Wie zijn wij

Wie zijn wij

De commissie “MISSIONAIRE WERKGROEP DELFZIJL, kortweg M.W.D. heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiakonaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl. Zij werkt binnen de diakonie van de gemeente.
 

De commissie doet dit o.a. door:

  • Publiciteit in (kerk)diensten.
  • Publicaties kerkblad en zondagsbrief.
  • Lectuurverspreiding Zending
  • Lectuurverspreiding Evangelisatie
  • Koopvaardijpastoraat
  • Beheer Financien
  • Wervingsacties Zending en Werelddiakonaat (Kerkinactie).
  • Wervingsactie Evangelisatie
  • Donatie Zending en Evangelisatie
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de verschillende wijkgemeenten.

Voorzitter, Frouwkje Klein Tel.06-236 88 512
Secretariaat: Trudy Kemmink, Tel. (0596) - 61 46 33.
Penningmeester: Aad Vrij, Tel. (0596) - 68 02 06.

Leden:
Joop Danhof
Bob Flobbe
Riet Berends
Froukje Keller
Klaske Feenstra (VIS)
Jan de Reus (diaken)
lees meer ยป
 
Project India (Kinderen in de Knel) (vervolg) Project India (Kinderen in de Knel) (vervolg)
Bij de MWD ziet het er naar uit dat we ons streefbedrag voor de Kinderen in de Knel niet gaan halen door het missen van de collectes.
U zou daarom een (extra) bijdrage kunnen overmaken op ons bankrekeningnummer NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. Kinderen in de knel India, waarvoor onze hartelijke dank.

Deze keer willen we u iets meer vertellen over het werk van Cards onder de Dalits.  Kerk in Actie werkt ook samen met deze organisatie in India. De hulp van Kerk in Actie wordt ingezet in het Gunturdistrict.
Dalit betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Volgens de Indiase wetgeving hebben zij dezelfde rechten als andere groepen in de samenleving. Maar in de praktijk worden ze stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de fabriek.
‘Verander een generatie om de maatschappij te veranderen', is het motto van Cards. Daarom richt Cards zich vooral op het onderwijs om de Dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken
Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Aanvankelijk waren de onderwijzers van de overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren beduidend beter en maken veel vaker de school af. Met de hulp van Cards stroomt een groot deel van de kinderen door naar het middelbaar onderwijs.
In vier jaar wil CARDS 180 Bala Bata’s realiseren in 160 dorpen; elk jaar zullen ongeveer 7200 nieuwe kinderen daar gebruik van maken. In het Gunturdistrict werkt Cards in acht subdistricten, vooral aan de kust en bij de Krisna rivier. Hier zijn de mensen extra kwetsbaar vanwege dreigende overstromingen en problemen in de visserij industrie. Bij de Krisna rivier wonen de mensen ook op eilanden in de rivier. De uitdaging om kinderen naar school te laten gaan is hier extra groot.

 
 
Zeemanshuis Eemshaven Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen Zeemanshuis Eemshaven Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen


Zeemanshuis Eemshaven

Uitgaande van de St.Koopvaardijpastoraat Groningen
Borkumweg 2                          
K.v.K. 02065549
9979XH Eemshaven
ANBI-fiscaalnr. 807916675
IBAN rekeningnr. NL64 RABO 0337 2048 53  BIC-code RABONL2U

In de afgelopen periode mochten wij vanuit uw gemeente, resp. organisatie één of meerdere giften ontvangen ten dienste van het Koopvaardijpastoraat/Zeemanshuis in de Eemshaven.
Zoals u ongetwijfeld weet is de doelstelling van de Stichting Koopvaardijpastoraat om zeelieden ver van huis in het Zeemanshuis in de Eemshaven een warm tehuis te bieden en in de gelegenheid te stellen in een andere omgeving iets te drinken, een praatje te maken en/of via internet met het thuisfront contact te onderhouden.
In het Zeemanshuis is TV, is een bibliotheek aanwezig en er zijn uitgebreide gratis internetfaciliteiten. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen desgewenst van deze diensten gebruik maken. Het Zeemanshuis kent jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers.
De Coronacrisis is het Zeemanshuis niet voorbijgegaan. Met andere horecagelegenheden heeft het Zeemanshuis in het voorjaar de deuren moeten sluiten. Ook vanwege de beperkingen welke zeevarenden vanuit de rederijen krijgen opgelegd was een bezoek aan het Zeemanshuis niet altijd mogelijk. Niettemin is het Zeemanshuis vanaf 1 juli  gedurende enkele avonden per week open geweest. Echter ook nu is het weer gesloten.
De bardiensten in het Zeemanshuis worden volledig verzorgd door vrijwilligers uit de wijde omgeving. Op openingsdagen, afgelopen periode op vrijdag, zaterdag en zondag  is het Zeemanshuis geopend van 19 tot 22 uur. Hopelijk kunnen we spoedig weer starten en kunnen we later de openingsdagen verruimen.
Voor enkele dagen per week en soms ook s’ avonds is een pastor beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Voor zover mogelijk bezoekt de pastor ook de binnenkomende schepen voor een open gesprek met bemanningsleden.
De kosten voor het in stand houden van het Zeemanshuis worden gedekt door de opbrengsten van de bardiensten, aangevuld met giften van kerken, bedrijven en instellingen. De Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen wil u daarom hartelijk dankzeggen voor uw waardering in de vorm van deze ondersteuning van ons werk in het Zeemanshuis in de Eemshaven en spreekt de hoop uit dat dit ook in deze moeilijke tijden zo kan blijven. Dankzij uw ondersteuning kan dit werk gedaan en voortgezet worden. Ook een waardering voor alle vrijwilligers, die veelal ook een kerkelijke achtergrond hebben.
Het staat u vrij om tijdens de openingsuren ( helaas nu even niet) eens een kijkje te nemen in het Zeemanshuis. Normaliter is  een uitstekende gelegenheid de jaarlijkse Koopvaardijdienst in november. Helaas hebben wij vanwege de coronacrisis moeten besluiten de koopvaardijdienst geen doorgang te doen vinden.      
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen.
S. P. de Boer, lid algemeen bestuur.

 
 
Kerstattentie zeelieden Kerstattentie zeelieden

Al vele jaren verzorgt het Zeemanshuis kerstattenties voor opvarenden, die tijdens de kerst in de havens verblijven. Een tasje met gebruiksartikelen, een paar lekkernijen, en leuke attenties. Deels gesponsord en deel bekostigd uit donaties. De pakketjes worden ingepakt en aan boord bezorgd door zeevarenden in opleiding (Zeevaartschool). Ook de collecte van de Koopvaardijdienst wordt  bestemd voor de kerstattenties. Zoals vermeld in het kerkblad van oktober moeten we vanwege de hedendaagse coronamaatregelen afzien van de Koopvaardijdienst en dus ook van de collecte. Mocht u dit doel toch willen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van het Zeemanshuis, Rabobank, rekeningnummer NL64 RABO 0337 2048 53 onder vermelding van kerstattenties. Zeevarenden zullen dit zeer op prijs stellen.
 
 
Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland
Via Apostoli, de diaconale organisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk, biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers van covid-19 in Griekenland. Een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene wordt uitgevoerd en hulp geeft aan vluchtelingen en arme Grieken, waaronder daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder ontvangen mensen in de vluchtelingenkampen zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging.
 
Postzegels, e.d. Postzegels, e.d.
 

Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.
 
 
Sprinkhanenplaag Sprinkhanenplaag
Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp. Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. 
 
Collecte tijdens het avondmaal Collecte tijdens het avondmaal


In 2020 is de collecte voor het werelddiaconaat bij het avondmaal bestemd voor het project Save in India.
 
 
Zendingserfgoedkalender 2021 Zendingserfgoedkalender 2021


We willen u alvast een kijkje achter de schermen geven voor de Zendingskalender 2021. Tijdens de 40-dagen tijd werd de tentoonstelling ‘Medemens’  in de Nieuwe Badkapel in Den Haag / Scheveningen ingericht. Het Zendingserfgoed mocht meewerken aan deze tentoonstelling. Bij de voorbereiding van de expositie zijn zij in contact gekomen met ds. Khristian Aris Widodo uit Yogyakarta (Indonesië). Hij gaf toestemming om afbeeldingen van het batikwerk voor de zendingserfgoedkalender 2021 te gebruiken.
Deze kunstwerken nodigen ons uit om vanuit een andere context, vanuit een ander perspectief, aan de hand van Bijbelse thema’s, naar onszelf en onze eigen omgeving te kijken. Ds. Aris Widodo is predikant van de Javaanse Protestantse Kerk. Hij heeft zijn atelier in Kalipenten, vlakbij Yogyakarta. In dit atelier werken christenen en moslims samen. Via de Javaanse kunst en Javaanse muzieklessen, die ds. Aris Widodo ook geeft, probeert hij de band tussen christenen en moslims te versterken in een regio waarin het wantrouwen tussen beide godsdiensten groeit. Aan ds. Aris Widodo’s doek over de ‘Barmhartige Samaritaan’ (zie afbeelding) is het thema van de expositie ontleend.
U kunt de zendingskalender 2021 nu al bestellen bij Frouke  Keller, tel. 61 17 63 of bij
Riet Berends,  tel. 61 46 65
 
 
Corona-update van onze Indiase partner SAVE Corona-update van onze Indiase partner SAVE
Ook in de stad Tirupur worstelt de Indiase bevolking flink met het coronavirus. Net als in Nederland is het in India ingewikkeld om het virus blijvend te verdrijven. Het aantal coronagevallen in Tirupur neemt de laatste twee maanden weer toe, vooral nu de lockdown beëindigd is.
De bedrijvigheid neemt weer wat toe in de stad. Bedrijven zijn rustig aan weer opgestart en draaien nu op zo'n 30 tot 40 procent van hun normale capaciteit. Ze nemen daarom geen nieuwe mensen meer aan. Dit betekent dat de werkgelegenheid flink terugloopt. Bij de textielfabrieken werken momenteel alleen nog mensen uit de nabije omgeving, want meer dan de helft van de arbeidsmigranten is terug gegaan naar hun geboorteplaats. SAVE richt zich nu op thuiswerkers en de arbeiders van fabrieken en zoekt contact met hen. Veel van hen zijn werkloos geworden als gevolg van de lockdown. Ze ondersteunen hen, zodat ze toegang krijgen tot de verschillende sociale voorzieningen van de overheid.

Tijdens de lockdown heeft SAVE bijna alle activiteiten moeten stilleggen en zich gericht op hulp en preventie. En ook nu, na de lockdown geeft de organisatie prioriteit aan het bereiken van de meest getroffen mensen door voedsel en andere noodzakelijke items te verstrekken.
Andere projectactiviteiten zijn inmiddels gelukkig weer gedeeltelijk opgestart. Sommige interventies zijn aangepast op basis van de huidige omstandigheden. Zo zijn de overbruggingsscholen (om de transitie naar regulier onderwijs te verzorgen voor kinderen die eerder werkten) nog steeds gesloten, maar SAVE zorgt ervoor dat de kinderen de (verpakte) middagmaaltijd wel blijven ontvangen. SAVE heeft vrijwilligers aangesteld om via mobiele telefoons de kinderen te ondersteunen bij hun opleiding. Dit doen ze om zo de fysieke ontmoeting en de kans op besmetting die daarbij optreed te verkleinen. In elke straat wordt een vrijwilliger geïdentificeerd en toegewezen om een klein aantal kinderen op deze manier te helpen.
 
 
Zeemanshuis in de Eemshaven Zeemanshuis in de Eemshaven


De MWD steunt het werk van het Zeemanshuis in de Eemshaven. Wij ontvingen een nieuwsbrief van de NZC, de Nederlandse Zeevarenden Centrale, waarvan we een aantal zaken hier belichten. De totale nieuwsbrief kunnen we u ook op verzoek toesturen.
Improviseren in Corona-tijd
De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd. De pastores en vrijwilligers zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren, er het naar omstandigheden beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen.
Bezoek aan boord gaat door
Met grote voorzichtigheid gaan tijdens de coronacrisis pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen. Inmiddels mogen zeevarenden mondjesmaat zelf
weer de wal op. Uiteraard hebben de zeemanshuizen en de pastores zich volledig aangepast aan de regelgeving wat betreft Corona.
kerkdiensten via video en aandacht voor de zeevarenden in de pers
In de centra voor zeevarenden en aan boord van schepen kunnen nu geen kerkdiensten meer plaatsvinden. Als alternatief wordt in de kapel van het zeemanshuis in Vlissingen wekelijks een videokerkdienst opgenomen. Deze worden dan via YouTube en Facebook uitgezonden.
Ook de pers heeft aandacht voor de zeevarenden, die nu niet van boord kunnen of de wal op kunnen gaan. Aandacht van de pers is noodzakelijk om de problemen die spelen in de koopvaardij te belichten. Welzijn voor zeevarenden is immers belangrijk bij hun dagelijkse zware werk.
Herdenking gevallenen op zee
De NZC organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten voor de gevallenen op zee. Ook is zij betrokken bij de nagedachtenis van zeevarenden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren. Toen de nationale herdenking op 4 mei jl. bij de Boeg in Rotterdam werd afgelast, heeft de NZC het initiatief genomen om
deze in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Daarbij was men buitengewoon blij met de aandacht van de pers. Bijzonder was dat ook HKH prinses Margriet haar bijdrage wilde leveren via een video-boodschap.
Zeemanshuizen
Hoewel wekenlang in de coronatijd de reders hun bemanningen verbieden van boord te gaan, is men zich bij de verschillende centra voor zeevarenden aan het voorbereiden op betere tijden. In de Eemshaven ziet men de verplichte 1,5 meter afstand zelfs als een extra reden om de geplande uitbreiding gestalte te geven.
Financiële ondersteuning
Naast lobbyen en overleg met overheid en het Maritiem Platform wordt er vanuit de landelijke Protestantse Kerk ook gewerkt aan fondswerving omdat de financiering van de twee predikantsplaatsen door de Protestantse Kerk op termijn zal worden gehalveerd. Hierbij is steun gezocht bij o.m. havenbedrijven en vermogensfondsen. Ook u kunt dit werk steunen door een gift over te maken op het banknummer van de Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam, NL72 INGB 0000 144 030.
 
 
Ondersteuning zendelingen op Java Ondersteuning zendelingen op Java
We hebben € 2.500 overgemaakt ter ondersteuning van dit zegenrijke werk.
We hebben 5 jaar lang € 500 per jaar toegezegd om 2 zendelingen op Java te ondersteunen.
Hillie is van 2007 tot 2011 via stichting Overseas Missionary Fellowship (OMF) en Kerk in Actie uitgezonden geweest naar Sulawesie. Daarna is ze via Kerk in Actie 4 jaar lang actief geweest op het eiland Nias, waar ze haar man Eman heeft ontmoet en een gezin heeft gesticht.
Na deze periode bleef het verlangen bestaan om in het zendingswerk actief te blijven en willen ze zich inzetten voor de lokale bevolking van het overwegend islamitische West-Java op het gebied van onderwijs, het helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het zorgen voor schoon drinkwater.
Omdat ze al 2 x door KIA is uitgezonden, is ondersteuning via KIA niet meer mogelijk. Daarom hebben Hillie en Eman zich tot de protestantse kerken van Nederland gewend om toch hun werk op West-Java te kunnen voortzetten.

De MWD heeft deze noodkreet opgepakt en besloten om hen 5 jaar lang te ondersteunen.
 
 
Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op? Wat levert het inzamelen van postzegels, kaarten, brillen of oude telfoons op?
De Missionaire Werkgroep Delfzijl (Zending, Werelddiaconaat.)  verzamelt al vele jaren postzegels en ansichtkaarten “voor de zending”.
De postzegels en kaarten worden in kerken ingezameld en door vrijwilligers gesorteerd.
Bij Kerkinactie in Utrecht worden de goede en bijzondere kaarten door handelaren opgekocht en via beurzen enz. gaan ze naar verzamelaars. Postzegels idem.
En serie-kaarten. Bijv. van Anton Piek, Marjolein Bastin, van Gogh  enz.)
De opbrengst van e.e.a. is bestemd voor Kerk in Actie, met name de zending van de PKN (en GZB).
De laatste jaren liepen de inkomsten wat terug (recessie, de verzamelaars besteden minder geld), maar de inkomsten beginnen weer te stijgen. In 2018 is er door Kerk in Actie een kleine € 30.000 aan de kaarten en postzegels verdiend. Dat zijn leuke bedragen. Hoewel, het aantal vakantiekaarten wordt wel minder.
 
Ook Delfzijl doet al heel lang mee voor Kerk in Actie. En de laatste jaren ook brillen, afgedankte mobieltjes en lege printercartridges. De brillen worden nagekeken, schoongemaakt, gesorteerd en gerepareerd. Via de zending gaan ze naar landen waar mensen geen (lees)bril kunnen betalen
Oude mobieltjes bevatten zeldzame en dus dure metalen. Via de recycling krijgt Kerk in Actie € 5,- per mobieltje. Leuk geld, beter voor het milieu, en het voorkomt verspilling van grondstoffen
In de hal van ’t Anker, onder de lectuurtafel bij de ingang, staat een kist waarin u de kaarten, postzegels, oude brillen, lege printer-cartridges en mobieltjes kwijt kunt. De cartridges graag lekvrij verpakt. Er is ook een vak voor oude kaarsen. Die kaarsresten zijn voor het Leger des Heils.  Via werkprojecten maken zij nieuwe kaarsen die verkocht worden. Dat geld is voor het Leger des Heils.

 Met elkaar kunnen we het verschil maken. Alle kleine beetjes helpen. 
In 2019 was de opbrengst ca, € 30.000,00. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
  MWD, Bob Flobbe.