Gemeenteberaad 25 januari 2021 Gemeenteberaad 25 januari 2021
In het bericht “Vanuit de Kerkenraad” hebt u de aankondiging gelezen voor een Gemeenteberaad op 25 januari. Op dit moment (21 december) weten we nog niet op welke wijze we dit kunnen houden. Mogen er bijvoorbeeld weer gemeenteleden aanwezig zijn en hoeveel. Gelukkig is het wel mogelijk dat u via kerkdienstgemist.nl kunt meekijken. Discussiëren zal lastiger worden, hoewel daar waarschijnlijk wel mogelijkheden voor zijn.
Het ligt in de bedoeling dat u samen met het materiaal van Kerkbalans ook de stukken ontvangt voor het gemeenteberaad. Dit zullen onder meer zijn de Begrotingen 2021 van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Daarnaast een financieel overzicht van de verbouwing. Ook is er voornemen van het College van Kerkrentmeesters om de kerk van Uitwierde over te dragen aan de Stichting Groninger Kerken. Door de Kerkenraad is ook een protocol opgesteld over de beleid van de Privacy (AVG). Dit zal in grote lijnen worden toegelicht.
In de loop van januari zal duidelijk worden of het beraad kan worden gehouden. Wij houden u op de hoogte via de zondagsbrief en de website.
 
 
Vanuit de kerkenraad (januari 20121) Vanuit de kerkenraad (januari 20121)
Maandag 14 december j.l. heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 20 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
Bovenstaande geldt voor een periode tot 18 januari 2021. Mochten zich wijzigingen voordoen, dat informeren wij u hierover via de zondagsbrief en de website.
In een vorig kerkblad hebben wij gesproken over een gemeente-avond. De datum waarop wij deze graag willen houden is maandag 25 januari. Een agenda en uitnodiging hiervoor zult u binnenkort tegemoet kunnen zien. Daar ook hier geldt dat we maar een beperkt aantal aanwezigen mogen hebben zal deze avond via de optie kerkdienst gemist gevolgd kunnen worden.
Indien u wel graag aanwezig wilt zijn op deze avond dan kunt u zich aanmelden per mail bij het scriba onder mailadres scriba@pgdelfzijl.nl. Hier kunt u ook eventuele vragen naar toesturen.
Via deze weg willen wij ook graag iedereen bedanken die de afgelopen jaren een steentje heeft bijgedragen aan het inzamelen van het oud papier. Geweldig hoeveel mooie projecten met deze opbrengsten ondersteund konden worden.
Dan rest mij nog u allen goede feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling.
De volgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine kerkenraad 4 januari en de gehele kerkenraad 22 februari
 
 
Moderamen Kerkenraad Moderamen Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad:
voorzitter: Tj. de Vries
vice voorzitter: F. Geluk
scriba's: M.Kombrink
predikant: Ds M. de Jager

e-mailadres kerkenraad: scriba@pgdelfzijl.nl

In de kerkenraad hebben alle ambtdragers zitting en men vergadert om de maand.
Uit de kerkenraad is een kleine kerkenraad gevormd bestaande uit 2 vertegenwoordigers van alle ambten.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand.
 
Uit de kerkenraad van oktober 2020 Uit de kerkenraad van oktober 2020
Afgelopen week zijn er nieuwe richtlijnen voor het kerkbezoek gegeven. Wij zullen ons aan dit uitdrukkelijk advies houden en tot nadere aankondiging 30 gemeenteleden (excl. medewerkers) toe laten in de dienst. Dit heeft helaas tot gevolg, dat we keuzes moeten maken als het aantal wordt overschreden. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.
Het blijft noodzakelijk u aan te melden als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit in verband met de registratie van de aanwezigen.
Aanmelden kan bij Tjerk de Vries:
mailadres tjdevries@home.nl of tel. 61 83 46.
Op zondag 22 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in De Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken. In verband met de corona maatregelen waaraan wij ons dienen te houden weten wij op dit moment nog niet exact hoe we deze zondag gaan inkleden. Wij informeren u hierover via de zondagsbrief en de website van onze kerk.
Het streven is om op maandag 30 november een gemeente-avond te beleggen. Een agenda en uitnodiging hiervoor zult u binnenkort tegemoet kunnen zien. Daar ook hier geldt dat we maar een beperkt aantal aanwezigen mogen hebben zal deze avond via de optie kerkdienst gemist gevolgd kunnen worden.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 2 november en de gehele Kerkenraad op 16 november.
Gemeenteberaad
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl Beleidsplan Protestantse Gemeente te Delfzijl
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.
 
Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2018 - 2022