Uit de kerkenraad (juni) Uit de kerkenraad (juni)
Afgelopen zondag mocht ik voorgaan in onze kerk en droeg ik over de toga voor het eerst een bijzondere stola. Die is gemaakt door een kunstenares, die haar werk ervan gemaakt heeft: het ontwerpen en vervaardigen van stola’s en liturgische kleden. Wat geweldig dat zij zo’n prachtig talent heeft.
Op mijn stola zijn applicaties in de vorm een vogel en vlammen te zien.  Beelden van de Geest.
In de kleuren rood, geel en oranje. Warme kleuren die verbondenheid oproepen.
Gods Geest verspreidt zich als vlammen in en door mensen, die Haar willen ontvangen.
In de keuze voor het ontwerp en de kleuren van deze stola heb ik mij laten leiden door één van die liederen uit het liedboek, waar ik elke keer weer blij van wordt. Omdat daarin gezegd wordt, wat voor mij essentieel is in het geloof.

Lied 701
Zij zit als een vogel broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op een wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga
maakt de tongen los, taal en getuigenis
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want Zij is de Geest, één met God in wezen
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften
vogel uit de hemel, witte vredesduif


Een hartelijke zomergroet van pastor Eelkje de Vries.
Wat fijn dat er met betrekking tot het coronavirus weer steeds meer mogelijk is.
Ook mogen er gelukkig weer meer mensen in de kerk komen om de Erediensten bij te wonen.
De kerkzaal is hiervoor heringericht op basis van de 1.5m afstand.
De stoelen staan 2 aan 2 vast. Er staan zo 38 combinaties. Vanaf heden mogen er 60 personen de kerkdienst bezoeken.
Als u zich op geeft voor het bezoeken van de kerkdienst wordt rekening gehouden met deze indeling. Dit kan bij Tjerk de Vries, tel. 618346 of per mail tjdevries@home.nl.
Naast de combinaties op de voorste rij kunnen bij bv begrafenissen losse stoelen bij geplaatst worden voor de familie. De beheerder regelt dit dan op verzoek. 
Nu we straks ook weer voorzichtig beginnen met zingen is het van belang dat de opstelling zo blijft staan om de risico’s van besmetting te voorkomen.


Tijdens de dienst van 4 juli willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

In verband met de jaarlijkse wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 22 augustus in de Famsumer kerk gehouden worden.
Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen.
Startzondag
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Uit de kerkenraadsvergadering ( 17 mei) Uit de kerkenraadsvergadering ( 17 mei)
Wat fijn is het dat de maatregelen t.a.v. Corona per 28 april zijn aangepast en dat er weer 30 mensen mogen worden toegelaten tot de kerkdienst. Wij hanteren hierbij dezelfde regels die eerder zijn opgesteld: u hebt geen symptomen, draagt bij het verplaatsen een mondkapje, afstand van 1,5 meter is van kracht. Om de eredienst te bezoeken dient u zich aan te melden bij Tjerk de Vries: tjdevries@home.nl of tel. 618346. Wij zijn blij dat we dit besluit weer hebben kunnen nemen.

Vanaf zondag 23 mei willen we graag na de dienst weer koffiedrinken met de aanwezige gemeenteleden. Dit willen we wekelijks gaan doen. Daarbij houden we uiteraard de afstand aan die we ook hanteren bij het verplaatsen in het gebouw. Mochten de richtlijnen voor Covid eventueel weer worden aangescherpt dan zullen we dit weer heroverwegen.

Op 10 Mei jongstleden is er een presentatie gegeven voor de gemeenteleden PGD met als onderwerp het afstoten van de kerk van Uitwierde. Deze presentatie was door de gemeenteleden te volgen via kerkdienstgemist.nl. Op 54 adressen is deze presentatie gevolgd.
Een enkele vraag die wij vooraf ontvangen hebben, had betrekking op de begraafplaats. Deze blijft eigendom van de PGD Delfzijl. En hierin veranderd niets.
Daar wij verder geen op- en aanmerkingen hebben ontvangen vanuit de Gemeente hebben wij besloten de procedure voor de overdacht van de kerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken door te voeren.

In de dienst van 27 juni willen wij afscheid nemen van een aantal kerkenraadsleden en een aantal kerkenraadsleden herbevestigen. Zie onderstaand overzicht. Daar het een grote groep ambtsdragers betreft en er maar 30 mensen tijdens de dienst aanwezig mogen zijn, hebben wij besloten dat alleen de ambtsdragers welke afscheid nemen familieleden mogen meenemen in de dienst.  Dit betekent dat er verder geen gemeenteleden tijdens deze dienst aanwezig kunnen  zijn.
Tijdens deze dienst willen wij afscheid nemen van:
Reinder de Vries           ouderling
Alberta de Vries            diaken
Peter van der Laan       ouderling kerkrentmeester
Karel Berends               kerkrentmeester


 

Herbevestiging:
(betreft 2020 en 2021)
Frouwkje Klein              ouderling
Piet Lanting                  ouderling
Ellie Mietus                   ouderling
Siebolt Oudman            ouderling
Femmie Riedstra          ouderling
Aukje van Tholen          ouderling
Wies Veling                   ouderling
Hennie de Vries            ouderling
Jitze Dam                     diaken
Mels Gravenland           diaken
Ageeth Jansma             diaken
Jacob Reinders             diaken
Karin Verburg               diaken
Kasper Smit                  ouderling kerkrentmeester
Bert Veentjer                ouderling kerkrentmeester
Gerard Klasens             ouderling kerkrentmeester
Rienk Krist                    ouderling kerkrentmeester

Wij zijn zeer verheugd dat er zoveel ambtsdragers hebben aangeven nog een jaar door te willen gaan.
Marianne Kombrink-Pot
Scriba
 
 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
vice voorzitter: F. Geluk
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022