Begroting 2023 Begroting 2023
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Delfzijl
Telefoonnummer 0596 630150
RSIN/Fiscaal nummer: 002624850
Nummer Kamer van Koophandel

Website adres:
76352196

www.pgdelfzijl.nl
E-mail: * scribaat@pgdelfzijl.nl
Adres: * Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
   
   
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Delfzijl

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 4 ouderling Kerkrentmeesters en 1 Kerkrentmeester en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” Er wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan

Op de website www.pgdelfzijl.nl  (Bestuur – Kerkenraad) vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 
In april 2022 is de kerk van Uitwierde overgedragen aan de Stichting Oud Groninger Kerken. Hiermee is een bruidsschat gemoeid van € 180.000. Deze is uit eigen middelen betaald.

Over de mogelijke verkoop van het kerkgebouw De Ark worden op dit moment gesprekken gevoerd.

Voor de Begraafplaatsen wordt inmiddels een separate Begroting en Jaarrekening op gesteld.
.
  • actuele zaken zijn te vinden op onze website: www.pgdelfzijl.nl onder Bestuur – Kerkrentmeesters
  •  
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Er is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor het historische Kerkgebouw en Toren van de kerk te Farmsum. Op basis van dit plan is inmiddels een SIM subsidie toegekend, welke in 6 jaarlijkse termijnen wordt uitbetaald. 
 (verkorte) staat van Baten en Lasten inzake de Rekening 2021 Kerkelijke gemeente Delfzijl      
       
   begroting begroting rekening
  2023 2022 2021
       
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen €         40.000  €        58.000  €      26.910
 Opbrengsten uit rente, divident en belegingen €               600  €           4.100  €        4.030
Bijdragen kerkleden en anderen  €      174.000  €       174.000  €    212.891
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €         30.000  €           6.300  €       81.418
Totaal baten  €      244.600  €        242.400  €    325.249
       
lasten      
 Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen  €          131.400 €          59.950    €       90.744  
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat    €         135.425  €       150.850  €     159.807
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €              2.200  €            6.750  €          1.691
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           12.300  €          17.350  €        14.068
 Rentelasten/bankkosten  €             3.000  €            3.000  €          2.585
 Salarissen en vergoedingen  €           69.100  €          83.500  €        79.918
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €             9.550  €          24.950  €        27.600
Afdrachten door te zenden col./giften, rentelasten/bankk.  €                 500  €                500            €             122
Totaal lasten  €          363.475  €        346.850  €      376.808
       
Operationeel resultaat (A)  €        - 118.875  €       - 104.450  €  -  51.559
 
Incidentele Baten en lasten      
Incidentele baten €                54.000 €        41.100 €      115.145
Incidentele lasten €          -   49.000 €     -  43.100 €   -  52.376         
Incidentele baten en lasten (B)  €                5.000 €      -  2.000 €      62.769
       
Resultaat verslagjaar (A + B) €        - 113.875 €     - 106.450 €        11.210
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekking bestemmingsreserves                     -   €      52.582
Toevoeging bestemmingsreserves                     -      €    - 102.104
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fond (C)                     -    
  Resultaat naar Algemene Reserve (D) €      -  113.875 €    - 106.450   -38.222
Toelichting op de Begroting 2023
Toelichting Baten
Naar verwachten zullen de baten in 2023 ongeveer hetzelfde zijn al in 2022. Hoewel het ledenaantal gestadig daalt blijft de opbrengst van de aktie Kerkbalans toch redelijk stabiel.
Ook de opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen is aanmerkelijk lager. Dit komt voornamelijk dat op spaartegoeden vrijwel geen rente wordt ontvangen. Een aantal beleggingen zijn in 2022 geëindigd en op dit moment nog niet opnieuw belegd.
Subsidies en overige bijdragen van derden bestaat deels uit een subsidie die de komende zes jaar wordt ontvangen voor het uitvoeren van onderhoud aan de Kerk en Toren te Farmsum, de zgn. instandhouding subsidie. Ook wordt jaarlijks een energiesubsidie ontvangen van het rijk.
Toelichting Lasten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen is aanmerkelijk hoger begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaak door de te verwachten stijging van de energiekosten. Per 1 januari wijzigt het contract en er is een voorlopige inschatting afgegeven dat de kosten 3 tot 4 keer zo hoog worden. Daarnaast is ook een bedrag opgenomen voor de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de Kerk en Toren van Farmsum. De helft van deze kosten wordt al subsidie ontvangen.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat is ± € 15.000 lager. Dit omdat, behoudens goedkeuring, de kosten van de Kerkelijk werker zijn verlaagd. De bezetting van 0,8 Fte gaat naar 0,6 Fte. Waarbij 0,1 Fte te laste valt van de Diaconie (diaconale ondersteuning).
Salarissen en vergoedingen De post salarissen en vergoedingen lager dan in 2022.   In 2022 is één van de medewerkers met pensioen gegaan. Ook dit jaar wordt van het salaris van een beheerder voor 60% belast op de begraafplaatsen.
De incidentele lasten en baten hebben betrekking om de te verwachten inkomsten en uitgaven voor de begraafplaatsen.
Dit alles resulteerde in een negatief resultaat van € 113.875, welke naar de Algemene Reserve werd geboekt. Dit verlies is aanmerkelijk iets hoger dan het te verwachten verlies in 2022.

Slotopmerking.
In december 2022 en januari 2023 zullen nadere plannen worden uitgewerkt voor de toekomst. De besluitvorming hierover zal na overleg binnen de Kerkenraad en een Gemeenteberaad in januari 2023 worden gedaan en mogelijk leiden tot het opstellen van een herziene Begroting.
.

 
terug