Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      vacant
                       Bezoeker: R. de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      vacant
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt, 
                      De Wending en Kleine en Grote Belt
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)


Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      Mw. Joke Kampstra 
                       (joke@techni-c-all.nl:  0612110228)                       
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Verslag van de bijeenkomst van het Pastoraat Verslag van de bijeenkomst van het Pastoraat
Samen met onze uitgenodigde bezoekmedewerkers keken we in een bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in september jl. terug op de periode van anderhalf jaar waarin we te maken hadden met de voor ons pastoraat beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. We stelden vast dat toen het bezoekwerk niet kon, we andere vormen van contact hebben ingezet, zoals een telefoontje, een appje, een e-mailbericht, een kaartje en bij alle gemeenteleden bezorgde pastorale brieven.  Een van onze bezoekmedewerkers stuurde zelfgemaakte kaarten en bezorgde kleine attenties bij haar adressen en dit werd zeer op prijs gesteld.  Zo wisten we als pastoraal team de onderlinge band in onze gemeente in stand te houden en te versterken. En we merkten in onze bijeenkomst ook op dat we deze acties mochten ervaren als tekenen van geloof, hoop en liefde in de moeilijke tijd die achter ons ligt. Zoals ook de wekelijkse kerkdienst met beeld en geluid en de daarbij breed verspreide zondagsbrief werden benoemd als tekenen van geloof, hoop en liefde.  Het was goed om dit met elkaar te bespreken en om ook hiervan te leren, om zo de kwaliteit in ons pastorale werk op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Die kwaliteit staat ook op een andere wijze wel wat onder druk omdat we te maken hebben met een niet volledige bezetting van ons pastorale team. In twee secties hebben we op dit moment geen ouderling, nl in sectie 1: Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde en in sectie 3: Kwelderland, Polarisbuurt, Vestingbuurt en Kustweg (zuid). Voor beide secties maken we afspraken met onze bezoekmedewerkers om het pastoraat zo goed als mogelijk vorm te geven. We zijn heel blij dat enkelen van hen hebben aangegeven extra bezoekwerk te willen doen.  In sectie 1 zijn Gerard Jansma en Reinder de Vries bezoekmedewerker, in sectie 3 zijn dat Rita  Bootsman en Reinder de Vries. In de komende maanden zullen we ons in de taakgroep, mede met het oog op een nieuw beleidsplan 2022-2026, beraden op hoe we in onze gemeente in de komende jaren aan het pastoraat handen en voeten willen geven en welke inzet van onze predikant, pastor, ouderlingen, bezoekmedewerkers en contactpersonen daarin wenselijk is. Daarbij willen we ook kijken naar nieuwe vormen van pastoraat en vast en zeker komen dan ook de ideeën op tafel die in coronatijd in ons pastoraat hebben bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid. Tenslotte maakten we ook afspraken over twee andere activiteiten binnen ons pastoraat die binnenkort weer van start gaan:  1). de koffieochtenden in Het Anker op de 1e en 3e donderdagmorgen van de maand (u bent van harte uitgenodigd en de eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 oktober a.s. van 9:45 – 11:15 uur) en 2). de zondagse bloemengroet die vanaf oktober weer bezorgd wordt door eigen gemeenteleden (volgens het eerder afgesproken rooster)
Namens de taakgroep Pastoraat,

Frans Geluk
 
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg) Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg)
We schreven in 2018 in het beleidsplan van onze gemeente ‘dat we in ons pastoraat verbinding willen zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn in vreugdevolle dagen en in dagen van moeite en zorgen’. Dit pastoraat hebben we in een eerdere bijdrage in dit kerkblad verkend tijdens ‘een rondwandeling in ons pastoraat’.  
. Aan de hand van de ‘Gids voor onderling pastoraat’ te vinden op de PKN-website, verkenden we ‘het ontmoeten’ en ‘het organiseren’ , twee richtingaanwijzers die wijzen in de richting van verbinding zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn. Het is pastoraat dat naar binnen is gericht, dat wil zeggen op de eigen gemeenteleden. In datzelfde beleidsplan schreven we ook ‘dat wij over de muren/grenzen van de gemeente heen met woord en daad aandacht willen hebben voor de samenleving en naast mensen staan’. Hiervoor gebruiken de schrijvers van bovengenoemde gids de richtingaanwijzers ‘gastvrij zijn’ en ‘samenwerken’. Hier gaat het om pastoraat dat naar buiten is gericht, op mensen buiten de grenzen van onze eigen gemeente. We verkennen tijdens onze wandeling of we voor hen in ons pastoraat ook aandacht hebben.
Gastvrij zijn: meeleven met elkaar dat niet beperkt blijft tot de eigen gemeenteleden. De aandacht is hierin gericht op de medebewoners in de buurt of de wijk. Door als gemeente onze kerkgebouwen, het Anker en Op de Wierde open te stellen voor anderen, kan het gebeuren dat mensen van buiten de kerk zich aangesproken voelen en mee willen doen in de kerk. Voorbeelden hiervan die in de bovengenoemde Gids worden genoemd zijn kerk- en schooldiensten, een Open Deur - gespreksgroep die openstaat voor mensen van buiten de kerk en de gemeente die haar kerkgebouw met Allerzielen (2 november) open stelt voor mensen die een kaarsje willen branden voor hun dierbare overledenen. Dit laatste organiseren wij als gemeente ook jaarlijks in de Farmsumer kerk. Daarnaast verbinden onze kerkgebouwen mensen (gelovige, anders-of ongelovige) met elkaar in muziekuitvoeringen (o.a. orgelconcerten) en exposities.
Samenwerken: bij deze mogelijkheid zijn we als gemeente uit op samenwerking met andere organisaties en instellingen met als doel gezamenlijk initiatieven te ontplooien voor het welzijn van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn gemeenteleden die manieren zoeken om de naastenliefde handen en voeten te geven. We kennen leden in onze gemeente die zich in zetten als vrijwilliger in een van de verpleeghuizen in Delfzijl of bij de Stichting Voedselbank Eemsdelta. De contacten die hierin met mensen buiten de gemeente plaatsvinden hebben zeker een pastoraal aspect, er worden boeiende gesprekken over zingeving gevoerd en er zijn indringende ontmoetingen met mensen in de marge.
In ons pastoraat kunnen we bij elk van de vier genoemde richtingaanwijzers: Ontmoeten, Organiseren, Gastvrij zijn en Samenwerken in onze gemeente voorbeelden benoemen. Van de eerste twee, Ontmoeten en Organiseren (naar binnen gericht) meer dan van Gastvrij zijn en Samenwerken (naar buiten gericht). We zijn in ons pastoraat kennelijk meer naar binnen gericht dan naar buiten. Dit heeft te maken met de keuzes die we als gemeente maken en de visie die we hebben op kerk-zijn en op de plaatselijke omgeving, de samenleving van Delfzijl. De vier richtingaanwijzers vullen elkaar aan en beïnvloeden elkaar. Ook krijgen we door het benoemen van de voorbeelden scherper in beeld waar onze voorkeuren liggen en waar we voor onze omgeving (de samenleving van Delfzijl) herkenbaar zijn. Nu we in de komende maanden ons als kerkenraad gaan bezinnen op de inhoud van een nieuw beleidsplan kan deze rondwandeling ons helpen om met een frisse blik de sterke en minder sterke kanten in ons pastoraat te benoemen. En wellicht oog te krijgen voor een nieuwe invalshoek.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
 
Pastoraat (april 2021) Pastoraat (april 2021)
Voor het eerst in dit kalenderjaar vergaderde de taakgroep pastoraat op maandag 12 april jl. door het houden van een digitale bijeenkomst via Zoom. We ruimden tijd in om van ieder te horen hoe het in deze tijd van beperking gaat en ook hoe het pastorale werk in de secties verloopt. Naar voren kwam dat we de maatregelen in acht nemen en voorzichtig zijn in het afleggen van huisbezoeken. Veel contacten verlopen via de telefoon, een appje en een bemoedigend kaartje. We willen dit nog even volhouden totdat de vaccinaties naar verwachting deze zomer zijn afgerond en we ook weer fysiek contact met elkaar kunnen hebben en bezoekjes kunnen afleggen. Daar kijken we ook naar uit! De ouderlingen Femmy Riedstra, Siebolt Oudman, Hennie de Vries, Wies Veling, Frouwkje Klein, Aukje van Tholen en Elly Mietus hebben besloten nog een jaar te zullen doorgaan en daarmee blijft ons pastorale team behoorlijk op sterkte. Want daarmee hebben alle negen secties een ouderling, en in twee secties (sectie 2 en 8) zijn er zelfs twee ouderlingen. Alleen in sectie 1 (Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde) ontstaat dit kalenderjaar een vacature. Reinder de Vries, ouderling in deze sectie  heeft aangegeven te zullen stoppen, zijn maximale termijn van 12 (!) jaar zit er dit jaar op. We hebben in de taakgroep afgesproken nu niet actief op zoek te gaan naar een nieuwe ouderling en, met het oog op een bezinning op de organisatie van ons pastoraat, voor de komende tijd in sectie 1 het pastoraat in te vullen door de inzet van pastor Eelkje de Vries en twee bezoekers, te weten Gerard Jansma en Reinder de Vries, die als bezoeker zijn contacten in sectie 1 wil voortzetten. 
Verder hebben we afgesproken dat we vanuit de taakgroep met enige regelmaat in de zondagsbrief de namen van gemeenteleden zullen noemen die permanent in tehuizen buiten Delfzijl worden verpleegd, zodat wij als gemeente naar hen blijven omzien, bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje. Een volgende bijeenkomst van de taakgroep staat gepland voor medio juni 2021.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat

In een vorige bijdrage van onze taakgroep in dit Kerkblad kwam de “Gids voor onderling pastoraat” ter sprake. Deze gids, uitgegeven door het Dienstencentrum van onze landelijke PKN, nodigt ons uit om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere kanten in het pastoraat ontdekken. Zoals het ‘ABCD van ik leef met je mee’, waar het gaat over de kwaliteit van ons contact met onze medemens: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.
Na een uitleg over wat dit ABCD van ons vraagt, nodigen de schrijvers van de gids ons vervolgens uit om een rondwandeling in ons pastoraat te maken: wat gebeurt er in onze gemeente aan omzien naar elkaar in de naam van Christus? Voor die rondwandeling gebruiken de schrijvers enkele richtingaanwijzers zoals ontmoeten, organiseren, gastvrij zijn en samenwerken. In deze bijdrage verkennen we in onze wandeling het ‘ontmoeten’ en het ‘organiseren’.
Ontmoeten: we ontmoeten elkaar in allerlei situaties: op straat, in de supermarkt, op het schoolplein, op het werk, de sportschool, enz. In het contact dat we dan hebben kunnen we onze betrokkenheid laten merken en aandacht geven aan wat de ander hier en nu, in het alledaagse leven bezighoudt.
Dit meeleven met elkaar is de basis van alle pastorale zorg. Wij, als gemeenteleden, zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de aandacht en zorg voor elkaar. Dat gaat niet altijd vanzelf, soms vraagt meeleven met de ander ook geduld, verdraagzaamheid of volharding. En het vraagt ook om betrouwbaarheid en vertrouwen  in elkaar en om ruimte en respect voor wie het persoonlijke liever voor zich houdt, want in een spontane ontmoeting is over zwijgplicht immers niets geregeld. Van dit persoonlijke en spontane pastoraat, dat in onze gemeente dagelijks plaatsvindt, heeft onze kerkenraad maar een beperkt beeld, want het is niet georganiseerd. Maar dat het gebeurt is zeker.
Spontane ontmoetingen krijgen soms een vervolg in een uitnodiging voor een gesprek thuis (‘kom gauw eens langs’), in praktische hulp ( een boodschap voor iemand die aan huis is gebonden) of in een teken van medeleven (een kaartje sturen).
Organiseren: we ontmoeten elkaar in situaties die door onze gemeente (predikant, kerkelijk werker en/of ouderlingen) zijn georganiseerd. In onze gemeente heeft de kerkenraad de organisatie van de pastorale zorg neergelegd bij de taakgroep Pastoraat. In de taakgroep gaat de aandacht uit naar het contact houden met de gemeenteleden (zoals huisbezoek), de organisatie daarvan en de afspraken daarover. Het onderlinge pastoraat tussen ons als gemeenteleden is hiervan een afgeleide: het gebeurt in samenkomsten die vanuit of namens de kerk worden georganiseerd.
Een van de voorbeelden hiervan is het koffiedrinken na de kerkdienst, georganiseerd door de kerkenraad. Veel gemeenteleden geven aan dat ze in deze tijd van beperking het koffiedrinken na de kerkdienst heel erg missen. Het is een belangrijk moment om de onderlinge gemeenschap vorm te geven: naast elkaar aan tafel kom je haast vanzelf ook tot elkaar en leer je elkaars alledaagse leefwereld kennen en heel soms ook elkaars geloofsbeleving en twijfels daarbij. Daardoor groeien we in vertrouwen in en betrokkenheid op elkaar. Het elkaar kennen en de vertrouwensband stimuleren het meeleven met elkaar en zo is er een wisselwerking tussen het georganiseerde pastoraat en het spontane meeleven met elkaar. Andere voorbeelden hiervan in onze gemeente zijn de eetgroep, de alleengaanden – middag en het koffiedrinken in Het Anker op donderdag. Vanwege het
georganiseerde karakter heeft de kerkenraad van deze vormen van omgaan met elkaar wel een goed beeld.
We hopen en vertrouwen erop dat we binnen niet al te lange tijd met onze georganiseerde vormen van omgaan met elkaar weer van start kunnen gaan en dat we als gemeenteleden daarnaast samen het onderlinge, persoonlijke en spontane pastoraat levend houden. Want nog verder in de toekomst kijkend verwachten we dat we door minder ambtsdragers in onze gemeente meer nadruk zullen moeten leggen op ons onderlinge pastoraat.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
 
Bijeenkomst pastoraat in september 2020 Bijeenkomst pastoraat in september 2020
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
Om het naar elkaar omzien in deze situatie concreet te maken, dat blijven we proberen.
Gelukkig is het wel mogelijk dat ik langskom. Maar dat doe ik alleen na voorafgaand telefonisch of mailcontact. Dus als u het op prijs stel dat ik langskom of u denkt dat het goed is dat ik bij iemand, die u kent langsga, neem dan contact met mij op. Dat kunnen we een afspraak maken.
Mijn contactgegevens vindt u ook vooraan in het Kerkblad: Tel: 06-57 57 43 52 of 0599-85 37 46.
Mail: pastoredevries@ziggo.nl.