Paaszondag  31 maart           Paaszondag  31 maart          
  Belijdenis en Doop
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Met medewerking van: Gelegenheidsgemeentekoor o.l.v. Tjerk de Vries


Jesaja 25:6-9 en Johannes 20: 1-18
We zijn de nacht doorgekomen! Het licht heeft de duisternis opengebroken en daar staan wij dan, in het heldere licht van een nieuwe morgen. In de tuin! Waar het ooit begonnen is. Gods begin met mensen. Nu opnieuw in de tuin komt het erop aan. Klampen we ons vast aan de leegte van een graf of zetten wij stappen naar een nieuw bestaan? Turen we de leegte in of durven we het aan om toekomst tegemoet te zien? Lukt het ons om stenen weg te rollen en de stem te horen die ons roept?
Bij al deze vragen worden we bepaald door het verhaal van de opstanding maar ook door het teken van de doop dat Hielle Kootstra, Alireza Saghati en Mahboubeh Bakhtiari Farimani deze paaszondag zullen ontvangen. Voorafgaande aan de doop zal Hielle samen met zijn vrouw Thea Kootstra – Huls openbare belijdenis van het geloof afleggen. Ook Alireza en Mahboubeh zullen belijdenis doen voorafgaande aan hun doop. Als gemeente willen we samen met Hielle en Thea, Alireza en Mahboubeh de dankbaarheid om de opstanding, doop en belijdenis vieren! 
 
Stille Zaterdag Stille Zaterdag
Aanvang: 20.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager
Deze avond valt het licht op de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Vanuit het duister horen wij hoe God op de eerste scheppingsdag riep: Er zij licht!
Licht dat nooit dooft maar verlossing en bevrijding brengt. Daarna lezen we over de uittocht. God schept toekomst dwars door nacht en nevel heen. Met als hoogtepunt van zijn verlossend handelen: Jezus’ opstanding uit de dood! Deze blijde boodschap wil gedeeld worden. Wij doen dit ook zélf door elkaar het licht, aangestoken aan de nieuwe paaskaars, door te geven. Waarna wij ervan getuigen met Christus op te willen staan door te gaan leven in Zijn Geest. We doen dit door onze doop te gedenken en te vernieuwen rondom het doopvont. De Paasmorgen straalt ons tegemoet!


 
 
Witte donderdag Witte donderdag
Kringviering heilig Avondmaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Marja de Jager


Exodus 12: 15-20 en Johannes 13: 1-15
Deze avond gedenken wij Gods bevrijdend verhaal in de geschiedenis en in het verhaal van Jezus. In de lezing uit Exodus lezen we dat het volk Israël zich moet voorbereiden op de uittocht uit Egypte. Om zich te binnen te brengen dat niet zijzelf bij machte zijn zich te bevrijden van onderdrukking en dood, maar dat God macht bezit de dood teniet te doen en een poort naar de toekomst te openen.
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader (Joh.13:1). In die laatste uren toont Jezus zich de ware dienstknecht des Heren ten gunste van de mensheid. Dit roept verwarring op bij Petrus. Maar ook bij de lezer. Wie is deze meester die dienaar wordt? Wie is deze God die neerknielt in het stof? Hij is de geloofwaardige, die God en mensen trouw blijft tot het eind.

 
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
Aanvang: 19.30 uur
Voorgangers: ds. Marja de Jager, pastor Eelkje de Vries, dhr. Piet Lanting


Dit wil een sobere dienst zijn, omringd door stilte, waarin wij door woorden, beelden, liederen en gebeden Jezus’ lijden en dood herdenken.