Wie zijn wij

Wie zijn wij
Werkplan 2022 Missionaire Werkgroep Delfzijl.                                        30 Nov 22
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
Vanuit de diaconie zit er tenminste éen vertegenwoordiger in MWD.  (2022 vacant)

2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Actie als plaatselijk en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te werken.


3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in Zondagsbrief als Kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.

4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken en tehuizen.
De Zendingskalender wordt éenmaal per jaar aangeboden.

5 Koopvaardij.
Financiële en actieve ondersteuning aan het Zeemanshuis vindt onder meer plaats door lectuur verspreiding.

6 Beheer Financiën.
Voor het beheer van de financiën is de penningmeester aangesteld, hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden worden gestort op speciale MWD bankrekeningen bij de Diaconie. De afdrachten aan Kerk-in-actie worden jaarlijks overgemaakt.
Geld voor Evangelisatie wordt lokaal besteed.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen (giften) zullen de resultaten worden meegenomen.

7. Begroting en Jaarrekening.
In de loop van het jaar wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de Kleine Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en daarna door de Kleine Kerkenraad vastgesteld.

8. Wervingsacties Zending, en Werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending, als evangelisatie een donatie verzoek georganiseerd.  De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een folder begeleid.
Daarnaast worden er in de loop van het jaar collecten gehouden voor zending/werelddiaconaat die rechtstreeks worden overgemaakt aan Kerk in Actie en collecten die ten gunste komen van een door ons geselecteerd project van Kerk in Actie.
Verder en zijn er inkomsten van acties, deeldoosjes en zendingsbusjes, alsmede collecten van avondmaalsvieringen die ook ten gunste komen van het project.
Eenmaal per jaar wordt in het collecte rooster vastgesteld welke collecten rechtstreeks worden opgestuurd naar Kerk in Actie en welke voor het project bestemd worden.

9. Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.

10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiële begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en Werelddiaconaat vermeld.

Organisatie Leden en taken van de Werkgroep:

Voorzitter:                                                              Mevr. F. Klein
Penning meester:                                                   Dhr. A. Vrij
Secretaris:                                                              Mevr. T. Kemmink
Publicatie in Kerkblad en Zondags-brieven:           Mevr. F. Klein en Mevr. T. Kemmink
Afgevaardigde Diaconie                                         Vacant
Leden                                                                      Mevr. K. Feenstra
                                                                                Dhr. B Flobbe
Coördinatie Kerkelijk bureau:                                  Dhr. J. Danhof [geen lid]
Zendingskalenders:                                                 Mevr. R. Berends en mevr. F. Keller
Koopvaardijpastooraat:                                           Dhr.Hans Lanwehr zeemanshuis [geen lid]
terug