Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Dhr. F. Geluk
vice voorzitter:
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Uit de kleine kerkenraad (maart 2023) Uit de kleine kerkenraad (maart 2023)
De kerkenraad heeft een bericht ontvangen van de leiding van de kinderviering dat men besloten heeft om te stoppen met de kinderviering tijdens de erediensten. De laatste jaren waren er alleen nog vieringen met de projectweken rondom Pasen en Kerst. Tijdens de dienst van 2 april willen wij de leiding van de kinderviering bedanken voor hun inzet.
In de dienst van zondag 2 april willen wij afscheid nemen van een viertal ambtsdragers. Te weten de heer Jitze Dam en mevrouw Nicoline Kwakkelstein beiden als diaken. Mevrouw Elly Mietus als ouderling en mevrouw Marianne Kombrink-Pot als ouderling-scriba.  Tevens worden in deze dienst de heer Wouter Eisema en mevrouw Janneke de Jonge als diaken bevestigd.
Precies 3 jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de maatregelen tegen corona in Nederland  definitief opgeheven. Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad maandag 13 maart hebben wij hierover gesproken.
Wij hebben besloten om de erediensten voorlopig tot aan Pinsteren zo te blijven vieren zoals we het op dit moment gewend zijn. Dat betekent nog geen handen schudden door predikant en ouderling van dienst na afloop van de dienst en nog geen rondgang met collecte zakken.
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is dit mijn laatste schrijven in het kerkblad als scriba. Wie het stokje van mij als scriba over gaat nemen is op dit moment nog niet bekend.  Uiteraard wordt u middels het kerkblad op de hoogte gehouden van zaken die van belang zijn en worden besloten tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. 

Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Hoe staat onze Gemeente ervoor? Hoe staat onze Gemeente ervoor?
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. waarin het beleidsplan 2023-2027 werd gepresenteerd, kwam in de terugblik over de afgelopen vier jaar onder meer aan de orde dat de jaarlijkse ledenstatistiek laat zien dat we een ‘krimpende en vergrijzende’ gemeente zijn. In de afgelopen maand januari stuurde Kees Straatman, onze ledenadministrateur, de gegevens over het afgelopen jaar naar de kerkenraad. In 2022 daalde het ledental van onze gemeente met 72, van 1.257 op 1 januari 2021 naar 1.185 leden op 1 januari 2023. Dat betekent een daling van ruim 5% en dat komt overeen met de prognose dat gemiddeld genomen ons ledental daalt met zo’n 5% per jaar. Vertrek naar elders, uitschrijving en overlijden zijn de oorzaken voor afname van het ledental en dat wordt niet voldoende gecompenseerd door de komst van nieuwe leden. Ook dat
we als gemeente gemiddeld genomen steeds ouder worden, komt uit de gegevens goed naar voren. Van de 1.185 leden waren er op 1 januari jl. 726 met een leeftijd boven 65 jaar, dat is ruim 60%. Vijf jaar geleden was het percentage leden boven 65 nog 53% en tien jaar geleden was dit 44%. Al zijn we een gemeente met veel oudere leden, we hebben op het gemeenteberaad geconstateerd dat we ook een vitale gemeente zijn, waarin veel leden actief betrokken zijn. En dat is fijn om te constateren! In het gemeenteberaad hebben we ook gesproken over hoe we er financieel voor staan. Uit de meerjarenraming tot en met 2027, die het college van kerkrentmeesters heeft opgesteld, blijkt dat we te maken krijgen met forse financiële tekorten, en wel zodanig dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als eerste stap zullen de kerkrentmeesters, nadat het totale bedrag aan toezeggingen van de Actie Kerkbalans 2023 bekend is, met een voorstel komen voor wat  als een verantwoord geacht vermogen in 2027 voor onze gemeente moet worden beschouwd. In de stappen daarna komen de kerkrentmeesters met voorstellen voor bezuinigingen die in de kerkenraad zullen worden besproken en met de gemeente zullen worden gedeeld. De kerkenraad verwacht hierover begin juni met de gemeente in een volgend gemeenteberaad in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad
Frans Geluk
 
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan PGD 2023 - 2027
 
Vanuit de Kerkenraad (zomer) Vanuit de Kerkenraad (zomer)
Tijdens de laatste vergadering van de kleine kerkenraad hebben wij gesproken over hoe nu verder na corona.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • handen schudden voor de dienst predikant en ouderling van dienst,
  • handen schudden na afloop dienst predikant, ouderling van dienst en gemeenteleden,
  • collecteren
  • avondmaal
Mede doordat de besmettingen om ons heen toch weer de kop op steken hebben wij als kerkenraad besloten dat vanaf zondag 19 juni alleen voor de dienst de handen geschud worden met de predikant en dienstdoende ouderling. Wij zijn van mening dat met de andere punten er teveel kans is om eventuele besmettingen door te geven. We willen dit dan ook graag blijven doen op de manier zoals we het de afgelopen periode gewend zijn. 

In verband met de jaarlijks wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 21 augustus in de Farmsumer kerk gehouden worden.

Rest mij verder nog u allen een goede zomer toe te wensen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba