ANBI Diaconie ANBI Diaconie
 1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824142834
Website adres:
www.pgdelfzijl.nl  
Kamer van Koophandel: 76376850
   
E-mail: pgdelfzijl@versatel.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
 
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
   
   
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                 kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit de gemeente. Van uit de Kerkenraad is een Kleine Kerkenraad geformeerd waaraan bepaalde taken en bevoegdheden zijn toebedeeld zoals deze omschreven zijn in de Kerkorde.

Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hierna vindt u het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

E.  Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in hierna volgende overzichten is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande overzicht van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening (2019) geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar (2021) zullen afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar als gevolg van het ontbreken van een incidentele gift (2019 en 2020) en lagere renteontvangsten.

Verkort Overzicht Begroting 2021
 
  Begroting Begroting Rekening
  2021 2020 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 5.455 5.415 5.232
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 600 1.250 5.332
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 10 - -
Opbrengsten levend geld 22.300 32.430 34.799
Door te zenden collecten en giften 1.500 1.800 1.194
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 1.500 1.500 1.500
Totaal baten A 31.365 42.395 48.057
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen
2.920

1.025

2.350
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 400 600 363
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.400 3.475 3.319
Kosten beheer, administratie en archief 150 1.150 847
Rentelasten/bankkosten 600 650 528
Diaconaal werk plaatselijk 10.250 5.500 12.506
Diaconaal werk regionaal/landelijk 7.000 14.500 9.193
Diaconaal werk wereldwijd 12.000 19.000 20.869
Afdrachten door te zenden collecten en giften 3.200 1.100 3.390
Totaal lasten A 39.920 47.000 53.365
Operationeel resultaat (A) -8.555 -4.605 -5.308
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 200 200 403
Incidentele lasten - - 0
Incidentele baten en lasten (B) 200 200 403
Resultaat verslagjaar (A+B) -8.355 -4.405 -4.905
 
       


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP DelfzijlBeleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Delfzijl

ALGEMEEN

De Gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
Elke christen is geroepen te getuigen in woord en daad van zijn geloof in Christus Jezus. Dat geloof zal ons ertoe brengen oog en oor te hebben voor de problemen waarin mensen terecht kunnen komen. Dat kunnen financiële , maar evengoed sociale of culturele problemen zijn. Het gaat om mensen dichtbij en veraf, om mensen zonder dak boven hun hoofd, om verslaafden, asielzoekers, vluchtelingen. Iemand met open ogen en open oren kan deze mensen ontmoeten, elke dag en overal, ook in het Nederland van nu.

Via radio en televisie, de dagelijkse krant en de weekbladen komen signalen bij ons binnen in onze eigen woon- en leefomgeving en wij mogen deze hulpbehoevenden niet “in de kou laten staan”. Dat alles heeft te maken met diaconaat, met vooral er samen aan werken dat mensen die, op welke manier ook in de knel zijn gekomen, worden geholpen. Op die manier kunnen wij proberen uitvoering te geven aan de opdracht zoals hiervoor genoemd. Zo kunnen wij overeenkomstig onze opdracht getuigen van Jezus Christus in een wereld die Hem meestal niet zien staan.

Het motto van de diaconie is: “het zijn van een helper voor wie geen helper heeft”.

Het College van Diakenen bestaat uit tien leden. Bij voorkeur behoort in elke sectie een diaken te zijn, maar dat is de laatste jaren moeilijk haalbaar.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester; deze vormen samen het moderamen.
De diakenen zijn vertegenwoordigd in diverse (interkerkelijke) commissies.
De diakenen vergaderen in principe zes keer per jaar. Het moderamen vergadert apart als dit nodig is.
Jaarlijks wordt een jaarrekening en begroting door de penningmeester gemaakt.

Missionaire Werkgroep Delfzijl
De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De Missionaire Werkgroep Delfzijl heeft als doel de behartiging van zending, evangelisatie en werelddiaconaat binnen de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

TAKEN

Avondmaal
In de Eredienst wordt tenminste vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het gereedmaken van de tafel, het inkopen van brood en wijn en draagt zorg voor het uitdelen van het brood en de wijn in de Avondmaal diensten.
In Delfzijl wordt enkele malen per jaar het Heilig Avondmaal in het Van Julsingha tehuis en in Hoogwatum gevierd.
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de benodigdheden voor het Heilig Avondmaal, zoals de tafellakens, schalen en bekers.
Indien hierom wordt gevraagd is ook een Heilig Avondmaal aan huis mogelijk.
Voor de praktische uitvoering wordt verwezen naar de protocollen Viering Heilig Avondmaal van de kerken.
Verdere ondersteuning en activiteiten
 • De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de Eredienst.
 • De diaconie financiert en organiseert diverse activiteiten binnen de gemeente, zoals de kerstmiddag voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder
 • Bemiddelen bij het aanbieden van vakantieweken.
 • Organiseren actie “blik in de kerk” voor de Voedselbank.
 • Het organiseren van de jaarlijkse acceptgiro-actie voor de eigen diaconie
 • Het mede organiseren en financieren van de jaarlijkse (interkerkelijke) kerstpakkettenactie.
 • Invulling geven aan de inhoud van de website van de Protestantse Gemeente Delfzijl.
 • Signaleren van noodsituaties dichtbij huis; hierbij zijn de predikant, de ouderlingen en de gemeente belangrijk.
 • Zitting hebben in en verder ontwikkelen van de activiteiten van het Interkerkelijk Diaconaal Platform. Dit is een plaatselijk samenwerkingsverband.
 • Het regelmatig opzetten van een project. Een dergelijk project kan langere tijd lopen zodat de opbrengst en inzet van de gemeente hoger kan zijn. Dit verloopt via de Missionaire Werkgroep Delfzijl.
 • Het College van Diakenen zet zich in voor het vergroenen/verduurzamen van de kerk. Dit in samenwerking met de Kerkrentmeesters.
 • Bestaande activiteiten in stand houden en waar nodig nieuwe activiteiten ontplooien.

FINANCIËN

Inkomsten
Het College van Diakenen heeft de taak tijdens de erediensten de gaven in te zamelen. Deze collectes zijn deels bestemd voor de diaconie en deels voor landelijk vastgestelde bestemmingen. De collecte-opbrengsten worden door de diakenen geteld en op de bank gestort.
Incidenteel ontvangen giften, rentes op uitstaande gelden, huur van de kosterswoning en de jaarlijks gehouden acceptgiro-actie maken de inkomsten compleet.

Besteding collecten
De opbrengsten van de bestemmingscollecten worden overgemaakt naar de betreffende doelen. De diaconie vult de opbrengsten meestal aan tot een “rond” bedrag.
Het College van Diakenen maakt jaarlijks een zgn. “goede doelen lijst” onder vermelding van het toe te kennen bedrag. Deze goede doelen zijn instanties die zich richten op het lenigen van nood.
Bij iedere landelijke financiële ondersteuning zal eerst worden gekeken of dit ook via “Kerk in Actie” kan verlopen.
Deze goede doelen krijgen in de loop van het jaar hun bijdrage overgemaakt.
De diaconie heeft als streven om de jaarlijkse netto inkomsten in zijn geheel uit te geven.

Incidentele financiële ondersteuning
Naast de hierboven genoemde goede doelen en bestemmingscollectes komt het voor dat een beroep wordt gedaan op financiële ondersteuning voor personen of instanties die in acute nood verkeren. Het verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld.
De financiële hulp die het College van Diakenen hierbij geeft, moet als kortlopende noodhulp worden gezien; er moet een duidelijk eindpunt zijn. Regelmatig komt het voor dat de financiële bijdrage weer wordt terug betaald. Soms kan een verzoek voor hulp met begeleiding en adviezen worden opgelost. Bij het zoeken naar een structurele oplossing kan bijvoorbeeld worden verwezen naar overheidsinstellingen zoals de (burgerlijke) Gemeente.
 
Verkort Overzicht Jaarrekening 2019  
  Begroting Rekening Rekening
  2019 2019 2018
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 5.300 5.232 5.147
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 3.700 5.332 5.316
Opbrengsten levend geld 34.670 34.799 24.382
Door te zenden collecten en giften 6.800 1.194 2.059
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - 1.500 1.850
Totaal baten A 50.470 48.057 38.754
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 1.500 - 1.836
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
- 2.350 -
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. - - 0
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 400 363 1.173
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.050 3.319 2.811
Salarissen en vergoedingen - - 19
Kosten beheer, administratie en archief 2.400 847 253
Rentelasten/bankkosten 800 528 605
Diaconaal werk plaatselijk 6.500 12.506 4.390
Diaconaal werk regionaal/landelijk 15.200 9.193 12.700
Diaconaal werk wereldwijd 33.300 20.869 19.475
Afdrachten door te zenden collecten en giften 2.200 3.390 2.059
Totaal lasten A 65.350 53.365 45.320
Operationeel resultaat (A) -14.880 -5.308 -6.566
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 200 403 3.982
Incidentele lasten - 0 -65
Incidentele baten en lasten (B) 200 403 3.917

Resultaat verslagjaar (A+B)
 
   

-14.680           

-4.905-

-2.649

 
terug