Besluitvorming rond gebouwen Besluitvorming rond gebouwen
Kerkenraadsbesluit rond de gebouwen.
Naar aanleiding van de gesprekken tijdens het gemeenteberaad van 14 mei jongstleden heeft de kerkenraad op dinsdag 22 mei 2018 unaniem de volgende besluiten genomen:
Gebouw Kruiskerk aanwijzen per 1 januari  2019 als enige preekplaats voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl en de Kerkzaal aanpassen.
Gebouw de Ark per 1 januari 2019 te onttrekken aan de Eredienst en voor vijf jaar te verhuren aan de Voedselbank.
De Farmsumer kerk inzetten voor bijzondere diensten (o.a. rouw- en trouwdiensten)  en concerten.
Vanaf 1 juli 2018 alle diensten samen te kerken, afwisselend in één van de kerkgebouwen tot 1 januari 2019 M.u.v. de diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dan zal er een dienst in de Ark en een dienst in de KK gehouden worden. Rondom Kerst worden er diensten gehouden in de Farmsumer kerk. De aanvangstijd, ook na 1 januari 2019, zal dan zijn 9.30 uur. Wij beseffen  dat dit voor een aantal gemeenteleden een ingrijpend en pijnlijk besluit is, toch heeft de kerkenraad gemeend dit besluit te moeten nemen om in de toekomst één gemeente te kunnen zijn.
Indien u vragen hebt over het besluit kunt u zich tot de kerkenraad richten via de scriba van de kerk.

Indien u van mening bent, dat de gevolgde procedure (dus niet de genomen besluiten) niet juist is geweest, dan kunt u hiertegen binnen 30 dagen na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de de regionale commissie voor bezwaren en geschillen (ord. 12.art.3 KO van de Prot. Kerk in Nederland)
 
terug