Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg) Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg)
We schreven in 2018 in het beleidsplan van onze gemeente ‘dat we in ons pastoraat verbinding willen zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn in vreugdevolle dagen en in dagen van moeite en zorgen’. Dit pastoraat hebben we in een eerdere bijdrage in dit kerkblad verkend tijdens ‘een rondwandeling in ons pastoraat’.  
. Aan de hand van de ‘Gids voor onderling pastoraat’ te vinden op de PKN-website, verkenden we ‘het ontmoeten’ en ‘het organiseren’ , twee richtingaanwijzers die wijzen in de richting van verbinding zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn. Het is pastoraat dat naar binnen is gericht, dat wil zeggen op de eigen gemeenteleden. In datzelfde beleidsplan schreven we ook ‘dat wij over de muren/grenzen van de gemeente heen met woord en daad aandacht willen hebben voor de samenleving en naast mensen staan’. Hiervoor gebruiken de schrijvers van bovengenoemde gids de richtingaanwijzers ‘gastvrij zijn’ en ‘samenwerken’. Hier gaat het om pastoraat dat naar buiten is gericht, op mensen buiten de grenzen van onze eigen gemeente. We verkennen tijdens onze wandeling of we voor hen in ons pastoraat ook aandacht hebben.
Gastvrij zijn: meeleven met elkaar dat niet beperkt blijft tot de eigen gemeenteleden. De aandacht is hierin gericht op de medebewoners in de buurt of de wijk. Door als gemeente onze kerkgebouwen, het Anker en Op de Wierde open te stellen voor anderen, kan het gebeuren dat mensen van buiten de kerk zich aangesproken voelen en mee willen doen in de kerk. Voorbeelden hiervan die in de bovengenoemde Gids worden genoemd zijn kerk- en schooldiensten, een Open Deur - gespreksgroep die openstaat voor mensen van buiten de kerk en de gemeente die haar kerkgebouw met Allerzielen (2 november) open stelt voor mensen die een kaarsje willen branden voor hun dierbare overledenen. Dit laatste organiseren wij als gemeente ook jaarlijks in de Farmsumer kerk. Daarnaast verbinden onze kerkgebouwen mensen (gelovige, anders-of ongelovige) met elkaar in muziekuitvoeringen (o.a. orgelconcerten) en exposities.
Samenwerken: bij deze mogelijkheid zijn we als gemeente uit op samenwerking met andere organisaties en instellingen met als doel gezamenlijk initiatieven te ontplooien voor het welzijn van de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn gemeenteleden die manieren zoeken om de naastenliefde handen en voeten te geven. We kennen leden in onze gemeente die zich in zetten als vrijwilliger in een van de verpleeghuizen in Delfzijl of bij de Stichting Voedselbank Eemsdelta. De contacten die hierin met mensen buiten de gemeente plaatsvinden hebben zeker een pastoraal aspect, er worden boeiende gesprekken over zingeving gevoerd en er zijn indringende ontmoetingen met mensen in de marge.
In ons pastoraat kunnen we bij elk van de vier genoemde richtingaanwijzers: Ontmoeten, Organiseren, Gastvrij zijn en Samenwerken in onze gemeente voorbeelden benoemen. Van de eerste twee, Ontmoeten en Organiseren (naar binnen gericht) meer dan van Gastvrij zijn en Samenwerken (naar buiten gericht). We zijn in ons pastoraat kennelijk meer naar binnen gericht dan naar buiten. Dit heeft te maken met de keuzes die we als gemeente maken en de visie die we hebben op kerk-zijn en op de plaatselijke omgeving, de samenleving van Delfzijl. De vier richtingaanwijzers vullen elkaar aan en beïnvloeden elkaar. Ook krijgen we door het benoemen van de voorbeelden scherper in beeld waar onze voorkeuren liggen en waar we voor onze omgeving (de samenleving van Delfzijl) herkenbaar zijn. Nu we in de komende maanden ons als kerkenraad gaan bezinnen op de inhoud van een nieuw beleidsplan kan deze rondwandeling ons helpen om met een frisse blik de sterke en minder sterke kanten in ons pastoraat te benoemen. En wellicht oog te krijgen voor een nieuwe invalshoek.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk
 
terug