ANBI Kerkrentmeesters ANBI Kerkrentmeesters
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Delfzijl 
Telefoonnummer: 0596 630150
RSIN/Fiscaal nummer: 002624850
Nummer Kamer van Koophandel: 76352196
Website adres: www.pgdelfzijl.nl 
E-mail: * scribaat@pgdelfzijl.nl 
Adres: * Menno van Coehoornsingel 21 
Postcode: 9934 GP 
Plaats: Delfzijl
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 5 ouderling Kerkrentmeesters en 1 Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.pgdelfzijl.nl (Bestuur – Kerkenraad) vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De verbouw van de Kruiskerk is in 2020 afgerond. Daarbij is de verbouwing ruim binnen de begroting gebleven. Voor het jaar 2021 is er daarom nog een budget voorradig voor een nieuwe toiletgroep. Mede door het vele werk van vrijwilligers (ca. 3.000 manuren) was er ook nog ruimte voor achterstallig onderhoud. Voor de komende jaren hopen de Kerkrentmeesters dan ook gevrijwaard te blijven van extra onderhoudskosten.

Verder wordt in het jaar 2021 de kerk van Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Hiermee is een bruidsschat gemoeid van € 180.000. Deze zal uit eigen middelen worden betaald. Inmiddels hebben de gemeenteleden, kerkenraad en het CCBB toestemming verleend voor deze overdracht.

Ook de verkoop van het kerkgebouw De Ark over enkele jaren zal hiervoor garant staan.

Ook is er een begin gemaakt met het apart verwerken van de administratie van de begraafplaatsen. Wij gaan ervan uit, dat deze in het jaar 2021 voldoet aan de eisen van het CCB.
  • actuele zaken zijn te vinden op onze website: www.pgdelfzijl.nl onder Bestuur – Kerkrentmeesters
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat eventuele gevolgen van Corona voor 2022 nog niet zijn in te schatten.
 
 (verkorte) staat van Baten en Lasten kerkelijke gemeente Delfzijl      
       
   begroting  rekening rekening
  2022 2020 2019 
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen €         58.000  €          39.957   €      78.134
 Bijdragen kerkleden  €      174.000   €        199.903   €    213.260
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €        10.400  €            6.302   €        6.302
Totaal baten   €      242.400   €        246.162   €    297.696 
       
lasten      
           
 Bestedingen pastorale beroepskrachten    €         150.850   €       148.186   €     106.123
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €              6.750  €            7.812   €          6.031 
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           17.350   €          16.946   €        17.349 
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €           59.950  €          76.267   €        77.223 
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €           83.500   €          75.400   €      115.683
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €           24.950  €          21.457  €        36.690 
Afdrachten door te zenden col./giften, rentelasten/bankk.  €             3.500  €                           -   €                           - 
Totaal lasten   €         346.850  €        346.068   €      359.099 
       
Resultaat (baten - lasten)  €       - 104.450  €        - 99.906   €     -  61.403

Toelichting op de Jaarrekening 2020

Baten
Het verschil tussen de jaarrekening 2020 en de begroting 2020 bedraagt € 24.113. Dit is doordat de opbrengsten onroerende zaken aanmerkelijk lager zijn dan begroot. Door de coronapandemie is de verhuur van de zalen en de omzet van Het Anker en de verhuur van de kerkgebouwen voor concerten etc. sterk gedaald namelijk met € 25.250. 
Ook de opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen zijn lager dan begroot. De opbrengsten levend geld gaf gelukkig een positiever beeld ten opzichte van de begroting 2020. Voor de Vaste Vrijwillige Bijdragen was een bedrag begroot van € 175.000. In werklelijkheid werd een bedrag van € 186.624. ontvangen. De collecten bedroegen in 2020 € 5.842. terwijl er € 10.000. was begroot. Deze daling was dan ook grotendeels te wijten aan de corona pandemie. De giften daar in tegen waren weer hoger dan begroot in 2020 nl. € 3.853. om € 2.500.

Toelichting uitgaven en kosten 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen is ± € 22.000.lager dan begroot. De post onderhoud niet monumentale kerkgebouwen en kerkelijke verenigingsgebouwen, pastorieën en orgels bedroeg te samen € 58.649. De post is hoog omdat er tijdens de verbouwing ook het achterstallig onderhoud is meegenomen. Energiekosten zijn lager door o.a. plaatsen nieuwe kachel in de Kruiskerk en verminderde activiteiten in de gebouwen.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat is ± € 15.000. hoger dan begroot. Dit omdat de sociale lasten, pensioenpremies en de vergoedingen hoger waren. Bij de begroting 2020 waren deze posten ingecalculeerd. 
Salarissen en vergoedingen De post salarissen en vergoedingen is € 9.400. lager dan de begroting aangeeft. Dit geeft echter een verkeerd beeld. In het totaal is een vergoeding verwerkt die is ontvangen in het kader van de tijdelijke N.O.W. regeling. Ook is 60% van het brutosalaris van één van beheerders overgeheveld naar Begraafplaatsen. 
Kosten beheer, administratie en archief geeft een begroting in 2020 aan van €6.950. De werkelijke kosten over 2020 bedroegen echter € 18.435. Dit is voor kosten kerkenraad ( incl. Kerkrentmeesters ) € 7.600. meer meer dan begroot. Verder waren de inkomsten op drukwerk ongeveer per saldo € 3.700. lager. Dit ook ten gevolge van de pandemie. Ook de telefoonkosten en verzekeringen ± € 4.500. hoger. 
Dit alles resulteerde in een negatief resultaat van € 99.906, welke naar de Algemene Reserve werd geboekt. De begroting 2020 gaf een negatief resultaat van € 46.175. De begroting 2020 was gebaseerd op cijfers, waarbij géén rekening is gehouden met de corona pandemie.

Nadere toelichting op de Begroting 2022
Op het personele vlak is er een verschuiving door pensionering van één van de beheerders/koster. Op dit moment zijn de gevolgen van de Coronapandemie niet goed in te schatten. Bij de Baten is ervan uitgegaan dat een groot deel van het jaar de inkomsten weer op het niveau van voor de pandemie liggen. De overdracht van de Kerk Uitwierde zal in de loop van 2022 plaatsvinden. In de loop van 2022 zal gestart worden met het opstellen van een meerjarenplan en het doen van voorstellen die passen binnen een nieuw Beleidsplan voor onze gemeente en moeten leiden tot het verlagen van tekorten, nu en in de toekomst. Toch zal 2022 nog vele onzekerheden kennen waarbij tijdige signalering van sterke afwijkingen noodzakelijk is om maatregelen te nemen.
 
terug