Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021) Bericht van de kerkrentmeesters (mei 2021)
Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
De Ark. Al eerder  vertelden we u dat de Gemeente Eemsdelta belangstelling heeft voor het gebouw en de grond. Tot op heden zijn er nog geen verdere acties of stappen ondernomen. Wel hebben wij een taxatierapport oplaten maken.   Zowel de Voedselbank als wij worden door de Gemeente op de hoogte gehouden. We hebben nog geen nadere reactie gehad op de koop/verkoop van het orgel. Er is belangstelling getoond voor de klok. Overleg vindt plaats.
Farmsumer Kerk.  Het onderhoud aan de kerk en de gevolgen van de aardbevingsschade blijft onze aandacht houden en zijn we actief mee bezig.  Een van de zaken is ook het aanvragen van subsidies.  We worden hierbij geholpen door  dhr. Sikking van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Kortgeleden, rondom 4/5 mei is de kerk vanaf de buienzijde in het licht gezet. Een project namens de Gemeente in verband met de herdenking. Prachtige beelden heeft dit opgeleverd.
Begraafplaatsen. Het onderhoud vergt veel menskracht en tijd.  Henry Geertsema is hier verantwoordelijk voor en krijgt hier hulp bij van een medewerker van Werkplein Fivelingo en een aantal vrijwilligers.  Voor het grove snoeiwerk is een professioneel bedrijf  ingezet. De begraafplaatsen liggen er keurig bij. Hulde.
Kruiskerk/Anker.  Inmiddels is de vitrine gevuld met “oudheden”, de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Een groepje dames is gaan kijken waar er nog wat aanvullingen kunnen plaatsvinden ten aanzien van de inrichting van de kerkzaal en het Anker  waaronder de ontmoetingsruimte. Zij hebben daar een voorstel voor gedaan en dit zal besproken worden.  Het gaat onder andere over het plaatsen van de niet gebruikte doopvonten, het kruis uit de Ark,  stoelen en eventueel een wandkleed in het stiltecentrum (geluiddemping). Zowel de actie Boem al de werkgroep OPA hebben aangeboden om gelden ter beschikking te stellen.  Samen met de bouwcommissie zal  er een besluit genomen worden om voorzieningen te treffen waarbij het energiegebruik(gas) verder om laag kan. Ook valt het op dat er regelmatig toeristen door de wijk van de kerk lopen. Een route betreffende de architectuur van de woningen is hierbij leidend. Mogelijk dat we hiervoor de kerk kunnen open stellen?
Nalatenschap. Kortgeleden kregen we als Protestantse Gemeente Delfzijl de mededeling van Emmius Notarissen te Delfzijl, dan we in het testament van een mevrouw uit Farmsum staan vermeld als erfgenaam. Zij is overleden op 15 april 2021 te Delfzijl.  De aangewezen Executeur Testamentair regelt verder de afhandeling.  Door ons is met toestemming van de Kerkenraad de nalatenschap beneficiair aanvaard. Hiervan is mededeling gedaan aan het CCBB.
Financien. Hierover zijn al eerder mededelingen gedaan. Inmiddels is er uitleg van de begroting en de jaarrekening  gegeven door de  penningmeester aan de Gemeente en de Kerkenraad. Ook zullen de cijfers worden meegenomen in het overleg bij het vaststellen van een nieuw beleidsplan. De cijfers kunt u ook vinden op de website van onze kerk.
Covid-corona maatregelen. Steeds wordt er gekeken en besproken wat de volgende stappen voor ons als kerk en zalenruimte betekent naar aanleiding van de (versoepelde) maatregelen van de overheid (RIVM) Ook hebben we te maken met de voorschriften en de stappen die het centraal orgaan van de PKN vast heeft gesteld. Wel zien we dat we door de daling, gelukkig,  van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames steeds enthousiaster worden. Terecht natuurlijk. Maar het is ook een let op! Nog steeds gelden de regels van handen wassen, mondkapjes en de afstand van1.5 meter. Voor ons geldt ook, dat er, naast de kerkdienst,  alleen vergaderingen gehouden mogen  worden die in het belangzijn van de voortgang van de organisatie (i.d. de PGD) zijn. Dat betekent een Kerkenraadsvergadering, een vergadering van het Moderamen, van het College van Kerkrentmeesters en andere kerkelijke vergaderingen die noodzakelijk zijn , dat die zijn toegestaan. Maar nog steeds geen  andere bijeenkomsten van en buiten de kerk in het Anker dan wel gebouw Op de Wierde. U wordt ook via de zondagsbrief op de hoogte gehouden.
Vacature. Aan het eind van dit jaar stopt Kasper Smit als boekhouder, ook Anneke Mulder stopt met de boekhouding . We zijn dus op zoek om deze vacatures op te vullen. Is dit iets voor u of weet u iemand, meldt het ons.
Namens het College van de Kerkrentmeesters,
Rienk Krist, scriba.
 
terug