Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
In de eerste week van het nieuwe jaar zijn wij op 6 januari als kleine kerkenraad weer bijeengeweest.
De punten die op dit moment de prioriteit hebben zijn de verbouw van de Kruiskerk en de start procedures verkiezingen ambtsdragers.
De verbouw verloopt voorspoedig. Iedere week kunt u hierover een stukje lezen in de zondagsbrief. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om op de vrijdagmiddag tussen 16.00 -17.00 uur een kijkje te nemen in de kerk.
In verband met de verbouw worden zowel de erediensten als ook de rouwdiensten tijdelijk gehouden in de Farmsumer kerk. Met name voor de rouwdiensten willen wij u er graag op attenderen dat er gebruik kan worden gemaakt van gebouw Op de Wierde voor het drinken van koffie ed.
Voor de start van de procedure verkiezingen ambtsdragers vragen wij u mee te denken en namen aan te dragen van gemeenteleden , waarvan u denkt dat hij/zij geschikt is voor een ambt. U mag dit kenbaar maken bij de scriba (mail; of d.m.v. een briefje in de collecte zak, graag met vermelding van uw naam en voor welke functie u hem/haar geschikt acht.
Op 24 januari zal aan Mw. Eelkje de Vries de uitreiking van de preekconsentkaart plaatsvinden.  Deze uitreiking vindt plaats in Groningen en zal geschieden door ds. Jan Hommes, classispredikant.
Tevens hebben wij goedkeuring ontvangen van de classis met betrekking tot de sacramentsbediening voor de vieringen aan Mw. Eelkje de Vries in de tehuizen Burg. Van Julsinghatehuis en in Hoogwatum.

Van het binnenvaart pastoraat hebben wij een schrijven gekregen dat de heer Bob Flobbe en Geert Thurkov  in het voorjaar van 2020 met deze werkzaamheden zullen stoppen. Zij zullen hierover zelf ook een stukje in het kerkblad schrijven. Maar wij als kerkenraad willen hun hartelijk danken voor alle werkzaamheden welke zij hiervoor hebben verricht.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 3 februari en de gehele Kerkenraad op 24 februari
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad:

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk Besluit kerkenraad tot verbouw van de kruiskerk
Op zondag 1 december jl. heeft de kerkenraad haar besluit kenbaar gemaakt om de Kruiskerk te gaan verbouwen overeenkomstig de eerder aan de gemeente gepresenteerde plannen.
Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden begonnen.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 2020 in het Anker is bent u in de gelegenheid om de kerkzaal te bekijken.
Meer over de verbouwing / herinrichting leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Uit de kerkenraad van november 2019 Uit de kerkenraad van november 2019
Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst, welke werd geleid door Ds. M. de Jager en de heer P. Lanting,  zijn de namen voorgelezen van de 28  gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.  De nabestaanden konden na het noemen van de naam een kaars aansteken. Als laatste is er een kaars aangestoken voor hen die vanmorgen niet met name zijn genoemd.
Maandagavond 18 november is het gemeenteberaad geweest. Tijdens deze avond is er een toelichting gegeven op de herinrichting ( Fase 1) van de kerkzaal. De werkzaamheden, begroting en het financiële dekkingsplan hiervoor zijn aan de orde geweest.
Volgens de kerkorde heeft de kerkenraad voor een dergelijke verbouwing beslisrecht en de Gemeente dient hierin gehoord te worden.
Er zijn deze avond diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst welke de kerkenraad meeneemt in hun besluitvorming.
Daar de definitieve besluitvorming niet meer voor de inleverdatum van de copy voor dit kerkblad bekend is, vragen wij u om hiervoor de zondagsbrief goed in de gaten te houden.
We willen vanaf deze plek het college van Kerkrentmeesters, de bouwcommissie en de diverse werkgroepen hartelijk danken voor het vele werk wat zij hiervoor inmiddels hebben verricht.
Marianne Kombrink-Pot, scriba  
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022