Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Bericht van de kerkenraad (maart 2020) Bericht van de kerkenraad (maart 2020)
U zult begrijpen dat door de maatregelen rond het coronavirus er geen bijeenkomsten zijn van de kerkenraad. Gelukkig kunnen we als moderamen wel vergaderen via Skype. Het is van belang dat we u over een aantal zaken kunnen blijven informeren. Dat doen we via de website van onze kerk (pgdelfzijl.nl) en de zondagsbrief die we wekelijks uitgeven.  Deze verspreiden we hoofdzakelijk via een mailadressenbestand. Mocht u ook de zondagsbrief digitaal willen ontvangen stuurt u dan een mail naar het KIB (). Uw mailadres wordt opgenomen in het bestand.
Daarnaast is besloten om Het Anker en Op de Wierde te sluiten voor alle activiteiten. Het KIB is open op woensdag, donderdag en vrijdag. Ook daar hanteren we de door de regering vastgestelde richtlijnen.
Doordat we geen kerkdiensten houden op dit moment zijn er ook geen collecteopbrengsten voor de kerkrentmeesters en de diaconie. Er is uiteraard altijd een mogelijkheid om bijvoorbeeld een bedrag over te maken op de bekende banknummers (zie pag. 2).
Wel is het zo dat u een aantal kerkdiensten kunt volgen via de ether (Kerkdienstgemist.nl)
Op Palmpasen op 5 april zendt Havenstad FM de kerkdienst uit vanuit de Farmsumer kerk. Voorganger is pastor Eelkje de Vries. Aanvang 9.30 uur.
Op Goede Vrijdag (10/4) gaan ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries samen voor in een dienst, van Woord en gebed. Aanvang 19.00 uur.
Paasmorgen vindt ook een dienst plaats vanuit de Farmsumer kerk, hierin gaat ds. Marja de Jager voor. Aanvang 9.30 uur. Dit zijn diensten waarbij zo weinig mogelijk gemeenteleden betrokken zijn. De kerkdeuren blijven tot nadere instructies vanuit de overheid gesloten voor gemeenteleden en belangstellenden.
Mochten de landelijke maatregelen worden aangescherpt, dan zullen wij deze doorvoeren in onze activiteiten. U wordt hiervan op de bovenomschreven wijze op de hoogte gehouden.
Naast alle maatregelen rondom het coronavirus zijn wij verheugd U te kunnen mededelen dat een drietal personen te kennen hebben gegeven om als diakenen bevestigd te willen worden. Het zijn de heren De Reus, Patty en mevrouw H. de Boer.
Wanneer de bevestigingsdienst zal zijn is op dit moment nog niet bekend.
namens het moderamen
Tjerk de Vries
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
In de eerste week van het nieuwe jaar zijn wij op 6 januari als kleine kerkenraad weer bijeengeweest.
De punten die op dit moment de prioriteit hebben zijn de verbouw van de Kruiskerk en de start procedures verkiezingen ambtsdragers.
De verbouw verloopt voorspoedig. Iedere week kunt u hierover een stukje lezen in de zondagsbrief. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om op de vrijdagmiddag tussen 16.00 -17.00 uur een kijkje te nemen in de kerk.
In verband met de verbouw worden zowel de erediensten als ook de rouwdiensten tijdelijk gehouden in de Farmsumer kerk. Met name voor de rouwdiensten willen wij u er graag op attenderen dat er gebruik kan worden gemaakt van gebouw Op de Wierde voor het drinken van koffie ed.
Voor de start van de procedure verkiezingen ambtsdragers vragen wij u mee te denken en namen aan te dragen van gemeenteleden , waarvan u denkt dat hij/zij geschikt is voor een ambt. U mag dit kenbaar maken bij de scriba (mail; of d.m.v. een briefje in de collecte zak, graag met vermelding van uw naam en voor welke functie u hem/haar geschikt acht.
Op 24 januari zal aan Mw. Eelkje de Vries de uitreiking van de preekconsentkaart plaatsvinden.  Deze uitreiking vindt plaats in Groningen en zal geschieden door ds. Jan Hommes, classispredikant.
Tevens hebben wij goedkeuring ontvangen van de classis met betrekking tot de sacramentsbediening voor de vieringen aan Mw. Eelkje de Vries in de tehuizen Burg. Van Julsinghatehuis en in Hoogwatum.

Van het binnenvaart pastoraat hebben wij een schrijven gekregen dat de heer Bob Flobbe en Geert Thurkov  in het voorjaar van 2020 met deze werkzaamheden zullen stoppen. Zij zullen hierover zelf ook een stukje in het kerkblad schrijven. Maar wij als kerkenraad willen hun hartelijk danken voor alle werkzaamheden welke zij hiervoor hebben verricht.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 3 februari en de gehele Kerkenraad op 24 februari
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk
Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen.
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden begonnen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 2020 in het Anker is bent u in de gelegenheid om de kerkzaal te bekijken.
Meer over de verbouwing / herinrichting leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022