ANBI Kerkrentmeesters ANBI Kerkrentmeesters
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Delfzijl 
Telefoonnummer: 0596 630150
RSIN/Fiscaal nummer: 002624850
Nummer Kamer van Koophandel: 76352196
Website adres: www.pgdelfzijl.nl 
E-mail: * scribaat@pgdelfzijl.nl 
Adres: * Menno van Coehoornsingel 21 
Postcode: 9934 GP 
Plaats: Delfzijl
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 5 ouderling Kerkrentmeesters en 1 Kerkrentmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” 
 
Op de website www.pgdelfzijl.nl (Bestuur – Kerkenraad) vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  
 
De verbouw van de Kruiskerk is in 2020 afgerond. Daarbij is de verbouwing ruim binnen de begroting gebleven. Voor het jaar 2021 is er daarom nog een budget voorradig voor een nieuwe toiletgroep. Mede door het vele werk van vrijwilligers (ca. 3.000 manuren) was er ook nog ruimte voor achterstallig onderhoud. Voor de komende jaren hopen de Kerkrentmeesters dan ook gevrijwaard te blijven van extra onderhoudskosten.

Verder wordt in het jaar 2022 de kerk van Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Hiermee is een bruidsschat gemoeid van € 180.000. Deze zal uit eigen middelen worden betaald. Inmiddels hebben de gemeenteleden, kerkenraad en het CCBB toestemming verleend voor deze overdracht.  
 
Ook de mogelijke verkoop van het kerkgebouw De Ark over enkele jaren zal hiervoor garant staan.  
 
Ook is er een begin gemaakt met het apart verwerken van de administratie van de begraafplaatsen. Wij gaan ervan uit, dat deze in het jaar 2021 voldoet aan de eisen van het CCB 
  • actuele zaken zijn te vinden op onze website: www.pgdelfzijl.nl onder Bestuur – Kerkrentmeesters 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat eventuele gevolgen van Corona voor 2022 nog niet zijn in te schatten.
 
(verkorte) staat van Baten en Lasten inzake de Rekening 2021 Kerkelijke gemeente Delfzijl                                                                                                                          
    begroting  rekening  rekening   
   2022  2021  2020    
  
baten 
  
  
  
  
  
  
 
 Opbrengsten uit bezittingen €         58.000   €        26.910    €      34.200   
 Opbrengsten uit rente, divident en belegingen  €           4.100   €           4.030    €        5.757   
 Bijdragen kerkleden en anderen   €      174.000    €       212.891    €    199.903    
 Subsidies en overige bijdragen van derden    €           6.300   €         81.418    €         6.302   
Totaal baten 
  lasten 
  €      242.400    €        325.249    €    246.162    
  
  
  
  
  
  
 
 Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen    €            59.950  €          90.744      €       76.267      
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat     €         150.850    €       159.807    €     148.186    
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €              6.750   €            1.691    €          7.812    
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   €           17.350    €          14.068    €        16.583    
 Rentelasten/bankkosten    €             3.000    €            2.858    €        77.223    
 Salarissen en vergoedingen   €           83.500    €          79.918    €          3.022    
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   €           24.950   €          27.600   €        18.435    
Afdrachten door te zenden col./giften, rentelasten/bankk.   €                 500   €                122             €             363   
Totaal lasten 
  
  €          346.850   €        376.808    €     346.068    
  
 €        - 104.450 
  
 €        - 51.559  
  
 €  -  99.906 
 
Operationeel resultaat (A)   
 
Incidentele Baten en lasten       
Incidentele baten  €                41.100  €        115.145  €    - 394.517 
Incidentele lasten  €            -   43.100  €       -  52.376   €            - 
Incidentele baten en lasten (B)   €           -     2.000  €           62.769  €     - 394.517 
         
Resultaat verslagjaar (A + B)  €           -   106.450  €           11.210  €    - 494.423 
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen       
Onttrekking bestemmingsreserves                      -  €           52.582  €      418.000 
Toevoeging bestemmingsreserves                      -     €       - 102.014  €   -    19.962 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fond (C)                     -  €       -    49.432  €      398.038 
  Resultaat naar Algemene Reserve (D)  €      -    106.450  €    -   38.222  €     - 96.385 

Toelichting op de Jaarrekening 2021 

Baten
Het verschil tussen de jaarrekening 2020 en de jaarrekening 2021bedraagt € 79.087. Dit is doordat de opbrengsten onroerende zaken lager zijn door de coronapandemie.

Ook de opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen zijn iets lager. De opbrengsten bijdragen leden en anderen gaf gelukkig een positiever beeld ten opzichte van de Jaarrekening 2020. Deze lag in 2021 ongeveer € 13.000 hoger. De collecte opbrengsten waren daarentegen lager ten gevolge van gewijzigd kerkbezoek door corona.  

Verheugend is ook dat er een beroep kon worden gedaan op de NOW regeling van de overheid. Dit leverde een voorlopige opbrengst van € 81.418. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat dit op basis van een voorschot is. 

Toelichting uitgaven en kosten  
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen is ± € 14.000 hoger dan in 2021. Hierin is ook opgenomen de extra investering in een toiletgroep en het opknappen van zalencentrum Het Anker.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat is ± € 15.000 hoger. Dit omdat de sociale lasten, pensioenpremies en de vergoedingen niet waren meegenomen in de oorspronkelijke Begroting over 2021.

Salarissen en vergoedingen De post salarissen en vergoedingen is € 4.000 hoger dan in 2020. Hierbij kan worden opgemerkt van van één van de medewerkers 60% van het brutosalaris van is geboekt op de Jaarrekening van de Begraafplaatsen. Deze Jaarrekening is dit jaar voor het eerst apart opgesteld naast de Jaarrekening van de Kerk. 

Dit alles resulteerde in een negatief resultaat van € 38.222, welke naar de Algemene Reserve werd geboekt. Dit verlies is aanmerkelijk lager dan eerst was begroot.
 
terug