Diensten in de Stille Week. Diensten in de Stille Week.
Stille Week
Indachtig de Heer
die voor ons uit
de weg bereidde
dienend, één en al liefde
te groot voor deze wereld.
Hij ging eraan kapot
en stond op
de dood hield hem niet
omdat zoveel goedheid
zoveel liefde
het duister niet bevatten kan.
 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Aanvang 19.00 uur
Medewerking: Projectkoor
Op Witte Donderdag staat de maaltijd van de Heer centraal. Wij gedenken hoe Jezus brood en beker deelt met zijn leerlingen. Hij draagt hen op deze maaltijd te blijven vieren, ook als Hij niet meer bij hen op de aarde is. ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, zegt Hij hen, wetend dat zijn einde daar is. Wij vieren het heilig Avondmaal in de kring en reiken elkaar brood en wijn aan. Wij weten in deze tekenen de Heer erbij en voelen ons meer dan ooit verbonden met elkaar in Christus’ naam. Aan het eind van de dienst maken wij de overgang naar Goede Vrijdag en verlaten de kerkzaal in stilte.

Goede Vrijdag bepaalt ons bij het lijden van Christus. De woorden: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort, raken de kern van het Evangelie. Jezus zelf gaat de weg van de graankorrel. Zijn leven breekt op het kruis, zijn lichaam wordt in het graf gelegd, zijn bestaan wordt tot leven gewekt en brengt de vruchten voort van nooit aflatende liefde, van voortdurende hoop en van eeuwig leven! De dienst is ingetogen van aard. Wij komen en gaan in stilte.
 
Stille Zaterdag
Aanvang 21.00 uur
Medewerking: Projectkoor
Door de dood naar het leven. Zo zou ik de viering van Stille Zaterdag willen typeren. Jezus sterft aan het kruis. Valt nu alles stil? Was dit het nu? Is het laatste woord aan het lijden? Juist in deze nacht horen wij van uittocht (God leidt Israël weg uit het slavenhuis Egypte) van doortocht (God leidt zijn volk veilig door water en woestijn) en intocht (God maakt zijn belofte waar door zijn volk het beloofde land Kanaän binnen te leiden.) Zou God dan zijn eigen kind, Jezus Messias, niet veilig thuisbrengen? Het licht gaat schijnen, dwars tegen het duister in. Dat is het moment waarop de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, wij langs het doopvont lopen om onze doop te vernieuwen en om het licht te delen met elkaar. De nieuwe dag breekt aan: De Heer is waarlijk opgestaan!
 
Pasen
Aanvang 9.30 uur
Medewerking: Projectkoor
Pasen is in de kerkelijke traditie het belangrijkste christelijke feest. Alle registers gaan open: Jezus overwon de dood. Daarom straalt het Paaslicht ons tegemoet. Als het symbool van de opgewekte Heer die wij mogen ontmoeten in Woord en daad, in bidden en zingen. Het belooft een feestelijke dienst te worden met de afronding van het paasproject van de kinderviering, de medewerking van het projectkoor, het orgel dat zal jubelen en een zingende gemeente die een nieuw begin viert. Weet je welkom. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt!
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,


 
 
Vieren en vormen Vieren en vormen
Inleiding
De werkgroep begeleidt de gemeente in het vieren van haar erediensten. Zij komt met voorstellen voor verdieping. Zij daagt de gemeente uit andere vormen van vieren uit te proberen. Zij probeert daarbij de veelkleurigheid van de gemeente in de verschillende onderdelen van de dienst, in de variatie van de diensten en in de gemeentezang recht te doen.
De gemeente te betrekken bij het gesprek over geloof en kerk en uitnodigen.
 
Leden:
Tjerk de Vries (voorzitter), Aukje van Tholen, Piet Lanting, Gerard Jansma, Peter Cramer, Trienke Flobbe en Petra de Jong (secretaresse)
 
Taken
Begeleiden:
de erediensten in de huidige vorm, zoals de gemeente gewend is, handhaven en ordenen.
Opstellen van  preekrooster, organistenrooster, rooster lectoren, in overleg met scriba van de kerkenraad.
Voorstellen wat betreft vieringen voorleggen aan de kerkenraad over o.a  invulling van orde van dienst, leesrooster en andere;
is belast met de bezinning op inhoud en vorm van alle erediensten;
kan adviezen uitbrengen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw;
is verantwoordelijk voor de invulling van bijzondere diensten op bijzondere (feest) dagen zoals bid- en dankdag, een dienst in de paascyclus, de startdienst en de kerstnachtdienst en laat zich hierin adviseren door de organisten.
betrekt zo nodig de leiding van de kindernevendienst en tienervieringen bij de voorbereiding van de erediensten;
Het stimuleren en coördineren van verschillende vormen van vorming en toerusting gericht op geloofsgroei van gemeenteleden.
Het samenstellen van een jaarprogramma, waarbij voor wat betreft de inhoud en werkvorm, gelet zal worden op de verscheidenheid aan mensen. Het programma zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad.
adviseert de kerkenraad bij het tot stand komen van het beleidsplan
voert zaken uit die in het beleidsplan voor de werkgroep vieren en vormen van toepassing zijn
is, evenals de leden ervan, tot geheimhouding verplicht, omdat een lid van de werkgroep eredienst uit hoofde van zijn/haar functie vertrouwelijke zaken ter kennis kunnen komen;
is verantwoording schuldig aan de kerkenraad;
 
Verdiepen:
toelichting op liturgie  via  Kerkblad, cursus en andere vormen van Vorming en Toerusting
andere vormen van eredienst verkennen en nieuwe ontwikkelingen bekend maken.
Bevordert het liturgisch bewustzijn van de gemeente
Uitdagen:
andere  vormen van eredienst en liturgie uitwerken en voorstellen of  ter beproeving met de gemeente vieren en achteraf evalueren.
 
Samenstelling
2 ouderlingen die zitting hebben in de kerkenraad, waarvan één de voorzitter is, voormalige leden van de liturgiecommissie, één van de organisten, predikant en een vertegenwoordiger van anders vieren
 
verkiezing
Voor de verkiezing van de voorzitter geldt de verkiezingprocedure voor ambtsdragers zoals beschreven in verkiezingsreglement
De andere leden van de commissie worden voor de duur van 4 jaar benoemd.
 
Vergaderfrequentie
De leden van deze werkgroep komen minstens zes keer per jaar bij elkaar. Het contact onderling is belangrijk, daarom wordt zoveel mogelijk getracht dat iedereen aanwezig kan zijn. In de vergaderingen worden afspraken gemaakt over werkwijzen, projecten, wensen vanuit de kerkenraad of van gemeenteleden.
 
Communicatie
Mededelingen worden via het kerkblad aan de gemeente bekend gemaakt.
De voorzitter van de werkgroep eredienst is lid van de kerkenraad.
Het verslag van de vergadering wordt aan de scriba toegestuurd. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tjerk de Vries op telefoonnummer: 0596-618346 of via
 
 
 
 
 
 
paaskaars 2019 paaskaars 2019
   Paaskaars 2019
   Thema: Verbondenheid
    Klassiek rood kruis in combinatie met
    4 mensen, uitgevoerd in 4 kleuren,
    onderling van elkaar afhankelijk
    en VERBONDEN in Christus de Heer.

    Tijdens de Paaswake, op de avond
     voor Pasen brengt een diaken deze
     nieuwe Paaskaars de kerk binnen.
           "Licht, Licht, alles wordt licht,
            niets dan licht, overal licht.
            Alles is licht geworden.