professioneel is de klus geklaard. Gelukkig kon bij het uitbreken van het coronavirus de verbouw doorgaan. Kleine groepjes mensen, ook van de aannemers, konden hun werk voldoende veilig uitvoeren. Een top prestatie.
Ten aanzien van de financiën wordt opgemerkt, dat we aan de inkomstenzijde, door verkoop van gebouwen, iets meer mochten ontvangen dan begroot. De uitgaven zijn onder het begrote bedrag gebleven. Er zijn zelfs niet geplande werkzaamheden verricht.
Energiebesparing was een hot item. Diverse maatregelen zijn getroffen om het verbruik van energie en de kosten ervan naar beneden te krijgen.  Gewerkt wordt nog aan een plan voor zonnepanelen.  Hier en daar moeten de puntjes nog even op de i gezet worden. Onder andere het instellen van het aangebrachte alarm en opstellen van een sleutelplan.
Het KIB is inmiddels verhuisd naar wat voorheen de consistorie was. Na een aanpassing van de inrichting voor de gebruikers een hele verbetering.

Een woord van dank voor het hiervoor genoemde is zeker op zijn plaats aan allen, die zich in de Kruiskerk voor al die veranderingen en verbeteringen hebben ingezet.

Op de eerst volgende gemeenteavond zal er uitgebreider verslag gedaan en verantwoording afgelegd worden.

Calamiteitenplan
Inmiddels is er een leidraad vastgesteld voor wat te doen als er een calamiteit plaatsvindt tijdens de kerkdienst,  bv. als iemand onwel wordt. De predikant, koster, ouderling van dienst spelen hier een belangrijke rol in.

Corona-maatregelen RVIM
U zult begrijpen, dat dit ons behoorlijk heeft bezig gehouden en nog steeds bezighoudt. In overleg met de beheerders en het moderamen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de kerkdienst en het gebruik van de zalen van het Anker,  het gebouw Op de Wierde en de overige kerken.  Regelmatig werden de regels bijgesteld en aangepast aan de actuele situatie.  Steeds staat de veiligheid van mensen bij ons voorop.  Hierin heeft men natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid.  We beseffen dat de regels voor activiteiten, zoals koren en andere bijeenkomsten tot op heden niet leuk zijn uitgepakt. Steeds proberen we in te spelen op en ons aan te passen aan de actualiteit van de situatie.  Ook heeft dit gevolgen voor de financiën. Te denken valt aan het mislopen van collectes en inkomsten uit de exploitatie van Het Anker. Een tegemoetkoming in de kosten van het personeel bij nieuwe wetgeving is aangevraagd en voorlopig toegezegd.

Personeel
We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie en het besturen van onze kerk. Het personeel (beheerders/koster), de werkzaamheden, verhuur, inkomsten etc. zijn hierbij aan de orde geweest. Een aantal uitkomsten was geen verrassing voor ons, maar heeft wel  de inzet nodig om het goed en met name voor de toekomst op de rails te zetten.  Een belangrijke schakel hierin is naar onze mening iemand die deze zaken samen met het personeel wil oppakken en blijven aansturen. We gaan op zoek. Dineke Fledderman is op dit moment ziek thuis in verband met letsel aan haar voet.  Begin volgend jaar zal zij stoppen als koster/beheerder en met  pensioen gaan. We gaan er vanuit dat we met vrijwilligers de dan ontstane vacature gaan oplossen.

Gebouwen
Dorpskerk Uitwierde:  Ons standpunt is om de kerk in Uitwierde als kerkgebouw in stand te houden. Het voorstel is om het kerkgebouw over te dragen aan de St. Oude Groninger Kerken. We hebben al eerder gevraagd om aan te geven wat de zgn. “bruidsschat” moet zijn om het kerkgebouw over te dragen. Dit bedrag is inmiddels bekend en het aanbod geldt tot 1 februari 2021. We kiezen hiervoor, omdat we voor de toekomst zien, dat menskracht en geld ons gaan ontbreken om het onderhoud en het beheer  uit te kunnen blijven voeren.  Bij het overdragen blijft de mogelijkheid om de kerk te gebruiken voor kerkdiensten, trouwdiensten en begrafenissen. Uiteraard zal dit voorstel eerst aangeboden worden op het Gemeenteberaad. Ook dan zullen we aangeven, hoe we de financiering gaan doen.
Farmsumer Kerk:  Het onderhoud wordt nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar nodig uitgevoerd. Hier speelt ook aardbevingsschade een rol  bij. Tijdens de verbouw van de Kruiskerk hebben we gebruik gemaakt  van de kerk. Er wordt graag gebruik gemaakt van het orgel bij het organiseren van orgelconcerten en het lesgeven aan bijv. conservatoriumstudenten.
Gebouw op de Wierde: Ook dit gebouw is veelvuldig gebruikt tijdens het kerken in Farmsum.  Een nieuwe vaatwasser was hier welkom en is aangeschaft.
De Ark: Aan het gebouw moest, zowel binnen als buiten, enig onderhoud plaatsvinden. Dit is inmiddels uitbesteed. Het ”ingepakte “ orgel is onlangs te koop aangeboden.
KIB J.C.Rijpstraat: Inmiddels is de woning verkocht en het KIB verhuisd. De grond/grens achter de woning zal nog aangepast worden. De verhuizing was een mooie aanleiding om ook het kerkarchief deels op te ruimen en aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd door Wilte Mulder. Het archief is nu ondergebracht in de kelder onder het nieuwe KIB .
Het Anker: Bij de eerdere plannen van verbouw was ook de ontmoetingsruimte en het gebouw “Het Anker” in beeld. Gezien de kosten is hier niet direct voor gekozen. Toch zal er op termijn ook hier onderhoud aan moeten worden gepleegd.  Inmiddels is aan de bouwcommissie gevraagd, om met een plan en een kostenberaming te komen. Zelfwerkzaamheid zal hierbij ook zeker aan de orde zijn.

Begraafplaatsen: De begraafplaatsen blijven onderhoud vragen. Henry Geertsema besteedt hier, met name in de zomerperiode, een groot deel van zijn tijd aan.  Kortgeleden is er een inventarisatie door de kerkrentmeesters en de beheerders gedaan omtrent het onderhoud. Zaken, die direct of op korte termijn konden worden aangepakt, zijn inmiddels afgehandeld.  Blijft over de staat van de bomen rondom de begraafplaatsen (Uitwierde, Meedhuizen en Farmsum).  Na een inventarisatie en prijsopgave zal er uitvoering aan gegeven worden. Bij slecht of geen onderhoud dekt de verzekering niet de schade, die zou kunnen ontstaan bij een fikse storm. Inmiddels is bekend dat het om 114 bomen gaat. Het gereedschapsarsenaal voor het onderhoud op de begraafplaatsen is uitgebreid.

Financiën: Jansje Merema zal binnenkort het penningmeesterschap van het College overdragen aan ouderling /kerkrentmeester Ties Vos.
Voor de eerste keer is de jaarrekening 2020 in zijn geheel aangeboden middels het bestand FRIS.  Met name de benamingen, het taalgebruik en de  benoemde posten roepen nogal wat vragen en onduidelijkheden op. Het is nog moeilijk om een jaarrekening op deze wijze te lezen.  Wennen dus. De jaarrekening is inmiddels akkoord bevonden. Deze is ook te lezen op de website van de Protestantse Gemeente Delfzijl, onder Kerkbalans. De inkomsten hiervan lopen in de pas met de begroting.  De stand van zaken van Kerkbalans wordt regelmatig vermeld in het Kerkblad. 
De verzekeringen m.b.t. de gebouwen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Tenslotte
De club OPA willen we van harte bedanken voor het inzamelen van het oud papier en de opbrengsten hiervan.  Zoals het nu lijkt komt hier een einde aan door de andere manier van oud papier inzamelen door de gemeente Delfzijl ( Eemsdelta).

De tuincommissie heeft er voor gezorgd, dat de tuin voor en naast de kerk er prachtig bij ligt.
Bedankt ook voor dit vrijwilligerswerk. 

Het contract voor de uitzendingen van  “kerkdienst gemist” is door het veelvuldig gebruik de afgelopen tijd en de te verwachten komende tijd, aangepast. De kosten worden nu betaald door het College van Kerkrentmeesters, in plaats van door de Diaconie.

Onze voorzitter Peter van der Laan heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. We begrijpen de reden volkomen, maar vinden het erg jammer.
Bedankt voor je bijdrage aan het werk van ons College, Peter.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Rienk Krist
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
Vice voorz. Coll. van Kerkrentmeesters:   
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK