Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Al enige tijd is het stil geweest met berichten van de Kerkrentmeesters in het Kerkblad.  Niet dat we stilgezeten hebben. Middels de zondagsbrieven, met daarop de verhalen over de verbouw van de Kruiskerk, bent u toch grotendeels op de hoogte gehouden, met name door werkgroep leden en verhalen van gemeenteleden.
Hieronder een aantal onderwerpen, waarmee het  College van Kerkrentmeesters zich bezig heeft gehouden.
De verbouw/herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk.
Een onderwerp, waar veel mensen mee bezig geweest zijn. De werkgroep heeft veelvuldig vergaderd en de plannen, die samen met de architect zijn opgezet, uitgevoerd.  En het resultaat mag er zijn:
een duidelijk gewijzigde inrichting van de kerkzaal, andere kleuren en materialen, nieuwe verlichting en een nieuw liturgisch centrum. Daarbij een nieuwe gedenkhoek en onder de galerij een stiltecentrum. Hier kunnen we trots op zijn. 
De zitrichting naar het liturgisch centrum in de kerkzaal is een onderwerp van gesprek en discussie. Het uitgangspunt is de gekozen opstelling, die door de werkgroep is vastgesteld, samen met de architect. Hier zit een bepaalde uitleg en motivatie achter. We hebben in de Kleine Kerkenraad besloten dat we, op het moment dat de situatie weer normaal is wat betreft de kerkgang,   verschillende vormen gaan uitproberen
De bouwcommissie. Wat zijn we gezegend geweest, en nog, met de bemensing van de bouwcommissie.  Uren van overleg en nog meer uren van zelfwerkzaamheden, aangevuld met een grote groep vrijwilligers.  Professioneel is de klus geklaard. Gelukkig kon bij het uitbreken van het coronavirus de verbouw doorgaan. Kleine groepjes mensen, ook van de aannemers, konden hun werk voldoende veilig uitvoeren. Een top prestatie.
Ten aanzien van de financiën wordt opgemerkt, dat we aan de inkomstenzijde, door verkoop van gebouwen, iets meer mochten ontvangen dan begroot. De uitgaven zijn onder het begrote bedrag gebleven. Er zijn zelfs niet geplande werkzaamheden verricht.
Energiebesparing was een hot item. Diverse maatregelen zijn getroffen om het verbruik van energie en de kosten ervan naar beneden te krijgen.  Gewerkt wordt nog aan een plan voor zonnepanelen.  Hier en daar moeten de puntjes nog even op de i gezet worden. Onder andere het instellen van het aangebrachte alarm en opstellen van een sleutelplan.
Het KIB is inmiddels verhuisd naar wat voorheen de consistorie was. Na een aanpassing van de inrichting voor de gebruikers een hele verbetering.

Een woord van dank voor het hiervoor genoemde is zeker op zijn plaats aan allen, die zich in de Kruiskerk voor al die veranderingen en verbeteringen hebben ingezet.

Op de eerst volgende gemeenteavond zal er uitgebreider verslag gedaan en verantwoording afgelegd worden.

Calamiteitenplan
Inmiddels is er een leidraad vastgesteld voor wat te doen als er een calamiteit plaatsvindt tijdens de kerkdienst,  bv. als iemand onwel wordt. De predikant, koster, ouderling van dienst spelen hier een belangrijke rol in.

Corona-maatregelen RVIM
U zult begrijpen, dat dit ons behoorlijk heeft bezig gehouden en nog steeds bezighoudt. In overleg met de beheerders en het moderamen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de kerkdienst en het gebruik van de zalen van het Anker,  het gebouw Op de Wierde en de overige kerken.  Regelmatig werden de regels bijgesteld en aangepast aan de actuele situatie.  Steeds staat de veiligheid van mensen bij ons voorop.  Hierin heeft men natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid.  We beseffen dat de regels voor activiteiten, zoals koren en andere bijeenkomsten tot op heden niet leuk zijn uitgepakt. Steeds proberen we in te spelen op en ons aan te passen aan de actualiteit van de situatie.  Ook heeft dit gevolgen voor de financiën. Te denken valt aan het mislopen van collectes en inkomsten uit de exploitatie van Het Anker. Een tegemoetkoming in de kosten van het personeel bij nieuwe wetgeving is aangevraagd en voorlopig toegezegd.

Personeel
We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie en het besturen van onze kerk. Het personeel (beheerders/koster), de werkzaamheden, verhuur, inkomsten etc. zijn hierbij aan de orde geweest. Een aantal uitkomsten was geen verrassing voor ons, maar heeft wel  de inzet nodig om het goed en met name voor de toekomst op de rails te zetten.  Een belangrijke schakel hierin is naar onze mening iemand die deze zaken samen met het personeel wil oppakken en blijven aansturen. We gaan op zoek. Dineke Fledderman is op dit moment ziek thuis in verband met letsel aan haar voet.  Begin volgend jaar zal zij stoppen als koster/beheerder en met  pensioen gaan. We gaan er vanuit dat we met vrijwilligers de dan ontstane vacature gaan oplossen.

Gebouwen
Dorpskerk Uitwierde:  Ons standpunt is om de kerk in Uitwierde als kerkgebouw in stand te houden. Het voorstel is om het kerkgebouw over te dragen aan de St. Oude Groninger Kerken. We hebben al eerder gevraagd om aan te geven wat de zgn. “bruidsschat” moet zijn om het kerkgebouw over te dragen. Dit bedrag is inmiddels bekend en het aanbod geldt tot 1 februari 2021. We kiezen hiervoor, omdat we voor de toekomst zien, dat menskracht en geld ons gaan ontbreken om het onderhoud en het beheer  uit te kunnen blijven voeren.  Bij het overdragen blijft de mogelijkheid om de kerk te gebruiken voor kerkdiensten, trouwdiensten en begrafenissen. Uiteraard zal dit voorstel eerst aangeboden worden op het Gemeenteberaad. Ook dan zullen we aangeven, hoe we de financiering gaan doen.
Farmsumer Kerk:  Het onderhoud wordt nauwlettend in de gaten gehouden en daar waar nodig uitgevoerd. Hier speelt ook aardbevingsschade een rol  bij. Tijdens de verbouw van de Kruiskerk hebben we gebruik gemaakt  van de kerk. Er wordt graag gebruik gemaakt van het orgel bij het organiseren van orgelconcerten en het lesgeven aan bijv. conservatoriumstudenten.
Gebouw op de Wierde: Ook dit gebouw is veelvuldig gebruikt tijdens het kerken in Farmsum.  Een nieuwe vaatwasser was hier welkom en is aangeschaft.
De Ark: Aan het gebouw moest, zowel binnen als buiten, enig onderhoud plaatsvinden. Dit is inmiddels uitbesteed. Het ”ingepakte “ orgel is onlangs te koop aangeboden.
KIB J.C.Rijpstraat: Inmiddels is de woning verkocht en het KIB verhuisd. De grond/grens achter de woning zal nog aangepast worden. De verhuizing was een mooie aanleiding om ook het kerkarchief deels op te ruimen en aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd door Wilte Mulder. Het archief is nu ondergebracht in de kelder onder het nieuwe KIB .
Het Anker: Bij de eerdere plannen van verbouw was ook de ontmoetingsruimte en het gebouw “Het Anker” in beeld. Gezien de kosten is hier niet direct voor gekozen. Toch zal er op termijn ook hier onderhoud aan moeten worden gepleegd.  Inmiddels is aan de bouwcommissie gevraagd, om met een plan en een kostenberaming te komen. Zelfwerkzaamheid zal hierbij ook zeker aan de orde zijn.

Begraafplaatsen: De begraafplaatsen blijven onderhoud vragen. Henry Geertsema besteedt hier, met name in de zomerperiode, een groot deel van zijn tijd aan.  Kortgeleden is er een inventarisatie door de kerkrentmeesters en de beheerders gedaan omtrent het onderhoud. Zaken, die direct of op korte termijn konden worden aangepakt, zijn inmiddels afgehandeld.  Blijft over de staat van de bomen rondom de begraafplaatsen (Uitwierde, Meedhuizen en Farmsum).  Na een inventarisatie en prijsopgave zal er uitvoering aan gegeven worden. Bij slecht of geen onderhoud dekt de verzekering niet de schade, die zou kunnen ontstaan bij een fikse storm. Inmiddels is bekend dat het om 114 bomen gaat. Het gereedschapsarsenaal voor het onderhoud op de begraafplaatsen is uitgebreid.

Financiën: Jansje Merema zal binnenkort het penningmeesterschap van het College overdragen aan ouderling /kerkrentmeester Ties Vos.
Voor de eerste keer is de jaarrekening 2020 in zijn geheel aangeboden middels het bestand FRIS.  Met name de benamingen, het taalgebruik en de  benoemde posten roepen nogal wat vragen en onduidelijkheden op. Het is nog moeilijk om een jaarrekening op deze wijze te lezen.  Wennen dus. De jaarrekening is inmiddels akkoord bevonden. Deze is ook te lezen op de website van de Protestantse Gemeente Delfzijl, onder Kerkbalans. De inkomsten hiervan lopen in de pas met de begroting.  De stand van zaken van Kerkbalans wordt regelmatig vermeld in het Kerkblad. 
De verzekeringen m.b.t. de gebouwen zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Tenslotte
De club OPA willen we van harte bedanken voor het inzamelen van het oud papier en de opbrengsten hiervan.  Zoals het nu lijkt komt hier een einde aan door de andere manier van oud papier inzamelen door de gemeente Delfzijl ( Eemsdelta).

De tuincommissie heeft er voor gezorgd, dat de tuin voor en naast de kerk er prachtig bij ligt.
Bedankt ook voor dit vrijwilligerswerk. 

Het contract voor de uitzendingen van  “kerkdienst gemist” is door het veelvuldig gebruik de afgelopen tijd en de te verwachten komende tijd, aangepast. De kosten worden nu betaald door het College van Kerkrentmeesters, in plaats van door de Diaconie.

Onze voorzitter Peter van der Laan heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. We begrijpen de reden volkomen, maar vinden het erg jammer.
Bedankt voor je bijdrage aan het werk van ons College, Peter.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Rienk Krist
 
 
Het KIB heeft een nieuw onderkomen Het KIB heeft een nieuw onderkomen
Zoals u wellicht heeft vernomen is het KIB verhuisd naar de voormalige consistorie in Het Anker. De ingang is via de groene deur aan de zij-ingang van de parkeerplaats. Jarenlang is het KIB gehuisvest geweest in de voormalige kosterswoning aan de J.C. Rijpstraat. Deze woning is inmiddels verkocht en dit houdt dan ook in dat de “sluiproute” naar de Kruiskerk niet meer gebruikt kan worden. De woning wordt middels een dichte schutting afgesloten van de kerk.
College van Kerkrentmeesters
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres:Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 630150
Email boekhouding: boekhouding.pgd@gmail.com
Op dit adres is ook de boekhouding bereikbaar op dinsdag tussen 10 - 14 uur.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
Vice voorz. Coll. van Kerkrentmeesters:   
G. Klasens, email: klasens.g@home.nl
Secretaris Coll. van Kerkrentmeesters: 
R. Krist, email: rienk.krist@home.nl

Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
Uitgangspunt is:
1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Algemene
     Kerkenraad vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters, met uitzondering   
     van diaconale taken.
2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de algemene kerkenraad
     inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun    
     werkzaamheden aan de algemene kerkenraad.
     De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de  
  gemeente
- het zorg dragen voor de geldwerving
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van  
  de gemeente.

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                   
- het beheren van gebouwen / goederen / begraafplaatsen van de gemeente
- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden
- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en       
  administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van de kerkmuzieci, koster(s) en beheerder(s) van gebouwen/begraaf- plaatsen en     
  beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de    
  gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden onder het icoon ANBI

Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.
Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.
Tarievenlijst begraafplaatsen
Begraafplaatsreglementterug
 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
Protestantse Gemeente te Delfzijl


De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen..

Tarievenlijst begraafplaatsen Farmsum,
Meedhuizen en Uitwierde,
ingaande 1 oktober 2019.


Begraafplaatsregelement
 
Collectes tijdens de Eredienst Collectes tijdens de Eredienst

Collectes tijdens de Eredienst

Iedere zondag zijn er in onze Erediensten drie collectes, waarvan één bij de uitgang. Hoe komt de bestemming van deze collecten tot stand. Uit reacties blijkt soms wel eens dat dit niet geheel duidelijks is, en dat met name de uitgangscollecte wel eens wordt “overgeslagen”. Bij het opstellen van een plaatselijk collecterooster is voor een aantal vaste bestemmingen het landelijk collecterooster leidend. Het landelijk collecterooster schrijft ca. 28 collecten voor door het jaar heen. De opbrengsten hiervan worden door ons overgemaakt naar de diverse landelijke nummers. U kunt hierbij denken aan Diaconale collecten (Werelddiaconaat, Zending etc) en collecten die door de Kerkrentmeesters moeten worden overgemaakt (Pastoraat, Kerkgroei, Kerkmuziek etc…). Onze gemeente wordt jaarlijks aangeslagen (quotum) voor een bepaald bedrag, dat afhankelijk is van het aantal leden. De opbrengsten van een aantal collecten worden afgeboekt op dit quotum.
Op de zondagen dat er geen afdracht collecte is gepland geven wij plaatselijk een bestemming aan de collecte. Voor de diaconale collecten zijn deze over het algemeen bestemd voor het diaconale werk in Delfzijl of bestemd voor de projecten van de Missionaire werkgroep. De kerkrentmeesters benoemen de collecten voor uitgaven die jaarlijks moeten worden gedaan, bv. onderhoud gebouwen, pastoraat, orgelfonds etc.
De uitgangscollecte is altijd bestemd voor de Kerk. De opbrengst van deze collecte is samen met die van de collecten in de Eredienst een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. 
Het is voor de instandhouding van onze gemeente dus van belang, dat naast de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdragen ook de collecten een essentieel onderdeel hiervan zijn. Wij hopen dat u met deze informatie het belang van de collecten in de Eredienst ziet en bevelen deze daarom van harte bij u aan.
CvK