Pastoraat (april 2021) Pastoraat (april 2021)
Voor het eerst in dit kalenderjaar vergaderde de taakgroep pastoraat op maandag 12 april jl. door het houden van een digitale bijeenkomst via Zoom. We ruimden tijd in om van ieder te horen hoe het in deze tijd van beperking gaat en ook hoe het pastorale werk in de secties verloopt. Naar voren kwam dat we de maatregelen in acht nemen en voorzichtig zijn in het afleggen van huisbezoeken. Veel contacten verlopen via de telefoon, een appje en een bemoedigend kaartje. We willen dit nog even volhouden totdat de vaccinaties naar verwachting deze zomer zijn afgerond en we ook weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben en bezoekjes kunnen afleggen. Daar kijken we ook naar uit! De ouderlingen Femmy Riedstra, Siebolt Oudman, Hennie de Vries, Wies Veling, Frouwkje Klein, Aukje van Tholen en Elly Mietus hebben besloten nog een jaar te zullen doorgaan en daarmee blijft ons pastorale team behoorlijk op sterkte. Want daarmee hebben alle negen secties een ouderling, en in twee secties (sectie 2 en 8) zijn er zelfs twee ouderlingen. Alleen in sectie 1 (Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde) ontstaat dit kalenderjaar een vacature. Reinder de Vries, ouderling in deze sectie  heeft aangegeven te zullen stoppen, zijn maximale termijn van 12 (!) jaar zit er dit jaar op. We hebben in de taakgroep afgesproken nu niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe ouderling en, met het oog op een bezinning op de organisatie van ons pastoraat, voor de komende tijd in sectie 1 het pastoraat in te vullen door de inzet van pastor Eelkje de Vries en twee bezoekers, te weten Gerard Jansma en Reinder de Vries, die als bezoeker zijn contacten in sectie 1 wil voortzetten. Door een ernstige ziekte heeft Annemarie Oosterloo in sectie 3 (Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg zuid) haar taken als ouderling moeten neerleggen. In overleg met haar zijn we op zoek naar vervanging voor haar pastorale taken. Ook vanaf deze plaats wensen we Annemarie en haar man Otto veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
Verder hebben we afgesproken dat we vanuit de taakgroep met enige regelmaat in de zondagsbrief de namen van gemeenteleden zullen noemen die permanent in tehuizen buiten Delfzijl worden verpleegd, zodat wij als gemeente naar hen blijven omzien, bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje. Een volgende bijeenkomst van de taakgroep staat gepland voor medio juni 2021.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat

In een vorige bijdrage van onze taakgroep in dit Kerkblad kwam de “Gids voor onderling pastoraat” ter sprake. Deze gids, uitgegeven door het Dienstencentrum van onze landelijke PKN, nodigt ons uit om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere kanten in het pastoraat ontdekken. Zoals het ‘ABCD van ik leef met je mee’, waar het gaat over de kwaliteit van ons contact met onze medemens: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.
Na een uitleg over wat dit ABCD van ons vraagt, nodigen de schrijvers van de gids ons vervolgens uit om een rondwandeling in ons pastoraat te maken: wat gebeurt er in onze gemeente aan omzien naar elkaar in de naam van Christus? Voor die rondwandeling gebruiken de schrijvers enkele richtingaanwijzers zoals ontmoeten, organiseren, gastvrij zijn en samenwerken. In deze bijdrage verkennen we in onze wandeling het ‘ontmoeten’ en het ‘organiseren’.
Ontmoeten: we ontmoeten elkaar in allerlei situaties: op straat, in de supermarkt, op het schoolplein, op het werk, de sportschool, enz. In het contact dat we dan hebben kunnen we onze betrokkenheid laten merken en aandacht geven aan wat de ander hier en nu, in het alledaagse leven bezighoudt.
Dit meeleven met elkaar is de basis van alle pastorale zorg. Wij, als gemeenteleden, zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de aandacht en zorg voor elkaar. Dat gaat niet altijd vanzelf, soms vraagt meeleven met de ander ook geduld, verdraagzaamheid of volharding. En het vraagt ook om betrouwbaarheid en vertrouwen  in elkaar en om ruimte en respect voor wie het persoonlijke liever voor zich houdt, want in een spontane ontmoeting is over zwijgplicht immers niets geregeld. Van dit persoonlijke en spontane pastoraat, dat in onze gemeente dagelijks plaatsvindt, heeft onze kerkenraad maar een beperkt beeld, want het is niet georganiseerd. Maar dat het gebeurt is zeker.
Spontane ontmoetingen krijgen soms een vervolg in een uitnodiging voor een gesprek thuis (‘kom gauw eens langs’), in praktische hulp ( een boodschap voor iemand die aan huis is gebonden) of in een teken van medeleven (een kaartje sturen).
Organiseren: we ontmoeten elkaar in situaties die door onze gemeente (predikant, kerkelijk werker en/of ouderlingen) zijn georganiseerd. In onze gemeente heeft de kerkenraad de organisatie van de pastorale zorg neergelegd bij de taakgroep Pastoraat. In de taakgroep gaat de aandacht uit naar het contact houden met de gemeenteleden (zoals huisbezoek), de organisatie daarvan en de afspraken daarover. Het onderlinge pastoraat tussen ons als gemeenteleden is hiervan een afgeleide: het gebeurt in samenkomsten die vanuit of namens de kerk worden georganiseerd.
Een van de voorbeelden hiervan is het koffiedrinken na de kerkdienst, georganiseerd door de kerkenraad. Veel gemeenteleden geven aan dat ze in deze tijd van beperking het koffiedrinken na de kerkdienst heel erg missen. Het is een belangrijk moment om de onderlinge gemeenschap vorm te geven: naast elkaar aan tafel kom je haast vanzelf ook tot elkaar en leer je elkaars alledaagse leefwereld kennen en heel soms ook elkaars geloofsbeleving en twijfels daarbij. Daardoor groeien we in vertrouwen in en betrokkenheid op elkaar. Het elkaar kennen en de vertrouwensband stimuleren het meeleven met elkaar en zo is er een wisselwerking tussen het georganiseerde pastoraat en het spontane meeleven met elkaar. Andere voorbeelden hiervan in onze gemeente zijn de eetgroep, de alleengaanden – middag en het koffiedrinken in Het Anker op donderdag. Vanwege het
georganiseerde karakter heeft de kerkenraad van deze vormen van omgaan met elkaar wel een goed beeld.
We hopen en vertrouwen erop dat we binnen niet al te lange tijd met onze georganiseerde vormen van omgaan met elkaar weer van start kunnen gaan en dat we als gemeenteleden daarnaast samen het onderlinge, persoonlijke en spontane pastoraat levend houden. Want nog verder in de toekomst kijkend verwachten we dat we door minder ambtsdragers in onze gemeente meer nadruk zullen moeten leggen op ons onderlinge pastoraat.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
 
Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee
Terugkijkend was het jaar 2020 voor de taakgroep Pastoraat een uitdagend jaar. Door de beperkingen vanwege corona en het onderlinge afstand houden moesten we uitvinden wat in het pastoraat nog wel mogelijk was aan contacten. Immers: pastoraat gaat over omzien naar elkaar in de naam van Christus en heeft ‘nabijheid’ en ‘meeleven met elkaar’ als belangrijke kernpunten. Gelukkig konden we tijdens de eerste lockdown via de telefoon, beeldbellen, e-mail en app toch contact houden en meeleven met veel gemeenteleden die daaraan behoefte hadden. En toen de maatregelen in de afgelopen zomer werden versoepeld, gingen we ook de huisbezoeken en de bezoeken in de verpleegtehuizen weer doen, wanneer gemeenteleden dat ook wilden. En soms deden we het ook niet omdat mensen voorzichtig waren en liever geen bezoek wilden, maar een telefoontje wel op prijs stelden. Op dit moment van schrijven en ook wanneer u dit leest is een nieuwe lockdown gaande en moeten we als predikant, pastor en pastorale ouderlingen opnieuw onze contacten zoveel mogelijk via de telefoon of de digitale weg onderhouden. En dat proberen we ook waar te maken. Maar niet alleen wij als leden van de taakgroep Pastoraat doen dat, ook u als gemeentelid maakt dat waar, door mee te leven met de ander. ‘Onderling pastoraat’ noemen we dat.
Onlangs kwam bij het Dienstencentrum van de landelijke kerk in Utrecht een ‘Gids voor onderling pastoraat’ uit, die ons uitnodigt om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere facetten in het pastoraat ontdekken.  Daarbij benoemen de schrijvers het ABCD van het onderling pastoraat, om ons allen te helpen herkennen wat gemeenteleden allemaal doen in onderling pastoraat en ons daarmee ook nieuwe mogelijkheden aan te reiken. Hierbij een korte samenvatting van dat ABCD, zoals verwoord op de site van de PKN (www.protestantsekerk.nl):
‘Meeleven met elkaar wordt niet altijd gezien als pastoraat. Maar als je goed kijkt, zie je bij het onderlinge meeleven de vier facetten die horen bij pastoraat: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam. Het ABCD van ‘ik leef met je mee’.
Om dat helder in beeld te krijgen, moet je meeleven vanuit verschillende invalshoeken bezien, bij wijze van spreken met een multifocale bril. Wat bij meeleven het eerst opvalt, is de persoonlijke, Aandachtige houding, gericht op de ander. Die aandachtige houding maakt dat mensen vertrouwelijke onderwerpen kunnen delen met elkaar. In een pioniersplek ergens in Nederland noemden ze dat ‘aandachtschenkerij’.
Bij de tweede invalshoek valt de Betrokkenheid op. Je geeft aandacht omdat je elkaar kent van andere ontmoetingen, zoals een kerkdienst of een buurtactiviteit. Samen maak je deel uit van een breder netwerk. Je vormt met elkaar een gemeenschap. Je bent dan ook betrokken op mensen die je misschien zelf niet zou uitkiezen. Bij nader inzien is de christelijke inspiratie de beweegreden om anderen aandacht en zorg te geven.
In Christus zien we de ander als onze naaste. We worden innerlijk geraakt door de situatie van de ander. Barmhartigheid noemt de Bijbel dat. Je kunt het ook ‘warmhartigheid’ noemen. In het contact geven we uiting aan ons geloof: met woorden, met handen en voeten, door gebed of met tekenen van meeleven.
De vierde invalshoek laat zien dat meeleven Duurzaam is. In de loop van de tijd groeit er een band tussen mensen. Dat vraagt trouw. Ook de beleving speelt een rol: een echte ontmoeting kan veel indruk maken en nog lang doorwerken, ook als het contact eenmalig is’.
Naast deze invalshoeken beschrijft de gids een drietal routes om de mogelijkheden in het pastoraat verder uit te werken. Het voert te ver daar nu verder over uit te weiden, wellicht een volgende keer meer daarover.
Namens de taakgroep Pastoraat wens ik u allen een gezond en gelukkig nieuw jaar toe met tal van momenten van omzien naar elkaar in de naam van Christus.
Frans Geluk


 
 
Bijeenkomst pastoraat in september 2020 Bijeenkomst pastoraat in september 2020
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
Om het naar elkaar omzien in deze situatie concreet te maken, dat blijven we proberen.
Gelukkig is het wel mogelijk dat ik langskom. Maar dat doe ik alleen na voorafgaand telefonisch of mailcontact. Dus als u het op prijs stel dat ik langskom of u denkt dat het goed is dat ik bij iemand, die u kent langsga, neem dan contact met mij op. Dat kunnen we een afspraak maken.
Mijn contactgegevens vindt u ook vooraan in het Kerkblad: Tel: 06-57 57 43 52 of 0599-85 37 46.
Mail: pastoredevries@ziggo.nl.
 
 
Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (a.oosterloo@kpnmail.nl; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)


Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (joke@techni-c-all.nl:  0612110228)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
In september kwam de taakgroep Pastoraat voor de eerste keer na de zomer bijeen. Met de komst van mw. Joke Kampstra als ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) hebben nu alle negen secties weer een pastorale ouderling en daar zijn we blij mee. In sectie 5 (Centrum en Over de Gracht) zijn in de afgelopen tijd vijf contactpersonen om uiteenlopende redenen gestopt, één nieuwe contactpersoon trad aan. Mocht u in deze sectie als contactpersoon willen meehelpen, dan kunt u contact opnemen met ouderling mw. Wies Veling. Vele handen maken licht werk!
We wisselden tijdens ons samenzijn van gedachten over hoe we in deze tijd met beperkende maatregelen het pastoraat vormgeven. In het pastoraat draait het immers om nabijheid en juist dat is lastig in deze coronatijd. Dat maakt dat het ons soms ook wel wat moeite kost om gestalte aan het pastoraat te geven. We proberen het bezoekwerk voorzichtig weer op te pakken en we doen dat steeds in goed overleg met de te bezoeken gemeenteleden. Leidend is wat hun voorkeur heeft: een bezoek aan huis, een telefoon- of videogesprek, een appje. Ook zijn er ouderlingen met een kwetsbare gezondheid en zij zullen in de komende tijd wel telefonisch contact met gemeenteleden in hun sectie hebben, maar nog geen bezoekjes kunnen afleggen.
We gaan proberen om vanaf oktober a.s. de zondagse bloemengroet weer door onze bloemenbezorgers te laten verzorgen. Als dat lukt komt er daarmee een einde aan de bezorging door Bloemenhuis Akkerman.
Vanuit de taakgroep is er een voorstel naar de redactie van de zondagsbrief gestuurd ter verbetering van de vermelding op de zondagsbrief van gemeenteleden die onze aandacht door het sturen van een kaartje behoeven: eerst naam en adres van ziekenhuis of verpleeghuis, daaronder de namen van de daar verblijvende gemeenteleden. Een reden voor opname in ziekenhuis dan wel verpleeghuis alleen bij eerste vermelding op de zondagsbrief en uiteraard ook alleen met toestemming van betrokkene.
Als laatste willen we hier noemen dat het sommige ouderlingen opviel dat bij zowel de berichtgeving over de open dag van de Kruiskerk in juli jl. als bij de startzondag van 20 september jl. gemeenteleden zich afvroegen in welke sectie van onze gemeente zij wonen. We nemen de indeling daarom nog een keer op in dit kerkblad. Ook kunt u de indeling in secties vinden op onze website (www.pgdelfzijl.nl/pastoraat) of in de blauwe Informatiegids 2019 van onze gemeente.
Namens de taakgroep Pastoraat
Frans Geluk