Wat weten we van onze kerkburen? Wat weten we van onze kerkburen?

De VIS (Visie Interkerkelijke Samenwerking), het samenwerkingsverband van de verschillende kerken van Delfzijl (en wij dus ook als PGD), dat zich inzet voor verspreiding van het evangelie,
organiseert in samenwerking met het pastoresconvent (alle voorgangers van de kerken) een serie avonden in verschillende kerken die we leeravonden zijn gaan noemen.
In een afzonderlijke kerk worden medechristenen uit de andere kerken uitgenodigd om een uur ‘te leren en om te zien’ wat er gebeurt in deze kerk en daar nog een half uur over na te praten. De eerste avond zal zijn op dinsdag 15 januari 2019 in de Rooms-katholieke Sint Josephkerk aan de Buitensingel waar pastor Nellie Hamersma uitleg geeft.
U bent er allen van harte welkom om 19.30 uur. De toegang is gratis en de avond zal eindigen rond 21.00 uur.
 
In navolging hiervan; 12 februari 2019 CGK / GKV in de Hoeksteenkerk, 12 maart 2019 Pinkster gemeente, 9 april 2019 PGD in de Kruiskerk, 14 mei 209 Baptistengemeente
 
 

 
Gemeenteavond op maandag 21 januari 2019 Gemeenteavond op maandag 21 januari 2019
 
Gemeenteavond op maandag 21 januari 2019 Gemeenteavond op maandag 21 januari 2019

Eén van de onderwerpen op de gemeenteavond in januari 2019 is de Plaatselijke Regeling van de Protestante Gemeente Delfzijl (e.o.)
U zult zich misschien afvragen wat dat is: een plaatselijke regeling. Elke protestantse gemeente in Nederland heeft te maken met de spelregels van de Prot. Kerk in Nederland. Wij noemen dat de kerkorde. We hebben samen afgesproken dat we ons aan die spelregels zullen houden. Naast de Kerkorde geeft de Kerkorde ook de ruimte aan de plaatselijke gemeenten om bepaalde zaken zelf te regelen en vast te leggen.
 
Een gemeente kan zelf bepalen:
Hoe groot het aantal ouderlingen en diakenen is.
Aan wie je als gemeente stemrecht verleent.
Hoe de gemeente wordt betrokken bij de verkiezing van ouderlingen, diakenen en predikanten.
Welke plek de gemeente aanwijst om haar eredienst te houden. Wie bij de doop van kinderen de doopvragen beantwoord.
Wie aan het Heilig Avondmaal deel nemen.
En hoe de gemeente omgaat met verschillende soorten levensverbintenissen.
Daarnaast staan er ook bepaalde regelingen in die betrekking hebben op de huishoudboekjes van diaconie en kerkrentmeester.
 
Veel van deze dingen heeft uw kerkenraad in het verleden al goed geregeld bij de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Delfzijl.
Nu er besloten is om één gemeente te vormen, zonder wijkgemeenten, moet deze regeling opnieuw worden aangepast. Daarnaast is het door een aantal aanpassingen in de Kerkorde noodzakelijk om te kijken naar een aantal punten; in het bijzonder het stemrecht bij verkiezingen van ouderlingen, diakenen en predikanten.
Tot nu was u gewend om belijdende leden en doopleden vanaf 18 jaar stemrecht te verlenen. Belijdende leden konden verkozen worden tot ouderling/diaken. Doopleden konden verkozen worden als zij ook de stap wilden nemen om belijdenis te doen.
In de nieuwe kerkorde kunnen naast belijdende- en doopleden ook ongedoopte kinderen van belijdende leden en doopleden stemrecht verkrijgen. Ook gastleden (leden die uit andere Prot. Kerken afkomstig zijn) kunnen stemrecht verkrijgen. En ook vrienden kunnen stemrecht verkrijgen. De leden van de gemeente – u als belijdende leden en doopleden- hebt daarin een stem.
De kerkenraad stelt u voor om het stemrecht heel beperkt uit te breiden. U wordt op de gemeenteavond op 21 januari verder geïnformeerd en kunt  uw gedachten en mening met de kerkenraad delen.
 
Daarna zal de kerkenraad de Plaatselijke Regeling vaststellen. De regeling is via de website in te zien of via de scriba op te vragen(mailadres scriba)
 

 
Kerstmarkt De ARK, Kerstmarkt De ARK,


Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt in De ARK. Veel verenigingen en particulieren zijn alweer druk bezig met het voorbereiden en om leuke spulletjes te maken en in elkaar te zetten. De kerstmarkt wordt gehouden op
 zaterdag 15 december van
11.00 uur tot 16.00 uur
 Dit jaar dus niet op een vrijdag, maar een zaterdag.
Het zal tevens de laatste kerstmark zijn die wij gaan houden. 
Dit in verband met het samen kerken in de Kruiskerk.
Het is maar even dat u, jullie het weten.
Meer hierover in de volgende zondagsbrief en het kerkblad.
Knutselgroep De ARK
 

 
Kerstviering in OP DE WIERDE. Kerstviering in OP DE WIERDE.

Hierbij wordt iedereen  van harte uitgenodigd voor de Kerstviering in het gebouw   ”OP DE WIERDE”  op 19 december 2018.
We beginnen om 18:00 uur met de broodmaaltijd en vieren daarna gezamenlijk de Kerstliturgie.
Zaal open om 17:30 uur
Opgave voor 17  december bij:
Auktje van Tholen (tel.61 90 87), Elly Mietus (tel. 61 95 21) en  
Anneke  Thurkow (tel. 61 70 45)
Graag tot ziens op 19 december 2018.
 

 
Eetgroep Eetgroep

Woensdag 19 december ber staat er een drie gangen diner voor u klaar in De Ark. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 17.00 uur bent u welkom in De Ark voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Ark of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 35 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.

 
Laatste viering in De Ark Laatste viering in De Ark

Toen begin dit jaar duidelijk werd, dat we per 1 januari De Ark zouden gaan sluiten voor de zondagse Eredienst denk je, dat duurt nog wel even. Maar nu beginnen we in december aan een serie Adventsdiensten in De Ark en sluiten we met een dienst op 30 december de vieringen in dit gebouw.
De Kerstviering is in Farmsum, omdat  een mannenkoor medewerking verleend en het qua opstelling niet goed tot zijn recht zal komen in De Ark.
Na ruim 55 jaren sluiten we dit gebouw. Dat roept emoties op, van verdriet, dankbaarheid, gedachtenis… Honderden gemeenteleden hebben er in die jaren een “thuis” gevonden. Er is getrouwd, gerouwd, gedoopt, maar bovenal gevierd. De lofzang is er gaande gehouden. Predikanten zijn aan deze kerk en toenmalige wijkgemeente verbonden geweest. Ieder met hun kwaliteiten. Door gemeenteleden is veel werk verricht. Denk maar aan de uitbreiding begin jaren 80. De actie groep die toen is gevormd is tot aan de Kerstmarkt nog steeds actief. Niet te veel praten maar doen, dat was vaak het motto. Maar nu is het dan zover dat we van deze plek afscheid gaan nemen. We mogen dankbaar zijn voor de vele goede jaren maar ook onze blik naar de toekomst richten. Als één gemeente mogen we straks verder gaan in de Kruiskerk. Daar zetten we gezamenlijk onze lofzang voort en hopen ook daar een gemeenschap te vormen die voor de gemeente Delfzijl van betekenis kan zijn.
In de laatste viering zullen we, zoals dat gebruikelijk, het Avondmaal zilver en de Paarskaars uitdragen. Het licht in deze kerk zal doven maar verder schijnen op de plek waar we samenkomen. We zijn verheugd, dat ds. Albert Ferwerda in deze dienst zal voorgaan.
Na de viering is er koffiedrinken en kunnen we met elkaar nog napraten.

 
 

 
Actie schoenendoos: voor jou… van mij… Actie schoenendoos: voor jou… van mij…


85 schoenendozen zijn op reis gegaan.
Fantastisch dat zoveel mensen meegedaan hebben. Voor ons een kleine moeite, maar voor de kinderen een groot geschenk.
Dank aan alle mensen die een schoenendoos hebben gevuld.
 

 
Kerstconcert in de Farmsumer Kerk Kerstconcert in de Farmsumer Kerk

 
 
 Traditioneel vindt op Tweede Kerstdag in de Farmsumer Kerk een Kerstconcert plaats.
Tevens wordt hiermee het jubileumjaar “50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk“ afgesloten en kunnen we terugzien op een bijzonder boeiend jaar, met muzikaal gezien alleen maar hoogtepunten.
Voor het Kerstconcert van 2018 hebben we uitgenodigd onze vaste organist van het Lohmanorgel, Pieter Pilon.
Hij wordt bijgestaan door de sopraan Esther Ebbinge.
Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen  bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.

Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone. In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus “ met onderscheiding ”.
Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours (1992) in Bolsward .
Esther Ebbinge studeerde aan het conservatorium van Zwolle bij Lodewijk Meeuwsen en volgde na haar studie zanglessen bij Lenie van den Heuvel en Jard van Nes.

 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag

In het aanstaande winterseizoen, september t/m december, is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in de Ark. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 13 december om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op 8 november en 13 december.
 

 
Knutselclub 'De Ark'. Knutselclub 'De Ark'.

De knutselgroep van de ARK, (voortkomend uit actie Boem) is een organisatie bestaande uit een groep mannen van de PG Delfzijl, die verschillende acties in en om de ARK houdt. Voorbeelden zijn de kerstmarkten en het verzamelen van oud ijzer. De opbrengsten van de acties worden besteed in de ARK. Daarnaast wordt een gedeelte van de opbrengsten besteed aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben wij een bedrag van € 3000,- besteed aan de VERFRAAIING rond de ARK. Wat betreft de goede doelen, hebben wij deze keer een gift geschonken aan de Clinic Clowns, Zeemanshuis in de Eemshaven en aan de actie Schoenendoos.  
 

 
Vrouwendienst Delfzijl De Ark Vrouwendienst Delfzijl De Ark


De Vrouwendienst Delfzijl, voorheen Noord, ondersteunt bij allerlei activiteiten in de wjkgemeente Noord. Binnen de wijkgemeente Noord heeft de Vrouwendienst een belangrijke ondersteunende taak. Zij draagt zorg voor de bemensing van een groot aantal contactpersonen. Daarnaast verzorgt zij het verjaardag fonds. Voor het verjaardag fonds wordt aan de gemeenteleden, middels een felicitatiekaart en een bijgevoegd zakje, een bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd, zoals: - bloemen in de Eredienst - attenties bij geboorte, jubilea enz. - elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag - om de 2 jaar een reisje enz. enz. De Vrouwendienst bestaat uit 8 leden. Voorzitster: Ria Oudman, Tel. 61 80 80 Secretaresse: Alberta de Vries, Tel. 62 57 45 Penningmeester: Femmy Riedstra, Tel. 61 74 88      

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)


Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        

 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden

Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »