Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       ( 57574352)
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        ( 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (; 0596 68592 08)
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt en
                      De Wending
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       ( 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       ( 13077741)
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (; 0596 68592 08)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (; ,06 57574352)
Ouderling:      vacant
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         ( 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (l; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         ( 0596 6202 22)
 
 
 
10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat 10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat
      In februari jl. bespraken we in de taakgroep Pastoraat, waarin alle ouderlingen, onze predikant en kerkelijk werker deelnemen, een aantal organisatorische zaken rondom het pastoraat in onze gemeente. De oproep in de zondagsbrief voor een nieuwe ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid, maar we gaan door met het zoeken naar een geschikte kandidaat. We zijn blij dat dhr. Wiebe de Jong als coördinerend hoofdcontactpersoon, samen met pastor Eelkje de Vries en de contactpersonen het pastoraat in deze sectie zo goed als mogelijk gestalte blijft geven. BetingeStaete heeft laten weten dat de zaal die eerder voor kerkdiensten kon worden gebruikt, daarvoor niet meer beschikbaar is. Dit betekent dat er geen kerkdiensten meer kunnen worden gehouden in BetingeStaete. Ds. Marja de Jager gaat met de voorgangers van andere kerken in Delfzijl bespreken hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden, want gezien een heel aantal van onze gemeenteleden in BetingeStaete woont, hebben we veel moeite met dit door de directie genomen besluit. We spraken verder af dat een afvaardiging vanuit onze taakgroep op zaterdag 18 april a.s. de Landelijke Pastorale Dag van de PKN in Ede gaat bezoeken om nieuwe informatie en inspiratie op te doen. Het thema van deze dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’.  Verder namen we samen het werkplan 2019-2020 van onze taakgroep door en bespraken we een aantal pastorale aspecten rondom de zondagse erediensten zoals de zorg dat mensen die minder mobiel zijn toch de kerkdienst kunnen bijwonen d.m.v. autovervoer, het omzien naar elkaar in de onderlinge gesprekken vóór en na de kerkdienst, (met koffiedrinken), diensten met een speciaal karakter waarin pastoraat een voorname rol speelt (bijvoorbeeld de dienst voor en met verstandelijk gehandicapten, de startdienst), de bloemengroet na de dienst en de kaarten voor zieken van wie de namen op de zondagsbrief staan vermeld. Voor hen is aandacht in de vorm van een kaartje zeer welkom, niet alleen vanuit de taakgroep Pastoraat, maar ook van u als gemeentelid.
Namens de taakgroep,
Frans Geluk

 
 
Bijeenkomst pastoraat op dinsdag 12 november 2019 Bijeenkomst pastoraat op dinsdag 12 november 2019
In de bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat, op 12 november jl. , wisselden we samen met de veertien bezoekers in onze gemeente, onze gedachten en ervaringen uit over lezen uit de Bijbel en bidden bij ons pastorale bezoekwerk. Uit een themanummer van het ‘Ouderlingenblad” , afgelopen zomer, over dit onderwerp lezen we dat de waardering voor het lezen van een Bijbelgedeelte tijdens huisbezoek de laatste tijd weer toeneemt. Je ziet een soort golfbeweging: vroeger stond in het pastorale bezoekwerk de Bijbel centraal: bij ieder huisbezoek van ouderling of predikant ging hij open. De Bijbel leek vaak belangrijker dan luisteren naar en meeleven met elkaar. Daar kwam een reactie op en werd er in het pastoraat uitgebreid aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. In dit proces raakte het gebruik van de Bijbel steeds meer op de achtergrond.
De waardering voor het Bijbellezen en het bidden tijdens een huisbezoek neemt nu weer toe vanuit het besef dat ons omzien naar elkaar gebeurt in het licht van het Evangelie. We hebben immers in ons pastoraat een belangrijk krachtbron waar we uit mogen putten. We vinden in de Bijbel allerlei menselijke ervaringen, emoties, levens-en geloofsvragen terug die zich ook in ons eigen leven kunnen voordoen. De verhalen verwijzen bovendien naar God, die bij ons is en met ons meegaat. In heel het leven, in vreugde en verdriet. Die bemoedigende boodschap mogen we met elkaar delen, juist ook in het pastorale bezoekwerk. In onze bijeenkomst hebben we daarover van gedachten gewisseld: zowel onze pastores, ouderlingen als bezoekers hebben positieve ervaringen met lezen uit de Bijbel en bidden tijdens een huisbezoek. Sommigen van ons maken gebruik van gedichten die toepasselijk zijn in de situatie waarin het bezochte gemeentelid zich bevindt. We hebben samen ook besproken dat Bijbellezen en bidden bij een bezoek geen verplichting moet zijn. Veeleer zien we het als een mogelijkheid. Soms kan het gewenst zijn om iets te lezen of om te bidden, soms komt het minder goed uit. Soms ook is een goed gesprek bij de koffie voldoende. In een pastoraal contact gaat het ons in de eerste plaats om de ander te ontmoeten, om aandacht en luisteren en pas later in een gesprek kan er een gelegenheid komen om de Bijbel open te doen of om samen te bidden. In ieder geval vinden we het belangrijk om het in overleg te doen. En daarbij kunt u als gemeentelid dat pastoraal bezoek krijgt zelf aangeven of u daar behoefte aan heeft. In het eerder genoemde themanummer van het ‘Ouderlingenblad’ heeft de redactie aan de hand van verschillende levensthema’s (bijvoorbeeld: crisis, hoop, woelige baren, verzuchten) een bloemlezing gemaakt van pastorale Bijbelgedeelten. De redactieleden hebben teksten uitgekozen die ze zelf met enige regelmaat gebruiken bij hun bezoekwerk. Het zijn Bijbelgedeelten die veel steun en inspiratie blijken te geven aan degenen die zij hebben bezocht. We kunnen in ons pastorale werk in onze gemeente hier dankbaar gebruik van maken.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk