Terugblik op een prachtige dag Terugblik op een prachtige dagHet is maandagmorgen. De wind raast om het huis. Dat krijg je dicht bij zee. Dan gaat het ook gelijk stormachtig tekeer. Binnen is het lekker warm. En bij het rustgevende getik van de klok dwalen mijn gedachten af naar gisteren. De zondag van de verbintenis. Een stralende dag. Niet dat het weer zoveel beter was dan vandaag. Maar de hartelijkheid waarmee ik welkom ben geheten door zoveel gemeenteleden, maakte dat het een zonnige dag werd.
Een zee aan bloemen is daarvan het tastbare teken. Pas na de dienst kreeg ik door dat alle gemeenteleden een bloem hadden meegebracht die een plaatsje kreeg in één van de vele vazen die daarvoor klaarstonden. Nu staan ze te pronken in de kamer. Het is een lust voor het oog. Zoveel verschillende kleuren en soorten. Een afspiegeling van onze gemeente die ook bestaat uit allemaal verschillende leden. Daarover ging ook de overdenking aan de hand van het verhaal van de torenbouw van Babel uit Genesis 11. Ik legde uit dat het niet Gods bedoeling is dat alle mensen hetzelfde willen en doen, n.l. een toren bouwen tot in de hemel om zich een naam op aarde te maken. De mensen in Babel hadden geen keuzevrijheid meer. Ze moesten meedoen aan de bouw! En wie dat niet wilde viel buiten de boot. Dit was God een doorn in het oog. Daarom verspreidde Hij de torenbouwers over de aarde. Met als doel hun verscheidenheid tot zijn recht te laten komen. Zo had God de mens bedoeld. Elk mens anders en uniek. Zodat jij er mag zijn met jouw mening en voorkeuren en geloof en taal. Dat wil niet zeggen dat wij maar op een eilandje moeten leven zonder ons iets van een ander aan te trekken. In al onze verscheidenheid zoeken wij naar herkenning bij elkaar en naar wat ons verbindt. Ik besloot de preek met deze woorden: Zo wil ik met u en jou op weg gaan. In deze gemeente die nog maar net één geworden is en waarin nog zoveel verscheidenheid is die nog verkend en gezien wil worden. Een verscheidenheid die er mag zijn! Die heilzaam is, die aanleiding geeft tot gesprek. Die onze blikrichting verruimt, zoals wanneer we boven op een toren staan en om ons heen en naar beneden kijken. Dan zien we een bonte verzameling mensen, zoals God het heeft gewild. Maar die ook met elkaar verbonden wil zijn op vele manieren en op zoveel verschillende plaatsen.
In deze verbintenisdienst, klonken niet alleen woorden. Ook prachtige muziek maakte er deel van uit. Mijn man Eelco is lid van Brassband Heman uit Zuidwolde. Deze band was voltallig aanwezig – Eelco speelde mee – en bracht enkele mooie stukken ten gehore. Sopraan Gera van der Hoek zong de schriftlezing uit Handelingen 2: 7-12 die haar man Kees Steketee op muziek had gezet. Kees bespeelde ook het orgel. Later in de dienst zong Gera ‘het Onze Vader’ als afsluiting van de voorbeden. Het was prachtig. Dat mijn collega uit Haren, ds. Ybo Buurma, waarmee ik twee hele fijne jaren mocht samenwerken mét mij de dienst leidde, maakte het voor mij speciaal. Dit voelde goed en vertrouwd.
En dan was er nog de ontbinding van de beroepingscommissie door voorzitter Tjerk de Vries. De leden van de beroepingscommissie waren de eersten uit de gemeente waar ik kennis mee maakte tijdens de fijne gesprekken die wij hebben gevoerd. Ook van mijn kant veel dank voor de wijze waarop we elkaar meerder malen mochten ontmoeten en leren kennen.
Tenslotte was er een woord van dank door Tjerk voor de consulent ds. Gerard Knol. Die vervolgens namens zichzelf en de collega’s van de werkgemeenschap een hartelijk welkomstwoord sprak. Als allerlaatste werd ik door Tjerk toegesproken. In zijn toespraak refereerde hij aan de tijd in 2004 dat ik bij ds. Roel Kloosterziel mijn leervicariaat deed in de Ark in Delfzijl noord.
En toen was er koffie, met een heerlijk gebakje erbij wat versierd was met een Anker. Waar ik amper aan toe kwam omdat de rij mensen die mij even de hand wilde schudde alsmaar groter werd. Ik kan gerust zeggen dat ik mij meer dan welkom voel in uw, nu onze, gemeente. Ik ga vol goede moed aan het werk.
Ds. Marja de Jager
 
 
 
 
 

 
Wat weten we van onze kerkburen? Wat weten we van onze kerkburen?

Dinsdag 12 februari was de 2e leeravond in de Hoeksteenkerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). Deze leeravond is in samenwerking tussen de GKV en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) tot stand gekomen.
De CGK gemeenteleden kerken in Het Lichtbaken in Delfzijl noord.
Harry Mulder heette ons welkom en deed de inleiding op de avond om vervolgens eerst het woord te geven aan Henk Brouwer die over de CGK zal vertellen.
Henk neemt ons eerst mee in de kerkgeschiedenis. Ooit zijn we allen afgesplitst van de Rooms Katholieke Kerk. Het begon met de reformatie in 1517. Om de namen “Maarten Luther en Calvijn” kunnen we niet heen. En zo kennen we vanaf die tijd vele splitsingen en afscheidingen. Het gaat voor het verslag te ver om het te verwoorden.
De afscheiding van de CGK kent zijn begin in 1834 onder leiding van ds. Hendrik de Cock te Ulrum.
Reden:

  • Uitleg van de Bijbel binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk onder invloed van “De Verlichting”
  • De regering probeerde meer grip op de kerk te krijgen
  • Verplichte invoering van een Evangelisch Gezangboek
Afscheiding ging niet zo maar. Afgescheidenen werden vervolgd.
Op 15 september 1835 is in Delfzijl de Christelijke Afgescheiden Gemeente geïnstitueerd door ds. Hendrik de
Cock. Indien u in de gelegenheid bent lees dan e.e.a. na, https://gereformeerdekerken.info/2017/03/02/geschiedenis-van-de-gereformeerde-kerk-te-delfzijl/
Na nog een roerige tijd is het uiteindelijk in 1892 de totstandkoming van de CGK zoals we deze nu nog kennen. De start was met 3 kerken in Teuge, Zierikzee en Noordeloos. In 1900 waren er al 60 gemeenten en 18 predikanten. Nu zijn er 185 gemeenten met 140 predikanten en 72.400 leden. Vanaf 2000 is het Lichtbaken aan de Huibertplaat de CGK. In de jaren ’70 is men gestart in het Wijkgbouw Kuilsburg.
Kenmerken van de CGK:
  • Grondslag; Gods woord, de Bijbel en het verstaan er van volgens 3 formulieren van enigheid
  • Schriftuurlijk confessioneel
  • Een kerk van uitersten van licht tot zwaar maar die elkaar proberen vast te houden.
Henk Brouwer geeft aan dat de kerken sobere gebouwen zijn met sobere inrichting. De preekstoel in het midden. Het Woord dient alle aandacht te krijgen.
Zo wordt verder de liturgie toegelicht. Ook de organisatie komt aan bod.
Tot zover de CGK.
Harry Mulder vervolgt met een presentatie over de GKV.
Wat direct opvalt is dat de GKV een veel  later ontstane kerk is.
In 1944 ontstond er binnen de Gereformeerde Kerken verschil van inzicht over de doop. Het punt van verschil was, als jonge kinderen gedoopt worden maar ze sluiten zich later niet aan bij de kerk, is de doop dan wel of niet geldig?
Het geschilpunt was, “veronderstelde wedergeboorte” en uiteindelijk leidde dat tot het uittreden van een hoeveelheid leden. Zij gingen verder onder de naam Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ze maakten zich vrij van hun moederkerk, de Gereformeerde kerk.
Vandaar de naam Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Landelijk gezien waren er ongeveer 80.000 leden die zich aansloten bij de nieuwe kerk. Ze gingen door het leven met de naam : vrijgemaakten. Soms worden ze ook artikel 31 genoemd, dit na aanleiding van artikel 31 van de Dordtse Kerkenorde, de kerkenorde die de kerkelijke dingen moet regelen.
Een bekende naam bij de vrijmaking was Prof. Schilder. Hij was een voorvechter van de vrijmaking en kreeg veel navolgers. Veel scholen werden later ook naar hem genoemd.
Ontwikkelingen:
De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt groeiden door naar totaal ongeveer 120.000 leden in  Nederland. Er ontstond een hele nieuwe Gereformeerde zuil.
Er werden eigen gereformeerde basisscholen opgericht, ook gereformeerde vervolgopleidingen volgden er, er kwam een eigen politieke partij het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) de naam Jongeling was hier een bekende naam. Er verscheen een eigen gereformeerde krant, Gereformeerd Gezinsblad, het huidige Nederlands Dagblad. Een eigen liedboek met een eigen vertaling van de berijmde psalmen en gezangen. Eigen Hogeschool voor predikantenopleidingen. De ouders/voorouders hebben er veel voor over gehad, ook financieel.
Ook binnen de GKV zijn er nog weer afsplitsingen geweest. Harry Mulder geeft hierbij aan dat misschien wel als rode draad, “de ware kerkgedachte” hierdoor heen loopt.
Net als de CGK kent ook de GKV de 2 sacramenten van Doop en Avondmaal.
Binnen de GKV kent men 3 ambten; de voorganger of predikant, Oudsten of ouderlingen en Diakenen.
Tot slot wordt aangegeven dat er inmiddels veel samensprekingen met andere kerken zijn.
Tot slot, samenvattend kunnen we stellen: er is gelukkig meer dat ons verbindt dan ons scheidt.
Beide heren geven ruimte voor het stellen van vragen waarvan door de aanwezigen dan ook gebruik gemaakt werd.
Aan het begin van de avond gaf Harry Mulder aan dat hij en Henk Brouwer geen begaafde sprekers zijn. Na de presentatie kunnen we hun beide alleen maar alle lof toezwaaien voor de voorbereiding op deze avond en voor het gepresenteerde.
Heren, namens allen bedankt.
Na afloop konden we gezellig na praten onder het genot van koffie en koek en lag er informatiemateriaal voor geïnteresseerden.
De 3e leeravond wordt gehouden op di. 12 maart aanvang 19.30 uur. Deze wordt gehouden bij het Leger des Heils; Skagerrak 109A Delfzijl noord.


 

 
Eetgroep Eetgroep

Woensdag 13 maart staat er een drie gangen diner voor u klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna een heerlijk hoofdgerecht en natuurlijk is er een feestelijk nagerecht. Vanaf 17.00 uur bent u welkom in De Ark voor een drankje en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook een keer mee eten?  We vragen € 4,00 p.p.   Opgave op de lijst in de hal van De Kruiskerk of per telefoon bij:
Ageeth Jansma (tel. 61 40 32).
Het mag ook via de email:
 Het maximaal aantal personen is 35 per keer. Zijn er meer opgaven dan komt u op de reserve lijst.
De volgende keren dat we samen eten is: 13 maart, 24 april en 5 juni.

 
Paradijscantate Farmsumer Kerk Paradijscantate Farmsumer Kerk

Het wordt zo langzamerhand een traditie : Een cantatedienst met de Johannes de Doper Cantorij uit Huizinge o.l.v. Kees Steketee in de Farmsumer Kerk.
We hebben ze op 10 maart, de eerste zondag van de 40 dagen, zondag Invocabit, weer uitgenodigd.
Dit keer zullen ze de PARADIJSCANTATE ten gehore brengen.
De teksten zijn ook nu van Barbara de Beaufort en de muziek werd als altijd geschreven door Kees Steketee. Samen staan ze garant voor een werk van uitzonderlijke kwaliteit.

Uitvoerenden zijn de Johannes de Dopercantorij o.l.v. Kees Steketee, met als solisten Gera van der Hoek (sopraan), Barbara de Beaufort (mezzosopraan), Hinrick Klugkist (tenor) Jan Smid (bas) en Jolanda Tuma (sopraansax). Het orgel wordt bespeeld door Kees Steketee.
De dienst zal geleid worden door ds. Itse de Boer. Heel fijn om hem weer in de voor hem zo vertrouwde omgeving te mogen begroeten.

De dienst begint om 19.00 uur.
Na de dienst wordt er een collecte gehouden voor de voortgang van onze Farmsumer Nocturnen en we hopen natuurlijk, dat u deze ruimhartig wilt bedenken !
Eveneens na de dienst wordt u een kop koffie of thee aangeboden.
Laat dit muzikale spektakel niet aan u voorbijgaan !!

 

 
Bouwreis Habitat for Guatamala 2020 Bouwreis Habitat for Guatamala 2020

In januari 2018 ben ik, zoals u weet, op bouwreis naar Cambodja geweest. Deze reis heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt! Het was een groot avontuur: bouwen op Cambodjaanse wijze, met Cambodjaanse bouwmaterialen en Cambodjaanse bouwvakkers. Maar de meeste indruk maakte het samen bouwen met de toekomstige bewoners. Weten voor wie je bouwt  en samen met diegene bouwen aan een (t)huis, geeft onuitputtelijke energie!
Al tijdens de reis in 2018, besloot ik dat dit geen eenmalige ervaring zou blijven…
Met de ervaring van Cambodja, kon ik dus niet anders dan me weer inschrijven voor een nieuwe bouwreis, met dezelfde groep, maar naar een ander land. In januari 2020 ga ik met Team Cement 4 van Habitat for Humanity naar Guatemala, Midden-Amerika. Voor (en met) wie we gaan bouwen, wordt in de loop van dit jaar bekend. Maar dat het een hele andere manier van bouwen zal zijn, is duidelijk. Guatemala ligt in aardbevingsgebied, dus is een goede fundering (letterlijk en figuurlijk) heel belangrijk. De bouwmaterialen zullen anders zijn, een huisje van bamboe op palen, zoals in Cambodja, is niet echt aardbevingsbestendig…
Inmiddels ben ik al weer vol in actie om geld voor deze bouwreis bijeen te krijgen. U hebt in groten getale kaarsen met een afbeelding van De Ark bij mij besteld. Het heeft een mooie opbrengst voor de bouwreis opgeleverd, mijn hartelijke dank hiervoor! Is de actie aan u voorbij gegaan en wilt u alsnog een kaars bestellen: voor € 4.99 maak ik er een voor u. (Er zijn ook mogelijkheden met geboortekaartjes, kopieën van foto’s etc, dus als u nog op zoek bent naar een persoonlijk kadootje…)
In een volgend kerkblad kan ik u de link geven waarmee u op internet een kijkje kunt nemen op de bouwpagina van Team Cement 4 en mijn persoonlijke pagina, zodat u kunt meegenieten van de voorbereidingen en tzt de bouwreis op de voet kunt volgen.
Alies Flobbe
 
 
 

 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag

Vanaf januari 2019 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker. De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op 14 maart 2019 om 14.30 uur.
De middagen welke beginnen met een kleine meditatie, zijn bedoeld voor mensen die het fijn en prettig vinden met elkaar te praten, te luisteren naar een spreker, te kijken naar b.v. een dvd presentatie. Soms is er bloemschikken of wordt er bingo gespeeld. Iedereen is van harte welkom op deze activiteit van de kerk.
 

 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’ Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden.  Het eerst  ‘koffie uurtje’ is in september geweest in het gebouw ‘Op de Wierde’ . De volgende keer is iedereen weer hartelijk welkom. 
Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is verschijnt hij op de website.
Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting      

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA) Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)


Oud papier Actiegroep OPA! Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,        

 
Middag Alleengaanden Middag Alleengaanden

Middag voor Alleengaanden
Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.   Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen. De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel. En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake. ALLEN WELKOM

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »