Bericht van de Kerkrentmeesters maart 2024 Bericht van de Kerkrentmeesters maart 2024
Financiën
De afgelopen jaren is onze doelstelling geweest, samen met de Kerkenraad,  te komen tot een gezondere financiële situatie. De tekorten op de begroting moesten omlaag.  Een behoorlijke klus, ook gezien het teruglopend aantal leden en de daarbij behorende inkomsten. Daarom is er een aantal maatregelen genomen en zijn keuzes gemaakt ten aanzien van een vijftal onderwerpen.
1.Zaalhuur en consumpties
De zaalhuur voor derden is omhoog gegaan . In de energiecrisis is een toeslag voor energie gevraagd. Deze toeslag wordt inmiddels niet meer gevraagd. Wel heeft dit er in geresulteerd dat er een paar huurders zijn vertrokken naar andere gelegenheden, met name daar waar men werkt met alleen vrijwilligers. Daarnaast zijn de prijzen van consumpties verhoogd. Ook wij zullen meer gaan werken met vrijwilligers.
2.Afstoten van gebouwen


Door gebouwen te verkopen wordt het vermogen verhoogd en de kosten van onderhoud zullen hierdoor verdwijnen. Thans wordt er nog onderhandeld over de verkoop van de Ark en zal in de toekomst ook de pastorie te koop worden aangeboden. De pastorie wordt op dit moment nog verhuurd. De Farmsumer Kerk en het gebouw Op de Wierde zijn voor onderzoek ter overname aangeboden aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Inmiddels zijn de voorwaarden en het daarbij behorende overnamebedrag bij ons bekend.  We krijgen een jaar de tijd om een beslissing te nemen en te reageren.
Een andere gunstige bijkomstigheid is, dat met het afstoten van gebouwen ook minder inzet nodig  is van mensen (vrijwilligers) voor bijvoorbeeld onderhoud en het toezicht daarop. Dat zou kunnen betekenen, dat in de toekomst alleen de Kruiskerk en het Anker als panden in ons bezit blijven met de daarbij behorende  onderhoudskosten.
3.Energie besparende maatregelen Kruiskerk, ontmoetingsruimte en Het Anker
Een verslag van Dirk Doornbos van de onderhoudscommissie :
Met de herinrichting van de Kruiskerk in de eerste helft van 2020 zijn er vele energie besparende maatregelen meegenomen zoals vloer-,muur- en dakisolatie. Complete nieuwe verwarming installatie, vloerverwarming en led verlichting. Ook de buitenmuren van Het Anker zijn in 2022 voorzien van spouwmuurisolatie. Het Anker is in 2023 voorzien van isolatie op de systeemplafonds, led verlichting is aangebracht in Het Anker en Ontmoetingsruimte. Halfweg juni 2023 zijn 45 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de Ontmoetingsruimte. Wat hebben al deze maatregelen in (2020 t/m 2023) nu aan bezuiniging opgeleverd? Daarvoor hebben wij de verbruikskosten van gas en stroom van de laatste 10 jaar (2013 t/m 2022) opgezocht en het gemiddelde jaarverbruik bepaald. 2020 en 2021 zijn afwijkende verbruiken i.v.m. de verbouwing en Corona.
Gemiddeld gasverbruik van 2013 t/m 2022 is  21452 m3/ per jaar.
Gemiddeld stroomverbruik  van 2013 t/m 2022 is  21372 KWh/ per jaar.
Het gasverbruik in 2023 is  8847 m3.
Het stroomverbruik in 2023 is 6617 KWh. (opbrengst 45 zonnepanelen was  ruim 9000 KWh vanaf 14 juni)
Het energieverbruik is drastisch gedaald in 2023, gasverbruik is circa 40 % en stroomverbruik is circa 30% van het gemiddeld verbruik van de 10 jaren voorafgaand aan 2023.
Enige kanttekeningen:
- Wel zijn de energieprijzen nu veel hoger dan het gemiddelde van die 10 jaar en ook is de bezettingsgraad van de zalen minder geworden.
- De winters zijn minder koud door de klimaatverandering, wat gunstig is voor het gasverbruik en saldering is nog van toepassing.


De actie zonnepanelen heeft ruim 4800 euro opgebracht. De zonnepanelen hebben voor 5500 euro aan stroom geleverd. Dat betekent dat in ruim een half jaar tijd van de investering van 25.000 euro er 10.000 euro is opgebracht.
We willen hierbij alle sponsors hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage aan de zonnepanelen.
4.Begraafplaatsen


Een hoge kostenpost, waaronder het reserveringsbedrag  Allereerst zijn de bedragen voor grafrechten verhoogd en geldt het grafrecht nu voor bepaalde tijd (20 jaar). Verlenging daarna is mogelijk. Het onderhoud van de begraafplaatsen wordt gedaan door de beheerder Henry Geertsema. Hij wordt hierbij geholpen door Karel Berends voor
Uitwierde en Bert Velema, Geert Thurkow en Jan Nicolai voor Farmsum. Een behoorlijke  klus, die ook veel tijd kost.
We hebben besloten om de werkzaamheden op de begraafplaats Meedhuizen uit te besteden aan Mels Graveland. Ook gaat hij de heggen op de overige 2 begraafplaatsen onderhouden.  Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. Het betekent dat Henry Geertsema meer tijd krijgt voor het beheer van het Anker en de Kruiskerk.
5.Personeelskosten
We komen er ook niet onderuit te besparen op personeelskosten.  Niet altijd zijn dit plezierige keuzes. Wel zijn ze goed onderzocht en zijn de keuzes onderbouwd.  Blij zijn we dat een aantal oplossingen vrijwillig is gekozen. Een van de organisten heeft zijn vergoeding ingeleverd. De kerkelijk-werker  heeft haar functieomvang met 0,1 Fte verlaagd en nog eens 0,1 Fte wordt betaald door de Diaconie, waar zij nu werkzaamheden voor verricht en de predikant heeft voor 0,25 Fte een nieuwe functie aangenomen bij de landelijke PKN. Tenslotte, met de beheerster Jolanda  Geertsema-Wieringa, hebben we een overeenkomst gesloten, die heeft geleid tot ontslag. 
We willen Jolanda ook via deze weg hartelijk dank zeggen voor de afgelopen 10 jaar die ze bij ons in dienst was. We wensen haar voor de toekomst veel succes.
Vrijwilligers werkzaamheden
We willen bij verschillende activiteiten meer vrijwilligers naast de beheerder inzetten. Vaak gebeurt dit ook al. Het betekent ook dat kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen, selfsupporting moeten zijn. Zelf koffie en thee zetten en afruimen. De beheerder zorgt ervoor, indien er geen sleutel in bezit is, dat de deuren open staan. Ook dienen de tijdstippen en data bekend te zijn bij de beheerder. Overleg is daarbij gewenst.
Mocht je je nog willen aanmelden als vrijwilliger voor af en toe een klusje, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Voor bepaalde werkzaamheden zullen we ook t.z.t. een  oproep doen.
Vaste Vrijwillige Bijdrage:
Voor de VVB van 2024 is een bedrag van ruim 165.000 euro toegezegd. Een mooi bedrag waarvoor we een ieder die er aan mee  heeft gewerkt hartelijk dankzeggen. Ook de mensen die weer op pad zijn geweest om de brieven rond te brengen en ook weer op te halen, hartelijk dank!
Andere zaken:
- Het beheer van gebouw Op de Wierde is in handen van  Aukje van Tholen.                                                                                                    
- We bezitten nog veel bankrekeningen, die niet meer gebruikt worden. Onze penningmeester en de boekhouderhouder zijn druk bezig om dit op orde te brengen.
- Inmiddels worden er geen in plastic verpakte koekjes meer aangeboden tijdens het koffiedrinken. Ook wordt er gebruik gemaakt van Fairtrade koffie.
 
terug