Begroting Diaconie 2024 Begroting Diaconie 2024
 
  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl  
   
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:  
824142834

76376850
Website adres:  
www.pgdelfzijl.nl  
 
E-mail: diaconie@pgdelfzijl.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
    
   
 
  
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                     kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 
  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente vindt u onder het kopje Bestuur/Diaconie.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
De diaconie van onze gemeente heeft echter geen betaalde krachten in dienst

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u in het hiervoor al genoemde Beleidsplan.


 
Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie      
       
  Begroting Begroting Rekening
  2024 2023 2022
       
Opbrengsten en baten      
Opbrengsten uit onroerende zaken €    6.065 €    5.800 €    5.746
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €       600 €       100 €       621
Bijdragen van leden en anderen €   25.200 €  21.200 €  46.123
Door te zenden collecten en giften €     2.000 €    2.000 €           0
       
Totaal baten A €   33.865 €  29.100 €  52.391
       
Uitgaven en kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €     5.850 €  10.850 €       866
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €     9.400 €    7.050           -
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €        300 €       100 €         51
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €     5.100 €    3.200 €    5.777
Kosten beheer, administratie en archief €        320 €       250 €    1.004
Rentelasten/bankkosten €        500 €       550 €       750
Diaconaal werk plaatselijk €     6.200 €     9.000 €    6.037
Diaconaal werk regionaal/landelijk €     1.000 €     4.200 €       750
Diaconaal werk wereldwijd €     5.000 €   10.000 €  19.490
Afdrachten door te zenden collecten en giften €    12.000 €    12.200 €    5.450
       
Totaal lasten A €   45.670 €   57.400 €   40.175
       
Operationeel Resultaat (A) €  - 11.805  € - 28.300 €   12.216
       
Resultaat (baten - lasten)      
Incidentele baten €     1.000 €   15.500 €     9.950
Incidentele baten en lasten (B) €     1.000 € - 12.800 €   22.166
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € - 10.850 €   22.166 €    26.279
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Toevoeging bestemmingsreserves €        -   € - 10.000
Totaal mutaties C €        - €    €  
       
Resultaat naar Algemene Reserve €   - 10.805 €  - 12.800 €   12.166
                                         
Toelichting
Algemeen:

Eind 2022 is de verwachting uitgesproken dat 2023 in zekere zin weer "normaal" zou zijn na 3
onzekere jaren ten gevolge van Corona. Diverse activiteiten hebben het hele jaar weer
plaatsgevonden, zoals de kerkdiensten, de ontmoetingsmiddagen en de kerstmiddag voor
ouderen.
Echter was dit jaar anderszins nog niet normaal, omdat zowel de voorzitter als
penningmeester als ambtsdrager zijn afgetreden, waardoor waardevolle "know how" verdween.
Ook is er sprake geweest van langdurige uitval door ziekte, waardoor vele zaken niet of pas laat
zijn opgepakt. Zo heeft er in 2023 geen extra geldwervingsactie plaatsgevonden bij de diaconie.

Baten
In 2023 zijn er weer geringe rente-inkomsten op de spaartegoeden. Verwacht wordt dat dit ook
voor 2024 het geval zal zijn.
De baten uit collecten/vrijwillige bijdragen en giften worden verwacht op het niveau van 2023.
Wel zullen zowel de diaconie als de MWD in 2024 weer een geldwervingsactie organiseren. Wat de
opbrengst hiervan zal zijn, nu er niet langer gebruik gemaakt kan worden van acceptgirokaarten is
onzeker. Temeer omdat door omstandigheden in 2023 geen geldwervingsactie heeft
plaatsgevonden en het ook nog onduidelijk is wel effect de afschaffing van de acceptgirokaart zal hebben.
Wel hoopt de diaconie tijdens de kerkdiensten regelmatig een "goed doel" te belichten, in de hoop dat dit de collecteopbrengsten gunstig zal beïnvloeden.
Er zijn geen incidentele baten te verwachten uit subsidies en dergelijke.

Lasten:

In 2023 is voor de diaconie een grote kostenpost bijgekomen. Sinds april 2023 is de kerkelijk
werker van de Protestantse Gemeente Delfzijl voor 3,6 uur per week " gedetacheerd" bij het
College van Diakenen, onder meer als penningmeester. Deze detachering zal ook in 2024
voortduren.
Daarnaast is er sprake van een hoge algemene prijsstijging, waardoor de verschillende
activiteiten meer gaan kosten. Daarom zal net als in 2023 enige terughoudendheid worden
betracht bij het opstellen van de lijst met goede doelen. Dit kan gevolgen hebben voor de
vaststelling van de verdeling in plaatselijk, regionaal en wereldwijd. Uiteraard is er ook in 2024
nog ruimte voor noodhulp.
Opbrengsten levend geld
Vrijwillige bijdragen zijn de te verwachten inkomsten van geldwervingsacties vanuit de Diaconie
en de Missionaire Werkgroep.
 
terug