Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer »
 
MWD project Moldavië MWD project Moldavië


In de laatste weken van de 4odagentijd-campagne met onze aandacht op Moldavië heeft alles een hele ander gezicht gekregen. Moldavië als buurland van de Oekraïne doet wat het kan om vluchtelingen op te vangen.

Een land dat zoveel armoede kent en zo instaat voor hun medemens, daar moet je diep respect voor hebben.
Dat moedigt ons alleen maar aan om ons te blijven inzetten voor de partnerorganisaties van KerkinActie die daar hun werk blijven doen.Met de laatste symbolische pakjes wordt het tasje de komende weken gevuld.
 
 
Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië    Uit: het blog van Elise Kant KerkinActie medewerkster op bezoek in Moldavië   
                             
Elise vertelt in dit blog over de bezoeken aan de eenzame ouderen in Rotunda.
Priester Adrian heeft voor 12 mensen uit zijn parochie voedselpakketten gekocht. Zijn zoontje van 4 heeft hem hierbij geholpen. Suiker, olie, meel, macaroni, koekjes e.d. zaten in het pakket. Met Adrian, en Elena als tolk, bezochten we de mensen. Het heeft ons elke keer ontroert hoe blij de mensen waren met onze komst. Veel weduwen van 80 jaar en ouder hebben we bezocht. Dat er mensen helemaal uit Nederland naar hen toe gekomen zijn om hen dit pakket te brengen vonden ze wel heel bijzonder.
Ze vertellen graag over hun leven: Hoe oud ze zijn, getrouwd, wanneer ze weduwe geworden zijn. Op de vraag naar kinderen is vaak het antwoord dat ze ergens anders wonen en dat ze nauwelijks op bezoek komen. Het valt op dat er ook bijna geen foto’s van kinderen of kleinkinderen aan de muur hangen.  We horen schrijnende verhalen: man overleden, 3 kinderen ook allemaal overleden. Of, man overleden, 1 zoon gekregen die op 36-jarige leeftijd vanwege alcoholproblemen ook overleden is. Zoveel verdriet. Een van de vrouwen kan moeilijk lopen, heeft altijd pijn in haar benen. Ook haar man is overleden en ze staat er alleen voor. Haar gehandicapte dochter, die naast haar
Woont, kan ze niet meer verzorgen en daar heeft ze veel verdriet van. Wat ook vaak ter sprake kwam was de oor-
logstijd, velen dragen een oorlogstrauma met zich mee.
Van de regering krijgen ze 55 euro per maand en dat is net genoeg om de kosten van elektriciteit en hun vaste telefoon te betalen. Groente wordt verbouwd in eigen tuin en wordt nog in weckpotten bewaard voor de winter.  Soms krijgen ze hulp van de sociale dienst. 2 x per week om wat houtjes te hakken voor de winter en wat boodschapjes te doen. Maar die hulp moeten ze wel zelf regelen en velen van hen zijn analfabeet. Als mensen ziek zijn moeten ze zichzelf zien te redden. Er is geen buurman die ze even naar het ziekenhuis brengt. Zoals er werd gezegd; het is het leven zoals in de jungle.
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.
 
 
Noodkreet Noodkreet
Wij kregen een noodkreet van KerkinActie over de situatie in Ethiopië en Kenia waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.
De dringende vraag van KerkinActie is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?
Een extra collecte of een bijdrage vanuit uw reserves betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en dood.
Daarom heeft de Diaconie samen met de MWD  besloten een bedrag van € 2000,- over te maken uit onze reserves.
Samen zijn we kerk in actie. Dank voor uw betrokkenheid.

 
 
Moldavië Moldavië


Als je in Moldavië in het centrum van de hoofdstad Chisinau bent, zou je abusievelijk kunnen denken dat het wel meevalt met de armoede. Er is duidelijk een kleine, maar puissant rijke groep mensen die zich met corruptie ook rijk houdt en rondrijdt in dure auto’s. Daarnaast is er een kleine middenklasse en dan echt heel veel mensen met inkomens waar ze niet van kunnen rondkomen.

En het verandert niet. Daarom trekken veel mensen weg, naar andere landen op zoek naar inkomen en toekomst. In de dorpen is niets te doen, er is geen werk, en als er al werk is, verdienen mensen veel te weinig om van te leven. Het voelt uitzichtloos. Dus besluiten heel veel van hen om te vertrekken op zoek naar inkomen en een toekomst.

Iets anders is dat niemand het gevoel heeft ook maar iets aan de situatie te kunnen veranderen. Het is zoals het is en al lijkt het volgens sommigen iets beter te worden,
er is een uitzichtloosheid die de trek naar andere landen in stand houdt.
Naar Italië, Spanje, Griekenland, Duitsland, Rusland, Oekraïne enzovoort.
Het is niet zo dat iedereen zich alles maar laat welgevallen. Er was een demonstratie tegen de stank die als gevolg van vervuilde rivieren over de hoofdstad Chisinau trekt.
Een land met een geschiedenis, oorlogen gevolgd door het Sovjettijdperk, de chaos erna en de uitvloeisels daarvan nu. En net als in veel andere voormalige Sovjetstaten leidt dat een enorm drankprobleem, met alle gevolgen van dien: huiselijk geweld en verwaarloosde kinderen.

U kunt een bijdrage overmaken op het nieuwe bankrekeningnummer van de MWD ten name van:
 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
o.v.v. MOLDAVIE waarvoor onze hartelijke dank.


 
 
Nieuw banknummer Nieuw banknummer
Per oktober 2021 zijn de bank rekening nummers van de MWD gewijzigd in

 Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303

 Diaconie Protestandse Gemeente te Delfzijl inz. Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
 
MWD project: Moldavië MWD project: Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, hebben we ook een ander beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de
armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd
hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.
 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2021 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project 'Moldavië'.
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, en tehuizen 
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis vindt onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbussen, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller
Afvaardiging diaconie:      Dhr. J. de Reus
Koopvaardijpastoraat:       Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]