Begroting 2024 Begroting 2024
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Delfzijl
Telefoonnummer 0596 630150
RSIN/Fiscaal nummer: 002624850
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:
76352196

www.pgdelfzijl.nl
E-mail: * scribaat@pgdelfzijl.nl
Adres: * Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
   
   
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Delfzijl

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 4 ouderling Kerkrentmeesters en 1 Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.pgdelfzijl.nl  (Bestuur – Kerkenraad) vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 • actuele zaken zijn te vinden op onze website: www.pgdelfzijl.nl onder Bestuur – Kerkrentmeesters

Begroting 2024- Toelichting
 • De Begroting voor 2024 laat ook dit jaar weer een aanzienlijk tekort zien. Eén van de oorzaken daarbij zijn de nog steeds hoge energie kosten. Hoewel de verwachting is, dat deze lager zijn dan in 2023, zijn ze nog steeds ca. 2,5 keer zo hoog als voor 2023.
 • Inmiddels zijn de nodige investeringen gedaan in zonnepanelen en isolatie. Dit kan nog een positieve bijdrage leveren in de kosten energie.
 •  
 • Lasten.
 • Hier zijn aanmerkelijke verschuivingen in 2024. De predikant heeft aangegeven 25% van haar
 • werkzaamheden elders te gaan doen. Daarnaast is besloten om 1 van de werknemers per 1
 • januari te ontslaan. Door gestegen kosten in de exploitatie van het verenigingsgebouw is de
 • verhuur en daarmee ook de omzet van het buffet dermate gedaald dat genoemde maatregel
 • genomen moest worden. Ook de kerkelijk werker heeft aangegeven 0,1 Fte in te leveren en
 • daarnaast voor 0,1 Fte werkzaam te zijn voor de Diaconie. Dit geheel levert een besparing op van ca. € 56.000.
 • Voor het overige zijn de lasten redelijk in lijn met die van 2023.
 •  
 • Baten.
 • Ten opzichte van 2023 zijn met name de baten van opbrengst onroerende zaken aanmerkelijk
 • lager ingeschat door o.a. minder opbrengst verenigingsgebouw. De opbrengst levend geld wordt iets hoger ingeschat, mede ingegeven door het beeld dat in 2023 is ontstaan, waarbij de
 • opbrengst Kerkbalans toch minder daalt dan eerst werd verwacht.
 •  
 • Uiteraard blijft het een zorg dat er nog geen sluitende begroting kan worden gemaakt en het te
 • verwachten verlies ten laste van het vermogen zal komen.
 •  
 • Ook de exploitatie van de drie begraafplaatsen is een punt van zorg. De onderhoudskosten stijgen doordat meer werk moet worden uitbesteed aan derden. Wel geldt vanaf 2024 dat de verkoop van een graf voor bepaalde tijd is. In het verleden was dit onbepaalde tijd.
 •  
 • Op het gebied van de gebouwen is de verwachting dat de komende 2 jaren de pastorie en de Ark verkocht zullen worden.

Onderstaand zijn de financiële gegevens beknopt weergegeven.


 
Verkorte versie
Begroting 2024 Kerkelijke gemeente Delfzijl
     
       
   begroting begroting rekening
  2024 2023 2022
       
baten      
 Opbrengsten uit onroerende zaken €         28.450  €        40.000  €      58.962
 Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen €           1.600  €              600  €        1.793
 Opbrengsten levend geld  €      177.725  €       174.000  €    195.548
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €         31.300  €         30.000  €       35.682
Totaal baten  €      239.075  €        244.600  €    291.985
       
lasten      
 Kosten kerkelijke gebouwen €          115.975 €        131.400    €       63.807  
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat    €         115.949  €       135.425  €     149.812
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €              2.500  €            2.200  €          2.796
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €           11.075  €          12.300  €        10.848
 Rentelasten/bankkosten  €             3.250  €            3.000  €          4.079
 Salarissen en vergoedingen  €           49.525  €          69.100  €        81.157
 Lasten beheer en administratie/archief  €              8.435  €            9.550  €        25.791
Afdrachten door te zenden col./giften, rentelasten/bankk.  €                 500  €                500            €             -
Totaal lasten  €          307.209  €        363.475  €     338.290
       
Operationeel resultaat (A)  €        -   68.134  €       - 118.875  €  -  46.305
 
Incidentele Baten en lasten      
Incidentele baten €                54.000 €        54.000 €    551.100
Incidentele lasten €            -   64.000 €      - 49.000 €   -205.394
Incidentele baten en lasten (B)  €           -   10.000 €          5.000 €    345.706
       
Resultaat verslagjaar (A + B) €           -   78.134 €     - 113.875 €    299.401
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekking bestemmingsreserves                     -   €      61.982
Toevoeging bestemmingsreserves                     -      €  - 539.198
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fond (C)                     -   €  - 477.216
  Resultaat naar Algemene Reserve (D) €      -     78.134 €    - 113.875 - 177.815
terug