Jaargang 36 nr. 12, december 2021

Jaargang 36 nr. 12, december 2021
Vlak daarvoor had hij ze opgedragen in de stad te blijven 'tot ze zijn bekleed met kracht uit de hemel'. Het tweede deel gaat over de lotgevallen van de mensen die de boodschap van Jezus overal waar ze komen verkondigen – nadat ze zijn bekleed met de beloofde kracht uit de hemel. Dat boek kennen we als 'Handelingen van de Apostelen'. Toch zijn de twee boeken van Lucas geen aparte boeken. Als het mogelijk was geweest had hij er zeer waarschijnlijk één boek van gemaakt, één boek dat de doorlopende geschiedenis van God met de mensen beschrijft vanaf het moment dat de Eeuwige met Jezus een nieuw begin maakt in zijn bemoeienis met de mensen. Waarom dan toch twee? Wel, voor de rol perkament waarop werd geschreven was het geheel veel te groot. Het moest wel worden gesplitst.

Lezen uit Lucas
In de tijd van Advent en Kerstmis wordt in veel gemeenten en daarbuiten gelezen uit Lucas 1 en 2. Het is door die jaarlijkse traditie algemeen bekende stof, met de wonderlijke maar toch vertrouwde verhalen over de aankondiging en de geboorten van Johannes de Doper en van Jezus die we alleen bij Lucas vinden. en die Franciscus van Assisi levend uitbeeldde en zo tot in de harten van de mensen bracht. We laten het dit jaar niet bij Lucas 1 en 2. Het gemeenschappelijk leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland legt ons dit jaar lezingen uit heel Lucas voor.

Woord vooraf
Wij kennen de hoofdstukken 1 en 2 van het evangelie als 'de boodschap en de kindsheid van Jezus'. Ze gaan over de wonderbare geboorten van Johannes en Jezus, maar tegelijk kunnen we in die twee hoofdstukken al helemaal zien hoe het gaat als het evangelie van Gods liefde onder de mensen komt. Het begint allemaal met engelen uit de hemel. Ze kondigen tevoren geboorten aan en als Jezus is geboren, brengen ze die vreugdetijding aan de herders. Al in het begin zien we ook dat mensen worden gegrepen door de Geest. Dan gaan ze woorden zingen die niet uit hun eigen hart komen, maar uit de hemel, vaak woorden uit de Bijbel. Elisabet zingt als ze hoort dat ze een zoon zal krijgen (Luc. 1,25) en als ze Maria ontmoet (Luc. 1,42). Maria zingt haar Lofzang (Luc.1,46-55), en Zacharias de zijne als zijn zoon is geboren (Luc.1,68-79). De hemelse engelen zingen hemelse woorden (Luc 2,14) en de herders vertellen aan Maria en Jozef en later aan allen die ze tegenkomen wat ze uit de hemel hadden gehoord en op de aarde hadden mogen zien. Als hij het Kind in de tempel ziet, zingt Simeon op aarde woorden uit de hemel (Luc. 2 29-32) en de oude Hanna spreekt over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. . Jezus wordt opgevoed in de Joodse regels en tradities: besnijdenis, de tempel (Luc. 2,21,22). als hij twaalf is, Bar Mitswa, discussieert hij met veel inzicht met de leraren in de tempel (Luc. 2,46) - dan heeft hij al veel inzicht.

Uit de hemel? Van de aarde?
De getuigenissen van mensen zijn voor Lucas net zo goed evangelie als boodschappen die regelrecht uit de hemel komen. Wat Lucas ons vertelt, heeft hij uit de oude Bijbel van Israël.
Wat Lucas ons vertelt, heeft hij niet uit zijn eigen 'kracht uit de hemel' of uit zijn eigen gelovige intuïtie, maar uit de oude Bijbel van Israël. Hij verwijst telkens weer naar de Wet, de Profeten en de Geschriften. Die verwijzingen waren te vinden in de Statenvertaling, slechts heel spaarzaam in de 'Nieuwe Vertaling' van 1951 en helemaal niet meer in de NBV. Gelukkig heeft de NBV21 ze in ere hersteld voor Oude Testament  en Nieuwe Testament - we vinden ze steeds onderaan de oneven pagina's!

Het evangelie gaat van mens tot mensen
Is het niet wonderlijk te bedenken dat ook aan ons, de gemeente van Jezus, het evangelie is toevertrouwd om het bekend te maken aan allen die maar op onze weg komen? Is het niet wonderbaar dat ook wij, gewone mensen met een gewoon leven, net als de engelen, Jezus, de apostelen in die lange rij mogen staan van duizenden, miljoenen getuigen die allemaal Gods Woord van liefde, barmhartigheid, bevrijding en vrede op aarde onder de mensen laten zien? Schept zo'n grote opdracht, zo'n grote genade niet ook de verplichting om in alles zo te leven en te spreken dat het Woord van God, het Evangelie van Jezus, niet worden verduisterd door onze eigen kleinmenselijkheid?

Foto: redactieservice, licentie: vrij om te gebruiken
 
terug