Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
Bij de diensten in december Bij de diensten in december

De 4 zondagen van advent

Wij sluiten de zondagen van advent aan bij het project van Kind op Zondag: Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk op elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.
In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria. Elke zondag van advent en met kerst is er Kinderviering. Neem de (klein)kinderen dus gerust mee naar de kerk.
 
 
Gemeentekoor voor de Kerst. Gemeentekoor voor de Kerst.
Ook met Kerst willen we weer met een gemeentekoor meewerken aan de dienst.
We oefenen vanaf zondag 27 november na de dienst.
Zingt u mee !!!
Opgave bij Tjerk de Vries (tjdevries@home.nl)
 
Uit de kerkenraad, december 2022 Uit de kerkenraad, december 2022
Begroten en bezuinigen in 2023!
In haar vergadering van maandag 21 november jl. besprak de kerkenraad o.m. de begrotingen 2023 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Met name de begroting van het College van Kerkrentmeesters baart de kerkenraad grote zorgen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er sprake van een fors tekort. In het lopende boekjaar 2022 bedraagt het begrote tekort ruim €106.000,00, voor 2023 begroot het College van Kerkrentmeesters een tekort van ruim €128.000,00. Het moge duidelijk zijn dat met dergelijke tekorten onze gemeente er, financieel gezien, bepaald niet rooskleurig voor staat. Het begrote tekort voor 2023 wordt deels veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen. Al met al dwingt dit de kerkrentmeesters tot het nemen van stevige bezuinigingsmaatregelen. In de kerkenraadsvergadering van maandag 12 december a.s. zullen in een eerste bespreking concrete voorstellen voor bezuinigingen vanuit het College van Kerkrentmeesters aan de orde komen. Op maandag 16 januari 2023 volgt hierover een tweede bespreking in de kerkenraad. We hopen het dan eens te kunnen worden over de te nemen maatregelen. De kerkenraad organiseert vervolgens op zondag 22 januari 2023 na de kerkdienst een gemeenteberaad waarin, naast het beleidsplan 2022-2027, de te nemen bezuinigingsmaatregelen met de gemeente zullen worden besproken.
Namens de kerkenraad,

Frans Geluk

 
 
Begroting 2023 ter inzage Begroting 2023 ter inzage
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters hebben hun begroting voor 2023 ingediend bij de kerkenraad. U kunt ze bekijken op de PGD-website (www.pgdelfzijl.nl) onder ‘ANBI Diaconie’ en ‘ANBI Kerkrentmeesters’. Hebt u vragen over de begrotingen dan kunt u deze stellen aan dhr. Tjerk de Vries (boekhouding). Hij houdt daarvoor spreekuur op dinsdag 29 november van 10:00 – 14:00 uur in het Kerkelijk Informatiebureau.
 
Kerstnachtdienst Kerstnachtdienst


Zaterdag 24 december
   Kerstnacht
Aanvang: 22.00 uur in de Farmsumerkerk
Met medewerking van een koor van gemeenteleden
Jesaja 9: 1-6 en Lucas 2: 1-20
In de kerstnacht klinken de oude vertrouwde woorden over de geboorte van Jezus uit het evangelie naar Lucas. Met daarbij uit het oude testament het vredesvisioen van Jesaja. Daar verlangen we naar in deze onzekere tijden: naar licht in de duisternis en hoop op vrede.
Prachtig verwoord door Hanna Lam in lied 454 uit het Liedboek:

 
 
Eerste Kerstdag Eerste Kerstdag


Zondag 25 december 
      Eerste Kerstdag
Aanvang 9.30 uur in de Kruiskerk
Met medewerking van een blazersensemble
Jesaja 52: 7-10 en Matteüs 1: 18-25
Op kerstmorgen valt het licht op moeder en kind. Op Maria en Jezus.
Eigenlijk vertelt Matteüs niet zoveel over Maria. Maar één vers waarin staat: De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozes maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Maria geeft Jezus het levenslicht, de Geest schenkt hem de levensadem die van God komt. Dat maakt hem: mensenkind en Zoon van God.
 
Diensten op 31 december en 1 januari 2023 Diensten op 31 december en 1 januari 2023
Zaterdag 31 december      Oudejaarsavond
Aanvang: 19.00 uur
Psalm 90 en Lucas 2: 15-20 Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
Wij sluiten 2022 af met een avondgebed waarin wij terugzien op het afgelopen jaar.
En doen dat met een woorden uit de Bijbel, met liederen en gebeden.

   

Zondag 1 januari                  Nieuwjaarsdag
Inloop om 10.00 met koffie en thee
Aanvang kerkdienst: 10.30 uur.
Numeri 6: 22-27; Handelingen 4: 8-12; Lucas 2:21
Op deze nieuwjaarsdag, acht dagen na het feest van de geboorte van Messias Jezus klinkt het kortste evangelie van het jaar: één vers wat we kennen als de naamgeving van Jezus.
Het Woord van de Heer hoeft niet lang te zijn om vol zeggingskracht te kunnen verkondigen.
Zo wordt elk nieuwjaar getekend en gezegend (Num. 6) met de naam van een acht dagen oud kind: Jezus, de Heer bevrijdt.
 
Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag


Zondag 20 november zijn in de dienst de gemeenteleden herdacht die ons dit jaar zijn ontvallen.
34 namen werden voorgelezen en voor ieder gemeentelid is vanaf de Paaskaars een kaars aangestoken.
Voor in de kerk stond een houtenkruis waar aan alle gedachteniskruisjes zijn opgehangen.
Het thema van de dienst: :"Rust en vrede".
De voorgangers Ds, Marja de Jager, pastor Eelkje de Vries en dhr. Piet Lanting waren de voorgangers.
Het fluitensemble 'Unda Maris' o.l.v. Hermien Aartsen verzorgde de muzikale bijdrage.
De woorden uit Psalm 62 stonden in deze dienst centraal: Bij u. Heer, is ontferming.  

 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Na de rommelmarkt is er nu weer een nieuwe expositie. Deze keer heeft de schildersclub" Pictura" onze muren weer volgehangen met kleurige en verrassende schilderijen. Verschillende werken zijn ook te koop. We hopen dat u er van gaat genieten.
Lenie van der Laan, Aagtje Bolt en Geke Oosterveld
 
 
Zangavond rond het liedboek (gewijzigde datum) Zangavond rond het liedboek (gewijzigde datum)
Wijziging datum zangavond rond het Liedboek.
In de activiteitengids hebt u kunnen lezen dat er op zondag 27 november aanstaande er een zangavond zal worden gehouden met bekende en onbekende liederen uit het Liedboek. Dit aan de start van een nieuw Kerkelijk Jaar. Nu is gebleken, dat die avond er een dienst is van de Commissie Bijzondere Diensten. Deze wijken deze keer uit naar de Kruiskerk ivm de medewerking van een Mannenkoor.
De zangavond wordt daarom verplaatst naar zondag 11 december aanstaande, aanvang 19 00 uur.
 
Eetgroep Eetgroep


“Aan tafel” is het jaar thema van de Protestantse kerk. Een mooi thema en past helemaal bij de doelstelling van de eetgroep. Samen gezellig en lekker eten en samen aan de praat raken over gedachten en onderwerpen die ons bezighouden. Voor de maaltijd drinken we in de hal van het Anker een kopje koffie of een glaasje fris of wijn. En daarna staan de mooi gedekte tafels klaar in de zaal.
De volgende maaltijd van dit seizoen is op woensdag 7 december 2022. Vanaf 17.00 uur bent u welkom en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Kosten € 5,00 p.p.
Iedereen is welkom bij het eten. Jong, oud, alleen of samen. Geeft u zich wel van te voren op bij Ageeth Jansma, tel. 61 40 32 of bij
Hennie de Vries, tel. 61 83 46 (email: tjdevries@home.nl)
Graag ontmoeten wij u bij de eetgroep.
 
lees meer »
 
Nieuw bijbels dagboek: Stamelend Halleluja Nieuw bijbels dagboek: Stamelend Halleluja

'Stamelend Halleluja'
Dat is de titel van een dagboek geschreven door ds. Albert Ferwerda, dat op 1 november is gepresenteerd in Amersfoort. De “ondertitel” is Met muziek het kerkelijk jaar door. In het dagboek worden allerlei liederen in het kader van een Bijbeltekst geplaatst, die er soms de basis van is en andere keren een tegenstem biedt. Nederlandse en vooral Engelse liedjes van zangers en zangeressen, van pop tot rock, van eigentijdse evangelische muziek tot traditionele Afro-Amerikaanse pop.
lees meer »
 
Commissie beleidsplan Commissie beleidsplan
In het Kerkblad van juni jl. deed de commissie beleidsplan verslag van de uitkomsten van het gemeenteberaad van 24 april. Op basis van die uitkomsten formuleerde de commissie een viertal speerpunten, te weten:
  • Vieringen en dan anders, bijvoorbeeld t.a.v. muziek, deelname kerkgangers bij voorbereiding of gedachtewisseling in groepen na de preek;
  • Versterken van de onderlinge saamhorigheid en ontmoeting;
  • Verdere integratie van de voormalige wijken;
  • Samenwerking met andere kerken (lokaal/regionaal);
lees meer »
 
Jaarboekje 2022 - 2023 Jaarboekje 2022 - 2023
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      


Ook dit kerkelijk seizoen 2022-2023 mogen wij u weer een activiteitenboekje aanbieden met daarin een keur aan activiteiten waarbij ontmoeten, verdiepen en beleven centraal staan. En dat door de week. Want kerk-zijn zijn wij immers niet alleen op zondag. Ons geloof krijgt handen en voeten in het leven van alledag en wil samen beleefd worden. Wij hopen dat dit boekje hieraan een bijdrage kan leveren.
U vindt alle activiteiten voor dit seizoen bij ´jaarprogramma 2022 - 2023'
 
 
De Zendingserfgoedkalender en kerstkaarten De Zendingserfgoedkalender en kerstkaarten


De Zendingserfgoedkalender 2023 toont wandkleden met afbeeldingen ontworpen door de heer He Qi uit China, die geweven zijn door vrouwen van de Tujia stam.
Het thema luidt: Een nieuwe weg met Christus, naar het verhaal van de Emmaüsgangers. De weergegeven Bijbelverhalen zijn ontworpen door de tot nu toe bekendste Chinese christelijke kunstenaar, de heer He Qi. Maar deze zouden nooit zo bekend zijn geworden, als deze niet kunstig op traditionele wijze geweven zouden zijn door vrouwen van de Tujia minderheid in China.

Ook bieden we weer kerstkaarten aan. De serie bestaat uit vier dubbele vierkante kerstkaarten met als thema’s De aankondiging van de geboorte, De geboorte te Bethlehem, De wijzen uit het oosten en De Vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 13,2 x 13,2 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding ‘Een nieuwe weg met Christus’ die ook op de voorzijde van de kalender is afgebeeld.
De zendingserfgoedkalender 2023 kost € 9.00 
De set kerst kaarten kost € 6,00.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen, bellen kan ook:
Mw. R. Berends tel:61 46 65
Mw. F. Keller     tel:61 17 63
 
Actie Schoenendoos Actie Schoenendoos


Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk

Daar hebben veel gemeenteleden gehoor aan gegeven. Ruim 70 dozen vol met o.a. schoolspullen, toiletartikelen, een knuffel. spelltjes, sokken en t shirts of iets anders waar kinderen ruze blij van worden. 
De dozen gaan op reis en zullen na aankomst in een Oost Europeesland, een Afrakaansland of waar ook ter wereld uitgedeeld worden aan kinderen. Heel veel stralende gezichten, want wat een mooi cadeau is zo'n gevulde schoedendoos.
Hartelijk dank aan alle gemeenteleden die op wat voor manier mee gewerkt hebben aan deze actie. 

 
 
Sacrale dans Sacrale dans
Op woensdag  23 november kunt u meedoen met  de “gespreksgroep” Sacrale dans/ meditatief dansen.
Tijd: 15.30 uur tot 15.00 uur in Gebouw op de Wierde.
Op vele soorten muziek vormen rustige passen een dans zodat het ook wel bidden met de voeten genoemd wordt. Door de stilte en de gedichten tussen de dansen voelen we warmte en verbondenheid. Tijdens iedere bijeenkomst  staat in het midden van de kring een symbolische uitbeelding passend bij het thema van de avond.
Kosten per les € 13,00.
lees meer »
 
Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL' Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL'


Bovenstaande illustratie is speciaal gemaakt bij het thema ‘Aan Tafel’

Het is de moeite waard deze eens aandachtig te bekijken.
Onderstaande uitleg helpt hierbij:
  • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
  • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
  • Witte lijnen: gebroken brood
  • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
  • Restvorm met paarse ovaal:                                                                                                                           de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.                                                                 Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
  • Het beeld is bijna symmetr sch wat verstilling en eerbied weergeeft.
 
Stiltecentrum en avondgebed Stiltecentrum en avondgebed
Het avondgebed op donderdagavond wordt vanaf 1 december 2022 eens in de 14 dagen gehouden.
( 1, 15 en 29 december en zo verder)
Het begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 20 minuten.
Een moment van rust in de week. Een bijbelgedeelte, een lied, meditatieve muziek en stilte zijn de vaste onderdelen van het avondgebed. De mensen die het voorbereiden heten u graag welkom.
Weet u ook welkom.
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.