Op weg naar een nieuwe gemeente Op weg naar een nieuwe gemeente
Na het gemeenteberaad van 2 april heeft de A.K. besloten om 6 werkgroepen in te stellen voor het proces van het samengaan van beide wijken. Op de vergadering van 1 mei zijn 3 werkgroepen ingesteld en de bemensing ingevuld. De andere drie starten na de grote vakantie. Bovendien zal het moderamen van de AK een beroepingscommissie samenstellen om te voorzien in de vacatures die ontstaan..
 
 
Preekconsent Preekconsent


Op vrijdagmiddag 24 januari jl. kreeg onze pastor Eelkje de Vries tijdens een bijeenkomst van de classis Groningen-Drenthe haar preekconsent uitgereikt. Een preekconsent is de bevoegdheid om kerkdiensten te leiden.
Tevens kreeg Eelkje de bevoegdheid voor de sacramentsbediening in twee tehuizen in Delfzijl, te weten Hoogwatum en het Van Julsinghatehuis. Dit betekent dat zij daar mag voorgaan in een viering van het Heilig Avondmaal.
De kerkenraad had dit preekconsent voor Eelkje bij de classis aangevraagd. In haar vorige gemeente Burgum had zij dit ook, maar omdat een preekconsent is gekoppeld aan de gemeente en niet aan de persoon, verviel dit bij haar nieuwe aanstelling in Delfzijl.
Ds. Jan Hommes, onze classispredikant, verwelkomde op 24 januari jl. in het Kerkenheem aan de Noorddijkerweg in Groningen in totaal 7 kerkelijk werkers, hun mentoren (onder wie de dominees Albert en Dineke Ferwerda) en uitgenodigde afgevaardigden van de aanvragende kerkenraden. Onze kerkenraad was vertegenwoordigd door Tjerk de Vries en Frans Geluk. Na het welkom en een korte inleiding overhandigde de classispredikant de preekconsentkaarten. Tevens kreeg Eelkje de bevoegdheid voor de sacramentsbediening in twee tehuizen in Delfzijl, te weten Hoogwatum en het Van Julsinghatehuis. Dit betekent dat zij daar mag voorgaan in een viering van het Heilig Avondmaal. Na het afleggen van de gelofte die bij de toekenning van het preekconsent hoort, konden wij haar namens onze gemeente feliciteren en een bloemetje overhandigen. Wij zijn blij met deze toekenning waardoor onze pastor nu ook kan voorgaan in diensten in onze gemeente en in de twee tehuizen.
 
 
Eelkje de Vries stelt zich voor Eelkje de Vries stelt zich voor
Per 1 september begin ik als kerkelijk werker in deze gemeente.  Samen met mijn collega ds. Marja de Jager draag ik dan de professionele pastorale zorg voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Delfzijl. Maar een groot deel  van het pastoraat gebeurt  door de gemeenteleden zelf:  in het pastoraat  gaat het er immers om dat je elkaar in en rond de kerk als mens werkelijk ziet staan, dat er aandacht  en betrokkenheid is voor elkaar, dat er echt met elkaar meegeleefd wordt.
Daaraan wil ik als mensenkind verbonden met de protestants-christelijke geloofstraditie, vanuit  mijn opleiding en ervaring graag een bijdrage leveren.  
 Ik ben Eelkje de Vries en net begonnen met mijn 60e levensjaar. Sinds heel kort woon ik met mijn partner Fenny Middelkamp in Vlagtwedde.
Ik ben nu ruim 9 jaar werkzaam als kerkelijk werker in het pastoraat, vooral bij oudere gemeenteleden. Eerst vijf jaar in Roden en Vries, toen 4 jaar in Burgum en straks dus hier in Delfzijl. 
lees meer »
 
Bevestiging en intrede van Ds. Marja de Jager Bevestiging en intrede van Ds. Marja de Jager
Zondag 3 maart 2019 is Ds. Marja de Jager verbonden aan de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De voorgangers in deze dienst waren Ds. Ybo Buurma uit Haren en ds. Marja de Jager. Muzikale mederwerking werd verleend door Kees Steketee, Gera van der Hoek en de Brassband Heman uit Zuidwolde.
In deze dienst is de hoorcommissie ontheven van haar taak. Ds. de Jager werd tijdens de dienst toegesproken door Ds. Knol, vertegenwoordiger van de 'Ring' en door de voorzitter Tjerk de Vries.
Het was voor Ds. de Jager en alle aanwezigen een prachtige kerkdienst en een warm welkom in onze gemeente.
 
 
Beroep Beroep
Ds. Marja de Jager uit Haren heeft het beroep aan onze gemeente aangenomen.
Tjerk de Vries, voorzitter van de PGD, heeft dinsdag 2 oktober de beroepingsbrief aan Ds. de Jager aangeboden. Zondag 7 oktober werd aan het begin van de kerkdienst meegedeeld, dat Ds. Marja de Jager het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Dit mooie bericht werd met applaus van de gemeente beantwoord. We moeten nog even op haar komst wachten. Zondag 17 februari 2019 zal de intrede dienst zijn.
 
Afscheid ds. I. de Boer Afscheid ds. I. de Boer


In een volle Farmsummer kerk heeft Ds. de Boer afscheid genomen. Vanaf morgen 1 januari 2018 begint zijn emeritaat. Ruim 37 jaar is hij predikant geweest. Begonnen Schermerhorn, daarna ruiim 20 jaar in Winschoten en de laatste 11 jaar in Farmsum / Delfzijl.
Naast het voorgaan in diensten en het pastoraat was een speerpunt voor Ds. de Boer contacten leggen en onderhouden met andere godsdiensten. Met name met de mensen uit de Yunus Emre moskee (Islamitisch geloof), de christenen uit Eritrea.
Ds. Dineke Ferwerda heeft Ds. de Boer namens de collega predikanten toegesproken en hem losgemaakt van zijn werk als gemeente predikant. Namens de wijk Zuid sprak dhr. Piet Lanting. Dhr. Tjerk de Vries heeft namens de Algemene kerkenraad gesproken. De trouw aan de gemeente en de betrokkenheid tussen kerk en maatschappij kwamen bij alle sprekers naar voren. Tor slot kreeg oud collega Wiebke Heeren het woord en ook zij sprak goede woorden over de tijd dat ze samen in wijkgemeente Zuid gewerkt hebben.
Na afloop bleven veel mensen om persoonlijk van Ds. de Boer afscheid te nemen.
We wensen ds. de Boer een welverdiende rust en een mooie tijd in Groningen toe.
 
Cantorij De Ark Stopt Cantorij De Ark Stopt


Zondag 16 oktober 2016 heeft de Cantorij van De Ark voor het laatst mee gewerkt in de kerkdient. Na 35 jaar met veel plezier en inzet gezongen te hebben stoppen ze met deze vorm van zingen.
 
Laatste dienst in Centrum Kerk Laatste dienst in Centrum Kerk
Zondagmorgen 5 juni 2016.
De kerk is om 8.45 uur open en meteen ‘stroomt’ de kerk al vol met kerkgangers van nu,
maar ook veel die er in hun jeugd of in een andere fase in hun leven gekerkt hebben.

Rondom de avondmaalstafel kun je met oude foto’s en andere gebruiksvoorwerpen herinneringen ophalen onder het genot van een kopje koffie of thee.
Leuk om te zien dat er op deze wijze een vertrouwde verbondenheid ontstaat.
 
lees meer »
 
Nieuwe antependia in Farmsum Nieuwe antependia in Farmsum
  De antependia (kanselkleden) zijn na vele jaren vervangen door nieuwe prachtige geweven kleden. Al vanaf de vierde eeuw -toen het christelijk geloof in het openbaar kon worden beleden- konden er gebouwen worden opgericht met een permanente altaartafel. Aanvankelijk werd die tefel bedekt met een wit kleed. Later werd dat een versierd kleed, aan de voorzijde afhangend (antependium). Vanaf de twaalfde eeuw werden bepaalde kleuren aan seizoenen van het liturgisch jaar verbonden, of aan bijzondere gebeurtenissen of dagen. Het witte antependium Wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld. In de kerk is wit de feestkleur en verwijst naar Christus als het Licht van de wereld. Om het feestelijke te onderstrepen wordt ook de kleur goud en zilver door het wit heen geweven. Op het antependium van Farmsum is het Christusmonogram te zien met een deel van de wereldbol erachter. Dit monogram wordt gevormd door de erste twee Griekse letters van Christus, de X (Chi) en P (Ro). Christus mag sinds Pasen voor heel de wereld het teken van hoop zijn op toekomst aan de dood voorbij. Pasteltinten geven de aarde reliëf. Het groene antependium De groene kleur staat voor Gods trouw aan zijn schepping. Het is hoopvol dat de aarde telkens weer groen kleurt en vrucht voortbrengt. De kleur groen hangt in de kerk op de zondagen na Epifanie -vanaf ongeveer half januari- tot aan de Veertigdagentijd voor Pasen, en na de zondag na Pinksteren, de Drievuldigheidszondag is het groene kleed te zien tot aan Advent. In de groene tijd, de zogenaamde feestloze helft van het jaar, leeft de kerk alvast weer toe naar het eerstvolgende feest. In Farmsum mag je het groene antependium zien als een wijds Groninger landschap. Tussen het jonge en rijpere groen is het goudgeel te zien van tarwe die zo geoogst kan worden. Aan de einder raakt de aarde de hemel. Links de stroom water waaruit het groen voeding ontvangt en rechts zijn er groene groeivormen te zien. Brood en vis zijn voortbrengselen van de vruchtbare aarde en het water, dagelijks voedsel, maar onder de zegen van de Heer betekenen ze meer dan dagelijks voedsel alleen. De drie klaverblaadjes linksonder herinneren aan symboliek op enkele grafzerken in de Farmsumer kerk en kunnen duiden op agrarische welvaart of landbezit. Het rode antependium In de kleur rood is vuur te herkennen, evenals de kleur van het bloed. Het is Gods Geest die mensen aanvuurt en in beweging brengt. Maar soms moesten mensen in de geschiedenis hun grote inzet met hun leven bekopen: het bloed der martelaren. Pinksteren is het feest van de Geest en daarom is de kleur in de kerk met Pinksteren rood. Ook bij de bevestiging van ambstdragers past de kleur rood: niet dat wij vandaag meteen verwachten dat het levensgevaarlijk is ouderling of diaken te zijn, maar wel vraagt inzet de nodige inspanning. We mogen vooral goede hoop hebben dat gewone mensen door Gods Geest geïnspireerd, tot dingen in staat zijn die ze vooraf niet hadden verwacht. Op het rode antependium van Farmsum is vooral veel vuur te zien. Vuur van de geest, vuur dat mensen verwarmt en aanmoedigt, vuur dat ook zuivert en reinigt. De duif symboliseert de geest van God die op mensen neerdaalt en mensen in beweging zet.   Het paarse antependium Bij paars gaan de gedachten naar bezinning en inkeer maar ook naar rouw en verdriet. Paars kan ook gezien worden als zwart waar het licht doorheen gloort. In alle verdriet blijft er ook hoop. In de kerk zet de paarse kleur de toon voor de zes zondagen voor de voorbereiding op Pasen (de veertigdagentijd) en de vier zondagen voor voorbereiding op Kerstfeest (de Advent). Paars herinnert ons aan een realiteit die nog niet van pas is op Gods heil voor de aarde. Als voorbereiding op het grote feest maak je alvast je 'huis schoon' en ruim je struikelblokken op, zodat straks het feest ongehinderd gevierd kan worden. Ook bij begrafenis of crematie is paars een geëigende kleur om uiting te geven aan wat je voelt. Er is verdriet en een gevoelig gemis. En toch grijp je daarbij ook naar de gelovige hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. Het paarse antependium in Farmsum is soberder dan de andere. Groot valt het kruis over het hele doek. In het kruis is metaaldraad ingeweven, wat verwijst naar de geseling en marteling. Zo houdt het kruis ons in de liturgische tijd meer bezig dan anders. Er wordt ook van de volgelingen van Jezus Christus een weg gevraagd, waarbij lijden niet altijd is te vermijden.  Toch zijn niet alle zondagen in de paarse tijd even donker. In de Veertigdagentijd is de vierde zondag en in de Advent de derde zondag van lichtere kleur, rose. In de bijbehorende predikantenstola is de kleurovergang te zien van donkerpaars naar lichtpaars. In de donkere tijd gloort er licht: het komende feest werpt z'n schijnsel vooruit.              
 
Gemeenteprofiel Gemeenteprofiel
Online
Delfzijl, 4 november 2017 Gemeenteprofiel van de Protestantse Gemeente te Delfzijl   Gemeenteprofiel De Protestantse Gemeente te Delfzijl bestaat op dit moment uit twee geografische wijken. De wijken hebben ieder een “eigen gezicht“ en zullen in 2018 tot één gemeente worden samengevoegd. In de beleidsontwikkeling, met het oog op de toekomst van onze gemeente, zijn de volgende zaken van belang: De verbondenheid met de God van Israël en Jezus Christus, zoals die wij leren kennen in de Bijbelse boodschap, verbindt ons als gemeenteleden met elkaar. Hoewel er sprake is van verscheidenheid, voelen wij ons toch verbonden met elkaar. Er is ruimte voor een veelheid aan meningen en belevingen. Lief en leed worden gedeeld, levens- en geloofsvragen eveneens. Wij willen een vierende gemeente zijn, dat houdt in een gemeente   met ruimte voor een verscheidenheid aan vieringen, van cantatediensten en Choral Evensongs tot ‘anders dan anders vieringen’; met ruimte voor inbreng van gemeenteleden; die meer en meer gebruik gaat maken van moderne media. Wij willen een gemeente zijn met aandacht voor elkaar en voor jongeren, die nog aanwezig zijn . Onze gemeente is  een  vergrijzende gemeente. Hier ligt een belangrijk aandachtsgebied en ligt ook onze zorg. Wij willen een gemeente zijn die naar buiten treedt, om daarmee ons geloof uit te dragen. Diaconaat en missionair kerk zijn vinden we belangrijk, om zo het geloof handen en voeten te geven.   Gemeenteleden voelen zich maatschappelijk betrokken en verrichten vrijwilligerswerk op verschillende terreinen waaronder het schipperspastoraat.   Wij willen een gemeente zijn, waarin gesprekken over geloofs- en levensvragen kunnen plaatsvinden en waarin bezinning een plek heeft.    Gemeenteleden zetten zich graag in om praktische hulp te bieden rondom onze kerkgebouwen.    In de komende jaren zullen wij ons bezig houden met de vraag hoe we kerk kunnen zijn in Delfzijl en omgeving.    De gemeente werkt samen met andere kerkelijke gemeenschappen in Delfzijl en omgeving.    De diaconie werkt met andere diaconieën samen in een Diaconaal Platform Delfzijl.       Het profiel van een predikant en kerkelijk werker   Predikant   De Protestantse Gemeente  Delfzijl zoekt een predikant die: zich thuis voelt in een gemeente met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen; het schip van onze gemeente kan loodsen; samen wil werken met de vele vrijwilligers, een teamplayer wil zijn; mensen kan stimuleren; ruimte wil geven aan de inbreng van gemeenteleden bij vieringen; samen met de pastorale ouderlingen vorm en inhoud wil geven het pastorale beleid voor de toekomst; samen met de gemeente wil nadenken over de rol van de kerk in de samenleving; een verantwoorde liturgie belangrijk vindt en affiniteit heeft met andersoortige diensten.    Kerkelijk werker   De Protestantse Gemeente Delfzijl zoekt op korte termijn een pastoraal werker die: inhoud kan geven aan het bezoekwerk en crisispastoraat; samen wil werken met de pastorale teams; deel uit wil maken van de werkgroep pastoraat; kan voorgaan bij uitvaartdiensten; incidenteel kan en wil voorgaan bij zondagse vieringen.                    
 
Uit de Algemene Kerkenraad Uit de Algemene Kerkenraad
 Uit de Algemene Kerkenraad Op 4 december was de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad. Vanaf 1 januari hebben we geen wijkkerkenraden en geen algemene kerkenraad, maar nog één kerkenraad voor heel Delfzijl. Daarin zitten dan alle ambtsdragers, van onder en van boven de spoorlijn. Die kerkenraad heeft dan een nieuwe voorzitter en dat is Tjerk de Vries. Die kerkenraad heeft twee scriba’s en dat zijn Gineke van de Velde en Wilte Mulder.  Onder die ene kerkenraad functioneren straks 5 werkgroepen. In de werkgroep Pastoraat zitten alle ouderlingen. In de Werkgroep Diaconaat zitten alle diakenen. In de werkgroep Rentmeesters zitten alle Kerkrentmeesters. In de werkgroep Vieren en Vorming zitten leden van de liturgiecommissies, een preekvoorziener en mensen die aan vorming doen. In de werkgroep Communicatie zitten mensen van KIB, van het kerkblad en de website. Van elke werkgroep zitten er weer twee leden in de kleine kerkenraad en daar zitten natuurlijk ook de voorzitter, de scriba en de dominee in. Omdat de werkgroepen nog niet allemaal afgevaardigden hebben voor de kleine kerkenraad kunnen de leden van de A.K. eerst nog even het werk van de kleine kerkenraad doen. Wij zijn nog op zoek naar een kerkelijk werker, maar deze maand is er al een gesprek met een kandidaat. Er zijn een tiental gemeenteleden en kerkenraadsleden bereid gevonden om de beroepingscommissie te vormen, die op zoek moet gaan naar een nieuwe dominee. Na de gezamenlijk dienst op 7 januari zullen jullie nog meer en uitgebreider geïnformeerd worden. Ik zou zeggen: komt allen tezamen op 7 januari. Reinder de Vries, scriba                      
 
Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoon Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoon


Op woensdagmiddag 20 september jongstleden mocht een aantal ouderlingen en kerkrentmeesters op uitnodiging van ds. de Boer samenkomen in de consistorie van de Farmsumer Kerk. Ook mevrouw Stuut, zelf iconenschrijfster, was aanwezig.
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
 
 
Afscheid en herbevestiging

Afscheid en herbevestiging
Op zondag 8 oktober werd in de Farmsumer kerk afscheid genomen van ouderling mevrouw Diny Wierdsma. Zij heeft na een heel lange periode van kerkenwerk nu besloten om te stoppen met haar taak als ouderling. Het is mooi geweest, aldus mevrouw Wierdsma. In dezelfde dienst werd mevrouw A.Stad herbevestigd als diaken. Zij blijft nog een jaartje meedraaien, waar de gemeente erg blij mee is. Mevrouw Wierdsma wordt een goede, rustiger tijd toegewenst en mevrouw Stad wensen we nog een goede periode toe in de wijkkerkenraad.