De classis dichterbij: De classis dichterbij:


De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen

21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23.

Dichterbij
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee provincies. Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we onderwerpen kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende vergadering is voorbereid in samenwerking met de ringen Emmen en Hoogeveen. De avond begint met een avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes (PG Schoonebeek).
Geroepen… Wat nu?!
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus voor ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Speciaal voor nieuwe ambtsdragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe ben je een goede ambtsdrager?
Diaconaal Platform Hoogeveen
De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen vertellen over het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH). DHP werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DHP is ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die ook kwetsbare mensen willen helpen. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl.
Doe mee
De vergadering biedt ook ruimte om thema’s die bij uw gemeente spelen te bespreken. Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: scriba@classisgroningendrenthe.nl. De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur afgelopen. Lees meer over het programma van 21 februari op www.classisgroningendrenthe.nl.
Datum: 21 februari 2023
Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed)
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen
Stream: bit.ly/cvfeb23
 
 
College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiele zaken van de gemeente van diaconale aard toe aan het college van diakenen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: (interim)
dhr. Jitze Dam
email: jitze.dam1@home.nl                      
 
College van Diakenen College van Diakenen
Heeft u belangstelling om het College van Diakenen te ondersteunen? Wij zijn namelijk dringend op zoek naar nieuwe diakenen. In een gesprek kunnen wij u vertellen wat de taken van de diaconie zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen en of u zich in deze functie kunt vinden. Heeft u kennis/ervaring/belangstelling op het gebied van financiën? Wij zijn specifiek op zoek naar een penningmeester.
Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jitze Dam (jitze.dam1@home.nl) of met Nicoline Kwakkelstein (kwakkelstein@zonnet.nl).
Ook als u iemand uit onze gemeente kent die u geschikt acht voor de functie van diaken, wilt u dit ons dan laten weten. Wij nemen dan contact op met deze persoon.
De diaconie
 
 
Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Delfzijl
ALGEMEEN

De Gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
Elke christen is geroepen te getuigen in woord en daad van zijn geloof in Christus Jezus. Dat geloof zal ons ertoe brengen oog en oor te hebben voor de problemen waarin mensen terecht kunnen komen. Dat kunnen financiële , maar evengoed sociale of culturele problemen zijn. Het gaat om mensen dichtbij en veraf, om mensen zonder dak boven hun hoofd, om verslaafden, asielzoekers, vluchtelingen. Iemand met open ogen en open oren kan deze mensen ontmoeten, elke dag en overal, ook in het Nederland van nu.

Via radio en televisie, de dagelijkse krant en de weekbladen komen signalen bij ons binnen in onze eigen woon- en leefomgeving en wij mogen deze hulpbehoevenden niet “in de kou laten staan”. Dat alles heeft te maken met diaconaat, met vooral er samen aan werken dat mensen die, op welke manier ook in de knel zijn gekomen, worden geholpen. Op die manier kunnen wij proberen uitvoering te geven aan de opdracht zoals hiervoor genoemd. Zo kunnen wij overeenkomstig onze opdracht getuigen van Jezus Christus in een wereld die Hem meestal niet zien staan.

Het motto van de diaconie is: “het zijn van een helper voor wie geen helper heeft”.

Het College van Diakenen bestaat uit tien leden. Bij voorkeur behoort in elke sectie een diaken te zijn, maar dat is de laatste jaren moeilijk haalbaar.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester; deze vormen samen het moderamen.
De diakenen zijn vertegenwoordigd in diverse (interkerkelijke) commissies.
De diakenen vergaderen in principe zes keer per jaar. Het moderamen vergadert apart als dit nodig is.
Jaarlijks wordt een jaarrekening en begroting door de penningmeester gemaakt.

Missionaire Werkgroep Delfzijl
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl heeft als doel de behartiging van zending, evangelisatie en werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

TAKEN

Avondmaal
In de Eredienst wordt tenminste vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het gereedmaken van de tafel, het inkopen van brood en wijn en draagt zorg voor het uitdelen van het brood en de wijn in de Avondmaal diensten.
In Delfzijl wordt enkele malen per jaar het Heilig Avondmaal in het Van Julsingha tehuis en in Hoogwatum gevierd.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de benodigdheden voor het Heilig Avondmaal, zoals de tafellakens, schalen en bekers.
Indien hierom wordt gevraagd is ook een Heilig Avondmaal aan huis mogelijk.
Voor de praktische uitvoering wordt verwezen naar de protocollen Viering Heilig Avondmaal van de kerken.

Verdere ondersteuning en activiteiten
 • De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de Eredienst.
 • De diaconie financiert en organiseert diverse activiteiten binnen de gemeente, zoals de kerstmiddag voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder
 • Bemiddelen bij het aanbieden van vakantieweken.
 • Organiseren actie “blik in de kerk” voor de Voedselbank.
 • Het organiseren van de jaarlijkse acceptgiro-actie voor de eigen diaconie
 • Het mede organiseren en financieren van de jaarlijkse (interkerkelijke) kerstpakkettenactie.
 • Invulling geven aan de inhoud van de website van de Protestantse Gemeente Delfzijl.
 • Signaleren van noodsituaties dichtbij huis; hierbij zijn de predikant, de ouderlingen en de gemeente belangrijk.
 • Zitting hebben in en verder ontwikkelen van de activiteiten van het Interkerkelijk Diaconaal Platform. Dit is een plaatselijk samenwerkingsverband.
 • Het regelmatig opzetten van een project. Een dergelijk project kan langere tijd lopen zodat de opbrengst en inzet van de gemeente hoger kan zijn. Dit verloopt via de Missionaire Werkgroep Delfzijl.
 • Het College van Diakenen zet zich in voor het vergroenen/verduurzamen van de kerk. Dit in samenwerking met de Kerkrentmeesters.
 • Bestaande activiteiten in stand houden en waar nodig nieuwe activiteiten ontplooien.

FINANCIËN

Inkomsten
Het College van Diakenen heeft de taak tijdens de erediensten de gaven in te zamelen. Deze collectes zijn deels bestemd voor de diaconie en deels voor landelijk vastgestelde bestemmingen . De collecte-opbrengsten worden door de diakenen geteld en op de bank gestort.
Incidenteel ontvangen giften, rentes op uitstaande gelden, huur van de kosterswoning en de jaarlijks gehouden acceptgiro-actie maken de inkomsten compleet.

Besteding collecten
De opbrengsten van de bestemmingscollecten worden overgemaakt naar de betreffende doelen. De diaconie vult de opbrengsten meestal aan tot een “rond” bedrag.
Het College van Diakenen maakt jaarlijks een zgn. “goede doelen lijst” onder vermelding van het toe te kennen bedrag. Deze goede doelen zijn instanties die zich richten op het lenigen van nood.
Bij iedere landelijke financiële ondersteuning zal eerst worden gekeken of dit ook via “Kerk in Actie” kan verlopen.
Deze goede doelen krijgen in de loop van het jaar hun bijdrage overgemaakt.
De diaconie heeft als streven om de jaarlijkse netto inkomsten in zijn geheel uit te geven.

Incidentele financiële ondersteuning
Naast de hierboven genoemde goede doelen en bestemmingscollectes komt het voor dat een beroep wordt gedaan op financiële ondersteuning voor personen of instanties die in acute nood verkeren. Het verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld.
De financiële hulp die het College van Diakenen hierbij geeft, moet als kortlopende noodhulp worden gezien; er moet een duidelijk eindpunt zijn. Regelmatig komt het voor dat de financiële bijdrage weer wordt terug betaald. Soms kan een verzoek voor hulp met begeleiding en adviezen worden opgelost. Bij het zoeken naar een structurele oplossing kan bijvoorbeeld worden verwezen naar overheidsinstellingen zoals de (burgerlijke) Gemeente.
 
 
Zorgeloos genieten van een vakantie Zorgeloos genieten van een vakantie
Vakantieweken voor senioren met of zonder zorgvraag
Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor senioren met lichte of intensieve zorg. Ook mensen met dementie en slechtzienden zijn welkom en ook mantelzorgers kunnen mee. Daarnaast zijn senioren die geen zorg nodig hebben ook welkom.
Het Vakantiebureau beschikt over een aantal prachtige aangepaste hotels in Nederland en over een hotelschip.
In de hotels zijn verpleegkundigen en verzorgenden aanwezig en zij kunnen de thuiszorg die u nu heeft volledig overnemen. In de hotels worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd en er zijn uitstapjes met speciale aangepaste bussen.
Niets moet, alles mag zegt het Vakantiebureau.
Dit bureau maakt deel uit van de
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV).

In de kerk liggen een aantal brochures met daarin een reserveringsformulier.
Wij kunnen u ook een brochure aan huis brengen.
Mocht u besluiten om op vakantie te gaan, dan kan de Diaconie u helpen bij het invullen van de formulieren en indien nodig ook het vervoer naar het hotel organiseren.

Wilt u nadere informatie en/of een brochure? Neem u dan contact op met:
Jan de Reus (Diaken)
Tel. (0596) 628235
Mobiel 06-21708944

Of voor rechtstreeks contact:
Het Vakantiebureau (in Doorn)
Tel. 0343-745890
E-mail: info@hetvakantiebureau.nl