Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer »
 
Delfzijl voor Moldavië Delfzijl voor Moldavië


Nu we het Moldavië project gestart zijn, eerst wat algemene wetenswaardigheden over dit land.
Moldavië ligt ingesloten tussen Oekraïne en Roemenië en was van 1945-1991 deel van de Sovjet Unie. Op 27 augustus 1991 verklaart ze de onafhankelijkheid. De hoofdstad is Chisinau. De bevolking bestaat uit meer dan 8 etnische groepen: Moldaven, Oekraïners, Russen, Gagaoezen (afstammelingen van de Turken), Bulgaren, Roma, Joden en Polen.

Van de bronnen van inkomsten is Landbouw de belangrijkste, o.a.  granen en maïs, zonnebloemen, fruit, groenten en druiven (wijnbouw; Milestii Mici Producent van wijn met 's werelds grootste wijnkelder (55 km)) en dan nog schapen en veefokkerij.
Ook zijn er verschillende godsdiensten wat u niet zal verbazen met zoveel verschillende etnische groepen. De grootste groep is Orthodox, een kleine groep Protestant en Rooms-Katholiek, verder Lutheranen, Baptisten, Pinkstergemeenten, Zevende Dag Adventisten, Joods, Jehova’s Getuigen, Moslims enz.

Als gevolg van de economische crisis is er heel veel emigratie. Veel jonge kinderen (1 op de 4) blijven zonder zorg van hun ouders achter omdat één of beide ouders in het buitenland werken. Jongeren ontwikkelen hierdoor een ongezonde levensstijl: alcohol en drugsmisbruik.
De vergrijzing van de bevolking is met 600.000 gepensioneerden op een bevolking van 3.437.720 inwoners behoorlijk.  42% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Er zijn vier partnerorganisaties van KerkinActie actief in Moldavië waarvan wij ons eerst richten op Youth for Christ en Bethania:
•Kerken geven kinderen een toekomst:  Youth for Christ- KinderenindeKnel
•Kinderen en ouderen worden gezien: Bethania- KinderenindeKnel
•Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen: Home care
•Kerk helpt kwetsbare mensen: Moldovan Christian Aid  MCA

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl,
o.v.v. MOLDAVIE
waarvoor onze hartelijke dank.

 
 
Vooruitblik: Delfzijl voor Moldavië Vooruitblik: Delfzijl voor Moldavië
Nu is er door ons gekozen voor Moldavië waar we weinig van weten, het vergeten land van Europa. Dit was voor ons een argument om hiermee aan de slag te gaan. Na al die jaren van “verre landen” heeft een van de armste landen dichtbij onze steun ook hard nodig!

Het thema van de 40 DAGENTIJDCAMPAGNE 2021 is
IK BEN ER VOOR JOU!
Wat wij hebben doorgetrokken naar
DELFZIJL voor MOLDAVIE
U kunt in deze 40 dagentijd elke zondag op de zondagsbrief een tekst lezen over De zeven werken van barmhartigheid, die samenhangt met de mensen in Moldavië en hoe zij daar samen met de partners van KerkinActie proberen iets van hun leven te maken.

ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de zieken verzorgen, de dorstigen drinken geven, de hongerigen voeden, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. 
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Aan het begin van de 40 dagentijd bent u van ons gewend deeldoosjes te ontvangen die we dan rijkelijk gevuld met Pasen weer mogen terugkrijgen.
Nu is het vanwege de corona maatregelen niet mogelijk, deze doosjes uit te delen. Maar u kunt wel uw gift overmaken via het nummer van de MWD  
    NL87ABNA0488276721
    t.n.v. de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl
    o.v.v. MOLDAVIE  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?    Hartelijk dank!
 
 
Terugblik op de projecten Terugblik op de projecten
In de veertig dagentijd op 21 februari beginnen we met een nieuw project, maar eerst willen we eens in herinnering brengen welke partnerorganisaties van KerkinActie we als Protestantse Gemeente Delfzijl de afgelopen jaren gesteund hebben en waar we ons door hun verhalen mee verbonden hebben gevoeld.

Van 2009 tot 2011 waren we verbonden met Brazilië, het Werelddiaconaatproject van instituut Terra-mar met de vissers in Curral-Velha en het zendingsproject van instituut CEBI mede onder leiding van de van Nederlandse komaf theoloog/missionaris Carlos Mesters.

Van 2012 tot 2014 waren we verbonden met Ghana en hebben we veel gehoord over het Werelddiaconaatproject van AGREDS “lifeline” voor de straatmeisjes in Accra en van het zendingsproject in het Ramseyer trainingscentrum waar Albert en Dineke Ferwerda-Arends hebben gewerkt aan het maken van drie handboeken voor de lessen in ethiek, christelijke opvoeding en het Nieuwe Testament voor aankomende leken pastors. 

Van 2015 tot 2018 hebben we ons ingezet voor de KerkinActie projecten in Bangladesh namelijk het Werelddiaconaat project “Voedselzekerheid in Rajshahi en Haluaghat” en het zendingsproject MCCP “Kerken op het platteland staan op eigen benen”. Hierin werden we ook weer ondersteund door Albert en Dineke Ferwerda  met hun kennis uit hun tijd in Bangladesh.

In 2018 hebben we geen eigen project gehad en richtten we ons op de projecten die KerkinActie gedurende dat jaar week voor week aangaf. Omdat we bij het werken met een “eigen” project als MWD en u als gemeente Delfzijl ons toch meer verbonden voelen bij een land en hun partnerorganisaties van KerkinActie hebben we in 2019 gekozen voor Kinderen in de Knel, een Werelddiaconaatproject in Colombia van de partnerorganisatie  Stichting Kleine Arbeider [FPT]  die onderwijs biedt aan werkende kinderen in Bogota en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.  Ook ouders en vooral tienermoeders worden daar ondersteund.

In het afgelopen jaar 2020 is India geweest, ook een Werelddiaconaatproject van Kinderen in de Knel in verbondenheid met de partnerorganisaties SAVE en Cards die er alles aan doen om kwetsbare werkende kinderen op school te krijgen. Om samen met de gezinnen te werken aan onderwijs om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Save en ook Cards zijn een stevige organisaties met een groot netwerk van vrijwilligers.
Dit project wordt nu afgesloten de MWD heeft hiervoor
Het toegezegde bedrag van € 8000,- aan Kerk in Actie overgemaakt, andere gemeenten nemen het nu over. Tot het begin van de 40 dagentijd ondersteunen we dit project in India.

 
 
Postzegels, e.d. Postzegels, e.d.
 

Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.
 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2020 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project Save in India.
 
 
Werkplan 2020 Werkplan 2020
Werkplan 2020  Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.
3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, en tehuizen 
De Zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
5 Koopvaardij.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis vindt onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft Zending en Werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor Evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
7 Wervingsacties  Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbussen, alsmede collecten van  avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de  Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.
Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:
Voorzitter:                       Mevr. F. Klein
Penning meester:           Dhr. A. Vrij
Secretaris:                      Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad:    Mevr. Klein of 
Zondags-brieven:            Mevr. T. Kemmink
Vertegenwoordiging V.I.S: Mevr. K. Feenstra
Schipperspastoraat:        Dhr. B. Flobbe
koopvaardij past:             Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
Kerkelijk bureau:              Dhr. J. Danhof
Zendingskalenders:         Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller
Afvaardiging diaconie:      Dhr. J. de Reus
Koopvaardijpastoraat:       Dhr. B. Hoekstra zeemanshuis [geen lid]
 
 
 
Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat een kist waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2019 was de opbrengst ca, € 30.000,00. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
  MWD, Bob Flobbe.