Orgelconcerten in de Farmsumer Kerk Orgelconcerten in de Farmsumer Kerk


In de maanden juli en augustus vinden in de Farmsumer Kerk twee orgelconcerten plaats :
PIETER PILON concerteert op 16 juli en VINCENT VAN LAAR op 20 augustus.
Allereerst het concert van Pieter Pilon. Het wordt een bijzonder concert rond de muziek van César Franck. De componist César Franck, geboren in Luik op 10 december 1822, viert zijn 200e verjaardag. Franck kreeg de bijnaam “de Messias van de kunst” en is een icoon van de Belgische romantische muziek. Hij zorgde voor een revolutie in de Franse muziek uit de 19e eeuw


Vincent van Laar heeft een heel ander programma. Hij speelt werken van Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, William Herschel, Johannes Brahms, Denis Bédard en Marco Enrico Bossi.

Beide concerten beginnen om 20.00 uur in de FARMSUMER KERK, Op de Wierde 1, Farmsum.
De entree is € 10,00 per concert. Voor de ware orgelliefhebber zijn zowel het concert van Pieter alsook van Vincent ware hoogtepunten in ons concertseizoen
 
Het stoelenplan: wat vindt ú ervan? Het stoelenplan: wat vindt ú ervan?
Bij de verbouwing van de Kruiskerk is er door de architect, Pim van Dijk, in samenspraak met de werkgroep van gemeenteleden een stoelenplan bedacht. Dat was in 2019. Mogelijk herinnert u zich de opstelling nog wel, vergelijkbaar met die in het Engelse parlement, waarbij de stoelen tegenover elkaar zijn geplaatst (zie afbeelding plattegrond). Een groep gemeenteleden heeft daar destijds bezwaar tegen aangetekend, omdat de stoelen niet gericht zijn naar het liturgisch centrum en je in een ongemakkelijke houding moet gaan zitten om de voorganger goed te kunnen zien. De kerkenraad maakte toen de afspraak om deze opstelling ( die we stoelenplan 1 zullen noemen) een aantal keren uit te proberen en om daarna te horen wat de gemeente hiervan vindt. En toen kwam, in maart 2020, corona en kwam er van deze afspraak niets terecht.  We hebben daarna, toen de beperkende maatregelen werden verruimd, de stoelen steeds in een opstelling geplaatst, gericht op het liturgisch centrum. Eerst met een beperkt aantal stoelen, met veel ruimte ertussen, omdat we met slechts met een beperkt aantal gemeenteleden bijeen konden komen. En later met steeds meer stoelen tot aan nu, waarbij de stoelen in rijen vlak naast elkaar staan en gericht zijn op het liturgisch centrum (dit noemen we even stoelenplan 2). Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden op verschillende momenten ervaring opgedaan met een andere opstelling: denkt u eens terug aan de viering van het Heilig Avondmaal in de kring op Witte Donderdag, de viering op Stille Zaterdag en het gemeenteberaad na de viering op 24 april jl. Van veel gemeenteleden kregen we positieve reacties op deze variaties in de stoelopstelling. Wat dat betreft biedt onze vernieuwde kerkzaal hele goede mogelijkheden, die we in de toekomst ook zeker zullen blijven benutten.  Omdat de kerkenraad de afspraak over het horen van de gemeente wat betreft het stoelenplan nog niet kon nakomen, bleef het een onderwerp op de agenda van de kerkenraad. Nu we al een aantal maanden zonder beperkingen naar de kerk kunnen, vindt de kerkenraad dat het tijd wordt de afspraak met de gemeente alsnog na te komen en om u te vragen welke stoelopstelling uw voorkeur heeft. Heeft stoelenplan 1 (stoelen tegenover elkaar geplaatst) uw voorkeur of stoelenplan 2 (stoelen gericht op het liturgisch centrum)? U kunt uw voorkeur kenbaar maken op twee verschillende manieren:
  1. u geeft uw voorkeur door aan onze scriba: e-mail: scriba@pgdelfzijl.nl of 0596-627894;
  2. u geeft uw voorkeur door via een briefje in de collectezak na de dienst van zondag 3 juli a.s. Uw naam erop mag, maar hoeft niet.
De uiterste datum waarop u kunt reageren is zaterdag 9 juli a.s. Na de uitkomst van deze peiling zal de kerkenraad op de eerstvolgende vergadering in september een definitief besluit nemen over de standaard stoelopstelling. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.
Namens de kerkenraad,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Alleengaandenmiddag Alleengaandenmiddag


Op woensdag 18 mei hadden we de laatste alleengaandenmiddag van dit seizoen.
Op deze warme middag genoten we van een uitgebreide "High Tea" en...
Speelden we een paar rondes Bingo met leuke prijsjes!!
We hebben gezellig gepraat onder het genot van koffie en thee en al het lekkers....
Kortom het was weer een hele geslaagde middag!
We zien u graag weer op de laatste woensdag van september.
Wensen u een mooie zomer.

 
Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022 Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022

Getallen die spreken
Als startpunt bij het schrijven van een nieuw beleidsplan heeft de ‘commissie beleidsplan’ een momentopname gemaakt van onze gemeente: hoe staan we er anno 2022 voor? Wat opvalt aan onze gemeente is dat zij naar verhouding veel oudere leden telt, meer dan op grond van de samenstelling van de bevolking van Delfzijl mag worden verwacht. Het aantal leden boven 65 jaar is naar verhouding groot, het aantal jongeren (0-18 jaar) heel klein en ook de ‘middenmoot’ (18 tot 65 jaar) is ondervertegenwoordigd. Op 1 januari 2022 heeft onze gemeente 1.257 leden. Tien jaar terug, op 1 januari 2012 waren er 2.247 leden, een daling van 990 leden (44%). Gemiddeld genomen daalt ons ledental per jaar met ± 5%.  Uit een recente berekening van onze ledenadministrateur Kees Straatman voor de komende periode 2023-2030 blijkt dat het percentage van de leden onder de 65 verder gaat afnemen en het percentage 65+ gaat toenemen. Was het percentage 65+ in 2012 nog 43%, dit jaar (2022) is dat gestegen tot 60% en wanneer Kees deze trend doorberekent naar de toekomst is dat in 2030 gestegen tot 72%. Dit gaat ongetwijfeld consequenties hebben voor de inzet van ons pastoraat, want voor het pastoraat aan ouderen geldt dat dit bijna altijd in een één-op-één situatie plaatsvindt. Uit bovenvermelde cijfers blijkt dat de pastorale belasting voor wat betreft 65+ in 23 jaar tijd meer dan verdubbeld zal zijn.
Een karakterschets
Naast de getallen (kwantiteit) valt er ook iets te zeggen over het karakter van onze gemeente. De kerkenraad typeert onze gemeente vooral als ‘een krimpende gemeente die met man (mens) en macht alles gaande weet te houden, maar hoe lang nog?’ En wat er in de samenleving speelt, zien we ook terug in onze gemeente. De PKN-visienota ‘Van U is de toekomst’ benoemt dat in Nederland mensen ‘klagend gelukkig, onzeker, op zoek naar zin, druk-druk-druk en gepolariseerd zijn’. Met name onzekerheid over de toekomst en weinig tijd hebben, komen we ook bij onze gemeenteleden tegen. Vandaar dat het actieve deel van onze gemeente vooral bestaat uit gemeenteleden met de leeftijd 65-plus. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden onder de 65 jaar omdat zij vaak druk zijn met hun werk (meer arbeidsparticipatie door verhoging van de pensioenleeftijd en tweeverdieners).
Bestuurskracht neemt af
In onze gemeente vinden we in het algemeen voldoende vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van praktische zaken zoals de commissies die het koffiedrinken verzorgen, het onderhoud van de tuin doen, contactpersonen die kerkpost rondbrengen, vrijwilligers die koster zijn, etc. Wat ons de laatste jaren nauwelijks meer lukt is het vinden van vrijwilligers die willen meedoen in de kerkenraad. Begin april namen we afscheid van vier diakenen en twee kerkrentmeesters, slechts een diaken werd bevestigd, ondanks dat we meerdere gemeenteleden benaderden voor deelname in de kerkenraad. Daarmee neemt de bestuurskracht in onze gemeente in redelijk snel tempo af. In de PKN-nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”, waarin op hoofdlijnen de toekomst van de kerk wordt geschetst, constateren de schrijvers dat het nodig is terug te gaan naar ‘de kern van kerkzijn’ en wat daarvoor nodig is. Op een of andere manier is een te ‘dikke’ organisatie ontstaan, die dreigt doel in zichzelf te worden. Een lichtere vorm is nodig die voortdurend is gerelateerd aan de kern van kerkzijn: het evangelie, de geloofsgemeenschap en de zending van de kerk. Voor onze gemeente hebben wij de kern verwoord in onze missie: ‘we willen een gemeenschap zijn, waarin verlangen naar God gewekt en gevoed wordt’. Nu de bestuurskracht afneemt staat onze gemeente voor de uitdaging om in de komende tijd te zoeken naar die lichtere organisatie die passend is bij de kern van ons kerkzijn.
Jongeren
Over het hierboven genoemde ‘op zoek naar zin’ merken we op dat onze kerk voor bepaalde doelgroepen niet aansluit bij de zoektocht naar zingeving. Zeker niet bij het verlangen van jongeren, hun belevingswereld is heel anders. Volgens de hierboven aangehaalde nota “Kerk 2025” kunnen jongeren zich ook moeilijk identificeren met de kerk in de huidige organisatievorm. Zij doen dat liever met iets dat direct te maken heeft met het samen beleven en uitdragen van geloof, in woord en daad.  

Samenwerken op lokaal en regionaal niveau
We inventariseerden ook of en hoe onze gemeente samenwerkt met anderen. Onze gemeente is geen eiland in de samenleving, maar een gemeente die actief samenwerkt met anderen. Op lokaal niveau is dat in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl en in het Pastores Convent (het overleg van voorgangers in de kerken in de voormalige gemeente Delfzijl), op regionaal niveau werken we samen in de werkgemeenschap van beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) en in de classis Groningen-Drenthe. Ook in het zeemanspastoraat in de Eemshaven werken we samen met andere kerken.  Verder merken we op dat er nogal wat gemeenteleden zijn die zich op persoonlijke titel actief inzetten voor maatschappelijke organisaties voor welzijn zoals de Voedselbank Eemsdelta en Welzijnsinstelling Cadanz.
Een financieel tekort
Financieel gezien schrijft onze gemeente sinds 2019 rode cijfers. Het jaarlijks begrote tekort bedraagt inmiddels ruim € 100.000, - .Waarbij we, voor de goede orde, opmerken dat de kosten voor de verbouwing van de Kruiskerk hier geheel buiten vallen. Voor het boekjaar 2021 blijkt het begrote tekort overigens flink mee te vallen, mede doordat de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2021 veel hoger is uitgevallen dan begroot. We vinden dit een heel mooi resultaat, waar we met elkaar best heel trots op mogen zijn. En dat ook verwachtingen voor de nabije toekomst schept.  Hoe dan ook is de verwachting reëel dat bij ongewijzigd beleid de tekorten jaarlijks verder zullen oplopen. Naast de afname aan bestuurskracht kunnen we het jaarlijkse financiële tekort benoemen als een tweede uitdaging waar we in de komende beleidsperiode mee aan de slag moeten door keuzes te maken die leiden tot inkomsten en uitgaven die met elkaar in balans zijn.
Tenslotte
Met deze momentopname schetst de commissie beleidsplan een startpunt voor het nieuw op te stellen beleid voor de komende jaren. We vinden het als commissie belangrijk om deze momentopname via het Kerkblad met u te delen. Daarnaast organiseerde de commissie op 24 april jl. een gemeenteberaad, waarin gemeenteleden hun verlangens voor de toekomst hebben kunnen uitspreken en met elkaar kunnen delen. Elders in dit Kerkblad leest u meer over de uitkomsten en geformuleerde speerpunten uit dit beraad.
In de komende maanden krijgen de taakgroepen Pastoraat en Vieren Vormen en de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de gelegenheid hun voornemens voor de toekomst op papier te zetten. In het najaar voegen we de hierboven beschreven beginsituatie, de geformuleerde speerpunten uit het gemeenteberaad en de voornemens van de verschillende groepen samen tot een nieuw beleidsplan, dat we vervolgens in een gemeenteberaad zullen gaan bespreken.
Namens de commissie beleidsplan,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.     Geschiedenis van de Dorpskerk van Uitwierde.    
 

Bij de overdracht van de Dorpskerk Uitwierde aan
de Stichting Oude Groninger Kerken op 1 april 2022
             

Wat dragen we over en wat is de geschiedenis van deze kerk?

We zijn hier in de kerk op het hoogste punt van de wierde. Evenals Biessum een nog volledig gave wierde.
Kijken we nu naar de zijkant van de toren, hier aan de oostkant, dan zien we dat er ooit aansluiting was met een ander gebouw. Ook een kerk dus.
Dit oude gebouw, maar ook de andere bebouwing in Uitwierde, is tijdens de Franse bezetting begin 19e eeuw van Delfzijl, regelmatig geplunderd en flink beschadigd door de Franse soldaten.
Naar nu blijkt is de oude beschadigde kerk in 1836 getroffen door een “aller vreeselijkste en woedende storm”. De storm had een orkaankracht. Dat werd de kerk fataal en was de aanleiding tot afbraak van deze kerk en de bouw van de huidige in 1839. Van het oude gebouw zijn geen afbeeldingen dan alleen maar een weergave van de kerk op een oude landkaart. De kerk was net als in Spijk omgeven door een gracht, welke later na demping is vervangen door een wandelpad, wat wel problemen gaf van een goede afwatering. Maar later door riolering werd verbeterd.

'De oude kerk in “Uytwyrda'

De kerkelijke gemeente
De parochie van Uitwierde was een belangrijke en rijke kerkelijke gemeente, welke ongeveer  35 ha. land bezat, wat werd verhuurd aan landbouwers en tichelwerkers.
Tot 1614 viel zelfs Delfzijl onder deze kerkelijke gemeente. Toen pas werd buiten de kleine schans van Delfzijl, mede door de aanwezigheid van een groot aantal soldaten, een garnizoenskerk gebouwd op een eilandje naast de schans.
De over te dragen kerk vandaag aan de Stichting Oude Groninger Kerken is een zogenaamde Waterstaatskerk.
Zo genoemd omdat de kerk gebouwd en bekostigd is onder verantwoording van het Ministerie van Waterstaat.
Na het late vertrek van de Franse soldaten in 1814 uit Delfzijl, ging er een flink aantal jaren overheen om de bebouwing en dus ook de bewoning in het dorp weer op peil te krijgen en met een nieuwe pastorie en ook een kerk het dorp weer compleet te doen zijn. Dus pas in 1839.
Het bleef een lange tijd rustig in het dorp en er kon weer gewerkt worden aan de belangrijke kerkelijke gemeente, waar Biessum ook onder viel. Het kerkelijke ambtsgebied liep tot aan het Damsterdiep.
De andere kant (nu Tuikwerd) viel kerkelijk onder Farmsum. Ook een grote kerkelijke parochie toen.


 ' Alles boven de dikke streep (huidige damsterdiep) en de Uitwierder Maar,
  viel kerkelijk onder
Uitwierde'

Ook bij de bevrijding van Delfzijl en omstreken in 1945 werden de kerk en de pastorie en vele huizen in Uitwierde nogmaals ernstig beschadigd. Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw waren beide kerkelijke eigendommen, ook met overheidssteun, weer hersteld. Het bleef lang een belangrijke rijke kerkelijke gemeente.                         
          
Met financiële steun van de rijke gemeente Uitwierde werd begin zestiger jaren in de vorige eeuw de bouw van een kerk, De Ark, in Delfzijl-Noord gerealiseerd. Want nog steeds viel dit deel van de gemeente Delfzijl kerkelijk onder Uitwierde. Het heette toen Hervormde Gemeente Delfzijl-Noord/Uitwierde.
Later in het Samen Op Weg-proces en de vorming van één gemeente met de Gereformeerde Kerk Delfzijl werd het samen met de Hervormde Gemeente Farmsum, Protestantse Gemeente te Delfzijl.


'Kerkgebouw De ARK                      
                                                            
Doordat het financieel en organisatorisch niet meer haalbaar was om diensten te houden, vond op zondag
24 oktober 2010 de laatste Eredienst plaats in de Dorpskerk van Uitwierde.
En ondertussen is het kerkgebouw De Ark ook gesloten en worden er onder de Protestantse Gemeente Delfzijl in de Kruiskerk in Delfzijl alleen nog Zondagse Erediensten gehouden.

De kerk en de toren van Uitwierde wordt omgeven door een begraafplaats waar nog regelmatig wordt begraven. Dat gedeelte van de wierde blijft dan ook in beheer bij de Protestantse Gemeente te Delfzijl.


  'Zijkant kerk met begraafplaats'                        
                                                                     
Grafzerken
Vermeldenswaard is de aanwezigheid van twee grafzerken van de familie Wincken in de buitenmuur bij de ingang van de kerk en één gerestaureerde zerk van dezelfde familie hier in de kerk. In de kerk de zerk van Haro Wincken to Ringeheim, die in de 16e eeuw de borg Ringenum bewoonde. Deze borg stond ter hoogte van de Kath. Basisschool Sterre der Zee aan de Rijkskweg in Delfzijl. Kerkelijk viel de borg dus onder Uitwierde. De Winckens waren dan ook de proost van de kerk onder supervisie van de Ripperda’s van de borg  in Farmsum.  Deze adellijke familie Ripperda waren naast proost ook redger en zijlvester en hadden grote invloed op de rechtspraak, de waterhuishouding en het kerkelijk leven in een groot gebied rond Farmsum.
De kerk van Farmsum was een patronaatskerk. Net als o.a. Loppersum en Usquert.
De zerk van Haro Wincken in de kerk lag na de afbraak van de oude kerk in brokstukken voor de toren, maar is  met steun van de Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl, na een restauratie in 2005, in deze kerk aan de oost-muur geplaatst.
De twee zerken bij de ingang zijn van een zoon en kleinzoon van Haro. Aijlcko en Haro Wincken.


'Ingang kerk met aan weerszijden de grafzerken'   


'De gerestaureerde zerk van Haro Wincken'

                                              
 De preekstoel is na de beschadigingen aan de oude kerk in 1814, gebouwd door Jacob Meyer voor de oude kerk en later nog omgebouwd tot een podium gestoelte voor de huidige kerk.
                                
https://images.memorix.nl/mco/thumb/250x250/aa361393-42a1-31e7-962c-a20a2d2dcd6d.jpg
     'Podiumgestoelte' 

     De orgels
Het oude orgel in de eerdere kerk werd naast de kerk zelf ook in 1814 verwoest. Van dit orgel is niets bekend.
Het eerste orgel in de huidige kerk was een kabinetorgel van de hand van orgelbouwer Freytag. Met opengezette beschilderde deuren.  Dat beviel op den duur, ondanks vele reparaties, niet meer en werd het instrument in 1927 vervangen door een winddrukorgel van Hinkel met het front van het vorige orgel. Met nog een loos klein frontje.
En dat orgel was aan het eind van de 2e Wereldoorlog zodanig beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was. Een tijdlang had men geen orgel, maar werd wel uitgekeken naar ander instrument. Een van de deuren van het orgelfront  is teruggevonden in de betimmering op de zolder van de kosterij en gerestaureerd door de huidige bewoner en geplaatst in het oude schooltje achter de kosterij.

                                                                                
   ' Afbeelding van het front van het  Kabinetorgel'                                                                                                 

Bij de ontmanteling van de kerk van Heveskes in 1975 kon het orgel uit deze kerk naar de kerk van Uitwierde worden overgeplaatst. Het orgel is gebouwd door Luitjen Jacob van Dam & Zonen uit Leeuwarden.
De overplaatsing werd uitgevoerd door orgelbouwer  A.H. de Graaf. Tevens werd de balustrade van het orgel ook mee verplaatst. Het orgel heeft 1 manuaal en een pedaal en heeft negen registers.

                       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Interieur%2C_aanzicht_orgel%2Corgelnummer_1495_-_Uitwierde_-_20417400_-_RCE.jpg/130px-Interieur%2C_aanzicht_orgel%2Corgelnummer_1495_-_Uitwierde_-_20417400_-_RCE.jpg             
                  Orgelfront met balustrade huidige orgel              

    Avondmaalsbekers
De kerkelijke gemeente Uitwierde bezit verschillende sets avondmaal bekers en schalen. Daarvan zijn twee bekers uit 1650 en 1934 heel bijzonder door hun prachtige inscripties. Ze staan onder bruikleen in een vitrine in de Kruiskerk.                                                              
                                                                  
                               
               Uit 1650 


'Uit 1534'
                                                        
                                                                                   

Bijzondere vondsten
Vanaf 1906 was dhr.  D.  Boerema uit Fivelzicht, die steenfabrikant en burgemeester van Delfzijl was, een tijdlang president kerkvoogd van deze kerk. In het kerkelijk archief van de Protestantse Gemeente te Delfzijl werd een doos met kerkelijk archief aangetroffen van Boerema en daarin zaten, naast veel correspondentie, nota’s en financiële overzichten, een aantal opmerkelijke en vermeldenswaarde zaken.
 
1e Het verzoek om mee te werken aan het kunnen uitzetten op de landerijen van de kerk en de pastorie van tekens en piketpalen voor het op termijn realiseren van een Spoorlijn Delfzijl – Roodeschool. En dat op basis van de onteigeningswet in die tijd. Uiteindelijk is de spoorlijn nooit gerealiseerd.

 
Verzoek t.a.v. de Spoorlijn Delfzijl-Roodeschool  

2e Het verzoek van de burgermeester van Delfzijl om te vlaggen vanaf de toren. t.g.v. het bezoek aan Delfzijl in 1903 van Koningin Emma en Prins Hendrik. 
    
 Verzoek om te vlaggen vanaf de toren                                                                                                                             
                                                                        
Uitwierde, 1 april 2022.                                                                                                                  
Wilte Mulder
 
lees meer »
 
Avondgebed in het stiltecentrum Avondgebed in het stiltecentrum
Iedere donderdagavond is er een avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden. Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum. De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom! De komende data zijn: 17 februari; 24 februari; 3 maart; 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, enz. Wekelijks worden de data en tijden op de zondagsbrief vermeld. De voorgangers van het middag/avondgebed: Wies Veling, Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.  
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.


De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 23 februari 2022
tijd: van 18.40 uur tot  19.40 uur of van 20.00 uur tot 21.00 uur
plaats: Het gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Kosten: € 10.00 per avond of € 90,00 voor de hele cursus van tien lessen.

Woensdagavond: 9 febr. 2022, 23-2, 9-3, 23-3, 13-4, 27-4, 11-5, 25-5, 8-6, 22-6-22 
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep. Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend of avond is. Soms dansen wij ook buiten, bijvoorbeeld in de Wilgenborg bij de Blauwestad, of in de Marktpleinkerk in Winschoten. 
Ulrike Neuman leidt de avonden.

Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com.

Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon net over de grens in Wymeer. Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente sacred dance bij de Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland te Zeist gevolgd. 
 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022


En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog in de Oekraïne, waar wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd het geweld te keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk in Actie. Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit de Oekraïne in ons land. Hieronder de link voor de reactie van de Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met een gebed. Van harte ondersteund, een dringende oproep.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/

En hierbij een citaat van paus Franciscus:
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog, aldus paus Franciscus.

Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op bezoek was met het lezen van psalm 84 en ik dacht aan de laatste verzen:
Want God de Heer is een zon en een schild
Genade en glorie schenkt de Heer
Zijn weldaden weigert Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
Heer van de hemelse machten,
gelukkig wie op U vertrouwt.

Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en machtsdenken kunnen plaatsen is vertrouwen op de ontmoeting met God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest van Zijn trouw.

Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is belangrijk dat gemeenten aandacht hebben voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, eventueel samen met andere gemeenten. De website van onze Protestantse Kerk heeft daarvoor handvatten. Ooit hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar dat is niet verder gekomen; dat is eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Een hartelijke groet,
ds. Jan Hommes, classispredikant
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl
 
 
Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren Wijzerplaatverlichting Farmsumer Toren
             

Op maandag 13 december zijn de wijzers en de wijzerplaten van de Farmsumer toren aan drie zijden opnieuw geplaatst middels een hoogwerker. De verlichting van de wijzers en de aanduiding van de uren toonden de laatste jaren regelmatig storingen. Uit onderzoek bleek, dat het elektrische systeem voor de verlichting sterk verouderd was en niet meer te herstellen. Aan de firma Vellema uit Hallum is opdracht gegeven om het geheel van een nieuw systeem te voorzien. De verlichting van de wijzers en de wijzerplaat  zijn nu voorzien van led lampjes en tevens betere elektrische contacten. Voor de financiering van het geheel mochten wij een substantiële bijdrage ontvangen van het Waddenfonds.
Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten, die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds. 
Torens zijn in het Groninger landschap iconische elementen. Aan de toren herkende men dorpen en steden. Niet voor niets zingt onze Grunneger Troubadour Ede Staal over het “Torentje van Spiek”.
Maar ook anderzijds vervulden torens een belangrijke rol. Ik heb me laten vertellen, dat in vroeger tijden op de Farmsumer Toren zelfs vuren hebben gebrand, om de schepen, die vanaf de Eems Farmsum naderden, veilig de haven binnen te loodsen. Het verhaal komt me niet onwaarschijnlijk voor. Aan de vuurtoren de Brandaris op Terschelling is dat nog duidelijk te zien. Ze heten ook niet voor niets VUURtorens.
De Farmsumer bevolking is voorlopig weer bij de tijd en laten we hopen, voor heel lang !
Dank zijn we verschuldigd aan onze “ torenmannen “, Geert Thürkow, Jan Nicolai en ook aan onze elektricien Douwe Feenstra, die voortdurend aanwezig waren om de nodige “hand- en spandiensten” te verlenen.
Véél dank zijn we ook verschuldigd aan Kees Oosterveld, die het gehele project op een voortreffelijke wijze heeft begeleid !
Bert Veentjer
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Beste gemeenteleden,
Jaren had ik niet geschilderd tot dit project kwam. Het moment dat ik mijn kwast weer in mijn hand ging nemen heb ik genoten van mijn project.
Ik las in die periode het boek “God geeft”. Dagelijkse bemoedigingen.
De tekst die ik ging schilderen sprak mij 100% aan, het past in mijn dagelijks leven.
De tekst komt uit Psalm 94:7-9
De wereld is niets veranderd sinds de tijd waarin deze psalm werd geschreven. Veel mensen leven alsof God niet bestaat. Je hoort mensen zeggen, “Als er een God is, waarom zijn er dan zoveel rampen en oorlogen?
Niet iedereen neemt het bestaan van de levende, kijkende, horende, voelende en sprekende God niet al te serieus. Maar Psalm 94 laat zien hoe bizar dat is.
Zou God, de Schepper van het leven. Zelf niet bestaan?
Zou de Schepper van de oren, zelf niet kunnen horen?
De Maker van de ogen, zelf niet kunnen zien?
Zou de Bedenker van het gevoel, zelf niet kunnen voelen?
En de Schepper van de mond, zelf niet kunnen praten?

God is een betrokken en actief persoon. Hij is de bron van al het leven. De mens is zelfs naar zijn beeld geschapen. Hij is een liefdevolle Vader.
Zou Hij die het oor heeft gemaakt jou niet horen? Zou de God die het oog heeft geschapen jou niet zien?
Gelukkig wel!!!

Janneke Bruintjes-Beishuizen

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Beste mede gemeenteleden,
Toen ik al weer een poos geleden dit schilderde wist ik nog niet van de tijd waar wij ons nu in bevinden.
Nu hangt het in het Anker ter bemoediging en….

Hoop,

De vogel staat voor de hoop die helder zingt,
De regenboog vertoont haar verrassende kleuren,
Als moedeloosheid ons weer eens bespringt,
Open dan je hart, alle ramen en deuren.

Dan hoor je haar lied, zo eenvoudig en puur,
Dat donkere wolken verdwijnen,
Hoop is ons vertrouwen, elke dag, ieder uur,
Ze zal blijven zingen en nimmer wegkwijnen.

Hoop is nooit alleen, zij heeft goede vrienden,
Liefde, geloof, genade en trouw,
Zij nestelen waar we het zelf niet verdienden,
Zacht fluitend voor mij,en luid zingend voor jou.

Hoop vliegt steeds naar voren,is toekomst gericht!
Zij geeft ons een glimlach,
De glans in onze ogen,
Hoop is zoveel meer dan dit eenvoudige gedicht,
Ze heeft vleugels….. maar is nooit vervlogen.

Met warme groet,
Wies Veling-de Maa
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk
Op mijn schilderij staat de zegenbede van St. Patrick.   St. Patrick is geboren in Engeland in de 5e eeuw en als slaaf in Ierland terecht gekomen.
Tijdens zijn slavernij kwam hij tot geloof en ging na zijn
bevrijding als evangelist Ierland door.
In zijn zegenbede zien we zes onderwerpen over onszelf waar God ons voor wil zegenen.
Dat zijn; voor-naast-onder-in-rondom en boven.
          De Heer zij voor u
       

   De Heer zij voor je
om u de juiste weg te wijzen.
          De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar.
          De Heer zij onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
          De Heer zij in u
om u te troosten als u verdriet hebt.
          De Heer omgeve u
als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
          De Heer zij boven u
om u te zegenen.
          Zo zegene God u vandaag
morgen en in der eeuwigheid.
          Amen.

Deze zegenbede die ik een keer hoorde tijdens
een zondagsviering vond ik prachtig.
Vandaar dat ik het graag met u wilde delen.
Lenie van der Laan

Ik geef de verfkwast door een Wies Veling
 
de uitslag van de quiz tijdens de startzondag de uitslag van de quiz tijdens de startzondag
Op de startzondag gingen we met elkaar naar de kerkzaal om eens te bezien welke afbeeldingen er allemaal op de ramen zijn afgebeeld. Dat gingen we in groepjes doen.
Volgens mij is er nog nooit zoveel naar boven gekeken als toen die zondag.
Enfin, ieder heeft haar en zijn best gedaan. Sommige afbeelding spreken voor zichzelf. Die vroegen geen nadere uitleg. De duif, de Bijbel, de alfa en de omega vormden geen probleem. Maar er zaten ook een aantal lastige tussen. Daar werden we het in de nabespreking dan ook niet helemaal over eens.
Gelukkig bleek Kees Oosterveld in het bezit van een begeleidend schrijven bij de toen geplaatste ramen uit 1952-1953. Waardoor we precies te weten komen wat afbeeldingen voorstellen. U zult nog verstelt staan. Bijbelse en wereldse afbeeldingen en symbolen komen naast elkaar voor. Kerk en wereld samen!

Hieronder het verslag met als titel: De gebrandschilderde ramen in de nieuwe kerk.
Er zijn 22 gebrandschilderde ramen aangebracht. In de grote raamcomplexen bevinden zich telkens 5 in pyramideopstelling met telkens één aan de onderzijde. Terwijl naast de hoofuitgang van de kerk aan weerszijden nog twee dubbele ramen zijn aangebracht.
De ramen naast de hoofduitgang staan op zichzelf. Zij beelden beide een kruis af, waaromheen zich een slang kronkelt. Beeld van zonde en genade, herinnering aan de zondeval in het paradijs en aan het kruis van Golgotha.
De drie onderste ramen vormen één geheel. Het onderste raam aan de voorzijde is een voorstelling van de kerk midden in het leven. Voor de toren is het model van de Martini gekozen, omdat we hier in het Groningerland zijn. Verder ziet u er een voorstelling van de scheepvaart (het anker), van de industrie (een paar raderen), van de landbouw (korenschoven), van het bedrijfsleven (een schilderspalet) en van de handel (het symbool van Mercurius). Het benedenste raam aan de kant van de pastorie laat het leven weer van een andere kant zien. Het stelt de jeugd voor. Jezus met de kinderen. Het onderste raam aan de overzij geeft een voorstelling van de ouderdom.
Ook de vijf in pyramidevorm opgestelde ramen in elk raamcomplex horen bij elkaar. Tegenover de preekstoel ‘oude’ opstelling) vinden we een symbolische voorstelling van de Drie-eenheid.  Bovenaan als symbool van de Vader het alziend oog. Daaronder links het zinnebeeld van de Zoon, de doornenkroon. En rechts het symbool van de heilige Geest, de duif. Door onder dan weer links en rechts de Alfa en de Omega.
Aan de kant van de pastorie vindt u bovenaan het Woord als de grootste schat aan de kerk gegeven. Daaronder de voorstelling van de beide sacramenten links de door en recht van het avondmaal. En daar weer onder de zinnebeeldig voorgestelde taak van de kerk: links de zending, weergegeven door de duif als vredebode en rechts de evangelisatie, voorgesteld door de Vader, die naar de verloren zoon staat uit te zien.
Tenslotte vindt u op het derde raamcomplex bovenaan afgebeeld het kruis, als de roem van de kerk. Daaronder het beleden geloof en het ander der hoop. En daar weer onder links het van liefde brandende hart en de taak der kerk ten opzichte van de jeugd: het christelijke onderwijs.
Moge er van deze symbolen een rijke prediking uitgaan!
 
 
Speciaal voor mensen die van koken houden! Speciaal voor mensen die van koken houden!
De mensen van de kookgroep hebben overleg gehad en we zijn van mening dat we waarschijnlijk in november gaan starten met de eetgroep.
Om een 3 gangen menu te kunnen klaarmaken hebben we dringend behoefte aan mensen die willen helpen bij het koken. Je hoeft geen professionele kok te zijn. We vragen mensen die het leuk vinden om 1 gerecht van de maaltijd voor de een grote groep thuis klaar te maken. In het Anker maken we van alle gerechten een compleet menu. In overleg met de mensen die koken worden de menu’s samengesteld.
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Hennie de Vries, tel: 61 83 46 of tjdevries@home.nl.
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

De uitnodiging en opgave voor de eetgroep komt zo spoedig mogelijk als aan alle voorbereidingen om op een veilige manier samen te kunnen eten is voldaan. We proberen in november te kunnen starten.Wandelen.
Mijn “kunst”werk  heeft het  onderwerp wandelen.
Al op jonge leeftijd werd het wandelen  mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders gaven mij en broertjes op bij een wandelclub. Ook omdat zij rust en wij een goede en lange invulling van de zaterdag hadden. Wandelboekjes vol met afstanden en plaatsen en dito dozen met medailles. Ook op vakanties was dit vaak de besteding. Zo wie zo liep je vroeger veel meer, van en naar school en naar pake en beppe. Toen wij zelf kinderen kregen deden we dit op de vakanties ook veel. Deels om te genieten en deels om ze moe te krijgen om rust in de tent te krijgen. Meestal waren Marianne en ik uitgeput en de kinderen niet! We proberen het nu over te brengen op de kleinkinderen als ze bij opa en oma zijn en dit lukt best wel.
Inmiddels samen het Pieterpad en het Noaberpad gelopen. Verrassende omgevingen en mooie;  ook vooral oost Groningen. Een keer meegedaan aan de Tocht om de Noord. We houden wel meer van de rust, de omgeving, de plaatsen, de natuur en onderweg de ontmoeting met mensen. Het massale vinden we minder mooi. 
De rust vind je ook bij het wadlopen. Een drietal keren van Holwerd naar Ameland gelopen. Starten bij de opgaande zon. Heerlijk. Zo ook het wandelen in de bergen. Hier kwamen we bij een bergpas een bordje tegen met de tekst: der schönste bergweg zu Gott.  Wat een rust en natuur. Geweldig. Wat een uitspansels.
 In de coronatijd zijn veel mensen gaan wandelen. De buitenlucht in. Het is dan regelmatig druk op de Ossenweg met wandelaars. Sinds kort ook weer op de zeedijk bij de Eems. Prachtig geworden.
De laatste jaren ging ik lopend naar en van mijn werk. Bewegen en je hoofd leeg maken. Hoewel in het begin je hoofd ook meer tijd heeft om over vervelende zaken na te denken, werd dit langzamerhand omgezet naar leuke en ook serieuze onderwerpen.  Het geloof bijvoorbeeld. Bij de begrafenis van mijn pake werd genoemd: en hij wandelde met God.
De afgelopen  vakantie hebben we de keuze gemaakt om naar Fryslan te gaan.  Het doel was eerst Oostenrijk, weer de bergen in.  Het 11-stedenpad hebben we gelopen.  De elf steden aandoen met een omweg zodat de tocht uitkwam op 283km.  Dwars door de weilanden over kerkenpaden, langs water door prachtige plaatsjes. Uiteraard ook mindere stukken.  Elk dorp een kerk. Niet altijd meer in gebruik maar wel een herkenningspunt al vanuit de verte. Vaak ook nog open om  te bezichtigen. In verschillende plaatsjes kon je zien dat de bewoners erg betrokken waren met hun dorp en lieten ze dit ook zien door o.a. activiteiten.  Toch nog in “buiten” land geweest!
Nu heb ik nog meer tijd  om te wandelen en doe ik dit ook graag.  Al is het de drie kilometer elke week achter de grasmaaier.  Ik ben blij en dankbaar dat ik kan en mag wandelen. Toch besef ik mij ook : de ein fan elke reis is it paad werom.
Autodienst
Gr. Rienk Krist
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Mijn schilderij kwam tot stand door het verhaal van een vijgenboom. Moest een grote vijgenboom zijn, had er een voorbij zien komen, maar kon het niet weer vinden. Dan maar zo! Ging er nog wat vredesduiven in zetten en zo kwam het tot stand.
Janny EltingIk geef de verfkwast door aan Rienk Krist

 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk

 
 
De tekst van mijn schilderdoek sprak mij aan omdat het vaak zo is dat kleine dingen in je leven altijd bijzonder is
En daarnaast geven ze waarde omdat als je oma bent dit echt bijzonder is
Dit ervaar ik als lid van de kerk maar ook er buiten

Ik geef de verfkwast door aan Tjerk de VriesTijdens een kerkdienst in Farmsum (in coronatijd) zongen we met een aantal zangers een prachtig lied van Huub Oosterhuis:
Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat
ik vliegen kon
op eigen kracht
Dat inspireerde mij tot het maken van dit schilderij.
De arend wekt zijn broedsel op, dat wil zeggen dat hij zijn jongen op de bestemde tijd uit hun vertrouwde nest, waar ze zich veilig voelen, werkt. Hij gaat daarbij niet zo voorzichtig te werk. De arend begint het nest te vernielen door de takken etc. los te trekken, daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen, want de nesten zijn bijna altijd op hoge plaatsen op rotsen of in bomen gebouwd. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moederarend ziet dat de kleine het niet redt, dan zweeft zij onder het jong, spreidt haar grote vleugels uit en vangt het jong op haar rug op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de kleine weer vallen, net zo lang totdat de jonge arend zelf kan vliegen. In de bijbel wordt God wel vergeleken met een arend, zoals in Deut. 32:11 ’Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken’. Het volk Israël is verlost uit Egypte en door de woestijn naar de grens van Kanaaan getrokken. Door hun ongehoorzaamheid duurde het 40 jaar voor ze het beloofde land mochten intrekken. Al die jaren is de Here hun nabij geweest en heeft Hij voor hen gezorgd, zoals een
arend zorgt voor zijn jongen, dat is de vergelijking die Mozes hier maakt. We kunnen dit vers ook toepassen op ons eigen leven.
Tjerk de Vries
 
 
Kunst in de kerk Kunst in de kerk


Gemengd blikjeskoor
Ooit heb ik een leeg stoffig drink-blikje gezien in de vensterbank van een drankwinkel/café. Ergens in Duitsland.
Geknikt en met viltstift oogjes getekend. Met de naam van een of andere zangeres er bij.
Het stond er al een tijdje te verstoffen.
Vanwege de Corona perikelen kunnen diverse koren niet repeteren. Jammer voor alle zangers. Cantorijen en zangkoren zijn opgeheven. Algehele teloorgang in de muziekwereld.
Toen voorjaar 2020 werd gevraagd een collage te maken om aan de muur in het Anker te hangen, kwam het blikjes-idee ineens boven borrelen. Een collage hoeft immers geen schilderij te zijn. Het mag van alles zijn. Maar hoe kom je aan lege drinkblikjes ?
Een kwartiertje fietsen rondom de toegangswegen bij een school voor voortgezet onderwijs in Delfzijl, gaf een opbrengst van tientallen lege frisdrank, krachtpats en bierblikjes. Dat geeft wel te denken. Zoveel rommel in de berm en de struiken. Wat gaan we slordig om met ons milieu. Laten alle afval om ons heen slingeren. Arme aarde, die we in bruikleen hebben van onze kleinkinderen.
Ca 25 blikjes heb ik gebruikt voor dit gemengde zangkoor. Vastgeschroefd op een ondergrond. Geknikt zodat het een hoofdje lijkt.  Mond wagenwijd open En plakoogjes er op.
Sommige koorleden kijken de andere kant uit. Anderen kijken omhoog en niet naar de dirigent.  Iedereen doet zo zijn/haar eigen dingetje. Het kleine manneke achteraan staat op een bloempot om ook nog wat te kunnen zien. De dirigent is een oude kurkentrekker en doet er aan denken hoe een dirigent soms moet trekken om er wat moois uit te krijgen.
Het lessenaartje heb ik niet gemaakt. Dat stond al jaren in de garderobe van ‘t Anker. (met dank aan wie ?)
De (muziek)noten rollen hier over de vloer.
Geen C te hoog, verwijzend naar de muzieknoten. En een verbastering van geen zee te hoog, oftewel wij kunnen alles aan. En dat allemaal op een alles omvattende regenboog. Kerk in actie.  KIA. Of Kunst In ‘t Anker. Of Kunst In Afval.  Wat u maar wilt.
Plat liggend komt deze collage beter tot zijn recht dan verticaal aan de muur, vandaar dat deze niet aan de muur hangt, maar op een tafel staat.
 
Bob Flobbe
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Tekst bij het paneel met de kerk van Farmsum en de Kruiskerk.

Eigenlijk had ik er nog vijf kerken bij kunnen zetten nl: de Schakel noodgebouw, daarna de Ark getrouwd, Uitwierde, in de Farmsumer kerk gedoopt en na ons huwelijk gaan kerken in Farmsum.
Een paar jaar gekerkt in de Centrumkerk en nu samen in de Kruiskerk.
De kerk van Farmsum en de Kruiskerk springen eruit qua tijdsduur, beleving en contacten.
Lied 280:1, 2, 3 en 7 heb ik erbij geschreven. Nu in de coronatijd beseffen en voelen we het des te meer, dat we de kerk [gemeenschap] missen.
In de dienst horen we het woord, doen we gebeden en mogen we volop mee zingen.
Dat is voor mij heel belangrijk.
Het is niet alleen de vreugde in de kerk, maar ook het delen van elkaars lasten, kleine en soms grote.
Maar uit dit lied, gebed en evangelie mogen we de kracht ontvangen in dit Huis van hout en steen.

Ik geef de verfkwast door aan Bob Flobbe
 
 
Tuingroep Tuingroep

De mannen van de tuincommissie hebben er voor gezorgd dat de tuin bij de Kruiskerk er weer heel mooi bij staat.
Er is gesnoeid, gespit, geharkt en onkruid verwijderd.
U ziet het resultaat.
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


Klaprozen en vlinders, ik word er vrolijk en tegelijkertijd nederig van.
Ze bepalen mij bij de fragiliteit en vergankelijkheid van het leven, maar staan ook symbool voor hoop, vertrouwen, inzicht, verbinding en kracht.
Meebuigend met en fladderend in de wind houden ze zich in hun kortstondige leven van alle dag moedig staande en inspireren ze ons, ondanks tegenslagen, door te gaan en te blijven genieten, dansen, schitteren en stralen. Laten we de vreugde delen met allen die ons pad kruisen en daarbij niet vergeten om te zien naar elkaar.

Ik geef de verfkwast door aan Anneke Thurkow
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De glaskunstenares Annemieke Punt in Ootmarsum maakt prachtige kleurige voorwerpen van glas. In haar atelier hangt o.a. op ware grote haar ontwerp van een raam in de Nieuwe Kerk te Delft, zeer indrukwekkend.  Het heeft mij zeer getroffen door wat ik zag. Zowel in facet geslepen glas als in een druppel water kun je soms een regenboog zien, ook wit heeft  al deze  kleuren in zich. Dit heeft mij geïnspireerd om een poging te wagen dit weer te geven in dit schilderij. Het haalt bij lange na niet wat glas laat zien en wat het met je doet. De bol op het schilderij heeft alle kleuren van de regenboog en hangt als het ware boven de aarde. De bol verbeeldt de oneindigheid, er is geen begin en geen einde, zo is onze Schepper ook oneindig. Hij waakt over zijn schepping. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Aly Pathuis
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


De tekst van dit lied spreekt mij sterk aan omdat het mij weer kracht geeft voor de nieuwe week.
Daarom heb ik het ook op dit schildersdoek geschreven
om het met u/jullie te delen.
Ik was dan ook blij als dit lied zondags op de liturgie stond.
Helaas kunnen we het nu (tijdelijk) door de corona niet samen zingen.
Maar ik hoop dat dit spoedig weer kan.
Peter v.d.Laan
 
 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië
De winter komt eraan en wat is dan heerlijker dan warme, handgebreide sokken. Ook een mooi cadeau voor Sinterklaas of Kerst.
U kunt ze bestellen bij mevrouw Stam,
telefoonnummer 61 84 47. Ze kosten nog steeds 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het Jeugdopvangcentrum Jardim Colonial in Brazilië.
Door de coronabesmettingen is de rommelmarkt dit jaar niet doorgegaan. We kunnen daardoor helaas minder geld overmaken naar Jardim Colonial.
Misschien wilt u daarom een gift overmaken. Dit kan op de bankrekening van F. Klein,
nummer NL94INGB0701224908 ovv gift VVB. De kinderen zullen u heel dankbaar zijn.
Alvast bedankt. Team vrouwen.
 
 
MEDITATIEF DANSEN MEDITATIEF DANSEN
MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. In tijden van corona kunnen wij niet verbonden dansen, en het is bijzonder dat men juist door de aandacht voor afstand veel meer op elkaar let en elkaar steunt. Tegelijkertijd oefen je nog meer op eigen voeten te staan en ruimte in te nemen. Iedere dans heeft zijn eigen - eenvoudige - stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.

De dansavonden zijn om de week op woensdagavond, te beginnen op woensdag 10 februari 2022
tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur
plaats: Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21
Kosten: € 10.00 per avond of 90 € voor de hele cursus van tien lessen.
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. 
De mensen van de techniek kunnen bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook kan er op gepaste afstand gemeenteleden in beeld komen. De mensen die op de achterste rij zitten zullen niet in beeld gebracht worden.
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Samen eten in het Anker Samen eten in het Anker
Eetgroep
Helaas kan de eetgroep een lange tijd niet plaatsvinden.
We hopen in het nieuwe seizoen, d.w.z. na de start zondag in september 2020 de eetgroep weer te  kunnen starten.
We houden u op de hoogte.
 
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM
Op dit moment zijn deze bijeenkomsten vervallen. Zodra het weer mogelijk is zullen we dit bekend maken.
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »