Startzondag 2018 Startzondag 2018

De Startzondag na de zomer is op zondag 16 september in de Kruiskerk met als thema:  “Een Goed Gesprek”.
De invulling zal vanuit de Werkgroep Vieren en Vormen, aangevuld met gemeenteleden die daaraan mee willen werken, verder worden uitgewerkt.

 
Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad

Het preekrooster voor de periode 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 is voorzien. 
Zoals afgesproken is hierin het besluit verwerkt dat er vanaf 1 juli per maand wisselend in een ander kerkgebouw gezamenlijke diensten zijn.
Met als aanvangstijd 9.30 uur.
In de maand juli in de Farmsumer Kerk, in augustus in "De Ark" en in de maand september in 'De Kruiskerk'.
Nu er vanaf 1 juli alle zondagen gezamenlijke diensten zijn is besloten om alleen op de 2e en 4e zondag van de maand na de dienst gelegenheid te geven om te blijven koffie of thee drinken

 
Besluitvorming rond gebouwen Besluitvorming rond gebouwen

Kerkenraadsbesluit rond de gebouwen.
Naar aanleiding van de gesprekken tijdens het gemeenteberaad van 14 mei jongstleden heeft de kerkenraad op dinsdag 22 mei 2018 unaniem de volgende besluiten genomen:
Gebouw Kruiskerk aanwijzen per 1 januari  2019 als enige preekplaats voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl en de Kerkzaal aanpassen.
Gebouw de Ark per 1 januari 2019 te onttrekken aan de Eredienst en voor vijf jaar te verhuren aan de Voedselbank.
De Farmsumer kerk inzetten voor bijzondere diensten (o.a. rouw- en trouwdiensten)  en concerten.
Vanaf 1 juli 2018 alle diensten samen te kerken, afwisselend in één van de kerkgebouwen tot 1 januari 2019 M.u.v. de diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dan zal er een dienst in de Ark en een dienst in de KK gehouden worden. Rondom Kerst worden er diensten gehouden in de Farmsumer kerk. De aanvangstijd, ook na 1 januari 2019, zal dan zijn 9.30 uur. Wij beseffen  dat dit voor een aantal gemeenteleden een ingrijpend en pijnlijk besluit is, toch heeft de kerkenraad gemeend dit besluit te moeten nemen om in de toekomst één gemeente te kunnen zijn.
Indien u vragen hebt over het besluit kunt u zich tot de kerkenraad richten via de scriba van de kerk.

Indien u van mening bent, dat de gevolgde procedure (dus niet de genomen besluiten) niet juist is geweest, dan kunt u hiertegen binnen 30 dagen na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de de regionale commissie voor bezwaren en geschillen (ord. 12.art.3 KO van de Prot. Kerk in Nederland)
 

 
Samenstelling beroepingscommissie Samenstelling beroepingscommissie

Vanuit de kerkenraad zijn gemeenteleden gevraagd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Ook een aantal ambtsdragers nemen zitting in deze commissie. De beroepingscommissie zal bestaan uit: de dames A. Flobbe, A. Jansma - Kamstra, A. v. Tholen - Wiersma, E. de Vries- Veling, M. Kombrink - Pot, G. Geluk - Westerman  en de heren W. v. Hall , G. Klasens en J. Dam. De beoepingscommissie is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen. 
  
     

 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad

Wij hebben de eerste vergaderingen in de nieuwe samenstellingen van de raden al gehad.
Nu, als één Kerkenraad Protestantse Gemeente Delfzijl. Met een vergadering van de Kerkenraad en een vergadering van de Kleine Kerkenraad.
De Kleine Kerkenraad moet worden gezien als een moderamen voor de Kerkenraad dat o.a. de te nemen besluiten voorbereidt welke in de Kerkenraadsvergaderingen moeten worden genomen. Maar vooral nu ook het voor bespreken van allerlei opnieuw te organiseren werkzaamheden welke na de fusie van beide wijken moeten worden herzien. En het opzetten van een nieuw beleidsplan PGDelfzijl (wat voor gemeente willen we zijn, met welke gebouwen, middelen en personeel) voor de komende vier jaar.
De Kleine Kerkenraad is nu nog de voortgang van de oude Algemene Kerkenraad, maar zal op termijn worden samengesteld uit twee vertegenwoordigers uit de werkgroepen Pastoraat, Viering en Vorming (de eerdere liturgiecommissies) en Communicatie en de Colleges van Kerkrentmeesters en de Diaconie, samen met de voorzitter, Tjerk de Vries, het scribaat van de Kerkenraad, Gineke van de Velde en Wilte Mulder en de predikanten.
 
Dat betekent ook dat er functies zijn geëindigd.  En daar willen we nog even bij stil staan. 
Graag willen wij ds. Itse de Boer en dhr. Reinder de Vries bedanken voor het vele werk dat zij hebben gedaan voor de Algemene Kerkenraad als voorzitter en scriba. Zeker In de aanloop naar 1 januari 2018, waarop de wijken Noord en Zuid zouden samenvoegen, was er veel, heel veel regel- en vergaderwerk. Dank jullie wel hiervoor!!
Reinder zien we terug in de Kerkenraad als ouderling en Itse gaat genieten van zijn emeritaat.