Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel


Geen kinderarbeid in de textiel industrie van India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE een partner van KerkinActie  doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.
Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?
 • Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
 • Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
 • Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
 • In Tirupur kinderarbeid vrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.
 • Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind).
 • Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per kind).
 • Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per jaar (650 euro per kind).
 • Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar.
 
Aandacht voor een nieuw project in 2020 Aandacht voor een nieuw project in 2020
Project MWD Kinderen in de knel 2020
We hebben 2019 voor de kinderen in Colombia afgesloten met een mooi bedrag. We hebben € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken om deze kinderen te kunnen helpen.
Onze hartelijke dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

In 2020 gaan we verder met het project. Dit jaar ondersteunen we Kerk in Actie voor de kinderen in India in de strijd tegen kinderarbeid.

Stop kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon.


Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken.

Samen met Kerk in Actie vinden we dat kinderarbeid moet stoppen. Kerk in Actie werkt daarbij samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs.

Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan.

Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen deze collecte van harte bij u aan.


 
 
Project Kinderen in de Knel Project Kinderen in de Knel
In 2019 was ons project gericht op de kinderen in Colombia. Dankzij alle giften en collecten hebben we € 8.000 naar Kerk in Actie kunnen overmaken. Daarvoor onze hartelijke dank.
Dit jaar gaan we met ons project verder, nu voor de kinderen in India en dan met name actie tegen kinderarbeid daar.
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind soldaat. Samen met Kerk in Actie willen we kinderarbeid tegen gaan en ieder kind de kans geven op een betere toekomst. Kerk in Actie werkt daarbij samen met plaatselijke organisaties.

Dit jaar zullen we weer allerlei acties en collectes houden voor ons project. We hopen en bidden dat u weer meedoet, zodat de wereld voor deze kinderen weer wat lichter wordt en ze een betere toekomst kunnen hebben.

Uw gift is weer welkom op onze bankrekeningnummer NL87ABNA 0488 2767 21 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl. Alvast heel hartelijk dank. 
 
Vrouwen voor Brazilie Vrouwen voor Brazilie


Dankzij de mooie opbrengst van de Rommelmarkt/bazaar en de verkoop van handgebreide sokken kunnen we dit jaar € 1.000 overmaken voor het JeugdOpvangcentrum Jardim Colonial in Castrolanda in Brazilië. Dank jullie wel voor alle hulp en aankopen namens de kinderen en tieners van Jardim Colonial.

Vrouwen voor Brazilië is mede opgericht door ons gemeentelid mevrouw Goelema-Borg. Zij ging in 1952 als 12-jarige samen met haar grootouders, ouders, zus, broers en een groep boeren met de boot naar Brazilië. Haar vader werkte in de werkplaats voor het onderhouden en reparareren van de landbouwmachines. Haar moeder kookte extra voor arme gezinnen. Zo is in 1954 het JeugdOpvang centrum gestart. Mevrouw Goelema is een paar jaar na haar huwelijk met haar gezin teruggekeerd naar Nederland.
De kolonie Castrolanda is net als het naburig Carembee een coöperatie. Er werken zo'n 100 bouw- en veeboeren. In Carembee staat een melkfabriek, waarvoor beide kolonies de melk leveren.
Het JeugdOpvangcentrum is verder uitgebouwd en is tegenwoordig een stuk groter. Een aantal jaren geleden hebben ze een nieuw onderkomen gekregen.

De gezamenlijke kerken van Castro en Castrolanda zorgen nu voor het centrum. Er zijn allerlei programma's voor de kinderen ontwikkeld en er zijn een psycholoog en een maatschappelijk werkster aan verbonden, naast de leidding van de verschillende groepen.
De dames van het verzorgingshuis helpen ook mee door het breien van mutsen, sjaals en truien.


Verdere informatie staat te lezen in het jaarverslag over 2018. Dat kan per mail worden toegestuurd als u daar belangstelling voor heeft. Belt u dan Frouwkje Klein, tel. 06 236 88 512.
Hieronder de plannen voor 2019.
 • Doorgaan met het werk waarmee men bezig is voor 170 kinderen/tieners en jongeren, met een speciaal project, ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin veel aandacht wordt besteed aan tien vaardigheden om verlaging van de risico`s te bewerkstelligen en meer aandacht geven aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De vaardigheden hebben vooral persoonlijke thema`s, zoals zelfkennis, omgaan met gevoelens, beslissingen nemen e.d.
 • Doorgaan met kinderen/tieners/jongeren kennis te laten nemen van de christelijke waarden/normen en daarbij de familie te betrekken.
 • Eén dag per maand evalueren en plannen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
 • Voortzetting van de wekelijkse bijeenkomsten van gebed en meditatie met de medewerkers en in samenwerking met de kerken waarmee het centrum samenwerkt, IECLB – IPB en IERC.
 • Met medewerking van plaatselijke predikanten en evangelisten wekelijks met de kinderen/tieners het werkmateriaal “opbouwen van waarden” bespreken zodat deze een persoonlijke relatie met God kunnen aangaan.
 • Met de jongeren, die in 2018 de basisschool verlaten, de cursus “toekomstvoorbereiding” aanbieden. Proberen deze jongeren ook te laten deelnemen aan andere cursussen in de gemeente Castro. Daarom zullen bezoeken gebracht worden aan plaatselijke bedrijven om na te gaan welke beroepsmogelijkheden er zijn.
 • Deze jongeren doorverwijzen naar het programma “jonge leerling” zodat zij in aanmerking kunnen komen voor werk in de gemeente Castro.
 • Contacten leggen met scholen in de buurt om samen de kinderen, die in moeilijke omstandigheden leven, te helpen.
 • Huisbezoeken brengen aan gezinnen, die hulp nodig hebben, om door te verwijzen naar gemeentelijke instanties.
 • Samen met de gezondheidspost diverse onderwerpen aan de orde stellen: zoals  hoe luizen te voorkomen en te behandelen, hygiëne en persoonlijke verzorging.
 • Het uitvoeren van het KTOC-project dat omvat alle werkgroepen met hun groepsleiders om samen met kinderen/tieners en bewoners uit de buurt eventuele veranderingen aan te brengen zowel op het KTOC als in de buurt.
 • Een club samenstellen waar kinderen en tieners de ruimte krijgen om hun wensen bekend te maken voor wat betreft de werkgroepen en andere onderwerpen.
 • Veel ludieke, culturele-, sportieve-, sociale werkgroepen samenstellen om geïntegreerd te kunnen werken.
Frouwkje Klein.
 

 
 
Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

 • Publiciteit in (kerk)diensten.
 • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
 • Lectuurverspreiding Zending
 • Lectuurverspreiding Evangelisatie
 • Koopvaardijpastoraat/Schipperspastoraat.
 • Beheer Financien
 • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
 • Wervingsactie Evangelisatie
 • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
lees meer »
 
Wereldvoedseldag Wereldvoedseldag
Op 13 oktober  was het  wereldvoedseldag, waarop we weer aandacht gevraagd hebben voor ons Project in Colombia. Deze keer werden de kookscholen onder de aandacht gebracht. Tijdens het koffiedrinken was er een infotafel ingericht. Hier waren folders, kookboekjes, potloden en jam beschikbaar tegen een vrije gift. Deze artikelen staan nu op de tafel in de Ontmoetingsruimte van de Kruiskerk. U kunt deze tegen een vrije gift meenemen.
 
Financiën Financiën
De acceptgirokaartenactie heeft voor Evangelisatie
€ 3.924 opgebracht en voor Zending en Werelddiaconaat € 4.964. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vanuit het zendingslegaat hebben wij € 5.500 een bestemming gegeven:

 
 • € 1.000 voor het Vakantiebureau Nederland van de Protestantse Kerk Nederland. Het bureau organiseert vakanties voor mensen die anders niet zo gemakkelijk het huis uit komen.
 • € 2.000 voor Kinderen in de knel in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst veel werkloosheid, waardoor ouders vaak in het buitenland werk moeten zoeken. De kinderen zijn daardoor al heel vroeg op zichzelf aangewezen. Ze worden opgevangen door de organisatie Bethania die voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een maaltijd zorgt. Daarnaast bieden ze psychologische begeleiding en therapie.
 • € 2.000 voor de opbouw van de kerken in Syrië
 • € 500 voor Alies Flobbe voor het bouwproject in Guatamala. Zij krijgt ook de opbrengst van de zendingskalenders.
 
Kookschool in Colombia Kookschool in Colombia

Op 13 oktober is het Wereldvoedseldag de Collecte is dan voor het werelddiaconaat project in Colombia We vertellen u nog meer over het Koken tegen armoede in Colombia    
                     Bendejongeren opgeleid tot top kok in Colombia
Zestig kansarme jongeren worden  opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op
De scholen staan goed bekend en restaurants zoeken steeds vaker actief naar afgestudeerden van de Manq’a scholen. De kookschool in Bogotá heeft een samenwerkingsverband met 20 restaurants, die werk bieden aan de jongeren, maar ook kunnen jongeren er stage lopen. Ook Lina (28) kreeg een baan na haar opleiding in Bogotá: ¨Ik kom uit een streek die jarenlang geteisterd werd door het geweld van de FARC. Toen ik verhuisde naar de stad en
Zendingserfgoedkalender 2020
 
twee kinderen kreeg, had ik nog geen werk. Wat wel nodig is voor ons levensonderhoud. Bij toeval kwam ik in contact met de Manq´a kookschool en kreeg de kans de opleiding te gaan volgen. Na mijn opleiding kon ik in een restaurant gaan werken en daarnaast maak en verkoop ik jamproducten. Het is mijn wens om in de toekomst samen met andere vrouwen een associatie op te richten om zo te kunnen handelen in lokale producten uit ons land.¨
De Man’qa scholen, en sommige restaurants kopen agrarische producten rechtstreeks van een groep van 46 kleine familiebedrijven, die op deze manier ook een inkomen hebben, het mes snijdt zo aan 2 kanten om armoede bij de boeren en honger tegen te gaan. De producten van deze bedrijven zijn organisch, dus gezond en op duurzame wijze verbouwd.   Er is een levendige uitwisseling tussen de studenten van de kookscholen en de bedrijven: studenten leren over het organische productieproces en de boeren leren over de trends in de horecasector. Er is ook een ´culinaire boerderij’ opgezet met als doel te innoveren en te onderzoeken. Hier worden 50 verschillende gewassen verbouwd zoals diverse aardappel-, bonen-, en maïs soorten. De producten worden gekocht door de kookscholen en sommige restaurants.
Voor 200 euro kan één kind een jaar een vaktraining volgen Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721   thema Kinderen in de knel Colombia
 
 
Zendingserfgoedkalender 2020 Zendingserfgoedkalender 2020


Mrs. Jayashree Jayapaul uit Madurai, India

Het thema luidt: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen.
De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015 een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015 (afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse schilderingen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), 2017 (kunst en kerk in Papoea, Indonesië), 2018 (iconen en miniaturen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland) en 2019 (traditionele schilderkunst van Bali, Indonesië) ontvingen we veel positieve reacties.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van India en gaat verder in op de geschiedenis van de zending vanaf de Thomas christenen en de latere komst van rooms-katholieken en de jongere kerken die door de protestantse zendingen werden gesticht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst en andere toegepaste technieken in dit subcontinent.
De Zendingserfgoedkalender 2020 met als thema Thomas kan het niet geloven kost € 9 per stuk.

Kerk in Actie beveelt de kalender van harte bij u aan
 
 
Nieuws van de MWD Nieuws van de MWD

Kerk in Actie
In Colombia gaan kinderen vaak alleen ‘s morgens óf alleen ‘s middags naar school omdat ze moeten werken  om het gezinsinkomen te versterken. Daarbij kunnen ze na schooltijd, ‘s avonds of in het weekend allerlei trainingen volgen bij FPT:
 • Bij de kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen anders kunnen aanpakken.
 • In de moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en kruiden
 • Bij de melkweg maken kinderen allerlei melkproducten
 • Bij de Jaguars leren ze gezond koken.
 • Bij de dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het milieu.
 • In de buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis  verzamelen met elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.
 • Bij de trommel van de goden praten jongeren met elkaar over hun politieke rechten en studeren dansen in.
Met Pinksteren is een potlood met een duif van papier uitgedeeld als voorbeeld van wat door de kinderen daar zelf wordt gemaakt en verkocht.
Voor 200 euro kunnen kinderen een jaar een vaktraining volgen bij FPT. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia.
Logo:


Pen: Ieder kind hoort naar school te gaan in plaats van te werken in de fabriek.
Voetbal: Ieder kind heeft recht om te spelen in plaats van te werken op de plantage/vuilnisbelt.
  Maar voor veel kinderen is het leven zo armoedig als een kapotte voetbal.
Deeldoosjes
We hebben nog een deeldoosje ontvangen. De stand is nu € 890,83. Hartelijk dank aan allen die mee gespaard hebben.
 
Jaarverslag Protestantse Kerk Nederland 
In  het jaarverslag van de Protestantse Kerk staan de bijdragen van gemeenten, donateurs en uit nalatenschappen aan Kerk in Actie. Deze bijdragen kwamen in 2018 op € 29,4 miljoen*. Een mooi bedrag waar ook u aan heeft bijgedragen. Wilt u weten hoe deze bijdragen zijn besteed? Ga dan naar www.protestantsekerk.nl/jaarverslag. Daar vindt u overigens ook andere cijfers en verhalen uit 2018. Het jaarverslag laat zien hoe plaatselijke gemeenten zijn ondersteund door de dienstenorganisatie in hun rol als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 *  Deze jaarcijfers zijn onder voorbehoud van definitieve vaststelling op 21 juni.
  
De MWD heeft 3 speerpunten: Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat. Vanuit Evangelisatie geven wij een bijdrage aan het Zeemanshuis in de Eemshaven. Het  Zeemanshuis is in 1999 opgericht en sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Borkumweg in de Eemshaven.
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers, die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Ze kunnen hier onder het genot van een hapje en een drankje o.a. TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront.
Het afgelopen jaar mocht het Zeemanshuis ruim 19.500 bezoekers verwelkomen. Er legden 2 cruiseschepen aan en er was naast het normale verkeer, weer een grote toeloop van schepen die helpen bij het bouwen van de windmolenparken op zee.
De geestelijke verzorging was in handen van pastor Sven Standhardt, die zo'n 500 bezoeken heeft afgelegd in zowel de Eemshaven als in de haven van Delfzijl. Daarnaast draait pastor Standhardt  regelmatig 's  avonds mee als vrijwilliger mee in het Zeemanshuis.
 
 
 
 
 
Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat/stond een kastje waar e.e.a. verzameld werd. De deur van dat kastje werkt niet meer. Zit vast. Tijd voor nieuw.
Daarom is er een nieuwe kist geplaatst waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2018 was de opbrengst € 28.969. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia
  MWD, Bob Flobbe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na maanden van voorbereiding ging op zondag 7 april jl. de Paasgroetenactie 2019 officieel van start. Dit jaar was dat in de  Penitentiaire Inrichting (P.I.) in Vught. De reden hiervoor is dat de kaart voor de actie daar is ontworpen. Jeannette de Groot, vrijwilliger bij de organisatie Exodus, doet verslag: “Op een prachtige, zonnige zondag gaan we naar binnen in de gevangenis. Er worden drie diensten georganiseerd. Voorganger is ds. Anne van Voorst die in de P.I. Vught werkt. Mooi om te zien dat in alle diensten de gedetineerden een rol hebben. Zoals Gerard die in de eerste twee diensten een taak als koster heeft. Hij is ook degene die in de eerste dienst de kaart officieel aangeboden krijgt. In de tweede dienst valt deze eer te beurt aan Udo, de ontwerper van de kaart. In de derde dienst krijgen alle aanwezige gedetineerden de kaart van de Paasgroetenactie persoonlijk. Er worden door ons en de gedetineerden kaarsen aangestoken voor mensen die wij en zij willen gedenken. De predikant vraagt wie de schriftlezing wil doen. Prachtig hoe er in elke dienst iemand opstaat. Ook wordt er gevraagd wie voorbede nodig heeft. De mannen vragen om gebed voor hun vrouw, hun kinderen of voor vrede voor de wereld. Op zo’n moment zie je dan niet een mens die gestraft moet worden, maar een mens met familie en kinderen, net zoals wij allemaal. Muren en vooroordelen vallen weg, indrukwekkend! Na elke dienst is er een moment van koffie drinken en de mogelijkheid om gesprekken te voeren van mens tot mens. Hoe mooi is het dan als iemand vraagt om een Bijbel. Dit jaar zijn er 50.000 kaarten gedrukt: 50.000 kansen om te laten zien dat wij deze mensen niet vergeten.”
In onze kerk zijn er 150 kaarten uitgedeeld. Namens de gevangenen hartelijk dank voor het versturen van de kaarten. Ook op deze manier kan het licht van Pasen verder gedragen worden.
Rond Pinksteren wordt de jaarlijkse acceptgirokaartenactie weer gehouden voor Zending en Werelddiaconaat. We hopen weer op een mooie opbrengst. Alvast hartelijk dank voor uw gaven. U weet dat het ons helpt anderen te helpen.
MWD kerk in actie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Kleiner Arbeider (FPT) Stichting Kleiner Arbeider (FPT)

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Kinderen die uit gebroken gezinnen komen en in de achterstandsbuurten van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá leven, hebben geen makkelijk bestaan. Ze moeten al jong werken en overleven  tussen geweld en criminaliteit. Stichting Kleine Arbeider (FPT)  is voor hen als een warme familie, die hen waardevolle dingen voor hun leven leert, waardoor ze positief in het leven kunnen staan en niet in de criminaliteit belanden. Eén van hen is de 11-jarige Stiven.

Na de scheiding van zijn ouders woont Stiven bij zijn oom, die ‘s-nachts op de markt werkt. Bij FPT leert Stiven melkproducten maken. Hij geniet van het meedoen, leren, spelen en eten. Hij houdt ook van voetballen, schilderen, tekenen, wandelingen maken met FPT en anderen helpen. Later wil hij politieagent worden of gymleraar. Hij heeft een dromenvanger bij FPT gemaakt, die zijn enge dromen en nachtmerries opvangt.
Voor 200 euro kunnen kinderen als Cindy een jaar een vaktraining volgen bij FPT. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 thema Kinderen in de knel, Colombia


 
 
Logo Project in Colombia Logo Project in Colombia(Stichting Kleine Arbeider biedt kinderen onderwijs en maakt hen weerbaar)
Stichting Kleine Arbeider ( FPT) biedt deze kinderen een vakopleiding die bij hen past en die hen weerbaar maakt in hun moeilijke omstandigheden.  De kinderen zijn niet ingedeeld op leeftijd, maar op niveau, omdat sommigen pas op latere leeftijd instromen.
De foto (zie boven) verbeeld het project.
--Een dak boven ieder hoofd van een kind

--Een pen om een vak te leren op school
--Een (kapotte) bal om te spelen en geen kinderarbeid te verrichten
--En de vlag van Colombia.
 
Samen zijn we kerk in actie Samen zijn we kerk in actie


 Daarom zet onze kerk door middel van de Missionaire Werkgroep Delfzijl zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel.                           
Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kind-soldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
De Missionaire werkgroep start nu in 2019 een nieuw project van Kerk in Actie  voor Kinderen in de Knel in Colombia, omdat wij geïnspireerd door Jezus, samen delen met mensen wereldwijd van wat wij hebben ontvangen. 
De Partnerorganisatie van Kerk in Actie in Colombia,  Stichting Kleine Arbeider [FPT] is een  organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.                                                                                              
 
 
Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá Project voor 2019: Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá
Dit jaar hebben we gekozen voor een project in Colombia.
Op verschillende momenten in dit jaar zullen we in de kerk aandacht voor dit project vragen.Opgroeien onder moeilijke omstandigheden.
 Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. De stad is enorm gegroeid, vooral door de komst van mensen van het platteland, die er werk zoeken en de gevechten ontvluchten tussen het leger en de rebellengroep FARC, die al tientallen jaren duren.
Omdat er niet voldoende goede huizen zijn, wonen veel mensen in sloppenwijken. Het tekort aan werk, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leidt tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe.
 
FPT: een betere toekomst voor de kleine arbeiders
Ieder kind heeft recht op een goede toekomst en een leven zonder geweld en armoede. Vanuit die motivatie werd Fundación Pequeño Trabajador (FPT, Stichting Kleine Arbeider) in 1988 opgericht.
 
De organisatie startte met een school in de wijk Patio Bonito in het zuiden van Bogotá, waar veel vluchtelingen wonen. Zestig procent van de kinderen op de school zijn gevlucht naar Bogotá door geweld elders in het land. Minstens twintig procent van de leerlingen is gedwongen om buiten schooltijd te werken, vaak als vuilnisraper of als drager op de markt. Hun gezinnen zijn ontwricht en er moet brood op de plank komen. FPT biedt onderwijs dat bij deze kinderen past en maakt hen weerbaar voor de omstandigheden waarin ze opgroeien. De school zoekt naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze leren bijvoorbeeld producten maken, die ze kunnen verkopen.
“Elke dag laden mijn vader en ik onze kar vol met  koopwaar. Die spullen verkopen we in de buurt om zo de kost te verdienen. Mijn vader werkt van 7 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags. Ik werk zelf van 8 tot 11 uur. Dan ga ik naar huis en maak me klaar om ’s middags naar school te gaan. Ik vind veel vakken leuk. De drie leukste vakken vind ik sociale studies, daarna wiskunde en dan kunst. Ik studeer om vooruit te komen in het leven. Ik heb twee dromen: rechten studeren of modeontwerper worden. Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van mijn school. Daar leren we over politiek. Het is fout dat mensen die het onderste uit de kan willen, gebruik maken van kinderarbeid.”
John Mario (11 jaar)
 
Collecte bij het avondmaal Collecte bij het avondmaal

In 2019 wordt bij avondmaalsvieringen gecollecteerd voor het project: Sichting Kleine Arbeider (FPT) in Colombia.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?

• Voor 75 euro per jaar krijgen een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen