Rommelmarkt / Bazaar Rommelmarkt / Bazaar
Zoals reeds vermeld na de laatste Rommelmarkt van 22 oktober j.l. zijn we op zoek naar een nieuwe energieke voorzitter. Je gaat samen met de overige leden van de activiteitencommissie ca. 2 maand van tevoren beginnen met de voorbereidingen en in de laatste maand worden de plooien gladgestreken. Op de dag zelf is het gezelligheid troef in en om de kerk. Je kunt je bij één van onderstaande commissie leden aanmelden:
Henk en Trudy Kemmink           ( 614633
Frouwkje Klein                          ( 06-23688512
Jan Bulten                                ( 620190
 
 
Vragen en antwoorden naar aanleiding van het gemeenteberaad op 22 januari 2023 Vragen en antwoorden naar aanleiding van het gemeenteberaad op 22 januari 2023
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. hebben verschillende gemeenteleden vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie van het beleidsplan 2023-2027. De commissie beleidsplan heeft toen toegezegd deze vragen door te spelen naar de betreffende colleges en werkgroepen en hun antwoorden te publiceren in het Kerkblad. Als eerste geeft het College van Kerkrentmeesters antwoord op de aan hen gestelde vragen. Daarna komt de werkgroep Pastoraat aan het woord, dan de werkgroep Vieren en Vormen en tenslotte het moderamen (namens de kerkenraad).
Vragen aan- en antwoorden door het College van Kerkrentmeesters:
        Vraag:
  1. Volgens het beleidsplan hebben we vanaf 2019 te maken met aanzienlijke tekorten, met klem wordt geadviseerd om over te gaan op een ander financieel beleid.
Het vermogen van de kerk is niet toereikend om de geraamde grote tekorten op te vangen, welke maatregelen t.a.v. de financiën kunnen worden genomen?  Delen van informatie met de gemeente over welke maatregelen worden genomen om de tekorten op te vangen die geraamd zijn.

Antwoord:
Het is juist dat we tekorten hebben en al enige jaren.  Het College heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid maar ook is er een verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.  Ons vermogen stond het toe dat de begroting zo was opgesteld.
Wat de inkomsten betreft. We kunnen tevreden zijn over de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Bijdragen. Meer dan begroot is.
De afgelopen jaren zijn er panden en woningen verkocht. Buiten de geldelijke inkomsten leverde dit minder onderhoudskosten en menskracht op. Zo ook het onderhoud van de kerk in Uitwierde, hoewel hier bij de overdracht aan de SOGK wel een bruidsschat tegenover stond.  Inmiddels staat de Ark te koop en op dit moment doen we onderzoek naar de Farmsumer Kerk en gebouw Op de Wierde. Een deel van de opbrengst van de panden is besteed aan de verbouw van de Kruiskerk. Deze levert een behoorlijke energiebesparing op, zeker gezien de huidige prijzen. De waardevermindering van panden die in ons bezit zijn (geweest) is aangevraagd en is deels inmiddels uitgekeerd. We blijven alert op aanvragen van subsidies (ook voor onderhoud).
De huurprijzen van de zalen zijn verhoogd en aangevuld met een energietoeslag.
Wij zijn van mening dat niet-kerkelijke activiteiten ons geen geld mogen kosten maar juist moeten opbrengen. In de kosten zitten ook de personeelskosten van bv. de beheerders. De inkomsten blijven achter met de verwachtingen.
De 3 begraafplaatsen drukken behoorlijk op de begroting. Onderhoud en personeelskosten. We hebben besloten om de inkomstzijde te willen verhogen door regels en prijzen  aan te passen voor wat betreft begraven.
Blijft over de belangrijke post van de uitgaven: de personeelskosten. Beheerders; organisten; predikant en kerkelijk werker. Hierover is het College in overleg met de Kerkenraad en de betrokkenen.
Het beleid van het College is er opgericht: doorgaan met het afstoten van gebouwen, bezuinigen op personeelskosten, energiebesparingen, inkomstenverhogen om te komen tot een sluitende begroting. Ook speelt een belangrijke rol de inzet van vrijwilligers. Die willen we verhogen daar waar mogelijk is. We beseffen ons terdege dat dit steeds moeilijker wordt gezien de leeftijdsopbouw van onze gemeente. Ook zelfredzaamheid bij kerkelijke vergaderingen staan wij voor en hier wordt op gestuurd.
In het vorige kerkblad is er eveneens een artikel geplaatst van het College.

Vraag
  1. Is het mogelijk om meer aandacht te besteden aan het milieuaspect (met name t.a.v. de bedrijfsvoering.)
      Antwoord:
Op de Kerkenraad is besloten dat we het predicaat: Groene Kerk nastreven. Het College voert dit uit door in te zetten op energiebesparing door middel van maatregelen zoals ledverlichting; isolatie en zonnepanelen. Daarnaast is ons gedrag ten aanzien van gebruik van energie erg belangrijk. Ook hier wijzen en sturen wij op.  Minder drukkosten wordt inmiddels besproken. Voor wat betreft het aanbieden van consumpties, eten, gebruik van goederen (plastics) is nog geen keuze gemaakt.
Vraag
  1. Is het nog steeds de bedoeling dat de kerkzaal verhuurd kan worden aan derden?
      Antwoord:
Jazeker is deze te huur. Zoals eerder werd gezegd is dat het voor niet-kerkelijke activiteiten ons geen geld mag kosten, integendeel het moet geld opleveren. Wij hebben betaalde beheerders daar waar andere verhuurlocaties gebruik maken van vrijwilligers.  Dit betekent voor sommige (huidige en toekomstige) huurders dat zij om financiële reden een andere keus (moeten) maken.
Vragen aan- en antwoorden door de werkgroep Pastoraat:
Vraag:
  1. Bezoekers (zij, die bezoekjes afleggen in de wijken) staan niet vermeld in het nieuwe beleidsplan.
Antwoord:
In het werkplan van de werkgroep Pastoraat worden de bezoekers meerdere keren vermeld. In de paragraaf over toerusting van het pastorale team werden alleen de ouderlingen genoemd, hier hebben we, naar aanleiding van de gemaakte opmerking, de bezoekers toegevoegd.
      Vraag (binnengekomen via e-mail)
  1. Worden de sectievergaderingen door de ouderlingen wel 1 of 2 keer per jaar gehouden en wordt dit gerapporteerd?
Antwoord:
In principe vinden die plaats, op initiatief van de ouderling (en/of bezoeker) en in overleg met predikant/pastor. Dit wordt gemeld in de werkgroep Pastoraat. Inhoudelijk vindt enkel verslaglegging plaats, zover dit nodig is voor de leden van het sectieteam.

Vraag aan- en antwoord door de werkgroep Vieren en Vormen
Vraag
  1. Kunnen we tijdens de diensten nog meer gebruik gaan maken van de beamer?
Antwoord:
Het gebruik van de beamer in de Eredienst moet functioneel zijn. Wij zijn, als Werkgroep Vieren en Vormen, van mening dat de wijze waarop we nu de beamer gebruiken in de Eredienst hieraan voldoet. Het bijv. vervangen van een lied door een “opgenomen lied” kan als het lied bijv. niet in het liedboek staat en past binnen het thema van die zondag. Wij geven er de voorkeur aan, dat bij een onbekend lied (bijv. Lied van de Maand) dit wordt voorgezongen door zangers uit de gemeente.
Vraag aan- en antwoord door het moderamen:
Vraag:
7.   Een beleidsplan gaat over vele voornemens maar over de eventuele uitvoering is tot op heden niet veel gecommuniceerd met de gemeente.   Graag zien we vanaf nu dat er over de voortgang b.v. maandelijks wordt gecommuniceerd met de gemeente vanuit de kerkenraad/colleges/ werkgroepen.
Antwoord:
In ons Kerkblad verschijnen regelmatig artikelen vanuit de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters, de werkgroep Pastoraat en de Missionaire werkgroep Delfzijl. In die artikelen leest u over actuele zaken binnen onze gemeente die uw aandacht verdienen en waarin soms wel, soms niet een relatie lag met het vorige beleidsplan (2018-2022). Nu er een nieuw beleidsplan ligt zullen we u via het Kerkblad geregeld op de hoogte houden over de voortgang. Zo mogelijk zal dit maandelijks gebeuren, dit is afhankelijk van het feit of er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden. 

 
 
Alleengaandenmiddag 22 februari 2023 Alleengaandenmiddag 22 februari 2023
 
Er waren 17 deelnemers en het was zoals altijd weer gezellig met koffie/thee met wat lekkers. Mw. Annie van der Deen vroeg of ze iets mocht voorlezen. Maar natuurlijk mag dat. Het luidde als volgt:

UITSTEL…….
Toen ik 14 was, kwam er iemand van de jeugdraad om te vragen of ik lid wilde worden van de jeugdclub. “Nou nee”, zei ik toen, “Ik moet nogal veel huiswerk maken en bovendien zit ik op korfbal en bij de scouting. “Als ik achttien ben heb ik vast meer tijd.” Toen ik achttien was, kwam er een jeugdouderling bij me en vroeg me, of ik lid wilde worden van de jeugddienstcommissie. Ik vond het jammer om te weigeren, maar ik was net met een pittige studie begonnen. Dus vroeg ik om nog even geduld te hebben. Na mijn studie zou ik graag wat in de kerk doen. Rond mijn 25e vroeg de voorzitter van de Kerkenraad of ik diaken wilde worden. Maar ach, dat kwam toch wel erg slecht uit. Ik was net met een baan begonnen en bovendien zou ik binnenkort gaan trouwen. Nee, het moest nog maar even wachten. Tien jaar later, ik was inmiddels getrouwd en had drie kinderen, kwam de predikant op bezoek met de vraag of ik wijkouderling wilde worden. Maar nee, dat lukte helaas niet. We hadden net een nieuw huis gekocht en bovendien hadden we het nogal druk met de kinderen. ’s Zaterdags mee naar voetbal en regelmatig rijden als ze moesten optreden met hun koor. Later misschien. Inmiddels was ik 50 geworden en op een dag stond de wijkouderling op de stoep. Ze hadden nog mensen nodig voor het moderamen van de kerkenraad. Of ik dat misschien wilde doen. “Ach nee”, zei ik, “Ik heb nog nooit wat in de kerk gedaan en dan is de stap om voorzitter of scriba te worden wel erg groot. Bovendien heb ik net een promotie op m’n werk en het vraagt nogal veel tijd om me daar in te werken. Over een jaar of tien hoop ik met de VUT te gaan, dus dan heb ik alle tijd.” Een jaar of tien later werd me gevraagd of ik wijkbezoeker wilde worden. Maar dat kwam toch wel erg slecht uit. We pasten af en toe op de kleinkinderen en dat bracht erg veel werk met zich mee. Nu ben ik tachtig en ik zit al een hele tijd te wachten tot er eens iemand van de kerk bij me op bezoek komt……….

 
 
Nieuwsbrief van de Classis predikant Nieuwsbrief van de Classis predikant

 Oorlog in Oekraïne

Nieuws, agenda, informatie en oproepen uit de classis

‘God zag alles wat Hij had gemaakt; het was zeer goed.’ (Genesis 1:31)
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ (Johannes 1:5)

Pasen, opstanding en opstaan, vormt de kern van onze christelijke traditie en ook van mijn bestaan. Geloof in het doorgaande verhaal van het leven van Jezus en in de kracht van Zijn opstanding geeft hoop en toekomst. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is dat vol te houden in de wereld waarin wij leven. In Oekraïne wordt alles kapot gemaakt wat maar kapot kan, is mijn indruk, en mensen zoeken hun weg tussen de brokstukken om verder te gaan. In Turkije en Syrië heeft de aardbeving zo onwaarschijnlijk veel schade aangericht, met allerlei oorzaken, dat mensen ook daar hun weg proberen te vinden tussen de brokstukken.

We zullen er rekening mee moeten houden, zo lees ik deze dagen, dat de oorlog langer zal duren dan we dachten en hoopten; we zullen er ook rekening mee moeten houden dat we voor langere tijd hulp moeten bieden aan mensen die zijn getroffen door de aardbevingen.

Daarvoor is deze veertigdagentijd. Je bezinnen op wie je bent in relatie tot de mensen om je heen. Nadenken over die goede schepping, waarin de afhankelijkheid groot is, maar ook te doen. Nadenken over het licht, dat door de duisternis niet te pakken is genomen. Integendeel, denk ik: het is juist dat licht dat wij mensen naar elkaar kunnen uitstralen waardoor leven mogelijk is.

Beleid: wat zijn de financiële mogelijkheden voor uw gemeente?

Geld volgt inhoud, zo roep ik nog al eens wanneer ik bij een kerkenraad een bezoek breng. Eerst nadenken over hoe je gemeente wilt zijn, waarom je er bent als kerkelijke gemeente in je dorp of wijk en dan kijken hoe dat moet en wat je nodig hebt. Regelmatig word ik gevraagd of het mogelijk is het vermogen van de gemeente in te zetten voor een te beroepen predikant of te benoemen kerkelijk werker. Om die afweging te maken, hebben we een CCBB, die de financiën van een gemeente beoordeelt en kijkt wat kan en wat niet. Tegelijk zeg ik er regelmatig bij: als je een goed plan hebt, wanneer je laat zien dat je hebt nagedacht over hoe je verder wilt als gemeente, verbonden met je omgeving, dan lijkt het mij sterk dat het CCBB niet met jullie wil zoeken naar de financiële mogelijkheden. Wel in deze volgorde.

Overigens is voor het beroepen van een predikant toestemming nodig van het Breed Moderamen van de classis, waarna een solvabiliteitsverklaring wordt afgegeven met daarin de formatie die te doen is. Voor het benoemen van een kerkelijk werker is de solvabiliteitsverklaring niet noodzakelijk, maar wel toestemming van het CCBB vanwege de begroting van de gemeente (Ordinantie 11-7-3 van onze kerkorde).

Ambtsdragers eredienst

Er komen nog al eens vragen over de benodigde aanwezigheid van ambtsdragers bij een eredienst: hoe veel moeten dat er zijn en moeten dat wel ambtsdragers zijn of kan het ook met oud-ambtsdragers?

In ieder geval is de kerkenraad verantwoordelijk voor de eredienst, maar nergens wordt gesproken over een ‘ouderling van dienst’. Er valt veel voor te zeggen dat in de eredienst zowel een ouderling (noem deze eventueel ouderling van dienst) en een diaken aanwezig zijn, maar kerkordelijk is dat niet noodzakelijk; het is ook niet noodzakelijk dat de kerkenraad samen met de predikant binnenkomt en dat kerkenraadsleden op de eerste rij vooraan in de kerk zitten: dat kan gewoon op iedere plek in de kerkbanken, de aanwezigheid is al prima. Het kan gebeuren dat er helemaal geen ambtsdrager aanwezig is en ook dan kan de dienst gewoon doorgaan, al blijft de kerkenraad verantwoordelijk.

Soms hoor ik dat kerkenraden iemand in het ambt bevestigen alleen om ‘ouderling van dienst’ te kunnen zijn. Deze ambtsdragers maken evenzeer deel uit van de kerkenraad als andere ambtsdragers, het kan niet zo zijn dat zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de besluiten van de kerkenraad. De kerkenraad is en blijft de vergadering van alle ambtsdragers.

Wie is bevoegd om voor te gaan?

Zij die hun uiterste best doen om het rooster van voorgangers voor elkaar te krijgen hebben het moeilijk, zo hoor ik van veel van hen. Als je in januari begint met bellen, dan moet je niet te laat in de maand zijn, want dan zijn veel voorgangers al voor het gehele volgende jaar bezet; en alle pogingen tot nu toe om dat op te schuiven en pas in september te beginnen voor het preekrooster van het volgende jaar, ook om afzeggingen vanwege gewijzigde plannen te voorkomen, lukken niet. Sommige preekvoorzieners zijn de wanhoop nabij, omdat er eenvoudigweg te weinig bevoegde voorgangers zijn.

Wie zijn er bevoegd? Dat zijn de predikanten of predikanten in opleiding met een consent (de proponenten); het zijn ook voorgangers uit andere kerken die daar bevoegd zijn, kerken waarmee de Protestantse Kerk een speciale relatie heeft (terwijl de bevestiging van ambtsdragers hierbij is uitgesloten). Zij hebben in onze kerk dezelfde bevoegdheden als bij de kerk waar zij actief zijn. Er zijn ook mensen met een preekconsent, veelal kerkelijk werkers die deze bevoegdheid voor hun eigen gemeente of voor een regio hebben gekregen (wij verlenen vanaf heden alleen maar preekconsenten voor de gehele classis). Deze kerkelijk werkers zijn dan weer niet altijd bevoegd om de sacramenten te bedienen (of belijdenis van het geloof af te nemen en dergelijke).

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk een viering te houden zonder bevoegde voorganger.

Er zijn kerkelijk werkers zonder preekconsent die wel degelijk voorgaan of zelfs de sacramenten bedienen, wij weten dat het gebeurt, naar de kerkorde is dat niet toegestaan. Het is bekend en het wordt steeds duidelijker dat er steeds minder predikanten komen en het aantal kerkelijk werkers met preekconsent ook niet oneindig is.

(Tekst gaat verder na de afbeelding)

Het breed moderamen van de classis, 2022. Foto: Tom van der Velde

Vacatures

Al eerder heeft het Breed Moderamen van de classis de alarmbel geluid vanwege het grote aantal vacatures bij gemeenten in onze classis, die op zoek zijn naar een voorganger, een predikant dan wel een kerkelijk werker. Dat geldt voor grote en kleine gemeenten, voor voltijds en deeltijds, voor combinaties van gemeenten en gemeenten die op zichzelf staan. De getallen zijn schrikbarend: van ruim 35% op dit moment naar zo’n 50% volgend jaar. We hopen dat een aantal uiteraard gewoon vervuld zal gaan worden, maar de verwachting is dat het niet snel zal gaan, de uitzonderingen daargelaten. Er is weinig nieuwe instroom van studenten bij de PThU en deze zijn uiteraard ook niet meteen beschikbaar. En ook kerkelijk werkers worden niet in grote aantallen opgeleid. 

Dit is een grote zorg, die vraagt om creativiteit en oude patronen loslaten om te kijken hoe zo veel mogelijk gemeenten wel professionele ondersteuning kunnen krijgen. Het zou mooi zijn als gemeenten hun voorgangers zo veel mogelijk willen delen; het zou mooi zijn als voorgangers bereid zijn om ook op andere plekken dan hun eigen gemeente zo nu en dan bij te springen of structureel mee te doen. Het vraagt om solidariteit tussen gemeenten onderling en overleg van voorgangers in werkgemeenschappen en daarbuiten.

Emeriti

Het tekort aan voorgangers zou iets draaglijker kunnen worden wanneer meer emeriti zich zouden kunnen inzetten in het gemeentewerk. We zien nu al dat soms een emeritus wordt aangesteld voor zogeheten structurele hulpdiensten. Dat mag niet langer dan twee jaar en een verlenging van twee jaar, maar dat helpt wel. Ook gaan emeriti veel voor in onze gemeenten en ook dat helpt.

We willen graag dinsdag 18 april een ontmoeting met (aanstaande) emeriti (niet alleen predikanten) die wel inzetbaar zouden kunnen of willen zijn. Dinsdag 18 april van 10.30 tot 12.30 uur – de locatie wordt nog bekend gemaakt, maar zal zich bevinden rondom de stad Groningen. Graag aanmelden voor deze dag en zegt het voort, want niet alle emeriti krijgen deze nieuwsbrief en we hebben van emeriti ook geen gegevens. Aanmelden bij ondergetekende; een aantal mensen heeft al aangegeven veel voor een dergelijke ontmoeting te voelen.

Afgevaardigden en commissieleden

Vanuit de gemeenten worden mensen afgevaardigd naar de classicale vergadering. Een aantal van hen maakt vervolgens deel uit van het Breed Moderamen van onze classis. We hebben een aantal keren meegemaakt dat niet het vereiste aantal mensen aanwezig was om een besluit te nemen en dat is vervelend, al lossen we dat tegenwoordig via de mail wel weer op. Het is een zorg dat het quorum er niet is, dat er niet voldoende mensen meedenken en -doen. Dat geldt ook voor onze colleges: opzicht, CCBB en bezwaren en geschillen. Mocht u mee willen doen of iemand weten die het kan, wilt u zich melden bij mij of bij iemand anders van de classis? Dan kunnen we misschien uitleggen wat het betekent en kijken of het iets is wat bij u past. We moeten het tenslotte samen doen.

Ik hoor ook nog al eens dat een gemeente het niet dan na lang bellen en veel praten lukt om een consulent te vinden in vacaturetijd. Dat is jammer, want een gemeente die vacant is heeft wat ondersteuning nodig, al is het niet zo heel veel. Een aanspreekpunt is juist dan prettig en een beroepingsprocedure is niet iets wat gemeenteleden regelmatig doen. Ook dit moeten we samen oplossen.

Ten slotte

Donderdag 30 maart is er een bijeenkomst voor alle kerkelijk werkers in onze classis. Opnieuw spreken we over de notities die moeten helpen om de positie van kerkelijk werkers te verbeteren. Leo Blees zal vanuit de synode ons erover bijpraten en meenemen van jullie wat van belang is. De uitnodiging volgt.

Het is weer een lange nieuwsbrief geworden, maar ik hoop dat de informatie jullie helpt.

En dan nog even dit. In onze classis zijn twee mensen aan het werk, die zijn verbonden aan het Breed Moderamen en daarmee aan de classis: de Diaconaal Consulent Christiaan Dekker, die vooral in Oost-Groningen werkt en voor de helft van de tijd ook vanuit die gemeenten wordt betaald (via Kerk in Actie of andere subsidie-bronnen); en de regiopredikant ds. Heleen Maat, die in verschillende regio’s actief is. We hopen dat de gemeenten in onze classis het werk van deze mensen ook belangrijk vinden en willen meebetalen om dat door te laten gaan. De werkzaamheden zijn voor ons allemaal en solidariteit vinden we belangrijk; bovendien zijn de bedragen niet al te hoog en als we dat gezamenlijk doen, dan lukt dat helemaal. Ze zijn ook beschikbaar voor onze gemeenten, voor jullie dus.

Nog één opmerking zou ik willen maken. Vaak hoor ik van voorgangers en kerkenraden de opmerking: ‘het is tenslotte niet onze gemeente en onze kerk, maar het is de gemeente en de kerk van de Heer’. Deze ‘belijdenis’ helpt om te ontspannen, want we horen hierin dat het niet helemaal van ons en onze inzet afhangt, natuurlijk los van de roepstem die ons oproept om ons in te zetten. Ik zou ook wensen dat het ons helpt zo nu en dan iets meer lef te tonen en risico te nemen met het oog op de toekomst, met het oog op wat komen kan.

ds. Jan Hommes
Classispredikant classis Groningen-Drenthe
06 51 99 97 11
j.hommes@protestantsekerk.nl

 
Schuldhulpmaatje SchuldhulpmaatjeSchuldHulpMaatje Eemsdelta zoekt nieuwe maatjes.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in onze gemeente Eemsdelta. Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken mensen steeds verder in de problemen.
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Eemsdelta helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment een aantal SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden. Ben jij ons nieuwe maatje?

Wat doet een maatje?

SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen.
Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress.
Een Maatje is een vrijwilliger die van-mens-tot-mens probeert te helpen. Iemand die luistert zonder oordeel, dat alleen al betekent heel veel.

SchuldHulpMaatje worden

Na een driedaagse training kan je als Maatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons Maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing.

Interesse?

Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl/eemsdelta
Of bel (vrijblijvend) met Harry Mulder op 06 51 34 18 43
De predikant/diakenen/oudsten in jouw kerk kunnen je ook op weg helpen.

 
 
Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022 Hoe onze gemeente ervoor staat: een ‘foto’ anno 2022

Getallen die spreken
Als startpunt bij het schrijven van een nieuw beleidsplan heeft de ‘commissie beleidsplan’ een momentopname gemaakt van onze gemeente: hoe staan we er anno 2022 voor? Wat opvalt aan onze gemeente is dat zij naar verhouding veel oudere leden telt, meer dan op grond van de samenstelling van de bevolking van Delfzijl mag worden verwacht. Het aantal leden boven 65 jaar is naar verhouding groot, het aantal jongeren (0-18 jaar) heel klein en ook de ‘middenmoot’ (18 tot 65 jaar) is ondervertegenwoordigd. Op 1 januari 2022 heeft onze gemeente 1.257 leden. Tien jaar terug, op 1 januari 2012 waren er 2.247 leden, een daling van 990 leden (44%). Gemiddeld genomen daalt ons ledental per jaar met ± 5%.  Uit een recente berekening van onze ledenadministrateur Kees Straatman voor de komende periode 2023-2030 blijkt dat het percentage van de leden onder de 65 verder gaat afnemen en het percentage 65+ gaat toenemen. Was het percentage 65+ in 2012 nog 43%, dit jaar (2022) is dat gestegen tot 60% en wanneer Kees deze trend doorberekent naar de toekomst is dat in 2030 gestegen tot 72%. Dit gaat ongetwijfeld consequenties hebben voor de inzet van ons pastoraat, want voor het pastoraat aan ouderen geldt dat dit bijna altijd in een één-op-één situatie plaatsvindt. Uit bovenvermelde cijfers blijkt dat de pastorale belasting voor wat betreft 65+ in 23 jaar tijd meer dan verdubbeld zal zijn.
Een karakterschets
Naast de getallen (kwantiteit) valt er ook iets te zeggen over het karakter van onze gemeente. De kerkenraad typeert onze gemeente vooral als ‘een krimpende gemeente die met man (mens) en macht alles gaande weet te houden, maar hoe lang nog?’ En wat er in de samenleving speelt, zien we ook terug in onze gemeente. De PKN-visienota ‘Van U is de toekomst’ benoemt dat in Nederland mensen ‘klagend gelukkig, onzeker, op zoek naar zin, druk-druk-druk en gepolariseerd zijn’. Met name onzekerheid over de toekomst en weinig tijd hebben, komen we ook bij onze gemeenteleden tegen. Vandaar dat het actieve deel van onze gemeente vooral bestaat uit gemeenteleden met de leeftijd 65-plus. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden onder de 65 jaar omdat zij vaak druk zijn met hun werk (meer arbeidsparticipatie door verhoging van de pensioenleeftijd en tweeverdieners).
Bestuurskracht neemt af
In onze gemeente vinden we in het algemeen voldoende vrijwilligers als het gaat om de uitvoering van praktische zaken zoals de commissies die het koffiedrinken verzorgen, het onderhoud van de tuin doen, contactpersonen die kerkpost rondbrengen, vrijwilligers die koster zijn, etc. Wat ons de laatste jaren nauwelijks meer lukt is het vinden van vrijwilligers die willen meedoen in de kerkenraad. Begin april namen we afscheid van vier diakenen en twee kerkrentmeesters, slechts een diaken werd bevestigd, ondanks dat we meerdere gemeenteleden benaderden voor deelname in de kerkenraad. Daarmee neemt de bestuurskracht in onze gemeente in redelijk snel tempo af. In de PKN-nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”, waarin op hoofdlijnen de toekomst van de kerk wordt geschetst, constateren de schrijvers dat het nodig is terug te gaan naar ‘de kern van kerkzijn’ en wat daarvoor nodig is. Op een of andere manier is een te ‘dikke’ organisatie ontstaan, die dreigt doel in zichzelf te worden. Een lichtere vorm is nodig die voortdurend is gerelateerd aan de kern van kerkzijn: het evangelie, de geloofsgemeenschap en de zending van de kerk. Voor onze gemeente hebben wij de kern verwoord in onze missie: ‘we willen een gemeenschap zijn, waarin verlangen naar God gewekt en gevoed wordt’. Nu de bestuurskracht afneemt staat onze gemeente voor de uitdaging om in de komende tijd te zoeken naar die lichtere organisatie die passend is bij de kern van ons kerkzijn.
Jongeren
Over het hierboven genoemde ‘op zoek naar zin’ merken we op dat onze kerk voor bepaalde doelgroepen niet aansluit bij de zoektocht naar zingeving. Zeker niet bij het verlangen van jongeren, hun belevingswereld is heel anders. Volgens de hierboven aangehaalde nota “Kerk 2025” kunnen jongeren zich ook moeilijk identificeren met de kerk in de huidige organisatievorm. Zij doen dat liever met iets dat direct te maken heeft met het samen beleven en uitdragen van geloof, in woord en daad.  

Samenwerken op lokaal en regionaal niveau
We inventariseerden ook of en hoe onze gemeente samenwerkt met anderen. Onze gemeente is geen eiland in de samenleving, maar een gemeente die actief samenwerkt met anderen. Op lokaal niveau is dat in het Interkerkelijk Diaconaal Platform Delfzijl en in het Pastores Convent (het overleg van voorgangers in de kerken in de voormalige gemeente Delfzijl), op regionaal niveau werken we samen in de werkgemeenschap van beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers) en in de classis Groningen-Drenthe. Ook in het zeemanspastoraat in de Eemshaven werken we samen met andere kerken.  Verder merken we op dat er nogal wat gemeenteleden zijn die zich op persoonlijke titel actief inzetten voor maatschappelijke organisaties voor welzijn zoals de Voedselbank Eemsdelta en Welzijnsinstelling Cadanz.
Een financieel tekort
Financieel gezien schrijft onze gemeente sinds 2019 rode cijfers. Het jaarlijks begrote tekort bedraagt inmiddels ruim € 100.000, - .Waarbij we, voor de goede orde, opmerken dat de kosten voor de verbouwing van de Kruiskerk hier geheel buiten vallen. Voor het boekjaar 2021 blijkt het begrote tekort overigens flink mee te vallen, mede doordat de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2021 veel hoger is uitgevallen dan begroot. We vinden dit een heel mooi resultaat, waar we met elkaar best heel trots op mogen zijn. En dat ook verwachtingen voor de nabije toekomst schept.  Hoe dan ook is de verwachting reëel dat bij ongewijzigd beleid de tekorten jaarlijks verder zullen oplopen. Naast de afname aan bestuurskracht kunnen we het jaarlijkse financiële tekort benoemen als een tweede uitdaging waar we in de komende beleidsperiode mee aan de slag moeten door keuzes te maken die leiden tot inkomsten en uitgaven die met elkaar in balans zijn.
Tenslotte
Met deze momentopname schetst de commissie beleidsplan een startpunt voor het nieuw op te stellen beleid voor de komende jaren. We vinden het als commissie belangrijk om deze momentopname via het Kerkblad met u te delen. Daarnaast organiseerde de commissie op 24 april jl. een gemeenteberaad, waarin gemeenteleden hun verlangens voor de toekomst hebben kunnen uitspreken en met elkaar kunnen delen. Elders in dit Kerkblad leest u meer over de uitkomsten en geformuleerde speerpunten uit dit beraad.
In de komende maanden krijgen de taakgroepen Pastoraat en Vieren Vormen en de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters en de Kerkenraad de gelegenheid hun voornemens voor de toekomst op papier te zetten. In het najaar voegen we de hierboven beschreven beginsituatie, de geformuleerde speerpunten uit het gemeenteberaad en de voornemens van de verschillende groepen samen tot een nieuw beleidsplan, dat we vervolgens in een gemeenteberaad zullen gaan bespreken.
Namens de commissie beleidsplan,
Frans Geluk, voorzitter
 
 
Avondgebed in het stiltecentrum Avondgebed in het stiltecentrum
Om de week is er op donderdagavond  een avondgebed in het stiltecentrum. Midden in de week op donderdagavond een moment van rust en bezinning. Een aantal gemeenteleden heeft de weg ernaar toe inmiddels gevonden. Misschien denkt u: ‘Dat zou ik ook wel willen, maar de drempel is wat te hoog’. Wellicht ziet u er tegenop om alleen te gaan. Daarom schets ik u bij deze de gang van zaken. Zodat u weet wat u verwachten kunt en de (eerste) stap durft of kunt zetten richting stiltecentrum. De deur naar het stiltecentrum staat open. Dit is de zijdeur aan de oprit naar het Anker. Een standaard met uitnodiging wijst u de weg. U komt het stiltecentrum binnen en ziet stoelen staan in een kring rondom een brandende kaars. Op een van de stoelen bij de deur ligt een stapeltje liturgieboekjes. Hiervan kunt u er een afnemen, waarna u plaatsneemt in de kring. Is de kring vol, dan kunt u op een van de overige stoelen gaan zitten. Het blijft stil totdat de voorganger u welkom heet. Daarna volgt onder haar of zijn leiding een korte viering waarbij we een vaste liturgie volgen. Na de begroeting is er muziek waarna een psalm wordt gelezen. Hierna klinkt een Bijbeltekst die ons dagelijks bestaan wil verbinden met de Eeuwige, onze God. Wij verwijlen een moment in stilte bij de gelezen tekst. Meditatieve muziek helpt ons tot rust en bezinning te komen. Het slotstuk van de liturgie vormen de gebeden. Er is gelegenheid een kaarsje te branden waarna de voorbeden volgen. De viering wordt afgesloten met een zegenbede. Hierna kunt u nog even blijven zitten. Een moment waarin de rust en stilte na resoneren. Vervolgens verlaten we het stiltecentrum. De liturgieboekjes kunt u op uw stoel achterlaten of terugleggen op het stapeltje. De hele viering duurt hooguit een half uurtje. Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom! De voorgangers van het middag/avondgebed: Piet Lanting, pastor Eelkje de Vries, Tjerk de Vries, ds. Marja de Jager.  
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN... ...komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’, met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring. Iedere dans heeft zijn eigen – eenvoudige – stappen, symbolische gebaren en vormen, betekenis en geschiedenis. De dansen worden gedragen door verschillende muzieksoorten: klassiek, modern, folklore.


De dansavonden zijn om de week op woensdagmiddag, te beginnen op woensdag 14 september 2022
tijd: van 16.00 uur tot  17.30 uur
plaats: Het gebouw 'Op de Wierde' te Farmsum.
Kosten: € 13.00 per avond of € 105,00 voor de hele cursus van tien lessen.
De data zijn:
Woensdagmiddag:  22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei, 14 en 28 juni
Gemiste lessen kun je altijd inhalen bij een andere groep. Proefles is altijd gratis, een dansles (1,5 uur) ochtend, middag of avond is. Soms dansen wij ook buiten, bijvoorbeeld in de Wilgenborg bij de Blauwestad, of in de Marktpleinkerk in Winschoten. 
Ulrike Neuman leidt de lessen.

Als u meer wilt weten neem dan gerust contact op met mij of meldt u aan: ulrike_neumann@hotmail.com.

Mijn naam is Ulrike Neumann en ik woon in de buurt van Nordeich (DL). Ik ben danstherapeute en heb de opleiding tot docente sacred dance bij de Stichting Opleiding Sacred Dance Nederland te Zeist gevolgd. 
 
Kerk TV Kerk TV


De kerkdiensten in de Kruiskerk zijn thuis te volgen met beeld en geluid.
In de kerk staat een regietafel en iedere zondag is er een gemeentelid die er voor zorgt dat via een presentatie u thuis de dienst kunt horen en zien. Zo bent u thuis met de mensen in de kerk verbonden. 
De mensen van de techniek kunnen bepaalde elementen van de kerk in beeld brengen. Zo zagen we afgelopen zondag dat de ouderling van dienst een kruisje aan het gedachtenisbord (de regenboog) op hing. Ook kan er op gepaste afstand gemeenteleden in beeld komen. De mensen die op de achterste rij zitten zullen niet in beeld gebracht worden.
Via kerkdienst gemist kunt u de dienst in de kruiskerk beluisteren en ook zien.
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag zal bekend gemaakt worden als bijeenkomsten weer mogelijk zijn en het coronavirus tot stilstand is gekomen
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’
Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het  ‘koffie uurtje’ wordt gehouden in het gebouw ‘Op de Wierde’ . 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website en in het kerkblad.
U bent dan van harte welkom.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      
 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden
Middag voor Alleengaanden
Voorlopig kan deze activiteit niet plaatsvinden. Maar als de maatregelen betreffende het coronvirus ingetrokken worden zullen we nieuwe data bekend maken.
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM.
De data worden op de zondagsbried en in het kerkblad bekend gemaakt. 
 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk
Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »