Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad

De laatste vergadering van de Kerkenraad op 25 februari 2019 werd gehouden in het gebouw op de Wierde.
In de vergadering werd goedkeuring gegeven aan de begroting 2019 van de PGDelfzijl en kon deze worden toegezonden aan het Classicaal College van Behandeling van Beheerszaken van de PKN.

Ook de op de gemeenteavond van 21 januari besproken en goedgekeurde Plaatselijke Regeling van de PGDelfzijl is door de vergadering aanvaard en kan nu worden toegezonden aan de Classis Groningen-Drenthe. 
Uit de colleges en werkgroepen kwam o.a. naar voren dat binnen de Werkgroep Pastoraat wordt gewerkt aan een vorm van samenvoegen van de werkzaamheden zoals die plaatsvonden in de voormalige wijken. Ook worden de bezoekers uit de secties nu betrokken bij het pastorale overleg.
Vanuit het College van Diakenen gaf dhr.  P. Haan aan dat er versterking wordt gezocht voor het Diaconaal Platform
waar onze gemeente ook nauw bij is betrokken.  Het is een samenwerkingsverband met de verschillende kerken in    Delfzijl en omstreken. Ook bij VIS zijn vacatures. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan het kerkelijk werk, ook voor niet-ambtsdragers.
Bij het College Kerkrentmeesters zijn het drukke tijden om nu, na de samenvoeging van de wijken, op het gebied van gebouwen, personeel en financiën alles op orde te krijgen. Met daarbij het realiseren van de aanpassing van de kerkzaal van de Kruiskerk.
Vanuit de samengevoegde Liturgiecommissies (nu Werkgroep Vieren en Vormen) was samen met de beroepingscommissie de intrededienst voor ds. Marja de Jager opgezet en wordt nu invulling gegeven aan de veertig dagen tijd en de Stille Week .
 

 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad

Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: G. van der Velde - Westra, 
              W. Mulder
predikant: Ds M. de Jager (per 3 maart 2019)

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.

 
Gemeenteavond op 21 januari 2019 Gemeenteavond op 21 januari 2019

Maandag 21 januari  was er een gemeenteberaad. Hier werd de nieuwe Plaatselijke Regeling voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl gepresenteerd via de beamer en per onderdeel besproken met mw. da. E. de Vries. Het was haar laatste taak als adviseur voor ons. Tevens kwam op deze bijeenkomst de nieuwe privacy- wetgeving aan de orde, wat ook voor een kerkelijke gemeente geldt. Bijvoorbeeld niet meer ongevraagd foto’s en gegevens van gemeenteleden in het Kerkblad of op de website plaatsen. Vervolgens gaf de voorzitter van de kerkenraad nog een toelichting op een aantal lopende zaken zoals de herinrichting van de kerkzaal van de Kruiskerk, de autodienst, en de verkiezing van ambtsdragers. De aanwezigen waren tevens in de gelegenheid om vragen te stellen hierover. De samenkomst werd afgesloten met het zingen van een lied.

 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl

Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022