Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
lees meer ยป
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2020 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project Save in India.
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, tehuizen en aan het schippers pastoraat.
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij en Schipperspastoraat.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis en schippers pastoraat vind onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbusjes, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller

 
 
 
Zendingserfgoedkalender 2021 Zendingserfgoedkalender 2021


We willen u alvast een kijkje achter de schermen geven voor de Zendingskalender 2021. Tijdens de 40-dagen tijd werd de tentoonstelling ‘Medemens’  in de Nieuwe Badkapel in Den Haag / Scheveningen ingericht. Het Zendingserfgoed mocht meewerken aan deze tentoonstelling. Bij de voorbereiding van de expositie zijn zij in contact gekomen met ds. Khristian Aris Widodo uit Yogyakarta (Indonesië). Hij gaf toestemming om afbeeldingen van het batikwerk voor de zendingserfgoedkalender 2021 te gebruiken.
Deze kunstwerken nodigen ons uit om vanuit een andere context, vanuit een ander perspectief, aan de hand van Bijbelse thema’s, naar onszelf en onze eigen omgeving te kijken. Ds. Aris Widodo is predikant van de Javaanse Protestantse Kerk. Hij heeft zijn atelier in Kalipenten, vlakbij Yogyakarta. In dit atelier werken christenen en moslims samen. Via de Javaanse kunst en Javaanse muzieklessen, die ds. Aris Widodo ook geeft, probeert hij de band tussen christenen en moslims te versterken in een regio waarin het wantrouwen tussen beide godsdiensten groeit. Aan ds. Aris Widodo’s doek over de ‘Barmhartige Samaritaan’ (zie afbeelding) is het thema van de expositie ontleend.
U kunt de zendingskalender 2021 nu al bestellen bij Frouke  Keller, tel. 61 17 63 of bij
Riet Berends,  tel. 61 46 65
 
 
Beiroet Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn meer dan 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Er dreigt een tekort aan meel, waardoor er wellicht hongersnood zal ontstaan.

 

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! U kunt uw gift overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet'. 

De MWD heeft inmiddels € 1.000 overgemaakt uit het zendingslegaat.

 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
India anders. SAVE die gesteund wordt via KerkinActie werkt  voor de kinderen in de knel.

SAVE zet zich in voor kinderen zodat zij niet in de textielfabrieken belanden, maar naar school gaan. India is een van de belangrijkste textielexporteurs met 45 procent van de wereldmarkt. Veel textielproducten worden gemaakt in de staat Tamil Nadu. De meeste orders uit het buitenland komen in september en oktober. Er is dan een tekort aan werknemers. Daardoor lopen kinderen extra risico om aan het werk gezet te worden in de textielindustrie. Veel bedrijven zijn niet geregistreerd en worden daardoor ook niet gecontroleerd.

SAVE gaat in gesprek met textielbedrijven. In het gebied waar SAVE werkt zijn 234 textielbedrijven: 198 met minder dan 20 werknemers en 36 die groter zijn. 214 werken voor de Indiase markt en 20 exporteren naar het buitenland. SAVE vraagt deze bedrijven:
· zelf geen kinderen van 15 jaar en jonger voor zich laten werken
· jongeren van 16 en 17 jaar maximaal 5 uur te laten werken
· er op toe te zien dat de kinderen van hun werknemers naar school gaan.
· een fatsoenlijk loon te betalen aan hun werknemers.

SAVE maakt werknemers in de textielindustrie bewust van hun rechten. Samen met twee vakbonden heeft SAVE 1300 textielwerkers georganiseerd in 85 groepen. Twee derde daarvan is vrouw. Ze maken hen bewust van arbeidswetten, zodat ze weten of hun werkgever zich daaraan houdt. Ze bespreken iedere maand een ander thema, bijvoorbeeld gezondheid, loon, werkuren, misbruik en geweld.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India
Alvast heel hartelijk dank.

 
 

 


 
 
Zeemanshuis in de Eemshaven Zeemanshuis in de Eemshaven


De MWD steunt het werk van het Zeemanshuis in de Eemshaven. Wij ontvingen een nieuwsbrief van de NZC, de Nederlandse Zeevarenden Centrale, waarvan we een aantal zaken hier belichten. De totale nieuwsbrief kunnen we u ook op verzoek toesturen.
Improviseren in Corona-tijd
De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd. De pastores en vrijwilligers zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren, er het naar omstandigheden beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen.
Bezoek aan boord gaat door
Met grote voorzichtigheid gaan tijdens de coronacrisis pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen. Inmiddels mogen zeevarenden mondjesmaat zelf
weer de wal op. Uiteraard hebben de zeemanshuizen en de pastores zich volledig aangepast aan de regelgeving wat betreft Corona.
kerkdiensten via video en aandacht voor de zeevarenden in de pers
In de centra voor zeevarenden en aan boord van schepen kunnen nu geen kerkdiensten meer plaatsvinden. Als alternatief wordt in de kapel van het zeemanshuis in Vlissingen wekelijks een videokerkdienst opgenomen. Deze worden dan via YouTube en Facebook uitgezonden.
Ook de pers heeft aandacht voor de zeevarenden, die nu niet van boord kunnen of de wal op kunnen gaan. Aandacht van de pers is noodzakelijk om de problemen die spelen in de koopvaardij te belichten. Welzijn voor zeevarenden is immers belangrijk bij hun dagelijkse zware werk.
Herdenking gevallenen op zee
Zeemanshuis in de Eemshaven
 
De NZC organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee. Ook is zij betrokken bij de nagedachtenis van zeevarenden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren. Toen de nationale herdenking op 4 mei jl. bij de Boeg in Rotterdam werd afgelast, heeft de NZC het initiatief genomen om

deze in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Daarbij was men buitengewoon blij met de aandacht van de pers. Bijzonder was dat ook HKH prinses Margriet haar bijdrage wilde leveren via een video-boodschap.
Zeemanshuizen
Hoewel wekenlang in de coronatijd de reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan, is men zich bij de verschillende centra voor zeevarenden aan het voorbereiden op betere tijden. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven.
Financiële ondersteuning
Naast lobbyen en overleg met overheid en het Maritiem Platform wordt er vanuit de landelijke Protestantse Kerk ook gewerkt aan fondswerving omdat de financiering van de twee predikantsplaatsen door de Protestantse Kerk op termijn zal worden gehalveerd. Hierbij is steun gezocht bij o.m. havenbedrijven en vermogensfondsen. Ook u kunt dit werk steunen door een gift over te maken op het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam, NL72 INGB 0000 144 030.
 
 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
SAVE heeft vijf eigen scholen voor overbruggingsonderwijs
Graag vertellen we u deze keer over het overbruggingsonderwijs dat SAVE heeft opgezet voor met name de migrantenkinderen.Ieder jaar spoort SAVE zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. SAVE heeft vijf scholen met overbruggingsonderwijs voor zo’n 250 tot 300 kinderen. Iedere school bestaat uit twee klassen met twee leerkrachten: 1 leerkracht voor 25 tot 30 kinderen. Globaal zijn 60 procent jongens en 40 procent meisjes.
SAVE gebruikt een speciale leermethode om de kinderen klaar te stomen voor het gewone onderwijs. Ze leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen. Ze gaan op bezoek bij reguliere scholen, ontmoeten ze leerkrachten, doen mee aan culturele programma’s, dans en dergelijke. Daardoor bouwen ze vertrouwen op. Na een jaar weten ze weer wat het is om ‘kind’ te zijn en dat onderwijs daarbij hoort. Ze voelen dat het belangrijk is en willen het niet meer missen. Dan schrijft SAVE hen in bij een reguliere school op het niveau dat bij hen past. Vrijwilligers blijven de kinderen volgen om zeker te weten dat ze naar school blijven gaan.
De kinderen leren o.a. Engels, Tamil en tegenwoordig ook Hindi. Ze komen uit regio’s waar ze andere talen spreken, zoals Bengaals (kinderen uit Tripura en West-Bengalen), Bodo (kinderen uit Assam), Telugu (kinderen uit Andhra Pradesh) en Kannada (kinderen uit Karnataka). SAVE moet dus steeds docenten vinden, die deze talen spreken. De meeste kinderen hebben één schooljaar overbruggingsonderwijs nodig om de taal te leren. Een enkele keer doen ze er langer over. Kinderen die tussen de 5 en 10 kilometer van school verwijderd wonen, worden opgehaald door een tuktuk (motor-taxi), omdat er in de achterstandswijken waar deze kinderen wonen geen bussen rijden.
Op drie momenten in het jaar zijn de medewerkers extra alert of kinderen nog wel naar school gaan. Het schoolseizoen loopt van juni tot en met april. In mei hebben de kinderen vakantie. Dan verhuizen veel ouders naar andere regio’s. Dan komen er nieuwe kinderen in Tirupur of verlaten kinderen de stad weer. Ook rond twee belangrijke feestdagen vinden wisselingen plaats: Pongal in januari en Divali in oktober of november.

We hopen dat u dit belangrijke werk wilt blijven steunen. Uw giften kunnen worden overgemaakt op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Hartelijk dank alvast.

 
 
Ondersteuning zendelingen op Java Ondersteuning zendelingen op Java
We hebben € 2.500 overgemaakt ter ondersteuning van dit zegenrijke werk.
We hebben 5 jaar lang € 500 per jaar toegezegd om 2 zendelingen op Java te ondersteunen.
Hillie is van 2007 tot 2011 via stichting Overseas Missionary Fellowship (OMF) en Kerk in Actie uitgezonden geweest naar Sulawesie. Daarna is ze via Kerk in Actie 4 jaar lang actief geweest op het eiland Nias, waar ze haar man Eman heeft ontmoet en een gezin heeft gesticht.
Na deze periode bleef het verlangen bestaan om in het zendingswerk actief te blijven en willen ze zich inzetten voor de lokale bevolking van het overwegend islamitische West-Java op het gebied van onderwijs, het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het zorgen voor schoon drinkwater.
Omdat ze al 2 x door KIA is uitgezonden, is ondersteuning via KIA niet meer mogelijk. Daarom hebben Hillie en Eman zich tot de protestantse kerken van Nederland gewend om toch hun werk op West-Java te kunnen voortzetten.

De MWD heeft deze noodkreet opgepakt en besloten om hen 5 jaar lang te ondersteunen.
 
 
Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel
In 2019 was ons project gericht op de kinderen in Colombia. Dankzij alle giften en collecten hebben we € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken. Daarvoor onze hartelijke dank.
Dit jaar gaan we met ons project verder, nu voor de kinderen in India en dan met name actie tegen kinderarbeid daar.
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. Samen met Kerk in Actie willen we kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans geven op een betere toekomst. Kerk in Actie werkt daarbij samen met plaatselijke organisaties.

Dit jaar zullen we weer allerlei acties en collectes houden voor ons project. We hopen en bidden dat u weer meedoet, zodat de wereld voor deze kinderen weer wat lichter wordt en ze een betere toekomst kunnen hebben.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA 0488 2767 21 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl. Alvast heel hartelijk dank. 
 
Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat/stond een kastje waar e.e.a. verzameld werd. De deur van dat kastje werkt niet meer. Zit vast. Tijd voor nieuw.
Daarom is er een nieuwe kist geplaatst waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2018 was de opbrengst € 28.969. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia
  MWD, Bob Flobbe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na maanden van voorbereiding ging op zondag 7 april jl. de Paasgroetenactie 2019 officieel van start. Dit jaar was dat in de  Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Vught. De reden hiervoor is dat de kaart voor de actie daar is ontworpen. Jeannette de Groot, vrijwilliger bij de organisatie Exodus, doet verslag: “Op een prachtige, zonnige zondag gaan we naar binnen in de gevangenis. Er worden drie diensten georganiseerd. Voorganger is ds. Anne van Voorst die in de P.I. Vught werkt. Mooi om te zien dat in alle diensten de gedetineerden een rol hebben. Zoals Gerard die in de eerste twee diensten een taak als koster heeft. Hij is ook degene die in de eerste dienst de kaart officieel aangeboden krijgt. In de tweede dienst valt deze eer te beurt aan Udo, de ontwerper van de kaart. In de derde dienst krijgen alle aanwezige gedetineerden de kaart van de Paasgroetenactie persoonlijk. Er worden door ons en de gedetineerden kaarsen aangestoken voor mensen die wij en zij willen gedenken. De predikant vraagt wie de schriftlezing wil doen. Prachtig hoe er in elke dienst iemand opstaat. Ook wordt er gevraagd wie voorbede nodig heeft. De mannen vragen om gebed voor hun vrouw, hun kinderen of voor vrede voor de wereld. Op zo’n moment zie je dan niet een mens die gestraft moet worden, maar een mens met familie en kinderen, net zoals wij allemaal. Muren en vooroordelen vallen weg, indrukwekkend! Na elke dienst is er een moment van koffie drinken en de mogelijkheid om gesprekken te voeren van mens tot mens. Hoe mooi is het dan als iemand vraagt om een Bijbel. Dit jaar zijn er 50.000 kaarten gedrukt: 50.000 kansen om te laten zien dat wij deze mensen niet vergeten.”
In onze kerk zijn er 150 kaarten uitgedeeld. Namens de gevangenen hartelijk dank voor het versturen van de kaarten. Ook op deze manier kan het licht van Pasen verder gedragen worden.
Rond Pinksteren wordt de jaarlijkse acceptgirokaartenactie weer gehouden voor Zending en Werelddiaconaat. We hopen weer op een mooie opbrengst. Alvast hartelijk dank voor uw gaven. U weet dat het ons helpt anderen te helpen.
MWD kerk in actie