Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren
             

Op maandag 13 december zijn de wijzers en de wijzerplaten van de Farmsumer toren aan drie zijden opnieuw geplaatst middels een hoogwerker. De verlichting van de wijzers en de aanduiding van de uren toonden de laatste jaren regelmatig storingen. Uit onderzoek bleek, dat het elektrische systeem voor de verlichting sterk verouderd was en niet meer te herstellen. Aan de firma Vellema uit Hallum is opdracht gegeven om het geheel van een nieuw systeem te voorzien. De verlichting van de wijzers en de wijzerplaat  zijn nu voorzien van led lampjes en tevens betere elektrische contacten. Voor de financiering van het geheel mochten wij een substantiële bijdrage ontvangen van het Waddenfonds.
Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten, die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. 
Torens zijn in het Groninger landschap iconische elementen. Aan de toren herkende men dorpen en steden. Niet voor niets zingt onze Grunneger Troubadour Ede Staal over het “Torentje van Spiek”.
Maar ook anderzijds vervulden torens een belangrijke rol. Ik heb me laten vertellen, dat in vroeger tijden op de Farmsumer Toren zelfs vuren hebben gebrand, om de schepen, die vanaf de Eems Farmsum naderden, veilig de haven binnen te loodsen. Het verhaal komt me niet onwaarschijnlijk voor. Aan de vuurtoren de Brandaris op Terschelling is dat nog duidelijk te zien. Ze heten ook niet voor niets VUURtorens.
De Farmsumer bevolking is voorlopig weer bij de tijd en laten we hopen, voor heel lang !
Dank zijn we verschuldigd aan onze “ torenmannen “, Geert Thürkow, Jan Nicolai en ook aan onze elektricien Douwe Feenstra, die voortdurend aanwezig waren om de nodige “hand- en spandiensten” te verlenen.
Véél dank zijn we ook verschuldigd aan Kees Oosterveld, die het gehele project op een voortreffelijke wijze heeft begeleid !
Bert Veentjer
 
 
Kerst 2021 Kerst 2021‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’.
Lucas 1: 45

‘Wij moeten niet meedoen aan de eindeloze en niet altijd vruchtbare discussie in onze samenleving over een coronapas, over 2G en dergelijke; het is aan ons om te spreken over hoop en liefde, over Hij die ons leven draagt en openbreekt wat dreigt vast te lopen met Zijn liefde’. Een verzuchting van een collega bij een werkgemeenschap, waar we spraken over voors en tegens, over wat wel en wat niet te doen. Het is wat in de ontmoeting van Elisabeth en Maria manifest wordt. Twee vrouwen, beiden in een onmogelijke positie, want de een is te oud zwanger en de ander te jong; twee vrouwen die elkaar verstaan en nabij blijven in het wonderlijke dat aan hen gebeurt.

Ook kwam het woord ‘geduld’ bij mij boven, niet alleen maar vanuit het verhaal, ook vanuit mijn eigen werkelijkheid. Ongeduld zorgt voor chagrijn, voor negativiteit. Geduld betekent datgene toelaten wat je zelf niet kunt sturen, wat je niet zelf kunt bepalen; en daarin is het belangrijk om rust te vinden en de tijd nemen.
Het heeft ook te maken met het uithouden van wat niet zou moeten zijn, maar waar je niet zo veel aan kunt doen. Dat is moeilijk, dat vind ik tenminste wel eens ingewikkeld, want je wilt iets doen, je wilt iets laten zien. Maar hopen op wat je ziet hoeft niet, het gaat om hopen op datgene wat je niet en in ieder geval niet meteen kunt zien. Zo is dat met het nieuwe leven. Bij een zwangerschap weet je dat. Er is veel te controleren onderweg, er zijn talloze echo’s en controles om het te volgen en tijdig te weten wat het wordt; tenzij je dat niet wilt, niet wilt weten, geduld betracht. En toch is het ook altijd weer een wonder dat het allemaal gaat zoals het gaat. Nieuw leven is altijd een grote ingreep in het dagelijkse leven.

Kerstfeest vieren betekent de verwachting van wat komen kan en het geduld opbrengen om dat toe te laten en niet zelf gaan sturen. De toekomst, die open is naar wat komen kan, daar gaat het om bij de viering van de geboorte van Jezus. Een geboorte met grote gevolgen, zo laat ons het evangelie weten: het kan, omkeren van deze wereld; het kan, samen optrekken; het kan, opkomen en instaan voor mensen op de vlucht, aan de grenzen van ons land en in onze directe omgeving; het kan, iedereen een plek geven; en het kan, vaccinaties eerlijker verdelen over onze wereld. Rust, toelaten van wat kan, geduld en bovenal geloof en vertrouwen dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan, dat hebben we misschien wel meer dan ooit nodig. In hun ontmoeting sprak Elisabeth de zegen uit bij Maria, omdat zij geloofde, vertrouwen had. Ik wens u allen gezegende kerstdagen.

NIEUWS VANUIT DE CLASSIS

De corona-maatregelen vragen steeds opnieuw om creatief te zijn. Dat kost ons mensen veel energie, maar er gebeuren ook veel mooie dingen, met verschillende vormen voor de vieringen en met pastorale contacten. Op de website van onze Protestantse Kerk staan de adviezen en zijn ze bijgewerkt met de laatste veranderingen. Er is wel wat te doen over het gebruiken van de Corona-pas en de gevolgen daarvan. Sommige gemeenten gebruiken deze om toegang tot de vieringen te krijgen. De landelijke kerk adviseert om dat niet te doen, om te zorgen dat iedereen naar binnen kan met de maatregelen die worden genomen, zoals het gebruik van een mondkapje en anderhalve meter. Ten principale is er veel over te zeggen, in dit verband wordt gesproken van uitsluiting, beperkte toegang tot een eerste levensbehoefte en onze scriba ds. de Reuver heeft hierover geschreven op de website van de Protestantse kerk. De overweging is en blijft aan de plaatselijke gemeente, de kerkenraad in het bijzonder, om de adviezen op hun eigen manier in te vullen.

Het Breed Moderamen van de classis is op een aantal plaatsen in ons gebied in gesprek met een groep van gemeenten om te spreken over samenwerken of eigenlijk over de vraag op welke manier gemeenten elkaar van dienst kunnen zijn. Er zijn vragen, bijvoorbeeld over een manier om bestuurlijke kracht te bundelen. Sommige met name kleinere gemeenten kunnen geen voltallige kerkenraad vormen of zoeken specifiek naar deskundigheid. Ambtsdragers van elkaar lenen is een mogelijkheid, samenwerken op kerkenraads niveau kan ook, kortom, er is veel mogelijk. Belangrijk is een gevoel dat we samen kerk zijn en dat we het met elkaar moeten oppakken. En dat valt nog niet mee. De classicale vergadering van het najaar wordt ingehaald in februari met vragen aan de afgevaardigden die te maken hebben met de zorgen die er zijn. Aan de gemeenten wordt gevraagd wat ze van ons als Breed Moderamen verwachten. Veel gemeenten vragen om hulp, maar welke hulp? Dat zijn vragen voor de afgevaardigden, maar ook voor de kerkenraden.
We zijn ook druk doende een predikant te financieren en te zoeken die ons bij deze processen behulpzaam kan zijn.

Kijkt u wel eens op onze website? Er staan berichten van onze diaconale consulent Christiaan Dekker, werkzaam vooral in Oost-Groningen en betrokken bij vragen rondom armoede. Zaken betreffende het CCBB, het beheer van onze kerkelijke gemeenten, hebben er een plekje. En daarnaast kunnen gemeenten, ringen, wie dat maar wil ook gebruik maken van de website om iets onder de aandacht te brengen. Een mail naar de beheerder van de website of naar de scriba van de classis biedt daartoe mogelijkheden.
De vierjaarlijkse bezoeken zijn de afgelopen periode minimaal doorgegaan. Dat zou kunnen betekenen dat er wat druk op de agenda komt voor komend jaar, we zullen zien. Mocht u een afspraak willen maken vanwege bijzondere omstandigheden, dan kan dat natuurlijk altijd. Overdag werkt iets makkelijker dan in de avonduren.
We zoeken naar een mogelijkheid een dagdeel te organiseren voor predikanten die niet in de gemeente werkzaam zijn. Het valt nog niet mee alle namen en adressen te achterhalen, maar we doen ons best en de planning is dat op 10 februari in de ochtend te doen. Datzelfde geldt voor de kerkelijk werkers, die op 2 maart bij elkaar zullen komen. Mocht iemand zich willen aanmelden, dat kan bij mij.

Een hartelijke groet van uw classispredikant,
ds. Jan Hommes
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Beste gemeenteleden,
Jaren had ik niet geschilderd tot dit project kwam. Het moment dat ik mijn kwast weer in mijn hand ging nemen heb ik genoten van mijn project.
Ik las in die periode het boek “God geeft”. Dagelijkse bemoedigingen.
De tekst die ik ging schilderen sprak mij 100% aan, het past in mijn dagelijks leven.
De tekst komt uit Psalm 94:7-9
De wereld is niets veranderd sinds de tijd waarin deze psalm werd geschreven. Veel mensen leven alsof God niet bestaat. Je hoort mensen zeggen, “Als er een God is, waarom zijn er dan zoveel rampen en oorlogen?
Niet iedereen neemt het bestaan van de levende, kijkende, horende, voelende en sprekende God niet al te serieus. Maar Psalm 94 laat zien hoe bizar dat is.
Zou God, de Schepper van het leven. Zelf niet bestaan?
Zou de Schepper van de oren, zelf niet kunnen horen?
De Maker van de ogen, zelf niet kunnen zien?
Zou de Bedenker van het gevoel, zelf niet kunnen voelen?
En de Schepper van de mond, zelf niet kunnen praten?

God is een betrokken en actief persoon. Hij is de bron van al het leven. De mens is zelfs naar zijn beeld geschapen. Hij is een liefdevolle Vader.
Zou Hij die het oor heeft gemaakt jou niet horen? Zou de God die het oog heeft geschapen jou niet zien?
Gelukkig wel!!!

Janneke Bruintjes-Beishuizen

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Beste mede gemeenteleden,
Toen ik al weer een poos geleden dit schilderde wist ik nog niet van de tijd waar wij ons nu in bevinden.
Nu hangt het in het Anker ter bemoediging en….

Hoop,

De vogel staat voor de hoop die helder zingt,
De regenboog vertoont haar verrassende kleuren,
Als moedeloosheid ons weer eens bespringt,
Open dan je hart, alle ramen en deuren.

Dan hoor je haar lied, zo eenvoudig en puur,
Dat donkere wolken verdwijnen,
Hoop is ons vertrouwen, elke dag, ieder uur,
Ze zal blijven zingen en nimmer wegkwijnen.

Hoop is nooit alleen, zij heeft goede vrienden,
Liefde, geloof, genade en trouw,
Zij nestelen waar we het zelf niet verdienden,
Zacht fluitend voor mij,en luid zingend voor jou.

Hoop vliegt steeds naar voren,is toekomst gericht!
Zij geeft ons een glimlach,
De glans in onze ogen,
Hoop is zoveel meer dan dit eenvoudige gedicht,
Ze heeft vleugels….. maar is nooit vervlogen.

Met warme groet,
Wies Veling-de Maa
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Op mijn schilderij staat de zegenbede van St. Patrick.   St. Patrick is geboren in Engeland in de 5e eeuw en als slaaf in Ierland terecht gekomen.
Tijdens zijn slavernij kwam hij tot geloof en ging na zijn
bevrijding als evangelist Ierland door.
In zijn zegenbede zien we zes onderwerpen over onszelf waar God ons voor wil zegenen.
Dat zijn; voor-naast-onder-in-rondom en boven.
          De Heer zij voor u
       

   De Heer zij voor je
om u de juiste weg te wijzen.
          De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
          De Heer zij onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
          De Heer zij in u
om u te troosten als u verdriet hebt.
          De Heer omgeve u
als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
          De Heer zij boven u
om u te zegenen.
          Zo zegene God u vandaag
morgen en in der eeuwigheid.
          Amen.

Deze zegenbede die ik een keer hoorde tijdens
een zondagsviering vond ik prachtig.
Vandaar dat ik het graag met u wilde delen.
Lenie van der Laan

Ik geef de verfkwast door een Wies Veling
 
de uitslag van de quiz tijdens de startzondag de uitslag van de quiz tijdens de startzondag
Op de startzondag gingen we met elkaar naar de kerkzaal om eens te bezien welke afbeeldingen er allemaal op de ramen zijn afgebeeld. Dat gingen we in groepjes doen.
Volgens mij is er nog nooit zoveel naar boven gekeken als toen die zondag.
Enfin, ieder heeft haar en zijn best gedaan. Sommige afbeelding spreken voor zichzelf. Die vroegen geen nadere uitleg. De duif, de Bijbel, de alfa en de omega vormden geen probleem. Maar er zaten ook een aantal lastige tussen. Daar werden we het in de nabespreking dan ook niet helemaal over eens.
Gelukkig bleek Kees Oosterveld in het bezit van een begeleidend schrijven bij de toen geplaatste ramen uit 1952-1953. Waardoor we precies te weten komen wat afbeeldingen voorstellen. U zult nog verstelt staan. Bijbelse en wereldse afbeeldingen en symbolen komen naast elkaar voor. Kerk en wereld samen!

Hieronder het verslag met als titel: De gebrandschilderde ramen in de nieuwe kerk.
Er zijn 22 gebrandschilderde ramen aangebracht. In de grote raamcomplexen bevinden zich telkens 5 in pyramideopstelling met telkens één aan de onderzijde. Terwijl naast de hoofuitgang van de kerk aan weerszijden nog twee dubbele ramen zijn aangebracht.
De ramen naast de hoofduitgang staan op zichzelf. Zij beelden beide een kruis af, waaromheen zich een slang kronkelt. Beeld van zonde en genade, herinnering aan de zondeval in het paradijs en aan het kruis van Golgotha.
De drie onderste ramen vormen één geheel. Het onderste raam aan de voorzijde is een voorstelling van de kerk midden in het leven. Voor de toren is het model van de Martini gekozen, omdat we hier in het Groningerland zijn. Verder ziet u er een voorstelling van de scheepvaart (het anker), van de industrie (een paar raderen), van de landbouw (korenschoven), van het bedrijfsleven (een schilderspalet) en van de handel (het symbool van Mercurius). Het benedenste raam aan de kant van de pastorie laat het leven weer van een andere kant zien. Het stelt de jeugd voor. Jezus met de kinderen. Het onderste raam aan de overzij geeft een voorstelling van de ouderdom.
Ook de vijf in pyramidevorm opgestelde ramen in elk raamcomplex horen bij elkaar. Tegenover de preekstoel ‘oude’ opstelling) vinden we een symbolische voorstelling van de Drie-eenheid.  Bovenaan als symbool van de Vader het alziend oog. Daaronder links het zinnebeeld van de Zoon, de doornenkroon. En rechts het symbool van de heilige Geest, de duif. Door onder dan weer links en rechts de Alfa en de Omega.
Aan de kant van de pastorie vindt u bovenaan het Woord als de grootste schat aan de kerk gegeven. Daaronder de voorstelling van de beide sacramenten links de door en recht van het avondmaal. En daar weer onder de zinnebeeldig voorgestelde taak van de kerk: links de zending, weergegeven door de duif als vredebode en rechts de evangelisatie, voorgesteld door de Vader, die naar de verloren zoon staat uit te zien.
Tenslotte vindt u op het derde raamcomplex bovenaan afgebeeld het kruis, als de roem van de kerk. Daaronder het beleden geloof en het ander der hoop. En daar weer onder links het van liefde brandende hart en de taak der kerk ten opzichte van de jeugd: het christelijke onderwijs.
Moge er van deze symbolen een rijke prediking uitgaan!
 
 
Kerstcampagne: 'Geef licht" Kerstcampagne: 'Geef licht"
Kerstcampagne ‘Geef Licht’ - alvast een tipje van de sluier.
Terwijl het nog volop zomer was, werd er bij Kerk in Actie al aan de kerstcampagne ‘Geef Licht’ gewerkt. Van de eerste adventszondag op 28 november tot en met Kerst komen we samen met u in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vier weken lang volgen we hun verhalen en leven we met hen mee, zowel thuis als in de kerk. De komende tijd hoort u er meer over.
 
 
Speciaal voor mensen die van koken houden! Speciaal voor mensen die van koken houden!
De mensen van de kookgroep hebben overleg gehad en we zijn van mening dat we waarschijnlijk in november gaan starten met de eetgroep.
Om een 3 gangen menu te kunnen klaarmaken hebben we dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij het koken. Je hoeft geen professionele kok te zijn. We vragen mensen die het leuk vinden om 1 gerecht van de maaltijd voor de een grote groep thuis klaar te maken. In het Anker maken we van alle gerechten een compleet menu. In overleg met de mensen die koken worden de menu’s samengesteld.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Hennie de Vries, tel: 61 83 46 of tjdevries@home.nl.
 
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.


De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 15 september 2021
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.

Woensdagavond: 15-9-20, 29-9, 6-10, 20-10, 27-10, 10-11, 24-11, 8-12, 22-12-21,
                             12-1-22, 26-1, 9-2, 23-2, 9-3, 23-3, 13-4, 27-4, 11-5, 25-5, 8-6, 22-6-22 
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep. Proefl es is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is. Soms dansen wij ook buiten, bijvoorbeeld in de Wilgenborg bij de Blauwestad, of in de Marktpleinkerk in Winschoten. 
Ulrike Neuman leidt de avonden.

Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com.

Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente sacred dance bij de Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland te Zeist gevolgd. 
 
Startzondag 2022 Startzondag 2022

26 september – Startzondag – Aanvang 10.30 uur
Thema: Van U is de toekomst
Jeremia 29:1-14 en Matteüs 6:7-14
Het thema is afkomstig uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel ‘Onze Vader verborgen’. We zien uit naar Gods toekomst, we verlangen en  verwachten, we hopen en bidden. Het gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. Er kan zomaar een crisis zijn. Hoe overleef je die? Op wie of wat stel je je vertrouwen.
Scriba René de Reuver zegt in een interview over dit thema: "Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst
kome wat komt. 

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

De uitnodiging en opgave voor de eetgroep komt zo spoedig mogelijk als aan alle voorbereidingen om op een veilige manier samen te kunnen eten is voldaan. We proberen in november te kunnen starten.Wandelen.
Mijn “kunst”werk  heeft het  onderwerp wandelen.
Al op jonge leeftijd werd het wandelen  mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders gaven mij en broertjes op bij een wandelclub. Ook omdat zij rust en wij een goede en lange invulling van de zaterdag hadden. Wandelboekjes vol met afstanden en plaatsen en dito dozen met medailles. Ook op vakanties was dit vaak de besteding. Zo wie zo liep je vroeger veel meer, van en naar school en naar pake en beppe. Toen wij zelf kinderen kregen deden we dit op de vakanties ook veel. Deels om te genieten en deels om ze moe te krijgen om rust in de tent te krijgen. Meestal waren Marianne en ik uitgeput en de kinderen niet! We proberen het nu over te brengen op de kleinkinderen als ze bij opa en oma zijn en dit lukt best wel.
Inmiddels samen het Pieterpad en het Noaberpad gelopen. Verrassende omgevingen en mooie;  ook vooral oost Groningen. Een keer meegedaan aan de Tocht om de Noord. We houden wel meer van de rust, de omgeving, de plaatsen, de natuur en onderweg de ontmoeting met mensen. Het massale vinden we minder mooi. 
De rust vind je ook bij het wadlopen. Een drietal keren van Holwerd naar Ameland gelopen. Starten bij de opgaande zon. Heerlijk. Zo ook het wandelen in de bergen. Hier kwamen we bij een bergpas een bordje tegen met de tekst: der schönste bergweg zu Gott.  Wat een rust en natuur. Geweldig. Wat een uitspansels.
 In de coronatijd zijn veel mensen gaan wandelen. De buitenlucht in. Het is dan regelmatig druk op de Ossenweg met wandelaars. Sinds kort ook weer op de zeedijk bij de Eems. Prachtig geworden.
De laatste jaren ging ik lopend naar en van mijn werk. Bewegen en je hoofd leeg maken. Hoewel in het begin je hoofd ook meer tijd heeft om over vervelende zaken na te denken, werd dit langzamerhand omgezet naar leuke en ook serieuze onderwerpen.  Het geloof bijvoorbeeld. Bij de begrafenis van mijn pake werd genoemd: en hij wandelde met God.
De afgelopen  vakantie hebben we de keuze gemaakt om naar Fryslan te gaan.  Het doel was eerst Oostenrijk, weer de bergen in.  Het 11-stedenpad hebben we gelopen.  De elf steden aandoen met een omweg zodat de tocht uitkwam op 283km.  Dwars door de weilanden over kerkenpaden, langs water door prachtige plaatsjes. Uiteraard ook mindere stukken.  Elk dorp een kerk. Niet altijd meer in gebruik maar wel een herkenningspunt al vanuit de verte. Vaak ook nog open om  te bezichtigen. In verschillende plaatsjes kon je zien dat de bewoners erg betrokken waren met hun dorp en lieten ze dit ook zien door o.a. activiteiten.  Toch nog in “buiten” land geweest!
Nu heb ik nog meer tijd  om te wandelen en doe ik dit ook graag.  Al is het de drie kilometer elke week achter de grasmaaier.  Ik ben blij en dankbaar dat ik kan en mag wandelen. Toch besef ik mij ook : de ein fan elke reis is it paad werom.
Autodienst
Gr. Rienk Krist
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Mijn schilderij kwam tot stand door het verhaal van een vijgenboom. Moest een grote vijgenboom zijn, had er een voorbij zien komen, maar kon het niet weer vinden. Dan maar zo! Ging er nog wat vredesduiven in zetten en zo kwam het tot stand.
Janny EltingIk geef de verfkwast door aan Rienk Krist

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

 
 
De tekst van mijn schilderdoek sprak mij aan omdat het vaak zo is dat kleine dingen in je leven altijd bijzonder is
En daarnaast geven ze waarde omdat als je oma bent dit echt bijzonder is
Dit ervaar ik als lid van de kerk maar ook er buiten

Ik geef de verfkwast door aan Tjerk de VriesTijdens een kerkdienst in Farmsum (in coronatijd) zongen we met een aantal zangers een prachtig lied van Huub Oosterhuis:
Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat
ik vliegen kon
op eigen kracht
Dat inspireerde mij tot het maken van dit schilderij.
De arend wekt zijn broedsel op, dat wil zeggen dat hij zijn jongen op de bestemde tijd uit hun vertrouwde nest, waar ze zich veilig voelen, werkt. Hij gaat daarbij niet zo voorzichtig te werk. De arend begint het nest te vernielen door de takken etc. los te trekken, daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen, want de nesten zijn bijna altijd op hoge plaatsen op rotsen of in bomen gebouwd. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moederarend ziet dat de kleine het niet redt, dan zweeft zij onder het jong, spreidt haar grote vleugels uit en vangt het jong op haar rug op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de kleine weer vallen, net zo lang totdat de jonge arend zelf kan vliegen. In de bijbel wordt God wel vergeleken met een arend, zoals in Deut. 32:11 ’Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken’. Het volk Israël is verlost uit Egypte en door de woestijn naar de grens van Kanaaan getrokken. Door hun ongehoorzaamheid duurde het 40 jaar voor ze het beloofde land mochten intrekken. Al die jaren is de Here hun nabij geweest en heeft Hij voor hen gezorgd, zoals een
arend zorgt voor zijn jongen, dat is de vergelijking die Mozes hier maakt. We kunnen dit vers ook toepassen op ons eigen leven.
Tjerk de Vries
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Gemengd blikjeskoor
Ooit heb ik een leeg stoffig drink-blikje gezien in de vensterbank van een drankwinkel/café. Ergens in Duitsland.
Geknikt en met viltstift oogjes getekend. Met de naam van een of andere zangeres er bij.
Het stond er al een tijdje te verstoffen.
Vanwege de Corona perikelen kunnen diverse koren niet repeteren. Jammer voor alle zangers. Cantorijen en zangkoren zijn opgeheven. Algehele teloorgang in de muziekwereld.
Toen voorjaar 2020 werd gevraagd een collage te maken om aan de muur in het Anker te hangen, kwam het blikjes-idee ineens boven borrelen. Een collage hoeft immers geen schilderij te zijn. Het mag van alles zijn. Maar hoe kom je aan lege drinkblikjes ?
Een kwartiertje fietsen rondom de toegangswegen bij een school voor voortgezet onderwijs in Delfzijl, gaf een opbrengst van tientallen lege frisdrank, krachtpats en bierblikjes. Dat geeft wel te denken. Zoveel rommel in de berm en de struiken. Wat gaan we slordig om met ons milieu. Laten alle afval om ons heen slingeren. Arme aarde, die we in bruikleen hebben van onze kleinkinderen.
Ca 25 blikjes heb ik gebruikt voor dit gemengde zangkoor. Vastgeschroefd op een ondergrond. Geknikt zodat het een hoofdje lijkt.  Mond wagenwijd open En plakoogjes er op.
Sommige koorleden kijken de andere kant uit. Anderen kijken omhoog en niet naar de dirigent.  Iedereen doet zo zijn/haar eigen dingetje. Het kleine manneke achteraan staat op een bloempot om ook nog wat te kunnen zien. De dirigent is een oude kurkentrekker en doet er aan denken hoe een dirigent soms moet trekken om er wat moois uit te krijgen.
Het lessenaartje heb ik niet gemaakt. Dat stond al jaren in de garderobe van ‘t Anker. (met dank aan wie ?)
De (muziek)noten rollen hier over de vloer.
Geen C te hoog, verwijzend naar de muzieknoten. En een verbastering van geen zee te hoog, oftewel wij kunnen alles aan. En dat allemaal op een alles omvattende regenboog. Kerk in actie.  KIA. Of Kunst In ‘t Anker. Of Kunst In Afval.  Wat u maar wilt.
Plat liggend komt deze collage beter tot zijn recht dan verticaal aan de muur, vandaar dat deze niet aan de muur hangt, maar op een tafel staat.
 
Bob Flobbe
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Tekst bij het paneel met de kerk van Farmsum en de Kruiskerk.

Eigenlijk had ik er nog vijf kerken bij kunnen zetten nl: de Schakel noodgebouw, daarna de Ark getrouwd, Uitwierde, in de Farmsumer kerk gedoopt en na ons huwelijk gaan kerken in Farmsum.
Een paar jaar gekerkt in de Centrumkerk en nu samen in de Kruiskerk.
De kerk van Farmsum en de Kruiskerk springen eruit qua tijdsduur, beleving en contacten.
Lied 280:1, 2, 3 en 7 heb ik erbij geschreven. Nu in de coronatijd beseffen en voelen we het des te meer, dat we de kerk [gemeenschap] missen.
In de dienst horen we het woord, doen we gebeden en mogen we volop mee zingen.
Dat is voor mij heel belangrijk.
Het is niet alleen de vreugde in de kerk, maar ook het delen van elkaars lasten, kleine en soms grote.
Maar uit dit lied, gebed en evangelie mogen we de kracht ontvangen in dit Huis van hout en steen.

Ik geef de verfkwast door aan Bob Flobbe
 
 
Tuingroep Tuingroep

De mannen van de tuincommissie hebben er voor gezorgd dat de tuin bij de Kruiskerk er weer heel mooi bij staat.
Er is gesnoeid, gespit, geharkt en onkruid verwijderd.
U ziet het resultaat.
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Klaprozen en vlinders, ik word er vrolijk en tegelijkertijd nederig van.
Ze bepalen mij bij de fragiliteit en vergankelijkheid van het leven, maar staan ook symbool voor hoop, vertrouwen, inzicht, verbinding en kracht.
Meebuigend met en fladderend in de wind houden ze zich in hun kortstondige leven van alle dag moedig staande en inspireren ze ons, ondanks tegenslagen, door te gaan en te blijven genieten, dansen, schitteren en stralen. Laten we de vreugde delen met allen die ons pad kruisen en daarbij niet vergeten om te zien naar elkaar.

Ik geef de verfkwast door aan Anneke Thurkow
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De glaskunstenares Annemieke Punt in Ootmarsum maakt prachtige kleurige voorwerpen van glas. In haar atelier hangt o.a. op ware grote haar ontwerp van een raam in de Nieuwe Kerk te Delft, zeer indrukwekkend.  Het heeft mij zeer getroffen door wat ik zag. Zowel in facet geslepen glas als in een druppel water kun je soms een regenboog zien, ook wit heeft  al deze  kleuren in zich. Dit heeft mij geïnspireerd om een poging te wagen dit weer te geven in dit schilderij. Het haalt bij lange na niet wat glas laat zien en wat het met je doet. De bol op het schilderij heeft alle kleuren van de regenboog en hangt als het ware boven de aarde. De bol verbeeldt de oneindigheid, er is geen begin en geen einde, zo is onze Schepper ook oneindig. Hij waakt over zijn schepping. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Aly Pathuis
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De tekst van dit lied spreekt mij sterk aan omdat het mij weer kracht geeft voor de nieuwe week.
Daarom heb ik het ook op dit schildersdoek geschreven
om het met u/jullie te delen.
Ik was dan ook blij als dit lied zondags op de liturgie stond.
Helaas kunnen we het nu (tijdelijk) door de corona niet samen zingen.
Maar ik hoop dat dit spoedig weer kan.
Peter v.d.Laan
 
 
Middag- en avondgebed in het stiltecentrum Middag- en avondgebed in het stiltecentrum


Om en om is er wekelijks een middag- of avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op dinsdagmiddag of op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden.
Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum.
De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom!
De komende data zijn: 14 september; 23 septemberr; 28  september; 7 oktober, 12 oktober, 21 oktober, 26 oktober. Wekelijks worden de data en tijden op de zondagsbrief vermeld.
De voorgangers van het middag/avondgebed:
Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries,
Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager. 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië
De winter komt eraan en wat is dan heerlijker dan warme, handgebreide sokken. Ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
U kunt ze bestellen bij mevrouw Stam,
telefoonnummer 61 84 47. Ze kosten nog steeds 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het Jeugdopvangcentrum Jardim Colonial in Brazilië.
Door de coronabesmettingen is de rommelmarkt dit jaar niet doorgegaan. We kunnen daardoor helaas minder geld overmaken naar Jardim Colonial.
Misschien wilt u daarom een gift overmaken. Dit kan op de bankrekening van F. Klein,
nummer NL94INGB0701224908 ovv gift VVB. De kinderen zullen u heel dankbaar zijn.
Alvast bedankt. Team vrouwen.
 
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. 
De mensen van de techniek kunnen bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook kan er op gepaste afstand gemeenteleden in beeld komen. De mensen die op de achterste rij zitten zullen niet in beeld gebracht worden.
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »