Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Uit de kerkenraadsvergadering Uit de kerkenraadsvergadering
Maandagavond 22 juni is de gehele kerkenraad na een lange periode weer bij een geweest om te vergaderen.
Tijdens deze vergadering hebben wij met elkaar gesproken over hoe we tijdens de zomermaanden de kerkdiensten moeten en kunnen inrichten in de verbouwde Kruiskerk.
Wij hebben u reeds geïnformeerd in de zondagsbrief dat vanaf 1 juli het aantal kerkgangers wordt uitgebreid van 30 naar 40. Ook daarvoor hanteren wij een registratiesysteem, dat noodzakelijk is om bij eventuele problemen na te kunnen gaan wie er aanwezig waren.
Nu is het vakantietijd en is er voor een aantal zondagen een wijziging voor het aanmelden. Voor de zondagen 19 juli, 26 juli , 2 augustus en 9 augustus kunt u zich aanmelden bij Joke Kampstra, mailadres: joke@techni-c-all.nl of tel. 0612110228. Voor de overige zondagen is dat bij Tjerk de Vries: mailadres: tjdevries@home.nl of tel 618346. Een aantal gemeenteleden hebben zich al aangemeld voor een aantal zondagen. Zij staan inmiddels geregistreerd.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een feestelijke opening te organiseren voor de vernieuwde Kruiskerk. Wel willen wij graag iedereen in de gelegenheid stellen om de kerk te kunnen bezichtigen. Op zaterdag 4 juli wordt er daarom een open huis genaamd “ Kijk in de Kerk” georganiseerd. Er wordt een indeling gemaakt waarin per sectie of twee secties samen een uur beschikbaar is om de kerk te bezichtigen.
Een ieder van u ontvangt hiervoor een uitnodiging. Deze wordt verspreid tezamen met de zomergroet geschreven door ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op zaterdag 4 juli.
Het is al vaker genoemd maar de kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, dat in de dienst van 28 juni aanstaande de volgende gemeenteleden zullen worden bevestigd.
In het ambt van ouderling: mevrouw Joke Kampstra en in het ambt van diaken: mevrouw Heleen de Boer, de heer Jan de Reus en de heer Alex Patty.
Daarnaast zullen we afscheid nemen van mevrouw Appie Tillema en de heer Hiltjo Brons, beide diakenen. Uiteraard willen wij hen hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor onze Gemeente hebben gedaan.
Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk
Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen.
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden begonnen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 2020 in het Anker is bent u in de gelegenheid om de kerkzaal te bekijken.
Meer over de verbouwing / herinrichting leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022