Hoe staat onze Gemeente ervoor? Hoe staat onze Gemeente ervoor?
In het gemeenteberaad van 22 januari jl. waarin het beleidsplan 2023-2027 werd gepresenteerd, kwam in de terugblik over de afgelopen vier jaar onder meer aan de orde dat de jaarlijkse ledenstatistiek laat zien dat we een ‘krimpende en vergrijzende’ gemeente zijn. In de afgelopen maand januari stuurde Kees Straatman, onze ledenadministrateur, de gegevens over het afgelopen jaar naar de kerkenraad. In 2022 daalde het ledental van onze gemeente met 72, van 1.257 op 1 januari 2021 naar 1.185 leden op 1 januari 2023. Dat betekent een daling van ruim 5% en dat komt overeen met de prognose dat gemiddeld genomen ons ledental daalt met zo’n 5% per jaar. Vertrek naar elders, uitschrijving en overlijden zijn de oorzaken voor afname van het ledental en dat wordt niet voldoende gecompenseerd door de komst van nieuwe leden. Ook dat
we als gemeente gemiddeld genomen steeds ouder worden, komt uit de gegevens goed naar voren. Van de 1.185 leden waren er op 1 januari jl. 726 met een leeftijd boven 65 jaar, dat is ruim 60%. Vijf jaar geleden was het percentage leden boven 65 nog 53% en tien jaar geleden was dit 44%. Al zijn we een gemeente met veel oudere leden, we hebben op het gemeenteberaad geconstateerd dat we ook een vitale gemeente zijn, waarin veel leden actief betrokken zijn. En dat is fijn om te constateren! In het gemeenteberaad hebben we ook gesproken over hoe we er financieel voor staan. Uit de meerjarenraming tot en met 2027, die het college van kerkrentmeesters heeft opgesteld, blijkt dat we te maken krijgen met forse financiële tekorten, en wel zodanig dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als eerste stap zullen de kerkrentmeesters, nadat het totale bedrag aan toezeggingen van de Actie Kerkbalans 2023 bekend is, met een voorstel komen voor wat  als een verantwoord geacht vermogen in 2027 voor onze gemeente moet worden beschouwd. In de stappen daarna komen de kerkrentmeesters met voorstellen voor bezuinigingen die in de kerkenraad zullen worden besproken en met de gemeente zullen worden gedeeld. De kerkenraad verwacht hierover begin juni met de gemeente in een volgend gemeenteberaad in gesprek te gaan.
Namens de kerkenraad
Frans Geluk
 
terug