Begroting 2023 Begroting 2023
  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Delfzijl
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824142834

Nummer KVK                  
 
76376850
Website pgdelfzijl@versatel.nl 
mailadres: diaconie@pgdelfzijl.nl
Adres: Menno van Coehoornsingel 21
Postcode: 9934 GP
Plaats: Delfzijl
   
   
   
De Protestantse gemeente te Delfzijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
                 kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de Kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers uit de gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad op dit moment 20 leden.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgdelfzijl.nl vindt u het beleidsplan 2015 en verder van de diaconie van onze gemeente. In 2023 zal een nieuw beleidsplan gepresenteerd worden. Het beleidsplan van de Diaconie van onze gemeente vindt u op onder het kopje Bestuur/diaconie.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link: https://protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
In 2023 zal de huidige pastoraal Kerkelijk Werker voor 0,1 Fte worden ingezet voor ondersteuning van de Diaconie vanwege de ambtelijke bezetting.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In 2023 zal de inzet van de Kerkelijk Werker worden begroot.
 Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten Diaconie  
 
  Begroting Begroting Jaarrekening
  2023 2022 2021
       
Opbrengsten en baten      
 
 Opbrengsten uit bezittingen 5.800 5.540 5.746
 Bijdragen gemeenteleden 21.200 27.700 32.971
 Overige inkomsten (legaten,renten, bijdragen derden) 2.100 1.650 814
Totaal baten 29.100 34.890 39.532
       
Uitgaven en lasten      
       
 Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen 10.850 17.050 2.824
 Pasoraat resp. diaconaal pastoraat 7.050    
 Kosten Kerkdiensten en kerkelijke aciviteiten 100 100 71
 Verplichtingen/Bijdragen aan andere organen 3.200 3.200 3.532
 Kosten beheer, administratief een archief 250 170 314
 Bankkosten en rentelasten 550 550 528
 Diaconaal werk, plaatselijk/landelijk/wereldwijd 23.200 30.700 33.244
 Afdrachten door te zenden collecten en giften  12.200 1.500 90
Totaal lasten 57.400 53.270 40.602
       
Resultaat (baten - lasten) -28.300 -18.380 -1.071
       
Incidentele Baten 15.500 15.500 27.350
Toevoeging bestemmingsfondsen     -27.000
Resultaat naar Algemene Reserve -12.800 -2.880 -721
     
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
Binnen de Diaconie is de werkgroep MWD (Missionaire Werkgroep Delfzijl) actief op het gebied van zending en evangelisatie. Zij sluiten nauw aan bij projecten van de landelijke Kerk in Aktie. Door gerichte projecten en acties dragen zij financieel bij. In de begroting zijn deze opbrengsten en uitgaven niet nader gespecificeerd maar onderdeel van het geheel.
Doordat op dit moment de ambtelijke vertegenwoordiging binnen de Diaconie is teruggelopen en het Dagelijks Bestuur niet volledig is, is besloten om voor 2023 ondersteuning te verlenen door een Kerkelijk Werker. Deze is voor 0,1 Fte worden
terug