Anbi Diaconie Anbi Diaconie
naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl  
   
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:  
824142834

76376850
Website adres:  
www.pgdelfzijl.nl  
 
E-mail: diaconie@pgdelfzijl.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
    
   
 
  
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                     kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 28 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 
  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente vindt u onder het kopje Bestuur/Diaconie.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  
De diaconie van onze gemeente heeft echter geen betaalde krachten in dienst

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u in het hiervoor al genoemde Beleidsplan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie      
       
  begroting rekening rekening
      2022     2020    2019
       
baten      
Opbrengsten uit onroerende zaken €     5.540 €    5.355 €    5.232
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen €        150 €    1.900 €    5.332
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen €         -    
Bijdragen van leden en anderen €   27.700 €  45.784 €  34.799
Door te zenden collecten en giften €     1.500 €       203 €    1.194
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen €        - €    1.500 €    1.500
       
Totaal baten €   34.890 €  54.742 €  48.057
       
lasten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €   17.050 €    3.124 €    2.350
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €        100 €         20 €       363
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €     3.200 €    2.887 €    3.319
Kosten beheer, administratie en archief €        170 €       442 €       847
Rentelasten/bankkosten €        550 €       493 €       528
Diaconaal werk plaatselijk €     9.500 €  19.172 €  12.506
Diaconaal werk regionaal/landelijk €     4.200 €     4.250 €    9.193
Diaconaal werk wereldwijd €   17.000 €   25.900 €  20.869
Afdrachten door te zenden collecten en giften €     1.500 €        602 €    3.390
       
Totaal lasten €   53.270 €   56.889 €   53.365
       
Resultaat (baten - lasten) € - 18.380 €   - 2.147 €   - 5.308
Incidentele baten €   15.500 € 133.823 €        403
Resultaat verslagjaar (A+B) € -   2.880 € 131.676 €   - 4.905
                                         
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
Nadere toelichting op de jaarrekening 2020:
Toelichting opbrengsten en baten
De post levend geld over het jaar 2020 is € 13.354 hoger dan we over dat jaar hadden begroot en daar zijn we zeer dankbaar voor.  In vergelijking met de jaarrekening 2019 stegen de totale baten met € 6.685.
In 2019 en 2020 werd door een gemeentelid een gift van 2 x € 10.000 gedaan. Dit geld is geheel naar goede doelen gegaan. In 2021 hebben we deze inkomsten niet meer. Daarnaast is in 2020 € 5.000 ontvangen bestemd voor een door de gever benoemde goede doel.
De rentebaten zijn in vergelijking met 2019 fors gedaald. Dit is het gevolg van de beëindiging van allerlei langdurig vastgezette gelden.
Toelichting uitgaven en kosten

De lasten zijn € 9.889 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen met de begroting waren hogere giften aan goede doelen als gevolg van de hogere inkomsten uit levend geld. Voortschrijdend inzicht en wijziging/aanpassing van grootboekrekeningen door FRIS geeft met name bij de giften verschuivingen tussen de verschillende grootboekrekeningen te zien.

Toelichting incidentele baten en lasten.

De incidentele baten bedroegen € 133.823. Dit bedrag bestaat voor € 133.783  uit een herwaardering van het pand Op de Wierde 15. Onroerend goed dient op de WOZ waarde te worden gewaardeerd. Er is dus sprake van een eenmalige opwaardering tot de WOZ waarde. De boekwaarde (aanschafkosten minus afschrijvingen) van het pand bedraagt € 27.227.

Nadere toelichting op de begroting 2022:
Opmerking: in deze cijfers zijn de ontvangsten en uitgaven van de Missionaire Werkgroep Delfzijl (MWD) begrepen. Deze werkgroep functioneert onder verantwoording van het College van Diakenen, maar werkt autonoom met toestemming van de Kerkenraad.
De jaarlijkse collecte opbrengsten voor de diaconie en MWD bedroegen vóór de Corona epidemie jaarlijks circa 6.000 tot 7.000 euro. Door de corona maatregelen (beperkingen bij kerkdiensten) liepen deze opbrengsten in 2020 en 2021 sterk terug (1.500 tot 2.500 euro). Deze daling is ook voor 2022 te verwachten.
De gemiste collecte opbrengsten tijdens de kerkdiensten worden nu door velen gecompenseerd door geld over te maken. De post van vrijwillige bijdragen steeg daarom sterk.
De totale post levend geld is te verdelen in collecte opbrengsten 5.000 euro, acceptgiro actie Diaconie en MWD 15.000 euro en giften 2.000 euro.
Het grote verschil tussen de opbrengsten 2020 van 45.000 euro en de geschatte opbrengst 2022 ad 27.700 euro is het gevolg van een tweetal éénmalige giften in 2020.
Niet kerkelijke eigendommen betreft het pand Op de Wierde 15. De kosten betreffen de z.g.n. vaste lasten en onderhoudskosten aan het dak.
In dit kader wordt gewezen op de post incidentele baten ad 15.500 euro: Dit betreft
- Door het Instituut Mijnbouwschade Groningen toe te kennen bedrag voor waardevermindering.
- Door SNN te verstrekken subsidie verduurzaming en verbetering aan woningbezitters van 10.000 euro. De waardeverminderingsbijdrage wordt als onderhoudsreserve pand gedoteerd.
De Diaconie stelt pas in het voorjaar (2022) een lijst met goede doelen op. De werkelijke verdeling in plaatselijk, regionaal en wereldwijd wordt op dat moment vastgesteld. Uiteraard is er in het loop van het jaar ook nog ruimte voor noodhulp en andere doelen.
Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP Delfzijl

 
 
terug