plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker. plannen van de verbouw van de Kruiskerk en het Anker.

Verbouw :
Tweemaal is het onderwerp besproken op een gemeenteavond. De laatste keer waren het de plannen die de werkgroep samen met de architect heeft opgesteld. Een andere indeling van de kerkzaalruimte, aanpassen meubilair en oplossingen voor zuiniger gebruik van energie. Voorgesteld werd ook om eerst de kerkzaalruimte aan te pakken en de andere plannen met de rest van het gebouw een lagere prioriteit  toe te kennen (mede op advies van de kerkrentmeesters). U kon reageren op  de plannen.  Er waren opmerkingen, met name over de financiering en in relatie tot de vergrijzing van onze gemeente. We hebben toegezegd om met een onderbouwing van de financiën  te komen.  We konden en zijn  verder gaan op de ingeslagen weg.
Om te komen tot een goed overzicht van de kosten moeten deze eerst per onderdeel in kaart gebracht worden. Ondertussen is er een bouwcommissie in het leven geroepen.  De leden hiervan zijn Dirk Doornbos, Kees Oosterveld (kerkrentmeester), Elibert Schollema en Douwe Feenstra. Deze commissie is in nauw overleg met de architect Pim van Dijk voortvarend te werk gegaan. Ook in de vakantieperiode. Belangrijke onderdelen  zijn de vloer, het plafond (n.a.v. opmerkingen) en de energievoorziening, zoals de verwarming, isolatie en verlichting.  Om aan concrete cijfers, bedragen, te komen is er overleg gevoerd met een aannemer, schilder  en een installateur. Voor de duidelijkheid er zijn geen contracten afgesloten en toezeggingen gedaan. Er zijn en worden keuzes gemaakt in werkwijzen en uitvoering. Ook de inzet van zelfwerkzaamheid komt hierbij aan de orde. Op dit moment worden de cijfers verzameld. Zodra deze bekend zijn, zullen de kerkrentmeesters in overleg  met de bouwcommissie een voorstel doen. Dit zal eerst besproken worden in de werkgroep en daarna op de kerkenraadsvergadering. Tenslotte zal het gehele plan met financiën aan u als gemeente voorgelegd worden. Zoals het nu lijkt eind oktober.
Op de startzondag is in de werkgroep “groene kerk” een aantal  opmerkingen geplaatst over energiebesparing. Ook dit nemen we in onze besluitvorming mee. Bijvoorbeeld  het onderwerp : zonnepanelen.
Ondertussen zullen we ons bezig gaan houden met wanneer de start kan zijn en wat dit gaat betekenen voor de huidige gebruikers van de kerkzaal en eventueel nog te plannen activiteiten. Hierbij worden de beheerders uiteraard betrokken. Tot zover de verbouw.
Andere zaken, die de kerkrentmeesters bezig houden en hebben bezig gehouden zijn: afhandeling verkoop dorpshuis Uitwierde; mogelijkheden onderzoeken voor gebruik kerk Uitwierde; reglement herzien van begraafplaats Uitwierde en de grafkosten;  personele zaken, zoals contract kerkelijk werker, organisten, beheerders;  verhuizing van het KIB naar de kerkenraadskamer in het Anker in nauw overleg met de medewerkers; verkoop woning KIB; aardbevingsschade Kruiskerk en het Anker; onderhoud Kruiskerk en het Anker,  gebouw Op de Wierde en Farmsumer Kerk; onderhoud begraafplaatsen en tenslotte onderhoud van de Ark. De pastorie in Farmsum is onder voorbehoud verkocht. Tenslotte zijn we blij dat onze voorzitter  Peter van der Laan af en toe weer aanwezig is op onze vergadering.
Rienk Krist, secretaris
 
terug