Wie zijn wij

Wie zijn wij

 
Werkplan 2015 Missionaire Werkgroep Delfzijl.
1 Organisatie.
De commissie “Missionaire Werkgroep Delfzijl” heeft als doel de behartiging van Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente Delfzijl.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Algemene Kerkenraad.
De werkgroep heeft een eigen werkplan en heeft eigen financiële middelen tot haar beschikking.
De commissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
De vertegenwoordiging bestaat uit leden van de beide wijkgemeenten.
 
2 Publiciteit en Kerkdiensten.
Een van de taken van de commissie is het bevorderen van voorlichting binnen de kerkdiensten
van zowel Kerk in Aktie als plaatselijk.
Voorlichting wordt verzorgt door de wijkgemeenten en kan plaats vinden naar aanleiding van collecten en bijzondere acties. Afstemming vindt plaats tijdens de commissie vergaderingen.
Om de gemeente meer bij het werk van de Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat te betrekken is er  gekozen om projectmatig te gaan werken.


3 Publicaties.
Publicaties zijn nodig om het werk van zending,  evangelisatie en werelddiaconaat breed aandacht te geven. Zo wel in zondag brief als kerkblad en incidenteel in de zondagdienst.
 
4 Lectuurverspreiding Zending en Evangelisatie.
De commissie is verantwoordelijk voor het verspreiden van de lectuur binnen de gemeente.
Het kerkelijk bureau fungeert als postadres voor alle aangeboden lectuur en brochures.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdschriften, kranten en brochures, die verspreid worden in de kerken, tehuizen, ziekenhuis en aan het schippers pastoraat.
De zendingskalender wordt een maal per jaar aangeboden.
 
 
5 Koopvaardij en Schipperspastoraat.
Financiele  en actieve ondersteuning aan het zeemanshuis en schippers pastoraat vind onder meer plaats door lectuur verspreiding en incidenteel een attentie.
   
 
6 Beheer Financien.
Voor het beheer van de financien is de penningmeester aangesteld, hij is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van zending, evangelisatie en werelddiaconaat.
De binnen gekomen gelden voor de acties worden eerst op rekening van de commissie gestort en eenmaal per jaar voor wat betreft zending en werelddiaconaat over gemaakt naar Kerk in Actie.
De gelden voor evangelisatie blijven in eigen lokaal beheer.
Ook van inkomsten die niet rechtstreeks via de commissie lopen zullen de resultaten worden meegenomen.
Eenmaal per jaar is er een landelijke acceptgiro actie van Kerk in Actie voor het werelddiaconaat die naar de gemeenteleden thuis wordt gestuurd begeleid door een schrijven van uit de Missionaire Werkgroep.
 
 
7 Wervingsacties  Zending, evangelisatie en werelddiaconaat.
Eenmaal per jaar wordt voor zowel zending als evangelisatie een acceptgiro actie georganiseerd.
De actie wordt aangestuurd door de commissie en door een brochure begeleid.
Daarnaast zijn er inkomsten uit collecten, acties, zendingsbusjes en deeldoosjes die ten gunste komen van Kerk in Actie.
Voor het wereld diaconaat wordt de collecte altijd met het Heilig Avondmaal gehouden,
andere collecte en acties worden volgens rooster gehouden ook ten gunste van Kerk in Actie.
Eenmaal per jaar wordt het collecte rooster vastgesteld.
 
 
 
 
 
 
8 Donaties Evangelisatie.
Uit de inkomsten door de jaarlijkse acceptgiro actie en de collecten heeft de commissie de mogelijkheid gelden te doneren.
De donaties komen ten gunste van randkerkelijke en buitenkerkelijke activiteiten in de regio,
die moeten passen binnen de kerkelijke doelstellingen.
 
9 Begroting en Jaarrekening.
In oktober wordt een begroting opgemaakt voor het komende jaar,
welke door de commissie wordt vastgesteld en door de Algemene Kerkenraad wordt goedgekeurd.
Jaarlijks wordt in februari/maart de jaarrekening van het voorgaande jaar vastgesteld en door de Algemene Kerkenraad vastgesteld.
 
10 Jaarverslag.
Eenmaal per jaar wordt een verslag gemaakt van de activiteiten die door de commissie zijn verricht. In dit verslag worden de financiele begroting en jaarrekening opgenomen.
Ook worden hierin de opbrengsten van acties en werelddiaconaat vermeld.
 
 
terug