Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: vacant
vice voorzitter: Dhr.G. Klasens
scriba's: Mw. R. Burema
predikant: Ds M. de Jager
pastor: Mw. E. de Vries

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert één in de  maand.
 
 
Uit de kerkenraad (okt. 20223 Uit de kerkenraad (okt. 20223
Eind september besprak de kerkenraad tijdens de opening van de vergadering het thema ‘De veilige kerk’. De bespreking van dit thema wordt ons aanbevolen vanuit de landelijke kerk. De PKN heeft het thema ‘De Veilige Kerk’ opgenomen in een nieuwe zogenoemde  ‘generale regeling’, waarin als uitgangspunt wordt geformuleerd:  “De kerkenraad stimuleert het gesprek in de gemeente om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen.” Naast het stimuleren van het gesprek beschrijft de regeling ook dat de kerkenraad in de toekomst voor ambtsdragers een verklaring omtrent gedrag (VOG) zal moeten aanvragen en dat er een vertrouwenspersoon zal worden aangesteld. Dat laatste hoeft niet per gemeente, het heeft de voorkeur om dit regionaal met meer gemeenten te doen. De kerkenraad zal nog bespreken of en zo ja hoe dit thema ook met de gemeente kan worden besproken. Voor het  eerst was mevrouw Renny Burema in de vergadering aanwezig, zij zal zich tot aan haar bevestiging op 29 oktober gaan inwerken als scriba. Nu er voor de functie van voorzitter van de kerkenraad nog geen opvolger is gevonden, zal de heer Gerard Klasens tijdelijk technisch voorzitter zijn van de vergaderingen van de kerkenraad. Vervolgens stelde de kerkenraad de plaatselijke regeling voor onze gemeente vast. In een plaatselijke regeling staan bepalingen waarvoor de kerkorde van de PKN keuzemogelijkheden biedt en die door een gemeente zelf vastgesteld worden. Zo wordt in onze plaatselijke regeling onderscheid gemaakt tussen ‘grote’ en ‘kleine’ kerkenraad. Over veel zaken neemt de kleine kerkenraad een besluit. Waar de kerkorde dat voorschrijft, bijvoorbeeld bij het vaststellen van begrotingen en jaarrekeningen, besluit de grote kerkenraad. De kerkenraad besprak of dit onderscheid moet worden gehandhaafd, sommige kerkenraadsleden die alleen lid zijn van de grote kerkenraad, willen vanuit hun betrokkenheid graag meer bij de besluitvorming worden betrokken dan nu het geval is. De kerkenraad nam vervolgens een voorstel aan om vanaf 2024 ‘zuivere’ (fairtrade)  koffie te schenken in Het Anker.  De door de diaconie ingediende jaarrekening 2022 werd vastgesteld. Deze jaarrekening liet een positief saldo zien van € 12.166,00, terwijl er een tekort was begroot van ruim € 18.380,00. Dit positieve resultaat kon worden gerealiseerd doordat de opbrengsten uit collecten behoorlijk hoger uitvielen dan was begroot, terwijl de uitgaven van de diaconie lager uitvielen dan was verwacht. Vanuit de werkgroep Vieren en Vormen kwam de mededeling dat besloten is om te stoppen met het avondgebed, wegens te weinig belangstelling. Wel zal op een andere manier een avondgebed plaatsvinden (denkend aan Advent en de Veertigdagentijd.) De dagelijkse opening van het stiltecentrum is in september jl. gestopt.
Omdat na corona de deelname aan activiteiten uit het jaarlijkse activiteitenboekje flink achterbleef bij de verwachting, is besloten om geen nieuw activiteitenboekje uit te geven. Gespreksgroepen of andere activiteiten zullen in het kerkblad en op de zondagsbrief worden vermeld. De kerkenraad besloot in te stemmen met het voorstel vanuit de werkgroep Pastoraat om het wekelijks koffiedrinken na afloop van de kerkdienst ongewijzigd voort te zetten. De werkgroep Pastoraat denkt verder na over een andere opzet van het Verjaardagsfonds. De huidige opzet komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. De gelden zullen vanaf 2024 onder beheer komen van het College van Kerkrentmeesters. De heren Wouter Eisema en Bert van der Woude zullen onze gemeente vertegenwoordigen naar de classicale bijeenkomst op 31 oktober in Middelstum, waarin gesproken gaat worden over het nieuwe beleidsplan van de classis. Belangrijke vraag daarin is hoe we in de toekomst onze gemeenten in de regio kunnen blijven besturen. In de vergadering van 23 oktober besloot de kerkenraad tot het wijzigen van de aanvangstijd van de kerkdiensten gedurende de wintertijd naar 10:00 uur. Dit besluit is genomen op verzoek van veel oudere gemeenteleden, die wel graag naar de kerk komen, maar voor wie in de wintertijd een dienst om 09:30 vaak moeilijk dan wel niet haalbaar is. De aanvangstijd van 10:00 uur blijft gehandhaafd tot de tweede zondag na het begin van de zomertijd (dat is in 2024: zondag 7 april). Ook besloot de kerkenraad om het onderscheid tussen de kleine en de grote kerkenraad met ingang van 1 januari ’24 te laten vervallen. Vanaf deze datum vergadert de kerkenraad 8 keer per jaar waarvoor alle ambtsdragers worden uitgenodigd. De kerkenraad zal voor woensdagavond 24 januari 2024 een gemeenteberaad organiseren, waarin o.a. het thema ‘De veilige kerk’ aan de orde zal komen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 20 november a.s.

Frans Geluk
 
 
Vanuit de kerkenraad (augustus 2023) Vanuit de kerkenraad (augustus 2023)
In de zondagsbrief van 2 juli jl. maakten we melding van de afwezigheid van onze pastor Eelkje de Vries omdat zij getroffen was door een (licht) herseninfarct. Elders in dit kerkblad schrijft zij zelf hoe het nu met haar gaat. De kerkenraad heeft maatregelen genomen om deze zomermaanden zo goed mogelijk te voorzien in haar vervanging. In de eerste plaats heeft ds. Marja de Jager haar in de maand juli twee weken vervangen.  Deze weken vinden deels compensatie in het najaar en door nu en dan een vrije dag op te nemen. Tevens heeft ds. Itse de Boer zich beschikbaar gesteld om pastor De Vries te vervangen bij uitvaarten van gemeenteleden in haar secties. Dat is in de afgelopen tijd ook een paar keer gebeurd. Inmiddels heeft pastor De Vries medio augustus een gesprek gehad met de Arbo – arts. Deze heeft haar geadviseerd om tot 19 september niet structureel aan het werk te gaan.  Met de voorzitter van de kerkenraad en met ds. Marja de Jager is afgesproken dat ze tot de datum van 19 september (dan is het volgende gesprek met de Arbo- arts) voor 100% van haar aanstelling ziek blijft. Wel heeft ze het voornemen om vanaf 4 september tot 19 september op therapeutische basis maximaal 2 uur per dag te gaan werken.  Zij zal zich in die 2 uur beperken tot haar taak voor de diaconie en een rooster voor het aanstaande seizoen voor de koffie-ochtenden in het Anker. Bij vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad zal zij voorlopig niet aanschuiven. Op 19 september zal de Arbo – arts een advies geven over de re-integratie. Omdat de re-integratie naar verwachting wel een aantal maanden in beslag gaat nemen is de kerkenraad van plan om, in goed overleg met het College van kerkrentmeesters, op zoek te gaan naar tijdelijke vervanging voor 8 uur per week voor de periode van 1 september tot voorlopig 1 januari 2024. Voor het pastoraat in de secties van pastor De Vries betekent dit dat zij in ieder geval tot 19 september geen activiteiten zal uitvoeren. Na 19 september zal zij niet voorgaan in kerkdiensten, met uitzondering van de diensten die gepland staan in Hoog Watum. Ook zal zij voorlopig nog geen uitvaarten doen.  Mocht er een overlijden zijn in een van de secties van pastor De Vries dan zijn pastor Henk Perdok uit Appingedam en ds. Itse de Boer beschikbaar voor het leiden van een rouwdienst. Mocht dit zich voordoen dan kunt u contact opnemen met ouderling Hennie de Vries (0596 618 346 / 06 4030 3753), zij neemt de coördinatie op zich. Bij crisispastoraat (wanneer er sprake is van ernstige ziekte, een ziekenhuisopname en andere gevallen wanneer u een pastor wenst) kunt u contact opnemen met uw sectie-ouderling en als de sectie geen ouderling heeft, dan kunt u contact opnemen met Hennie de Vries.  Verder kunnen we melden dat we mevrouw Renny Burema bereid hebben gevonden om scriba te worden van onze gemeente. Met haar toezegging zijn we uiteraard heel blij. In de komende weken zal zij zich gaan inwerken en vanuit de kerkenraad zullen we haar daar zo goed mogelijk bij ondersteunen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor maandag 25 september a.s.  Namens de kerkenraad,

Frans Geluk
 
 
Vanuit de kerkenraad )mei 2023) Vanuit de kerkenraad )mei 2023)
De kerkenraad besprak in haar vergadering van maandag 22 mei jl. de jaarrekening 2022 van onze gemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters presenteerde Tjerk de Vries de jaarcijfers. De opbrengsten vanuit de actie Kerkbalans, collecten en giften (het zogenoemde ‘levend geld’) bleken ruim € 20.000,00 hoger dan begroot, een verheugend resultaat. Omdat ook de opbrengsten uit subsidies en bijdragen hoger uitvielen en er bij de uitgaven geen tegenvallers waren, kon de kerkenraad de jaarrekening voorlopig vaststellen met een veel lager negatief resultaat dan was begroot. Op het gemeenteberaad van dinsdag 6 juni a.s. presenteert het College van Kerkrentmeesters deze jaarcijfers aan de gemeente en zal zij ook ingaan op de te nemen maatregelen om te komen tot een jaarrekening waarin inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht zijn. Door wisselingen in het penningmeesterschap van het College van Diakenen kon de kerkenraad nog geen jaarrekening 2022 van de diaconie vaststellen. Deze zal dus ook niet op het gemeenteberaad worden behandeld.  In de komende weken werkt het College van diakenen aan het gereedmaken van de jaarcijfers over het afgelopen jaar. Zoals ook al eerder is vermeld, gaan we vanaf Pinksteren de collecten weer tijdens de dienst houden omdat zij een wezenlijk onderdeel vormen in de liturgie. Ook kunt u na de dienst de voorganger en de ouderling van dienst weer de hand te schudden. Groet u toch liever zonder een hand te geven, dan is dat natuurlijk ook goed.  De kerkenraad besprak ook de mogelijke invulling van de vacature voor scriba (secretaris van de kerkenraad). Via een van de kerkenraadsleden heeft zich iemand van buiten onze gemeente gemeld die ons wil helpen bij deze taak. De kerkenraad besloot om hierin een tussenstap in te lassen door aan degene die zich had gemeld voor te leggen de notulering van de kerkenraadsvergaderingen de komende tijd op zich te nemen en daarmee de nodige tijd te nemen voor een wederzijdse kennismaking. En wanneer deze kennismaking van beide kanten goed bevalt zal de kerkenraad als vervolg hierop een besluit nemen over de invulling van de vacature. In de vergadering kondigde de werkgroep Pastoraat alvast haar zomeractie aan: een groet vanuit de gemeente voor onze gemeenteleden van 85 jaar en ouder.  Deze actie houden we op zondag 16 juli a.s. Meer hierover leest u de komende tijd in de zondagsbrief en het Kerkblad. Ook beraadt de werkgroep Pastoraat zich op de toekomst van het verjaardag fonds. Het blijkt dat het steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden om het verjaardag fonds in stand te houden. Bovendien is de uitvoering per sectie verschillend: in sommige secties loopt het goed, in andere minder en er zijn ook secties waar het verjaardag fonds helemaal geen praktijk is. Kortom: beraad hierover is wenselijk en de werkgroep zal naar verwachting in juni hierover een besluit nemen. De volgende vergaderingen van de kerkenraad staan gepland voor 19 juni (kleine kerkenraad) en 25 september (grote kerkenraad).
Frans Geluk.

 
 
Uit de kerkenraad (april 2023) Uit de kerkenraad (april 2023)
De kerkenraad kwam in een extra vergadering bijeen op donderdag 13 april jl. Deze extra vergadering was nodig omdat er besluiten moesten worden genomen over enkele zaken die niet konden wachten tot de geplande vergadering van 22 mei a.s. In het kerkblad van april hebben we in het verslag van het College van kerkrentmeesters kunnen lezen over de maatregelen ter verduurzaming van het Anker. Het gaat daarbij om isolatie van de plafonds in zaal 1 en 2 en spouwmuurisolatie. Alle ruimten worden ook voorzien van ledverlichting en er zullen zonnepanelen op het Anker worden geplaatst. Al deze maatregelen dragen bij aan het verlagen van de energiekosten en bevorderen tevens ons doel om een “Groene kerk”  te zijn. De investeringen hiervoor zijn begroot op € 33.800,00. Omdat hiermee geen rekening was gehouden bij het opstellen van de begroting 2023, is een begrotingswijziging nodig die de instemming van de kerkenraad behoeft. Het College van kerkrentmeesters heeft in de vergadering van 13 april voorgesteld om de dekking voor deze investering deels te halen uit het legaat dat de heer en mevrouw Wolthek onze gemeente hebben nagelaten en deels uit een door het College op te zetten actie “crowdfunding” waarbij gemeenteleden in de gelegenheid zullen worden gesteld om bij te dragen in de aanschaf van zonnepanelen (€ 25.000,00) voor het Anker. De kerkenraad is met dit voorstel akkoord gegaan.
Vervolgens kwam het verzoek aan de orde dat ds. Marja de Jager bij de voorzitter van de kerkenraad en bij de voorzitter en scriba van het College van Kerkrentmeesters heeft neergelegd om toestemming te krijgen voor het wonen buiten Delfzijl. De reden is dat Eelco, de echtgenoot van ds. Marja de Jager, de pensioengerechtigde leeftijd nadert en dat zij op korte termijn een keuze willen maken voor een koopwoning waar zij in de toekomst kunnen wonen. Daarbij is voor hen duidelijk dat hun definitieve woonplaats niet Delfzijl zal zijn. De kerkorde schrijft voor dat, wil een predikant buiten de grenzen van de gemeente wonen, de kerkenraad hiermee moet instemmen. De kerkenraad heeft besloten deze instemming te verlenen.
Dit zal tot gevolg hebben dat op termijn de pastorie niet meer bewoond zal zijn. Het College van kerkrentmeesters heeft, zoals de kerkorde voorschrijft,  de kerkenraad toestemming gevraagd om, wanneer de pastorie niet meer bewoond is, deze te mogen verhuren, dan wel verkopen. De kerkenraad heeft deze toestemming verleend, daarbij in overweging nemend dat de pastorie erg hoge energielasten heeft en daarom in de toekomst weinig aantrekkelijk is om aan te bieden aan een eventuele volgende predikant. Tenslotte heeft de kerkenraad ook besloten tot een aantal maatregelen om de bestuurlijke voortgang in onze gemeente te waarborgen. In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad een aantal gemeenteleden gevraagd voor de functie van scriba, omdat mevr. Marianne Kombrink-Pot in het najaar van 2022 aangaf te willen stoppen. In de kerkdienst op 2 april jl. heeft zij afscheid genomen. Omdat niemand van de benaderde gemeenteleden de functie op zich wilde nemen, heeft de kerkenraad besloten een aantal taken van de scriba te verdelen onder de ambtsdragers. Voor een aantal van hen gaat dit een verzwaring van hun taak als ambtsdrager betekenen. Dat is het gevolg als we met minder mensen het werk moeten doen om onze gemeente bestuurlijk draaiende te houden. Het e-mailadres van de scriba, scriba@pgdelfzijl.nl, blijft online en kan gebruikt worden voor berichten die bestemd zijn voor de kerkenraad. In de komende tijd zal de kerkenraad doorgaan met het zoeken naar een opvolger voor de scriba en ook naar een opvolger voor de voorzitter, die per oktober 2023 gaat stoppen, omdat zijn laatste ambtstermijn is verstreken. De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor maandag 22 mei a.s. Dan zal onder meer de jaarrekening 2022 aan de orde komen.

Frans Geluk
 
Uit de kleine kerkenraad (maart 2023) Uit de kleine kerkenraad (maart 2023)
De kerkenraad heeft een bericht ontvangen van de leiding van de kinderviering dat men besloten heeft om te stoppen met de kinderviering tijdens de erediensten. De laatste jaren waren er alleen nog vieringen met de projectweken rondom Pasen en Kerst. Tijdens de dienst van 2 april willen wij de leiding van de kinderviering bedanken voor hun inzet.
In de dienst van zondag 2 april willen wij afscheid nemen van een viertal ambtsdragers. Te weten de heer Jitze Dam en mevrouw Nicoline Kwakkelstein beiden als diaken. Mevrouw Elly Mietus als ouderling en mevrouw Marianne Kombrink-Pot als ouderling-scriba.  Tevens worden in deze dienst de heer Wouter Eisema en mevrouw Janneke de Jonge als diaken bevestigd.
Precies 3 jaar na het uitbreken van de coronapandemie zijn de maatregelen tegen corona in Nederland  definitief opgeheven. Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad maandag 13 maart hebben wij hierover gesproken.
Wij hebben besloten om de erediensten voorlopig tot aan Pinsteren zo te blijven vieren zoals we het op dit moment gewend zijn. Dat betekent nog geen handen schudden door predikant en ouderling van dienst na afloop van de dienst en nog geen rondgang met collecte zakken.
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is dit mijn laatste schrijven in het kerkblad als scriba. Wie het stokje van mij als scriba over gaat nemen is op dit moment nog niet bekend.  Uiteraard wordt u middels het kerkblad op de hoogte gehouden van zaken die van belang zijn en worden besloten tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. 

Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Hoe staat onze Gemeente ervoor? Hoe staat onze Gemeente ervoor?
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. waarin het beleidsplan 2023-2027 werd gepresenteerd, kwam in de terugblik over de afgelopen vier jaar onder meer aan de orde dat de jaarlijkse ledenstatistiek laat zien dat we een ‘krimpende en vergrijzende’ gemeente zijn. In de afgelopen maand januari stuurde Kees Straatman, onze ledenadministrateur, de gegevens over het afgelopen jaar naar de kerkenraad. In 2022 daalde het ledental van onze gemeente met 72, van 1.257 op 1 januari 2021 naar 1.185 leden op 1 januari 2023. Dat betekent een daling van ruim 5% en dat komt overeen met de prognose dat gemiddeld genomen ons ledental daalt met zo’n 5% per jaar. Vertrek naar elders, uitschrijving en overlijden zijn de oorzaken voor afname van het ledental en dat wordt niet voldoende gecompenseerd door de komst van nieuwe leden. Ook dat
we als gemeente gemiddeld genomen steeds ouder worden, komt uit de gegevens goed naar voren. Van de 1.185 leden waren er op 1 januari jl. 726 met een leeftijd boven 65 jaar, dat is ruim 60%. Vijf jaar geleden was het percentage leden boven 65 nog 53% en tien jaar geleden was dit 44%. Al zijn we een gemeente met veel oudere leden, we hebben op het gemeenteberaad geconstateerd dat we ook een vitale gemeente zijn, waarin veel leden actief betrokken zijn. En dat is fijn om te constateren! In het gemeenteberaad hebben we ook gesproken over hoe we er financieel voor staan. Uit de meerjarenraming tot en met 2027, die het college van kerkrentmeesters heeft opgesteld, blijkt dat we te maken krijgen met forse financiële tekorten, en wel zodanig dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als eerste stap zullen de kerkrentmeesters, nadat het totale bedrag aan toezeggingen van de Actie Kerkbalans 2023 bekend is, met een voorstel komen voor wat  als een verantwoord geacht vermogen in 2027 voor onze gemeente moet worden beschouwd. In de stappen daarna komen de kerkrentmeesters met voorstellen voor bezuinigingen die in de kerkenraad zullen worden besproken en met de gemeente zullen worden gedeeld. De kerkenraad verwacht hierover begin juni met de gemeente in een volgend gemeenteberaad in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad
Frans Geluk
 
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan PGD 2023 - 2027