Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Dhr. F. Geluk
vice voorzitter:
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022
 
Vanuit de kerkenraad (jan22) Vanuit de kerkenraad (jan22)
Afgelopen zaterdag heeft de minister-president helaas wederom een totale lockdown afgekondigd. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 19 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Tijdens de diensten zullen alleen medewerkers aanwezig zijn. 
Bovenstaande geldt voor een periode tot 14 januari 2021. Mochten zich wijzigingen voordoen, dat informeren wij u hierover middels de zondagsbrief en website.
Dan rest mij nog u allen goede feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling.

Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Uit de kerkenraad (nov2021) Uit de kerkenraad (nov2021)
Zondag 21 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst, welke werd geleid door Ds. M. de Jager en pastor Mw. E. de Vries,  zijn de namen voorgelezen van de 34  gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.  De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd.
In verband met de verdere Corona besmettingen is er besloten dat de Kerstzangdienst op 19 december 2021 in de Farmsumer Kerk dit jaar niet door gaat.  Het koor dat zou komen heeft ook afgezegd.
Nieuwe maatregelen ivm Corona.
Afgelopen woensdag 17 november zijn de nieuwe richtlijnen afgegeven door de PKN. Deze houden het volgende in:
- houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan.
- vanaf zondag 28 november dient u zich weer aan te melden voor de Eredienst.
 Dit kan via tjdevries@home.nl
- bij het verplaatsen dragen we een mondkapje.
- we zingen op ingetogen wijze.

Daarnaast gelden voor onze gemeente nog de volgende maatregelen.
- alle kerkelijke- en niet kerkelijke activiteiten in Het Anker en Op de Wierde worden stopgezet.
Dit houdt onder meer in, dat geplande activiteiten ( gespreksgroep, koffie ochtend, ontmoetingsmiddag, filmavond, vergaderingen, middag- en avondgebed etc) niet doorgaan.
Voor eventuele wijzigingen en aanpassingen op de huidige maatregelen zullen wij u informeren via de zondagsbrief en de website van onze gemeente.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan:
• het maken van afspraken over een te bereiken doel;
• het uitzetten van een koers;
• het aangeven van de middelen;
Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. In  het sprookje van Alice in Wonderland van Lewiss Carroll komt een passage voor waarin zij aan 'de grijnzende kat' vraagt:" Zou je me alsjeblieft willen vertellen welke kant ik op moet?" De kat antwoordt: "Dat hangt er voor een groot deel vanaf waar je naar toe wilt". "Het zal mij een zorg zijn", zegt Alice. "Dan maakt het niet uit welke kant je op gaat", antwoordt de kat.
Zo ook met onze gemeente: een beleidsplan met een doordachte missie en visie geven ons richting. Gedacht vanuit ons jaarthema  'Van U is de toekomst' mogen we er vertrouwen in hebben dat God ons hierin leidt en doet het ons tegelijk beseffen dat goddelijk beleid gestalte krijgt in en door mensen. De kerkenraad zal bij het schrijven van een nieuw beleidsplan gebruik maken van een stappenplan  dat de PKN heeft ontwikkeld voor gemeenten. Als eerste stap is er een ‘commissie beleidsplan’ aangesteld, die als taak heeft het proces om tot een beleidsplan te komen te starten en te begeleiden. Vanuit het moderamen nemen pastor Eelkje de Vries en Frans Geluk hierin deel en vanuit de diaconie Nicoline Kwakkelstein. De kerkenraad zoekt voor deelname aan de commissie ook een gemeentelid, op dit moment van schrijven  heeft dat nog niet tot resultaat geleid. De commissie beleidsplan zal u in de komende tijd via dit kerkblad en via de website regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen en u op enig moment ook gaan betrekken bij het proces. Omdat het beleid ons tenslotte allemaal aan gaat.
Namens het moderamen,
Frans Geluk

 
 
Vanuit de kerkenraad (okt) Vanuit de kerkenraad (okt)
Op zondag 21 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in de Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken. In verband met de corona maatregelen waaraan wij ons dienen te houden weten wij op dit moment nog niet exact hoe we deze zondag gaan inkleden.
Maandag 29 november willen wij graag een gemeente-avond beleggen in de Kruiskerk. Aanvang vergadering zal 19.30 uur zijn. Agendapunten voor deze vergadering zijn feedback van de gemeente omtrent de verantwoording van het beleid in coronatijd en het bespreken van de begroting 2022 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.
Er is al enkele malen in het kerkblad gesproken over vacatures binnen de kerkenraad. Mocht u een geschikte kandidaat weten of misschien heeft u zelf interesse en zin om deel te nemen in de kerkenraad dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. Belangrijk om te vermelden is dat onze voorzitter de heer Tjerk de Vries heeft aangegeven om per 1 januari 2022 te stoppen als voorzitter.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 1 november en de gehele Kerkenraad op 22 november.
Marianne Kombrink-Pot, scriba