Anbi Diaconie Rekening 2021 Anbi Diaconie Rekening 2021
 
  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl  
   
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:  
824142834

76376850
Website adres:  
www.pgdelfzijl.nl  
 
E-mail: diaconie@pgdelfzijl.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
    
   
 
  
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                     kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 
  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente vindt u onder het kopje Bestuur/Diaconie.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
De diaconie van onze gemeente heeft echter geen betaalde krachten in dienst

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u in het hiervoor al genoemde Beleidsplan.


 
Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie      
       
  begroting rekening rekening
  2022 2021 2020
       
Opbrengsten en baten      
Opbrengsten uit onroerende zaken €    5.540 €    5.746 €    5.355
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €       150 €       724 €    1.900
Bijdragen van leden en anderen €   27.700 €  32.971 €  45.784
Door te zenden collecten en giften €     1.500 €         90 €       203
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €          - €      - €    1.500
       
Totaal baten €   34.890 €  39.532 €  54.742
       
Uitgaven en kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €   17.050 €    2.824 €    3.124
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €        100 €         71 €         20
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €     3.200 €    3.532 €    2.887
Kosten beheer, administratie en archief €        170 €       314 €       442
Rentelasten/bankkosten €        550 €       528 €       493
Diaconaal werk plaatselijk €     9.500 €    8.520 €  19.172
Diaconaal werk regionaal/landelijk €     4.200 €     5.942 €    4.250
Diaconaal werk wereldwijd €   17.000 €   18.782 €  25.900
Afdrachten door te zenden collecten en giften €     1.500 €          90 €       602
       
Totaal lasten €   53.270 €   40.602 €   56.889
       
Resultaat (baten - lasten) € - 18.380 €   - 1.071 €   - 2.147
Incidentele baten €   15.500 €    27.350 €  133.823
Resultaat verslagjaar (A+B) € - 2.880 €    26.279 €   131.676
                                         
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
Nadere toelichting op de jaarrekening 2021:
Toelichting operationeel resultaat.
Het operationeel resultaat is uitgekomen op een tekort van € 721. Dit tekort is € 1.376 lager dan
het verlies van vorig jaar en € 7.634 lager dan het verlies volgens de begroting. Opgemerkt wordt
dat jaarlijks naar een klein tekort wordt gewerkt; dit in verband met de aanwezige bankreserves.

Toelichting opbrengsten en baten
Het verschil tussen de jaarrekening 2021 met de begroting 2021 zijn enerzijds de baten, die ruim
€ 8.000 hoger zijn dan begroot. Noemenswaardig is de post levend geld die € 10.451 hoger
uitgekomen is dan we hadden begroot en daar zijn we zeer dankbaar voor. In vergelijking met de
jaarrekening 2020 daalden de totale baten met € 15.210. Dit wordt verklaard door een tweetal
eenmalige giften in 2020. Deze bedroegen resp. € 10.000 en € 5.000.
De rentebaten zijn in vergelijking met 2020 fors gedaald. Dit is het gevolg van beëindiging van
allerlei langdurig vastgezette gelden. Tot en met 2020 verraste de Oud Papier Aktie ons jaarlijks
met € 1.500. Deze inkomstenbron is nu komen te vervallen.

Toelichting uitgaven en kosten
De lasten zijn slechts € 682 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen met de begroting
waren grotere giften aan goede doelen als gevolg van de hogere inkomsten uit levend
geld. Voortschrijdend inzicht en wijziging/aanpassing van grootboekrekeningen door FRIS geeft
met name bij de giften nog enige verschuivingen tussen de verschillende grootboekrekeningen te
zien.

Toelichting incidentele baten en lasten.
De incidentele baten bedroegen € 27.350. Dit bedrag bestaat voor € 27.000 uit een
herwaardering van het pand Op de Wierde 15. PKN wil dat onroerend goed op WOZ waarde
wordt gewaardeerd. Er is dus sprake van een opwaardering tot de WOZ waarde. De boekwaarde
(aanschafkosten minus afschrijvingen) van het pand bedraagt € 27.227. Deze opwaardering heeft verder geen invloed op het resultaat.

Toelichting financiële positie inzake continuïteit.
Het totale eigen vermogen per ultimo 2021 bedraagt € 413.269. Hiervan zijn de algemene
reserves € 252.496 en de herwaarderingsreserves € 160.773.
Zoals al eerder genoemd is deze jaarrekening samengesteld uit de cijfers van de Diaconie en van
de Missionaire Werkgroep Delfzijl (Evangelisatie en Zending /Werelddiaconaat). Het vermogen
van de Evangelisatie bedroeg € 16.625 en Zending/Werelddiaconaat € 10.650.
Zoals vermeld wordt jaarlijks het saldo tussen de baten minus de onkosten aan goede doelen
geschonken. Er wordt jaarlijks naar een klein verlies gewerkt. Gezien de te verwachten dalende
opbrengst levend geld en de wens om aan het uitgavenniveau aan goede doelen te blijven te
voldoen verwachten we in de toekomst hogere tekorten.

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl

 
terug