Pastoraat Pastoraat
Pastoraat
Pastoraat in onze gemeente betekent: omzien naar elkaar. We willen elkaar bijstaan in zorgen en verdriet, vreugde delen en het leven goed laten zijn.  In onze gemeente is de uitvoering van dit deel van ons gemeente-zijn verdeeld over meerdere schouders: de predikant, de kerkelijk werker, de ouderlingen, de bezoekers en de contactpersonen.
 
Werkgroep pastoraat
In de werkgroep pastoraat nemen deel: de predikant, de kerkelijk werker en de ouderlingen. De werkgroep komt eens in de 6 -8 weken bijeen en bespreekt dan de lopende zaken die betrekking hebben op (o.a. de organisatie van) het pastoraat. Ook levert de werkgroep een bijdrage aan het beleidsplan van de gemeente. Voorzitter van de werkgroep is dhr. Frans Geluk.
 
Organisatie pastoraat
Om het pastorale werk in onze gemeente goed te organiseren is er een indeling in secties.  Voor de uitvoering van het pastoraat is het belangrijk om informatie door te geven aan de ouderlingen in de secties.  Zo kan het omzien naar elkaar gestalte krijgen. Vandaar dat u de contactgegevens van de ouderlingen en de pastores bij de secties aantreft. 
 
Sectie 1:        Zandplatenbuurt, Biessum en Uitwierde
Pastor:           mw. Eelkje de Vries,
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      dhr. Reinder de Vries
                       (r.de.vries2@home.nl; 0596 6257 45) 
 
Sectie 2:         Bornholm en Kustweg noord
Pastor:            mw. Eelkje de Vries,
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderlingen:   dhr. Siebolt Oudman
                        (s.oudman45@ziggo.nl; 0596 6180 80)
                        mw. Femmy Riedstra
                        (femmy.riedstra@hetnet.nl; 0596 6174 88)
 
Sectie 3:        Kwelderland, Polarisbuurt,    
                      Vestingbuurt en Kustweg zuid
Pastor:           Ds. Marja de Jager,
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      Mw. Anemarie Oosterloo
                       (a.oosterloo@kpnmail.nl; 06 22844308)
 
Sectie 4:        Schrijversbuurt, Landenbuurt en
                      De Wending
Pastor:           Ds. Marja de Jager, 
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)
Ouderling:      mw. Hennie de Vries
                       (tjdevries@home.nl; 0596 6183 46)
 
Sectie 5:        Centrum en Over de Gracht
Ouderling:      mw. Wies Veling
                       (birdscottage@home.nl; 06 13077741)
Pastor:           Ds. Marja de Jager            
                       (dejagerm@home.nl; 0596 68592 08)

Sectie 6:        Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en
                      Koningin Wilhelminapark       
Pastor            Mw. Eelkje de Vries
                      (pastoredevries@ziggo.nl; ,06 57574352)
Ouderling:      vacant
                      
 Sectie 7:       Steenbakkersbuurt, Fivelzigt en 
                      Dethmerseiland
Pastor:           mw. Eelkje de Vries
                       (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:      mw. Frouwkje Klein
                        (doublepetite@hotmail.com; 06 23 688512)
 
Sectie 8:         Doklanden, Centrum Farmsum,
                       Oosterveld, Farmsumerpoort en
                       Meedhuizen
Pastor:            Mw.Eelkje de Vries
                        (pastoredevries@ziggo.nl; 06 575743 52)
Ouderlingen:   mw. Aukje van Tholen
                         (aukje@vantholen.nl; 0596 6190 87)
                        mw. Elly Mietus
                         (ellymietus@icloud.com; 0596 6195 21)
 
Sectie 9:          Rietkampen, Oogstbuurt, Tuikwerd,
                        Vogelbuurt en leden buiten Delfzijl
Pastor:             Mw. Eelkje de Vries
                         (pastoredevries@ziggo.nl; 06 57574352)
Ouderling:        dhr. Frans Geluk
                         (f.h.geluk@home.nl; 0596 6202 22)
 
 
 
Taakgroep Pastoraat en het coronavirus Taakgroep Pastoraat en het coronavirus
In onze taakgroep Pastoraat is het geven van aandacht en zorg aan de ander de kern waar het om draait. En dat op zo’n manier dat die ander iets ervaart van geloof, hoop en liefde, zoals we die in de kerk met elkaar delen. Nu het coronavirus onder ons is, staat ons pastoraat onder druk. Want een vanzelfsprekende vorm van pastoraat zoals het doen van huisbezoek kan nu niet. Niet door onze predikant en kerkelijk werker, niet door de ouderlingen en ook niet door gemeenteleden onderling. Vooral voor onze gemeenteleden die alleen thuis zitten, in een ziekenhuis zijn opgenomen of die in een verpleeghuis wonen, is het een moeilijke tijd. Want geen bezoek meer mogen ontvangen, kan een gevoel van eenzaamheid geven: je voelt je afgesneden van degenen die je lief en dierbaar zijn. Toch betekenen de genomen maatregelen niet dat daarmee het pastoraat in onze gemeente niet meer mogelijk is. Want er zijn allerlei vormen van contact mogelijk waarmee we zorg en aandacht voor een ander in en om onze gemeente kunnen bieden. U heeft daar al iets van gemerkt door en in de pastorale brief die ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries hebben geschreven. Naast de pastores en de ouderlingen kunt u als gemeentelid ook zelf meedoen in het onderlinge pastoraat door om te zien naar een u bekend gemeentelid, van wie u weet dat hij of zij het onderlinge contact op prijs stelt of van wie u vermoedt dat zij of hij hulp kan gebruiken.  Daarbij kunt u denken aan een telefoontje of een kaartje in de brievenbus (dit laatste niet bij kwetsbare ouderen, want het UMCG leert ons dat ook door een kaartje het virus kan worden verspreid). Of een berichtje via Whatsapp, sms of Messenger. Of door gebruik te maken van videodiensten van Skype of Facetime waarbij je tijdens het gesprek ook iemand kunt zien. Meer voorbeelden om het pastoraat in deze tijd vorm te geven kunt u vinden op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl .
Daarnaast is het goed om hier te noemen dat kerken en lokale hulporganisaties hun krachten bundelen. Via het platform https://www.nietalleen.nl  worden mensen en organisaties die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. U vindt dit platform eveneens op de website van de PKN.
Tenslotte: in ons pastoraat weten wij ons gedragen door de liefde van God. En mogen we weten dat God in onze gemeente in en door mensen heen werkt. In deze bijdrage willen we u allen vanuit onze taakgroep troost en bemoediging meegeven door twee coupletten van het bekende lied 416 uit het liedboek toe te voegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Frand Geluk
 
10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat 10 februari 2020: Verslag bijeenkomst Pastoraat
      In februari jl. bespraken we in de taakgroep Pastoraat, waarin alle ouderlingen, onze predikant en kerkelijk werker deelnemen, een aantal organisatorische zaken rondom het pastoraat in onze gemeente. De oproep in de zondagsbrief voor een nieuwe ouderling in sectie 6 (Scheepvaartbuurt, Tuikwerderrak en Koningin Wilhelminapark) heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid, maar we gaan door met het zoeken naar een geschikte kandidaat. We zijn blij dat dhr. Wiebe de Jong als coördinerend hoofdcontactpersoon, samen met pastor Eelkje de Vries en de contactpersonen het pastoraat in deze sectie zo goed als mogelijk gestalte blijft geven. BetingeStaete heeft laten weten dat de zaal die eerder voor kerkdiensten kon worden gebruikt, daarvoor niet meer beschikbaar is. Dit betekent dat er geen kerkdiensten meer kunnen worden gehouden in BetingeStaete. Ds. Marja de Jager gaat met de voorgangers van andere kerken in Delfzijl bespreken hoe we hiervoor een oplossing kunnen vinden, want gezien een heel aantal van onze gemeenteleden in BetingeStaete woont, hebben we veel moeite met dit door de directie genomen besluit. We spraken verder af dat een afvaardiging vanuit onze taakgroep op zaterdag 18 april a.s. de Landelijke Pastorale Dag van de PKN in Ede gaat bezoeken om nieuwe informatie en inspiratie op te doen. Het thema van deze dag is: ‘Bewaren en bewegen, over houvast en verandering’.  Verder namen we samen het werkplan 2019-2020 van onze taakgroep door en bespraken we een aantal pastorale aspecten rondom de zondagse erediensten zoals de zorg dat mensen die minder mobiel zijn toch de kerkdienst kunnen bijwonen d.m.v. autovervoer, het omzien naar elkaar in de onderlinge gesprekken vóór en na de kerkdienst, (met koffiedrinken), diensten met een speciaal karakter waarin pastoraat een voorname rol speelt (bijvoorbeeld de dienst voor en met verstandelijk gehandicapten, de startdienst), de bloemengroet na de dienst en de kaarten voor zieken van wie de namen op de zondagsbrief staan vermeld. Voor hen is aandacht in de vorm van een kaartje zeer welkom, niet alleen vanuit de taakgroep Pastoraat, maar ook van u als gemeentelid.
Namens de taakgroep,
Frans Geluk